Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  danger
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available Ewolucja postrzegania pojęcia bezpieczeństwo
PL
Ostatnie dziesięciolecia historii świata charakteryzowane przez większość badaczy przedstawiane są jako epoka głębokich i szybkich zmian. Przy tym w wypowiedziach tych dostrzega się cechy rodzącej się nowej epoki, rozwój filozoficznych i koncepcyjnych podstaw nowego świata odbywa się równolegle z gwałtownie zachodzącymi zmianami naukowego paradygmatu. W tych warunkach jedyną niezawodną podstawą do zrozumienia nowych czasów staje się dostrzeżenie ewolucji podstawy teoretycznej. Zakłada to możliwość i nawet konieczność wprowadzenia zmian w fundamencie budowanego świata, który okazuje się „katastrofalnie kruchy i zmienny”. Artykuł przedstawia wyniki analizy społeczno-filozoficznej ewolucji pojęcia bezpieczeństwo. Współczesna teoria bezpieczeństwa, chociaż uświadamia sobie swój przedmiot, lecz jest teorią dopiero się formującą. Stąd wydaje się zasadne zdefiniowanie jej metodologicznych założeń, zrozumienie bezpieczeństwa jako ewoluującego procesu. Dla stwarzania teorii bezpieczeństwa jako jednolitego systemu trzeba zdefiniować jego społeczno-kulturowe założenia jako uniwersalnego systemu, stworzonego przez cywilizację. W artykule przedstawiono filozoficzne myśli rozpatrujące pojęcie bezpieczeństwa na przestrzeni wieków w antycznej i współczesnej tradycji teoretycznej.
EN
The last decades of world history described by the majority of researchers are generally presented as an era of profound and rapid transformations. Findings of those researchers point to features of a new era coming to life, and the development of philosophical and conceptual bases of the new world takes place contemporaneously with changes adopted to the scientific paradigm. Consequently it seems that the only infallible basis that would allow comprehending the new era is perceiving the evolution of the theoretical fundamentals. This assumes the possibility and even the necessity of introducing changes to the foundations of the world being built, which proves to be “catastrophically fragile and variable”. The article presents results of social and philosophical analyses of the way that the security concept keeps evolving. Although the contemporary security theory is conscious of its object, it still remains a theory which is still in the process of being formed. Hence this points to the need of formulating definitions of its methodological assumptions and comprehending security as a process that keeps evolving. The establishment of the security theory as a uniform system requires defining its social and cultural assumptions as a universal system, developed by civilisation. The article presents philosophical assumptions analysing the concept of security over the past ages in ancient and contemporary theoretical tradition.
PL
Wielu miejskim zwierzętom najbardziej zagrażają samochody. W przypadku miejskich kun jest odwrotnie - to one zagrażają autom.
PL
Bezpieczeństwo lokalne jest najbardziej odczuwalną kategorią bezpieczeństwa. Najczęściej jest ono utożsamiane z bezpośrednią przestrzenią życiową człowieka. Współczesne procesy cywilizacyjne oraz możliwości będące ich następstwem powodują, że człowiek przestaje zamykać się tylko do spraw bezpośredniego otoczenia. Zapoczątkowany w latach 90. XX w. rozwój samorządności i jego trzypoziomowa rozbudowa spowodowały, że obywatele stają się świadomymi uczestnikami życia społecznego na płaszczyźnie gminnej, powiatowej oraz wojewódzkiej. W artykule przedstawione zostały wybrane zagadnienia odnoszące się do współczesnego wymiaru bezpieczeństwa lokalnego. Zostały wskazane granice lokalności determinujące sprawy tego środowiska oraz przykłady zagrożeń, jakie mogą kształtować poczucie bezpieczeństwa jego mieszkańców. Przedstawiono również możliwości przeciwdziałania zagrożeniom środowiska lokalnego przez stanowienie norm obowiązującego porządku prawnego.
EN
Local security is the most tangible security category. Most often it is identified with the immediate living space of a person. Contemporary civilization processes and opportunities resulting from them cause that man ceases to close himself only to the matters of his immediate environment. The development of self-governance, which started in the 1990s, and its three-level expansion, made citizens conscious participants of social life at the municipality, county and province level. The article presents selected issues related to the contemporary dimension of local security. Local boundaries determining the issues of this environment and examples of threats that may affect the sense of security of its inhabitants were indicated. The possibilities of counteracting threats to the local environment by setting the standards of the binding legal order were also presented.
