Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  crossroad
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article provides an analysis of the global trends in the field of city transport systems’ safety. Currently, the efforts to increase the proportion of trips made by foot or by non-motorized transport are being made. That is why the problem of ensuring safety of the most vulnerable road users is relevant. The statistics of traffic accidents with victims, as well as the factors that cause such accidents, is analysed. Simulation has shown that rational management can reduce the likelihood of road traffic accidents.
PL
Założenie, że każdy uczestnik ruchu drogowego przestrzega przepisów, idealnie dostosowuje swoje zachowanie do warunków panujących na drodze, jest nierealistyczne, a jako podstawa podejmowania działań może doprowadzić do kolizji i wypadku. W artykule przedstawiono modele teoriogrowe pozwalające zrozumieć zachowania kierowców, którzy umyślnie wymuszają pierwszeństwo przejazdu, a ich jedyną motywacją jest jak najkrótszy czas przejazdu przez skrzyżowanie. Rozważane są dwa rodzaje sytuacji na skrzyżowaniach: z ruchem kierowanym i niekierowanym ze znakiem STOP. Przedstawione modele matematyczne zilustrowano dostępnymi w Internecie nagraniami rzeczywistych zachowań kierowców.
EN
The assumption that each road participant adheres to the rules, ideally adapts his behavior to the prevailing road conditions, is unrealistic, and as the basis for taking action can lead to collisions and accidents. The article presents the theoretical models allowing to understand the behavior of drivers who deliberately enforce the priority of passing, and their only motivation is the shortest travel time through the intersection. Two types of situations at crossroads are considered: with guided and non-guided traffic with the STOP sign. The presented mathematical models are illustrated by the real-life recordings of drivers available on the Internet.
EN
The article presents a method of a crossroad traffic load estimation based on the registered noise level. Data on the current noise level and the equivalent traffic intensity for the selected crossroad was recorded as part of the test installation of the road traffic impact assessment system for the acoustic climate. The measurement was carried out continuously over a fewmonth period. Based on the collected data, the analysis of variability of registered noise levels was carried out in relations to changes of equivalent traffic load and selected environmental parameters: temperature and relative air humidity. The use of artificial neural network has been proposed for estimating traffic load. On the basis of the equivalent noise level for the fifteen-minute interval and the values of environmental parameters averaged over the same period of time, the equivalent traffic load within the crossroad shall be determined.
PL
W ostatnich latach coraz częściej do regulacji ruchu na skrzyżowaniach poza terenem zabudowy wykorzystywana jest sygnalizacja świetlna. Umożliwia ona sprawną obsługę wlotów podporządkowanych, jednakże kosztem spadku płynności ruchu mocno obciążonym na kierunku głównym (drodze krajowej). Negatywne skutki działania sygnalizacji łagodzi zastosowanie sterowania zmiennoczasowego, dostosowującego się do ruchu panującego na skrzyżowaniu. Sposób sterowania ruchem oddziałuje nie tylko na warunki ruchu, ale i bezpieczeństwo. W artykule przedstawiono wpływ wybranych strategii sterowania przy braku wzbudzeń na bezpieczeństwo i sprawność ruchową dla typowych, zamiejskich skrzyżowań zlokalizowanych na drogach krajowych. Porównaniu poddano sterowanie z fazą preferowaną oraz strategię „all red”, która na drogach krajowych jest wykluczona. Przedstawiono model teoretyczny opisujący częstość niekorzystnych przełączeń sygnałów. Analizy szczegółowe przeprowadzono za pomocą skalibrowanego modelu mikrosymulacyjnego skrzyżowania w programie Vissim oraz przygotowanych algorytmów sterowania w VAP. Wyniki wskazują na niewielką efektywność strategii „all red” dla skrzyżowań poza terenem zabudowy z uwagi na sprawność ruchu.
EN
In recent years traffic signals are more widely used on rural high-speed intersections. Traffic signals may interrupt extremely heavy flows to permit the crossing of minor movements that could not otherwise move safely through the intersection. To reduce drawbacks of the signals, vehicle-actuated or adaptive signal control is used. Signal control logic may influence traffic performance as well as road safety. The paper presents analysis of selected low-volume signal timing strategies on road safety and traffic performance for typical rural high-speed intersections located on national roads. Two possibilities for the signal with no traffic demand have been compared: the rest in green stage and the rest in red, of which the letter is prohibited on national roads. To assess road safety, theoretical model of the frequency of subjectively ill-timed signal transitions has been developed. Detailed analyses were performed with calibrated microsimulation model developed in Vissim and signal control logic prepared in VAP. The results indicate low efficiency of the rest in red strategy on traffic performance at rural signalized intersections.
