Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 94

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  właściwości optyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wygrzewania na właściwości cienkich warstw tlenków wanadu (VxOy) wytworzonych metodą rozpylania magnetronowego. Cienkie warstwy bezpośrednio po naniesieniu oraz po wygrzewaniu w 200°C zostały poddane badaniom strukturalnym, optycznym oraz elektrycznym. Współczynnik transmisji cienkich warstw po wygrzewaniu zmniejszył się z około 70% na 50%. Z kolei rezystywność cienkiej warstwy tlenku wanadu po naniesieniu wynosiła 3.4·10⁴ Wcm, natomiast powłoki po wygrzaniu 1.6·10² Wcm. Badania współczynnika Seebecka wykazały, że wraz ze wzrostem różnicy temperatury między kontaktami elektrycznymi następuje zmiana typu przewodnictwa z dziurowego na elektronowy, a wygrzanie warstwy spowodowało uwydatnienie elektronowego typu przewodnictwa.
EN
This paper provides the research results of the influence of the post-process annealing of vanadium oxide (VxOy) thin films deposited by magnetron sputtering on their properties. As-deposited and annealed at 200°C thin films were analysed by means of their structural, optical and electrical properties. The transmission of thin films after annealing decreased from ca. 70% to 50%. In turn, the resistivity of the vanadium oxide thin films was equal to 3,4·10⁴ Wcm, while after post-process annealing it decreased to 1.6·10² Wcm. The studies of the Seebeck coefficient showed that with the increase of the temperature difference between the electrical contacts, the type of conductivity changes from hole to electron type, while the annealing of the layer enhances the electronic type of conductivity.
EN
In this work, we have prepared new materials of the nickel sulfide thin films by using the spray pyrolysis technique for promising co-catalyst to improve the photocatalytic performance or superconductivity. The effect of deposition temperature (523, 573 and 623 K) on structural, optical and electrical properties was investigated. The XRD diffraction shows that the prepared nickel sulfide at 523, 573 and 623 K having an orthorhombic, hexagonal and hexagonal structure, which were Ni3S2, Ni17S18 and NiS2, respectively. The minimum value of crystallite size (45,9 nm) was measured of deposited film at 573K. The thin films prepared at 523 and 573 K have an average transmittance is about 20 %. The prepared Ni1S2 thin film at T=623 K has the lowest calculated optical band gap and Urbach energy. The Ni1S2 thin film also has the best calculated of the refractive index and the extinction coefficient. The FTIR spectrums of the nickel sulfide have various bands such as Ni-S, C-H, O-H, N–H and C-S. The maximum electrical conductivity is 4,29x105 (Ω.cm)-1 was obtained at 573K of the Ni17S18. The nickel sulfide thin films sprayed at 573K have good structural, optical and electrical properties.
EN
We investigate an influence of the various crystal structure imperfections on the electronic properties and dielectric functions for In0.5Tl0.5I semiconductor in the frame of the density functional theory calculations. The tensor of electron effective mass m*ij of InI, In0.5Tl0.5I and TlI crystals has been calculated for the valence and conduction bands and different K-points of Brillouin zone. Dielectric functions ε(hν) of the defective crystals based on In0.5Tl0.5I solid state solution with iodine vacancy and thallium interstitial atom were calculated taking into consideration the inter-band and intra-band electron transitions. The studies of the defective crystals reveal increased low-frequency and stationary electron conductivity with anisotropy resulted from the anisotropy of the electron effective mass tensor. Our findings explain the origin of crucial changes in the band structure by formation the donor half-occupied levels close to the unoccupied conduction bands due to the crystal structure defects, i.e. iodine vacancy or thallium interstitial atom. It has been shown that in the case of real crystals, in particular metal-halides, the proper consideration of defects in quantum-chemical calculations results in a better matching of the theoretical and experimental results in comparison to the case when the perfect crystal structure had been used for calculations.
PL
Zbadano wpływ różnych niedoskonałości struktury krystalicznej na właściwości elektronowe i funkcje dielektryczne półprzewodnika In0.5Tl0.5I w ramach teorii funkcjonału gęstości. Został obliczony tensor efektywnej masy elektronów m* kryształów InI, In0.5Tl0.5I i TlI dla pasm walencyjnych i przewodnictwa oraz różnych K-punktów strefy Brillouina. Funkcje dielektryczne ε(hν) domieszkowanych kryształów roztworów stałych In0.5Tl0.5I z wakansami jodu i atomami międzywęzłowymi talu zostały obliczone z uwzględnieniem międzypasmowych i wewnątrz-pasmowych przejść elektronowych. Badania domieszkowanych kryształów ujawniły zwiększoną przewodność elektronową niskoczęstotliwościową i stacjonarną o anizotropii wynikającej z anizotropii tensora efektywnej masy elektronów. Przeprowadzone badania wyjaśniają obserwowane duże zmiany struktury pasmowej pochodzące z utworzenia pół wypełnionych poziomów donorowych w pobliżu niezajętych pasm przewodnictwa wynikających z defektów struktury krystalicznej, tj. wakansów jodu czy atomów międzywęzłową talu. Wykazano, że w przypadku kryształów rzeczywistych, w szczególności halogenków metali, właściwe uwzględnienie defektów w obliczeniach kwantowo-chemicznych daje możliwość lepszego dopasowania obliczeń teoretycznych do wyników doświadczalnych w porównaniu do obliczeń bazujących na strukturze krystalicznej doskonałej.