4
Content available Dimension of local security – selected issues
EN
Local security is the most tangible security category. Most often it is identified with the immediate living space of a person. Contemporary civilization processes and opportunities resulting from them cause that man ceases to close himself only to the matters of his immediate environment. The development of self-governance, which started in the 1990s, and its three-level expansion, made citizens conscious participants of social life at the municipality, county and province level. The article presents selected issues related to the contemporary dimension of local security. Local boundaries determining the issues of this environment and examples of threats that may affect the sense of security of its inhabitants were indicated. The possibilities of counteracting threats to the local environment by setting the standards of the binding legal order were also presented.
PL
Bezpieczeństwo lokalne jest najbardziej odczuwalną kategorią bezpieczeństwa. Najczęściej jest ono utożsamiane z bezpośrednią przestrzenią życiową człowieka. Współczesne procesy cywilizacyjne oraz możliwości będące ich następstwem powodują, że człowiek przestaje zamykać się tylko do spraw bezpośredniego otoczenia. Zapoczątkowany w latach 90. XX w. rozwój samorządności i jego trzypoziomowa rozbudowa spowodowały, że obywatele stają się świadomymi uczestnikami życia społecznego na płaszczyźnie gminnej, powiatowej oraz wojewódzkiej. W artykule przedstawione zostały wybrane zagadnienia odnoszące się do współczesnego wymiaru bezpieczeństwa lokalnego. Zostały wskazane granice lokalności determinujące sprawy tego środowiska oraz przykłady zagrożeń, jakie mogą kształtować poczucie bezpieczeństwa jego mieszkańców. Przedstawiono również możliwości przeciwdziałania zagrożeniom środowiska lokalnego przez stanowienie norm obowiązującego porządku prawnego.
5
Content available remote Piractwo somalijskie
PL
Piractwo jest bardzo ważnym problemem, które pośrednio dotyczy, praktycznie każdego człowieka. Każdy korzysta bowiem z dóbr, które były transportowane drogą morską. Morza i oceany zajmują bardzo dużą powierzchnię kuli ziemskiej, społeczeństwo nie jest w stanie ich kontrolować. Geneza piractwa wiąże się bezpośrednio z powstaniem żeglugi morskiej, świadczy to o tym, iż ludzie od zarania dziejów muszą zmagać się z tym problemem. Szczególnie niebezpiecznym regionem w kwestii piractwa jest Ocean Indyjski, Zatoka Adeńska i Róg Afryki. Zaangażowanie organizacji międzynarodowych sprawiło, iż obecnie piractwo na tych obszarach ustępuje, nie zmienia to faktu, iż należy nieustannie kontrolować sytuację i inwigilować obiekty, które przemieszczają się tamtejszymi trasami.
EN
Piracy is a very important problem that indirectly affects practically every person. Everyone uses the goods that were transported by sea. The origin of piracy is related to the emergence of shipping. A particulary dangerous area for piracy is the Indian Ocean, the Gulf of Aden and the Horn of Africa. Due to the involvement of international organizations, piracy in these areas is now subsiding, but this doesn't change the fact that the situation should be constantly monitored and objects that move along these routes must be constantly monitored.
EN
This paper focuses on the assessment of the degree of risk in all phases of extraction activities in a selected quarry in the Slovak Republic. The research part of the paper assesses the degree of risk resulting from the assessment of the threat, the probability of the threat and the consequence of an adverse event in extraction activities. The paper offers an important basis for decision-making in quarry management in order to eliminate the negative consequences of andesite mining on the environment, equipment and people. The extraction activity in the Kecerovský Lipovec quarry is assessed by this paper as low risk for two phases of extraction, specifically the preparation phase, and the extraction itself. The paper also highlights the importance of taking measures. Regarding the safety criteria in the Kecerovský Lipovec quarry, it is possible, based on the results of the analysis and evaluation, to consider the quarry to be safe. However, a condition for this is the necessary expert training of workers in all activities performed while working in the quarry. Here, the need for personnel to strictly adhere to the set standards for extraction activities is of prime importance. This finding confirms the above that the aim of diagnosing and naming the potential for adverse events in the extraction process must be to minimize risks, as their absolute exclusion is not possible due to the human factor and unforeseeable circumstances.
