Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 449

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komunikacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
PL
Pandemia COVID-19 spowodowała, że wiele osób zdecydowało się zmienić sposób podróżowania i zamieniło komunikację miejską na samochód. Jednak badania wyraźnie pokazują, że maseczki skutecznie chronią przed zakażeniem COVID-19, a ryzyko zarażenia się koronawirusem w środkach transportu zbiorowego nie jest większe niż w innych miejscach.
PL
Po polskich drogach jeździ 22 mln pojazdów silnikowych, w tym 18 mln samochodów osobowych, co oznacza, że liczba samochodów osobowych na tysiąc mieszkańców wynosi ok. 580. Jeszcze w 1990 r. było ich 5 mln, czyli w ciągu 30 lat liczba samochodów wzrosła blisko czterokrotnie.
PL
Jednym z najważniejszych czynników powodujących nieracjonalny przyrost samochodów jest uboga oferta publicznego transportu zbiorowego. Wykluczenie komunikacyjne wynika z postępującej w ostatnich dekadach degradacji transportu publicznego. Likwidacja połączeń kolejowych i autobusowych oraz ograniczenie częstotliwości kursowania komunikacji publicznej doprowadziły do uzależnienia Polaków od samochodu.
PL
Obecnie, by dojechać do pracy, po zakupy lub na spotkanie, wystarczy – parafrazując słowa piosenki – wsiąść do autobusu byle jakiego. No, może nie byle jakiego, ale tego właściwego. I jeżeli tylko nie wydarzą się nieprzewidziane okoliczności, na pewno dotrzemy na miejsce w wyznaczonym czasie. A jak było dawniej?
PL
Pandemia koronawirusa istotnie zmieniła świat. Oprócz wzmożonej troski o zdrowie, pojawiają się również problemy gospodarcze. Dzisiaj wiele firm musi zmienić strategię działania, aby przezwyciężyć ten najtrudniejszy okres. Zaistniała sytuacja może stać się jednak szansą dla przedsiębiorców.
PL
Nowoczesna firma wodociągowa musi być przede wszystkim nastawiona na klienta. Powinna rozpoznawać i zaspakajać jego potrzeby oraz odnajdywać się w każdym otoczeniu społecznym czy biznesowym i się do niego zaadaptować. Bardzo ważne jest, by przy tym wszystkim działać w sposób zrównoważony.
PL
Czy w dobie społeczeństwa informacyjnego komunikacja z mieszkańcami to konieczność? Przykry obowiązek? A może wartość dodana w codziennej pracy zarządców terenami zieleni?
PL
W artykule zawarto wybrane aspekty związane z procesem analitycznym i projektowym przebudowy głównego placu w mieście z perspektywy architekta projektanta na przykładzie placu Fryderyka Chopina w Nowym Tomyślu. Uwarunkowania formalno-przestrzenne lub funkcjonalne, bądź ich połączenie, są wyznacznikiem przestrzeni określanej jako centrum. Walory kulturowe miejsca, w tym te odnoszące się do historii, związane z jego tożsamością, decydują o zakresie zachowania, wyeksponowania i dopuszczalnych zmianach ich istotnych elementów. Komponenty przestrzeni, kompozycja urbanistyczna, cechy zabudowy, dominanty formalne i funkcjonalne wraz z kontekstem są kanwą do wyznaczenia zakresu ingerencji projektowej w istniejącej strukturze przestrzennej. Potrzeby społeczne, profil użytkowników - społeczności lokalnej oraz wizytatorów - wpływają na przyjęte rozwiązania funkcjonalne. Analiza powiązań transportowych, głównych kierunków napływu użytkowników, ich hierarchii i funkcji, pozwala na określenie zakresu dostępności komunikacyjnej.