EN
The breathability, strength, structural and optical properties of bleached kraft pulps from blends of birch or pine with hemp stalks in a proportion of 80/20 weight % were studied. It was found that these pulps generally have comparable properties to those of bleached pulps from birch and pine. The properties of bleached pulps produced from 80/20 weight % blends of pine or birch with hemp woody-core such as the breaking length, burst, and light scattering proved to be comparable or better than those of bleached pulps from wood. However, the replacement of a part of birch or pine with hemp-woody core negatively affected their bulk, air-resistance, and tearing resistance. Taking into consideration the results presented in Part I and Part II of the study, it can concluded that hemp stalks are better fibrous raw material for the manufacturing of papermaking intermediates partially free of wood fibres than hemp woody-core.
PL
W pracy zbadano podatność na mielenie oraz właściwości strukturalne, optyczne i wytrzymałościowe bielonych mas celulozowych wytworzonych z mieszanek drewna brzozy i sosny z łodygami konopnymi o udziale tych łodyg odpowiednio 80 i 20% wag. Stwierdzono, że właściwości tych mas celulozowych są zbliżone do właściwości bielonych mas celulozowych brzozowej i sosnowej. Co się tyczy bielonych mas celulozowych z mieszanek drewna brzozy i sosny z drewnikiem konopnym to ich właściwości takie jak: samozerwalność, przepuklenie i zdolność do rozpraszania światła również okazały się porównywalne lub nawet lepsze, niż w przypadku bielonych mas brzozowej i sosnowej. Zastąpienie części drewna drewnikiem konopnym wpływało jednak ujemnie na objętość właściwą, przepuszczalność powietrza, a także odporność na przedarcie arkusików mas celulozowych. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawione w części I i II pracy, można zatem stwierdzić, że łodygi konopne są lepszym surowcem włóknistym do wytwarzania częściowo wolnych od włókien drewna papierniczych półproduktów włóknistych, niż drewnik konopny.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badania wpływu struktury na właściwości elektryczne oraz optyczne cienkich warstw na bazie tlenków tytanu i miedzi. Cienkie warstwy tlenku miedzi oraz dwuwarstwy TiO₂/CuxO o różnej grubości TiO₂ na powierzchni CuxO były naniesione metodą rozpylania magnetronowego. Wytworzone dwuwarstwy TiO₂/CuxO o różnej grubości TiO₂ były nanokrystaliczne o jednoskośnej strukturze tlenku miedzi II (CuO). Średni rozmiar krystalitów był w zakresie od 10 nm do 14 nm. Stwierdzono, że rezystywność dla cienkiej warstwy CuO była równa 0,7•103 Ω•cm, natomiast dla struktur TiO₂/CuO była w zakresie 0,8•103 ÷ 1,5•103 Ω•cm. W przypadku powłok dwuwarstwowych TiO₂/CuO średnia wartość współczynnika transmisji światła wynosiła ponad 80%.
EN
This paper provides research investigation results and analysis of influence of the structure on electrical and optical properties of thin films based on the titanium and copper oxides. CuxO and TiO₂/CuxO thin films with different thickness of top TiO₂ layer coatings were deposited by the reactive magnetron sputtering method. TiO₂/CuxO bilayers with different thickness of top TiO₂ layer were nanocrystalline and had monoclinc structure of CuO. The crystallite sizes were in the range of 10 nm to 14 nm. It was found that the resistivity for the CuO film was equal to 0.7•103 Ω•cm, and for TiO₂/CuO structures was in the range of 0.8•103 ÷ 1.5•103 Ω•cm. As-prepared bilayers were well transparent, average transparency was above 80%.
PL
W pracy przedstawiona została analiza wpływu parametrów procesu technologicznego wytwarzania cienkich warstw tlenków miedzi na ich właściwości strukturalne, optyczne oraz elektryczne. Badaniu poddane zostały warstwy wytworzone za pomocą metody stałoprądowego rozpylania magnetronowego w atmosferze mieszaniny O₂:Ar o zawartości O₂ wynoszącej odpowiednio 75% oraz 100%. Właściwości strukturalne badanych warstw określone zostały na podstawie badania metodą dyfrakcji rentgenowskiej. Właściwości optyczne scharakteryzowano na podstawie pomiaru transmisji światła, a elektryczne na podstawie charakterystyk prądowo-napięciowych. Badanie metodą XRD wykazało, że uzyskano warstwy CuO (tlenku miedzi II) w postaci tenorytu o średnim rozmiarze krystalitów wynoszącym około 13 nm. Badanie właściwości optycznych wykazało, że nie ma różnicy w transmisji światła dla promieniowania krótszego niż około 600 nm. Nieznaczne różnice zauważalne między warstwami widoczne są powyżej tej długości. Średnia wartość transmisji dla długości fali λ = 550 nm wynosiła 35%. Badanie właściwości elektrycznych wykazało, że warstwa naniesiona w mieszaninie O₂:Ar zawierającej 75% O₂ miała rezystancję wynoszącą około 17 kΩ podczas gdy rezystancja warstwy wytworzonej w atmosferze wyłącznie tlenowej wynosiła około 5 kΩ.