7
EN
The article addresses the specificity and issues related to the evacuation of animals in an emergency situation. The author focused on the basic undertaking which is planning the evacuation of animals, mainly from large objects such as ZOOs, farms or studs. The article presents proposals for structures of evacuation teams, their competences and procedures. The attention was paid to the effectiveness of evacuation taking into account time relations, including distance during the occurrence of an event. The author indicates important parts of the planning, namely the development of the right documentation and the verification carried out in terms of the feasibility of the implementation of the projects assumed in the plan. The article describes the structure concept of evacuation plans of animals from a large facility.
PL
W artykule przedstawiono specyfikę i problemy ewakuacji zwierząt w sytuacji zagrożenia. Autor skupił się na podstawowym przedsięwzięciu, jakim jest planowanie ewakuacji zwierząt, głównie z dużych obiektów, takich jak: ZOO, fermy czy stadniny. W artykule zostały przedstawione propozycje dotyczące organizacji struktur zespołów ewakuacyjnych, ich kompetencji oraz procedur działania. Zwrócono uwagę na skuteczność ewakuacji z uwzględnieniem relacji czasowych, w tym odległości w czasie wystąpienia zdarzenia. Autor przedstawił jak istotną częścią planowania jest opracowanie właściwej dokumentacji oraz weryfikacja pod względem realności wykonania założonych w planie przedsięwzięć. W artykule przedstawiona została koncepcja struktury planu ewakuacji zwierząt z dużego obiektu.
8
Content available Percepcja bezpieczeństwa podmiotu
PL
W artykule dokonano analizy definicji bezpieczeństwa jako stanu rzeczy, w którym podmiot się znajduje. Skupiono uwagę na obiektywnym i subiektywnym postrzeganiu bezpieczeństwa. Na bazie przytoczonych poglądów podjęto próbę stworzenia aparatu pojęciowego umożliwiającego przeprowadzenie oceny stanów bezpieczeństwa i niebezpieczeństwa w korelacji z właściwą i niewłaściwą percepcją podmiotu postrzegania szans i zagrożeń w jego otoczeniu.
EN
The article analyzes the definition of security as the state of affairs in which the subject is located. Attention was focused on objective and subjective perception of security. On the basis of the quoted views, an attempt was made to create a conceptual apparatus enabling the assessment of safety states and danger in correlation with the right and wrong perception of the subject of perceiving opportunities and threats to its environment.
PL
Jedno z największych zagrożeń dla środowiska oraz pośrednio dla życia i zdrowia człowieka stwarzają wszechobecne na terenach zurbanizowanych, a także i niezurbanizowanych odpady składowane na nie zawsze przystosowanych do tego celu składowiskach, a także często leżące luzem na tzw. dzikich wysypiskach. Przyczyniają się do degradacji środowiska, zanieczyszczenia gleb, wód podziemnych i powierzchniowych, zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego gazami i pyłami, powodują nadmierny rozwój gryzoni, ptactwa, owadów. W ewidentny sposób naruszają właściwy obieg materii w środowisku. Niewłaściwa lokalizacja składowiska może również stwarzać zagrożenie epidemiologiczne.
PL
Uszkodzenia, awarie oraz katastrofy budowlane są analizowane, a wnioski z tych prac wprowadzane do praktyki budowlanej. W artykule przedstawiono wyniki analiz wieloletnich zbiorów danych o awariach i katastrofach budowlanych oraz wykazy przyczyn złego projektowania i wykonawstwa.
EN
Damage and structural failures are analyzed and conclusions from these works are introduced to the construction practice. The paper presents the results of analyzes of long-term datasets of data on damage and structural failures as well as lists of the causes of poor design and execution.
11
Content available remote Bepieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych. Wybrane problemy
PL
W artykule omówiono stan przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, problem odstępstw od przepisów oraz zagrożenia wynikające z możliwości cofnięcia uzgodnienia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku wzniesionego zgodnie z przepisami. Omówiono rolę rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i niezgodności między ustawą Prawo budowlane oraz przepisami wynikającymi z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Na przykładzie garaży samochodów osobowych pokazano, jak spełniając wymagania przepisów techniczno-budowlanych, można realizować różne cele użytkowe. Zaproponowano, aby znieść odstępstwa od przepisów, otworzyć je na projektowanie metodą stanów krytycznych, co zapoczątkowano w przepisach dotyczących metra. Metody obliczeniowe stosowane w procesie uzyskiwania odstępstw mogą być wprowadzone bezpośrednio w przepisach techniczno-budowlanych.