EN
Where to center? Design aspects for shaping the city square on the example of the construction project of Fryderyk Chopin’s square in Nowy Tomyśl
EN
Purpose: The aim of the research was to identify problems and develop a way to improve the communication process between partners in the logistics process. Design/methodology/approach: By analysing complaints and interviewing employees, the most important problems in the process were identified. Thanks to the 5 Whys analysis, the root causes of the problems were then identified. Understanding the sources of problems was used to design and implement an IT system supporting communication between suppliers and the manufacturer. Findings: The use of a quality management tool has identified the causes of the problems observed. Three basic sources have been distinguished: lack of dedicated platform to contact the carrier, lack of a knowledge base about the means of transport available at carriers and lack of integration of documentation with a given carrier in the IT system. By knowing the sources of the problems, it was possible to design an efficient and effective IT system. Research limitations/implications: Improvement of the process was possible thanks to the involvement of top management and awareness of the necessity of changes by interested parties. Practical implications: As a result of the analyses, a coherent design of the IT system was developed, whose implementation ensured that problems in the process were reduced, including sending errors and invoicing errors, as well as a shortening of the average processing time for a single order. Originality/value: The implication of quality management tools to improve the logistics process.
PL
Artykuł podejmuje próbę omówienia nowego podejścia do wyposażania obiektów elektroenergetycznych takich jak: stacje transformatorowe SN/nn oraz złącza kablowe SN i łączniki SN sterowane zdalnie w układy EAZ w aspekcie przyszłej współpracy z automatykami FDIR.
EN
The paper makes an attemp to discuss the new approach to the equipping power grid objects such as: MV/LV transformer substations, MV cable points and MV connectors remotely controlled in protection and automation systems in the aspect of future cooperation with FDIR.
PL
Celem niniejszej pracy było przedstawienie cyklu życia informacji o niebezpiecznym zjawisku hydrologicznym w kontekście komunikacji społecznej. W pracy zaprezentowano opis funkcjonowania i struktury systemu przygotowania analiz zawiązanych z oceną obecnego i przewidywanego stanu atmosfery i hydrosfery. Poruszono również proces przekazywania powstałej informacji o zagrożeniach pomiędzy instytucjami państwowymi w społeczeństwie. Praca dotyka również form komunikacji IMGW-PIB poprzez telekomunikację oraz kolory, które funkcjonują w przestrzeni społecznej od dziesiątek lat i podlegają rozwojowi wraz z postępem technologicznym współczesnego świata.
EN
The aim of this paper was to describe a life cycle of information about a dangerous hydrological phenomenon in the context of social communication. The paper presents a description of the functioning and structure of the atmosphere and hydrosphere current and predicted state system regarding to necessary analyzes and related assessments. The process of hydrological and meteorological information transition between state institutions in the society was also discussed. The work also affects IMWM-NRI communication forms through telecommunications and colors that have functioned in the social space for decades and are subject to development along with the technological progress of the modern world.
12
Content available Sztuka architektury jako przekaźnik informacji ?
PL
Współczesny świat stał się globalną wioską. Doszło do momentu, w którym komunikacja może odbywać się w czasie rzeczywistym pomiędzy rozmówcami niezależnie od dystansu, jaki ich dzieli. Obraz „płaskiej ziemi” nabrał nowego, symbolicznego znaczenia. Skutkiem czego, posiadamy dostęp do nieograniczonej ilości komunikatów z całego świata. W konsekwencji, przekazywane informacje tracą swoje indywidualne cechy, poprzez ich nadmierne upowszechnienie. Co za tym idzie tracą również część znaczenia i siłę oddziaływania. W skutek czego odbiorcy nie czują już wartości przekazów i wszystko staje się ogólnie względne. Niestety podobny obraz zunifikowania i zatracania indywidualnego charakteru przekazu obserwujemy od lat również na polu sztuki (w tym architektury). Warto zatem zastanowić się, co opowie o nas architektura kolejnym pokoleniom ? Czy można ją traktować jako nośnik informacji? Przemyślenia zilustrowane zostały kilkoma przykładami architektonicznym – obiektów zarówno zrealizowanych jak i koncepcyjnych (w formie pracy dyplomowej).