5
Content available Cyclists traffic management on roundabout
EN
Growth of motorization level leads to the necessity of crossroads modernization and this is reflected in the other movement participants. This article discusses and compares the methods of cyclists traffic management on roundabout in terms of security, efficiency of implementation, simplicity of organization and cost.
PL
Wzrost poziomu motoryzacji prowadzi do konieczności modernizacji skrzyżowań a to znajduje odzwierciedlenie u innych uczestników ruchu. Ten artykuł omawia i porównuje metody zarządzania ruchem rowerzystów na rondzie z punktu widzenia bezpieczeństwa, efektywności wdrożenia, prostoty organizacji i kosztów.
PL
Artykuł zawiera wyniki badań prognozowania natężenia ruchu na skrzyżowaniu w Katowicach. Dane wykorzystane do uczenia sieci pochodzą z rzeczywistych pomiarów natężenia ruchu i zostały zarejestrowane przez detektor, umieszczony na wlocie skrzyżowania. Uzyskane wyniki prognozowania zostały porównane z rzeczywistymi danymi i poddane weryfikacji. Badania mają na celu sprawdzenie możliwości i skuteczności wykorzystania sieci neuronowej w inteligentnym systemie zarządzania ruchem miejskim.
EN
The article reviews the results of forecasting traffic intensity at the junction in Katowice. Data used for network learning comes from actual measurements of traffic and were recorded by a detector placed at the inlet junction. The results obtained were compared with the prediction of the actual data and verified. The purpose of the sudy is the feasibility and effectiveness of using neural networks in intelligent urban traffic management system.
PL
Artykuł zawiera prezentację wyników badań przepustowości skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, na którym wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Sprawdzono także wpływ zmian w organizacji ruchu – wprowadzonych na czas robót – na przepustowość skrzyżowania.
EN
In the article have been presented the results of traffic capacity measure on signalized intersection. The influence of temporary traffic organization on capacity have been also examined.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań prędkości pojazdów w czasie przejazdu przez skrzyżowanie typu rondo. Na tym typie skrzyżowań prędkość pojazdów zależy od parametrów geometrycznych ronda oraz od wartości natężeń ruchu. Artykuł prezentuje wyniki badań własnych autorki.
EN
The results of research of distinguish vehicle groups speeds on roundabouts have been presented in his article. The vehicles speeds on roundabouts depends on geometrical parameters and on vehicle traffic volumes on particular elements of roundabouts. This article presented results of author own researches.
PL
Przy dzisiejszym, szybkim rozwoju techniki praktycznie nie ma możliwości zupełnego wyeliminowania wypadków drogowych. Możliwe jest jednak: ograniczenie ich liczby do minimum, likwidowanie możliwie największej liczby przyczyn ich powstawania oraz minimalizowanie skutków zaistniałych wypadków. Wymaga to podjęcia zorganizowanych działań, prowadzonych wspólnie przez wiele różnych instytucji, takich jak: administracja drogowa, jednostki badawcze, policja, służby ratownicze i medyczne, producenci pojazdów, instytucje ubezpieczeniowe, środki masowego przekazu i inne. Jednym z często stosowanych w ostatnich latach sposobów ograniczania liczby wypadków drogowych na terenach miast jest stosowanie uspokojenia ruchu. W artykule przytoczono problem stosowania środków uspokojenia ruchu w obszarze skrzyżowań zlokalizowanych na terenach zabudowy.
EN
With contemporary fast transport development it is practically not possible completely eliminated traffic accidents. Nevertheless it is possible limited number of accidents to minimum, liquidation the most number of its reasons and accidents effects minimize. This required made an effort operations organized together by different institutions like: road administrations, research institutes, the police, rescue and medical parties, cars producers, insurance services, the mass media etc. One of most often last years applied way to minimize number of accidents in towns is action called traffic calming. The applications of traffic calming elements on intersections in built-up area issues have been presented in this article.