EN
The article discusses the state of fire safety regulations, the problem of deviations from the regulations and the risks arising from the possibility of withdrawing the agreement on fire safety of a building built in accordance with regulations. The role of an expert on fire safety and the incompatibility between the Act on Construction Law and the regulations resulting from the Act on Fire Pratection is discussed. The example of car garages has been used to show how various utility purposes can be achieved in accordance with the requirements of technical and construction regulations. It is proposed to abolish derogations from the regulations and to open the latter to critical state design, which was initiated in the regulations on the metro. Calculation methods used in the process of obtaining derogations can be directly introduced in the technical and construction regulations.
PL
Drzewa, jak praktycznie każdy większy lub mniejszy obiekt występujący w przestrzeni miejskiej, mogą być zagrożeniem, a ich usunięcie może leżeć w interesie społecznym. W dotychczasowym stanie prawnym brakuje rozwiązań pozwalających organom administracji na nakładanie obowiązku usunięcia drzew mogących stanowić źródło zagrożeń.
PL
Nadmierny hałas jest rodzajem dźwięku niekorzystnym dla zdrowia człowieka. Tymczasem 20% powierzchni naszego kraju, którą zamieszkuje aż 33% Polaków, narażona jest na jego niekorzystne oddziaływanie.
PL
Współczesne podejście do wartościowania transportu, opierając się na podejściu procesowym, determinuje bezpieczeństwo jako nadrzędny czynnik oceny jego prawidłowego funkcjonowania – systemy zarządzania bezpieczeństwem. Celem zarządzania bezpieczeństwem jest wyeliminowanie, a jeżeli jest to niemożliwe, to choćby ograniczenie rozmiarów szkód, które mogą wywołać zdarzenia transportowe. Wraz z rozwojem tego obszaru należy mieć na uwadze wszystkie możliwe działania, które stosuje się po zaistnieniu zdarzenia (działania reaktywne) oraz te, które wdraża się zapobiegawczo na podstawie analizy procesów i zagrożeń (działania proaktywne) opisane w niniejszej publikacji. Coraz częściej analiza ta opiera się również na działaniach przewidywawczych, pozwalających zidentyfikować zagrożenia mało prawdopodobne (będące najczęściej kompilacją nieprawdopodobnych źródeł zagrożeń), które powodują katastrofalne skutki. Zarządzanie ryzykiem jest jednym z najważniejszych narzędzi współczesnego systemowego podejścia do modelowania procesów. Można je naj ogólniej zobrazować jako system wzajemnie powiązanych działań i decyzji, mających na celu integrację i koordynację procesów w organizacji przy współpracy z otoczeniem zewnętrznym. Celem zarządzania jest zatem poprawa sprawności, skuteczności i efektywności funkcjonowania, a w przypadku zarządzania ryzykiem wynikającym z procesów transportowych, poprawa bezpieczeństwa transportu. W publikacji opisano propozycję metody zarządzania ryzykiem w transporcie, wraz z analizą źródeł zagrożeń transportu kolejowego. Opisano zidentyfikowane na tej podstawie obszary zagrożeń oraz przeprowadzono uproszczoną analizę wybranego przypadku.
EN
Contemporary approach to valuing transport based on a process approach determines safety as the overriding factor in assessing its proper functioning – safety management systems. The goal of security management is to eliminate, and if it is not possible, to limit the extent of damage that transport incidents can cause. Along with the development of this area, it is necessary to take into account all possible actions that are applied after the incident (reactive activities) and those that are implemented preventively on the basis of analysis of processes and risks (proactive activities) described in this publication. Increasingly, this analysis is also based on predictive actions that identify unlikely risks (most often a compilation of unlikely sources of risk) that cause catastrophic consequences. Risk management is one of the most important tools of modern systemic approach to process modeling. Generally, it may be described as a system of interrelated actions and decisions aimed at integration and coordination of processes in the organization, in cooperation with the external parties. The aim of management is therefore to improve the proficiency, effectiveness and efficiency of the operation and – in the case of risk management arising from the transport processes – to improve transport safety. The publication describes a proposal of risk management method in rail transport including analysis of areas threats to rail operations.