EN
The modern world has become a global village. There has been a point where communication can take place in real time between the callers regardless of the distance that separates them. The image of the "flat earth" has acquired a new, symbolic meaning. As a result, we have access to an unlimited number of messages from around the world. Consequently, the information transmitted loses its individual characteristics through its excessive dissemination. Hence, they also lose some of their significance and impact. As a result, recipients no longer feel the value of messages and everything becomes generally relative... Unfortunately, a similar picture of unifying and losing the individual character of the message has also been observed in the field of art (including architecture) for years. Therefore, it is worth considering what architecture will tell us about next generations ? Can it be treated as an information carrier? The thoughts were illustrated by several examples of architecture – both completed and conceptual objects (in the form of a diploma thesis).
13
Content available Status przedmiotu a kontekst komunikacyjny
PL
Współczesność przesycona informacją, przesyłem danych i wielopasmowością komunikacji sprawia, że design i rola projektanta zostaje włączona w ten nurt wzajemnej łączności. Przedmiot tym samym ma za zadanie informować o określonych treściach. Tak więc projektowanie, uwzględniając nie tylko czynniki funkcjonalne, formalne i technologiczne, ukierunkowane jest także na spełnienie potrzeby wyrażania komunikatu oraz wewnętrzny nakaz ekspresywności użytkownika. Przedmiotem rozważań w poniższym tekście jest refleksja nad statusem przedmiotu w kontekście jego roli, jaką spełnia jako sposób porozumiewania się. W perspektywie teraźniejszości przedmiot może zostać potraktowany jako znak, czym jego wartość użytkowa i estetyczna zostaje dopełniona znaczeniowo. Ogólna analiza wsparta jest przykładami z dostępnych źródeł, które ilustrują omawiane zagadnienie.
EN
Present day, saturated with information, data transmission and multi-band communication, means that design and the role of the designer are included in this current of mutual communication. The subject is thus intended to inform about specific content. So design, taking into account not only functional, formal and technological factors, is also focused on meeting the need to express a message and the internal order of expressiveness of the user. The subject of the following text is a reflection on the status of the subject in the context of its role as a means of communication. In the perspective of the present, the object can be treated as a sign, by which its utility and aesthetic value is supplemented with meaning. The general analysis is supported by examples from available sources that illustrate the discussed issue.
PL
Dzięki postępowi techniki pojawiło się w ostatnim ćwierćwieczu kilka technologii umożliwiających rozświetlanie powłok mebli lub tworzenie świecących form architektury wnętrz, wprowadzających nowy sposób odbioru tych elementów oraz możliwości emisji informacji. Iluminacja może przybrać formy animacji, obrazowych interfejsów lub interaktywnych projekcji, które umożliwiają komunikowanie się z użytkownikiem, ale też sterowania ich wyglądem dla emitowania prostych sygnałów społecznych. W wyniku moich kilkunastoletnich doświadczeń w łączeniu cyfrowych projekcji z formami wyposażenia wnętrz wynika, że poza oczywistymi funkcjami interfejsu, ruchoma świetlistość obiektów otoczenia, budzi szereg schematów mentalnych z dotychczasowego środowiska człowieka. Aktywność projekcyjna otoczenia może budować odbiór wnętrza, w prosty sposób tworzyć nastroje, określać funkcje lub stan gotowości do użytkowania, ostrzegać lub uspakajać. Wykonane przeze mnie próby, które miały czysto artystyczne założenia można wykorzystać do celów komunikacyjnych, w sposób bardziej intuicyjny niż pismo czy inne znaki graficzne. Aktywność otoczenia trzeba jednak dozować i selektywnie projektować dla uniknięcia kakofonii informacji, dobierać techniki komunikacji oraz technologie projekcyjne, właściwe do konkretnych zadań i predyspozycji ludzkiej psychiki. Przedstawione metody tworzenia świetlistej powłoki elementów wnętrz wykorzystują oswojone już technologie: diodowe, rzutniki projekcyjne lub laserowe, czy ekrany dotykowe, ale potrzebują też wsparcia inżynierskiego w kwestiach zasilania, sterowania czy przesyłu danych. Kluczowa wydaje się także interakcja czy komunikacja mobilna, które mają szansę przejść tu w skalę ciała człowieka, uruchomić wielozmysłowy kontakt z multimedialnym środowiskiem. Koncepcyjne projekty studenckie Akademii Sztuk Pięknych (ASP) we Wrocławiu wskazują możliwości nowych mediów we wnętrzach, proponują rozwiązania atrakcyjne wizualnie i nowatorskie użytkowo, czekające na wykorzystanie w biznesie. Dostrzegalny jest również potencjał naukowy i szerokie pole badań we współpracy z ASP, w takich dziedzinach jak: elektronika, informatyka, architektura, inżynieria materiałowa czy psychologia.