10
Content available The follow-up time issue on small roundabouts
EN
The follow-up time was investigated. The aim of this analysis was to create a formula that allows the follow-up time calculated using the most important external parameters. The studies were based on empirical data collected at small roundabouts localized on Upper Silesia. The follow-up time is the average time gap between two cars of the minor stream being queued and entered the same major stream gap one behind the other. Follow-up times were measured directly by observing traffic flow. Resulting follow-up times were analyzed to determine their dependence on parameters such as intersection layout, roundabouts diameter and left visibility. These parameters were tested using the conventional calculation method (regression analysis). The dependence of follow-up time was then integrated into the own capacity estimation method for small roundabouts localized on urban areas. One of the biggest advantages this dependence is that capacity and traffic flow on small roundabouts can be determined reliably and appropriately for actual situations. The new follow-up time values for all range of external diameters of small roundabout 26 (22) - 40 m have been presented in this article.
PL
Wartości minimalnych odstępów czasu analizowane są głównie podczas obliczeń przepustowości skrzyżowań regulowanych znakami drogowymi, czyli skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej oraz rond. W przypadku rond, decydujący wpływ na przepustowość podporządkowanego wlotu jednopasowego lub dwupasowego mają wielkości natężeń nadrzędnych w obszarze kolizyjnym na jezdni ronda przy danym wlocie (Snwi), graniczny odstęp czasowy (ćg) i odstęp czasu pomiędzy pojazdami wjeżdżającymi z kolejki na wlocie podporządkowanym (tf). Przy dużych wartościach natężeń ruchu na wlotach odstępy tf w głównej mierze decydują o przepustowości wlotów podporządkowanych. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów odstępów czasu pomiędzy pojazdami wjeżdżającymi z kolejki na wlocie wraz z ich analizą statystyczną. Pomiary wykonano na małych rondach zlokalizowanych na terenach zabudowanych zlokalizowanych na Górnym Śląsku. Wykorzystując analizę regresji i korelacji wielorakiej uzyskano zależność funkcyjną do wyznaczania minimalnych wartości odstępów czasu, która może posłużyć w obliczeniach przepustowości wlotów na skrzyżowaniach regulowanych znakami drogowymi. Typowe wartości minimalnych odstępów czasu pomiędzy pojazdami wjeżdżającymi z kolejki na wlocie obliczone za pomocą oszacowanej funkcji przedstawiono w artykule. Wartości tf podano dla pełnego zakresu możliwych średnic zewnętrznych małych rond, czyli dla 26 (22) - 40 (45) m.
PL
Ocena płynności ruchu w funkcji natężenia ruchu i długości zatoki dla relacji skrętnej w prawo. Model ruchu pojazdów w obrębie skrzyżowania. Algorytm symulacji dla wyznaczania optymalnej długości pasa dla pojazdów skręcających w prawo.
EN
Road traffic assessment as a function of traffic density and the length of lay-by for the relation turning to the right. Model of vehicle traffic within the crossing. Algorithm of simulation for assignment of the optimal length of a lane for vehicles turning to the right.
12
Content available remote Organizacja ruchu na rondach
PL
Ronda znajdują coraz większe uznanie wśród polskich projektantów. Formę tę przyjmują zarówno nowe skrzyżowania, jak też, na skutek przebudowy, już istniejące. Modernizacja istniejących skrzyżowań napotyka jednak na ograniczenia terenowe, nie zawsze więc można dostosować się w pełni do wymogów instrukcji czy wytycznych. Artykuł ma na celu analizę założeń konstrukcji układu geometrycznego skrzyżowań z ruchem okrężnym (rond i skrzyżowań z wyspą centralną) i propozycje ich kształtowania w nietypowych sytuacjach (np. ograniczenia terenowe, linie tramwajowe na skrzyżowaniu).
EN
Roundabouts are getting popular among Polish street designers. The form of a roundabout is given to both new and existing junctions. A modernisation of a junction for a roundabout can, however, be obscured by spatial restrains, therefore not always all requirements given by Polish codes can be met. This paper's aim is to analyse basis for geometrical layout rules for roundabouts (both classical and junctions with a central isle) and propose methods for their design for problematic locations (i.e. spatial restrains, junctions with tram lines).
PL
Procedura analizy przepustowości specyficznego rozwiązania wlotu skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, z krótkim, dodatkowym pasem ruchu w nowej polskiej metodzie obliczeniowej. Analizy funkcjonowania badanego skrzyżowania w różnych warunkach.