15
Content available remote Systemy oświetlenia niezbędne do sprawnego prowadzenia akcji ratowniczych
PL
Autorzy referatu przedstawili rozwiązanie oświetlenia stanowiące zabezpieczenie w sytuacjach awaryjnych i prowadzenia akcji ratowniczej, które pozwala zachować widoczność np. wewnątrz okrętu w przypadku braku elektryczności. W związku z tym ich parametry techniczne (oświetleniowe i elektryczne), a przede wszystkim skuteczność działania, są określane w kilku powiązanych ze sobą normach. Zaprezentowane urządzenia te są dopasowane do specyfiki pracy i są odporne na urazy mechanicznie oraz cechują się długim czasem świecenia.
EN
The authors of the paper presented a solution for lighting adapted to the places of evacuation and rescue operation, being a safety measure in emergency situations and conducting a rescue operation, which allows to keep visibility, for example, inside the ship in the absence of electricity. Therefore, their technical parameters (lighting and electrical), and above all the efficiency of operation, are defined in several related standards. These devices are perfectly matched to the specifics of work, they are mechanically resistant and have a long time.
16
Content available Forensic engineering. Part 2
EN
For decades structural engineers have been educated to design new buildings. This is certainly a good start of a career as a structural engineer since it is an appealing perspective to use creativity and to support society with structures that are safe and serviceable during a long service life. However, structures are often not built as they should be, which may result in malfunctioning, insufficient structural safety or even collapse. In such a case the cause of the problem has to be determined as quickly as possible in order to eliminate the risk or inconvenience for the users. To this aim experienced engineers are required, who are able to come to a quick assessment based on a reliable judgement. In the past, problems with structures were mostly incidental, but nowadays new tendencies are observed, like ageing of structures and their consequences, the use of software without understanding its background, and changes in the function of a structure during service life. That means that there is a growing need for another profile in structural engineering: the forensic engineer. The need and the requirements for such a new professional profile have been discussed in this paper.
PL
Od dziesięcioleci inżynierowie budowlani kształceni są w zakresie projektowania nowych budynków. Jest to z pewnością dobry początek kariery inżyniera konstrukcji, ponieważ stanowi realną możliwość wykorzystywania swojej kreatywności i wspierania społeczeństwa poprzez tworzenie obiektów bezpiecznych i trwałych w długim okresie użytkowania. Jednak konstrukcje często nie są budowane tak, jak być powinny, co może skutkować ich nieprawidłowym funkcjonowaniem, niewystarczającym bezpieczeństwem, a nawet zawaleniem się. W takim przypadku przyczynę problemu należy ustalić możliwie szybko, aby wyeliminować ryzyko lub niedogodności dla użytkowników. Do tego potrzebni są doświadczeni inżynierowie, którzy są w stanie dokonać szybkiej oceny w oparciu o wiarygodny osąd. W przeszłości problemy z konstrukcjami budowlanymi zdarzały się sporadycznie, ale obecnie obserwuje się nowe tendencje, takie jak starzenie się struktur ze wszelkimi tego konsekwencjami, stosowanie oprogramowania bez znajomości kontekstu i zmiany funkcji budynów w okresie ich użytkowania. Oznacza to, że istnieje rosnące zapotrzebowanie na inny profil w inżynierii budowlanej: inżyniera diagnosty. O potrzebach i wymaganiach dla takiego nowego profilu zawodowego traktuje ten artykuł.
17
Content available Forensic engineering. Part 1
PL
W artykule omówiony został wielokryterialny wektor czynnika ludzkiego w aspekcie bezpiecznej eksploatacji statku i przetrwania na morzu. Dokonano próby oceny, które elementy czynnika ludzkiego mają największy wpływ na zachowanie marynarzy w sytuacji kryzysowej.
EN
The article discusses the multi-criteria vector of the human factor in the aspect of safe ship operation and survival at sea. An attempt was made to assess which elements of the human factor have the greatest impact on the behavior of seafarers in a crisis situation.
PL
Do obciążeń wyjątkowych zalicza się oddziaływania wybuchów zarówno fizycznych, jak i chemicznych. W przypadku wybuchu chemicznego obiekt budowlany może się znaleźć w strefach detonacji, propagacji gazów powybuchowych lub fali uderzeniowej. Przedstawiono metodykę oceny odporności dynamicznej budynków lub ich elementów konstrukcyjnych, podając sposoby określenia ekwiwalentnych obciążeń statycznych.
EN
The rules specified by standards introduce the concept of exceptional charges, which include the impact of explosions, both physical and chemical. In the case of a chemical explosion, the work can be found in the areas of: detonation propagation gases postexplosion or shock wave. The article presents a methodology for evaluating the dynamic resistance of buildings or their components, providing ways to determine the equivalent static loads.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.