EN
anks to the advances in technology, several technologies have emerged in the last quarter of a century to illuminate furniture coatings, or create luminescent forms of interior design, introducing a new way of receiving these elements and the ability to broadcast information. Illumination can take the form of animation, pictorial interfaces or interactive projections that allow communication with the user, but also control their appearance for the emission of simple social signals. As a result of many years of my experience in combining digital projections with interior design forms, it follows that apart from the obvious functions of the interface, the moving luminosity of the surrounding objects evokes a number of mental patterns from the current human environment. The projection activity of the environment, can build the interior reception, easily create moods, define functions or readiness for use, warn or calm down. My attempts, which were purely artistic, can be used for communication purposes, in a more intuitive way than writing or other graphic signs. However, the activity of the environment must be metered and selectively designed to avoid information cacophony, choose communication techniques and projection technologies appropriate to the specific tasks and predispositions of the human psyche. Presented methods for creating a luminous shell of interior elements, use already familiar technologies: diode, projectors or laser projectors, or touch screens, but also need engineering support in matters of power supply, control or data transfer. The key seems to be interaction or mobile communication, which have a chance to go here in the scale of the human body, launch a multi-sensory contact with the multimedia environment. Conceptual student projects of the Academy of Fine Arts in Wroclaw indicate the possibilities of new media in interiors, propose visually attractive and innovative solutions that are waiting to be used in business. There is also a noticeable scientific potential and a wide field of research in cooperation with the Academy of Fine Arts in such fields as: electronics, IT, architecture, material engineering and psychology.
PL
Unikalna społeczność "Książki za kratę", oparta na dobrej woli i darach książkowych, pozwala spojrzeć bardzo szeroko na problem komunikacji różnych środowisk w warunkach wolności i więzienia.
EN
The unique community of "Books for the plaid", based on goodwill and book gifts, allows you to look very broadly at the problem of communication between different environments in the conditions of freedom and imprisonment.
PL
W związku ze stale wzrastającą liczbą wypadków z udziałem pieszych Ministerstwo Infrastruktury postanowiło zaostrzyć przepisy, aby w lepszy sposób ochronić wszystkich uczestników ruchu. Nowe prawo miało wejść w życiu w lipcu 2020 r. Tak jednak się nie stało.
PL
Na przestrzeni ostatnich 40 lat mamy do czynienia z trudnościami w realizacji inwestycji komunikacyjnych. Trudności te w każdym okresie miały różny charakter.
PL
Kiedyś tramwaj pogrzebano w imię pseudonowoczesności, jaką miał zapewnić samochód. Na ulicach zabrakło miejsca, więc trzeba było usunąć tramwaj, aby jego przestrzeń zagospodarować dla samochodu. Obecnie przeżywa on renesans.
PL
Jeszcze do niedawna pierwsza godzina parkowania w płatnej strefie nie mogła kosztować więcej niż 3 zł. Po niemal dwóch dekadach utrzymywania opłaty na stałym poziomie ustawodawca pozwolił jednak samorządom na jej zwiększenie. Czy miasta skorzystały z tej okazji i podniosły ceny w strefach płatnego parkowania?
PL
Sprawami związanymi z wpływem transportu na środowisko zajmuje się na forum europejskim European Federation for Transport and Environment, w skrócie nazywana Transport & Environment. Organizacja przygotowuje bardzo ciekawe publikacje, a ostatnio przedstawiła raport, w którym przeanalizowała plany wszystkich krajów zrzeszonych w UE na rzecz zmniejszenia zanieczyszczeń transportu.
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.