EN
Procedure of capacity analysis for specific solution of crossroad inlet with light signalling and short additional traffic lane in new Polish counting method. Some analysis of examined crossroad operation in various conditions.
14
Content available remote Koncepcja przebudowy skrzyżowania na małe rondo w Siemianowicach Śląskich
PL
Omówienie modernizacji skrzyżowania z czterema wlotami na małe rondo trzema wlotami. Zmiany organizacji ruchu w kierunku poprawy płynności ruchu, zwiększenia przepustowości i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
EN
Description of modernisation for crossroad with four partly canalized inlets to small roundabout with three inlets. Changes in traffic organization towards improvement of traffic fluency, increase of capacity and better road traffic safety.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu włączania się do ruchu pojazdów na skrzyżowaniach drogowych z wlotów podporządkowanych. Badano takie parametry, jak czas oczekiwania na wlocie podporządkowanym, długość kolejki, liczba zatrzymań, miejsca zatrzymań itp. Otrzymane wyniki stały się podstawą wysunięcia wniosków na temat organizacji ruchu na wlotach podporządkowanych skrzyżowań drogowych.
EN
Results of researches process of vehicles including to traffic on crossroad from subordinated inflows has been presented in the article. One examined such parameters as waiting time on subordinated inflow, length of queue, number of stops, places of stops etc. Received results became base of advancing conclusions on theme traffic organization on subordinated inflows on crossroads.
16
PL
W artykule przedstawiono koncepcję programu symulacyjnego obliczającego parametr czasu granicznego tg na wlotach podporządkowanych skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej. Program został oparty na technikach wizualizacji sceny 3D udostępnianych przez biblioteki OpenGL firmy Silicon Graphics INC.
EN
The idea of 3D simulation programme, counting parameter tg for not regulated crossroad has been presented in this article. Proposed programme uses OpenGL library for 3D scene visualization.
PL
W opracowaniu zaprezentowano wprowadzone zmiany w organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ulic wykonane w ramach koncepcji modernizacji cztero wlot owego skrzyżowania ulic na małe trójwlotowe rondo. Celem pracy było polepszenie panujących na skrzyżowaniu warunków ruchowo - drogowych, takich jak zwiększenie przepustowości oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Referat jest kontynuacją problematyki przedstawionej w poprzednim artykule.
EN
The elaboration presents the changes in traffic road organization on all crossroad area. This changes were realizationed with the crossroad modernization conception from crossing with four partly canalized inlets to small roundabout with three inlets. The destination of projected the traffic road organization is make for improvement present traffic road condition, like larger capacity in all the inlets of roundabout and better safety on traffic road on all crossroad. This report continues a problem presented in previous article.
PL
W artykule przedstawiono budowę programu SSS obliczającego parametry przepustowościowe skrzyżowań wyposażonych w sygnalizację świetlną. Program został opracowany jako narzędzie pomocnicze w systemie optymalizacji zamknięć drogowych w złożonych sieciach transportowych. Do obliczania przepustowości skrzyżowań wykorzystano metodę HCM-94.
EN
The construction of SSS program has been presented in this article. The program computes signalized intersections capacity parameters and it has been built as an auxiliary tool in road closures optimization system. The capacity has been evaluated according to one of the most frequently used and best applied to Polish conditions methods - HCM-94.
PL
W opracowaniu zaprezentowano kolejne etapy modernizacji skrzyżowania wraz z wynikami obliczania przepustowości przed i po modernizacji ze skrzyżowania czterowlotowego częściowo skanalizowanego, na małe trójwlotowe rondo o średnicy zewnętrznej 26 m, nieprzejezdną wyspą środkową, jednopasowych wlotach i jednopasowej jezdni wokół wyspy środkowej ronda. Celem wprowadzonych zmian w organizacji ruchu było polepszenie panujących warunków ruchowo - drogowych, takich jak zwiększenie przepustowości, w tym płynności ruchu, jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania.
EN
The elaboration presents the successive of crossroad modernization stages with the calculation results of capacity before and after modernization from crossroad with four partly canalized inlets, to small roundabout with three inlets and external diameter 26 m. The central island of roundabout will be impassable. Every inlet with one roadway and one roadway around central island of roundabout. The destination of changes in traffic road organization is make for improvement present traffic road condition, like traffic fluency and larger capacity in all the inlets of roundabout and better safety on traffic road an all crossroad.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.