EN
The paper presents an analysis of the impact of the parameters of the technological process of copper oxides thin films on their structural, optical and electrical properties. Investigated films were deposited using DC magnetron sputtering method in the atmosphere of the O₂:Ar mixture with an O₂ content of 75% and 100% respectively. The structural properties of the investigated films were determined based on the X-ray diffraction method. Optical properties were characterized on the basis of light transmission measurements, and electrical properties based on current- -voltage characteristics. The XRD showed that CuO (copper oxide II) films were obtained in the form of a tenorite with an average crystallite size of about 13 nm. The investigation of the optical properties showed that there is no difference in light transmission for wavelength shorter than approximately 600 nm. Slight differences between the layers are visible above this length. The average transmission value at wavelength λ = 550 nm was 35%, so these layers can be used in transparent electronics. Testing of electrical properties showed that the layer deposited in the O₂:Ar gas mixture containing 75% of O₂ had a resistance of approximately 17 kΩ, when the resistance of the layer prepared in a pure oxygen atmosphere of approximately 5 kΩ.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań technologii otrzymywania warstw ZnOx metodą impulsowego reaktywnego rozpylania magnetronowego. Badano charakterystyki elektryczne procesów reaktywnych podczas rozpylania targetu Zn w obecności mieszaniny argon + tlen, identyfikując mod rozpylania magnetronowego. Określono warunki technologiczne, przy których osadzone warstwy miały właściwości zbliżone do właściwości stechiometrycznego tlenku cynku. Morfologia przekroju powierzchni wytworzonych warstw wskazała na budowę matrycy/osnowy dielektrycznej z wtrąceniami metalicznymi przy małym poziomie mocy krążącej, gdy strukturę włóknistą/kolumnową miały warstwy otrzymane przy dużych wartościach mocy krążącej. Współczynnik załamania światła wytworzonych warstw był w zakresie 1,97 ÷ 1,98. Badania przedstawione w pracy pokazały, że parametry procesu osadzania miału duży wpływ na wartość współczynnika ekstynkcji światła.
EN
This paper provides the results of research investigation of pulsed reactive magnetron sputtering method for preparation of ZnOx thin films. For identification the magnetron sputtering mode, the electrical characteristics of the reactive processes during sputtering of Zn target in the mixed argon + oxygen atmosphere were investigated. Technological conditions at which deposited films had properties similar to stoichiometric zinc oxide were determined. The morphology of films crosssection indicate that the structure of dielectric matrix/wrap with metallic inclusions was obtained at a low level of circulating power, while coatings obtained at high circulating power values had fibrous/column structure. The refractive index of the prepared films was in the range of 1.97 to 1.98. Research presented in this work showed that the parameters of sputtering had an effect on the value of the extinction coefficient.
EN
Constantly developing nanotechnology provides the possibility of manufacturing nanostructured composites with a polymer matrix doped with ceramic nanoparticles, including ZnO. A specific feature of polymers, i.e. ceramic composite materials, is an amelioration in physical properties for polymer matrix and reinforcement. The aim of the paper was to produce thin fibrous composite mats, reinforced with ZnO nanoparticles and a polyvinylpyrrolidone (PVP) matrix obtained by means of the electrospinning process and then examining the influence of the strength of the reinforcement on the morphology and optical properties of the composite nanofibers. The morphology and structure of the fibrous mats was examined by a scanning electron microscope (SEM) with an energy dispersive spectrometer (EDS) and Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR). UV –Vis spectroscopy allowed to examine the impact of zinc oxide on the optical properties of PVP/ZnO nanofibers and to investigate the width of the energy gap.
11
Content available remote Magnetooptyczne właściwości polikrystalicznego tlenku itru
PL
Właściwości magnetooptyczne ceramiki przeźroczystej zostały przedstawione w prezentowanym artykule. Do otrzymania polikrystalicznego tlenku itru została wykorzystana metoda izostatycznego prasowania na gorąco (HIP, ang. hot isostating pressing), dzięki której otrzymano zwarty spiek o przeźroczystości powyżej 50% w zakresie światła widzialnego. Badanie mikromorfologii powierzchni próbki ujawniła dobrze rozwinięte regularne ziarna o wielkości kilku mikrometrów. Nie stwierdzono występowania porów w ziarnach. Badania strukturalne metodą XRD proszku i spieku potwierdziły obecność w nich tylko fazy regularnej Y2O3. Do wyznaczenia stałej Verdeta w omawianym materiale zbudowano zaawansowany układ pomiarowy. Pomiar efektu Faradaya w badanym materiale Y2O3 wykazał wartości od -180 deg/(T∙cm) do 3 deg/(T∙cm) w zakresie 400-1000 nm. Otrzymany tlenek itru nadaje się do wykorzystania jako materiał magnetooptyczny, a jego dalsze modyfikacje powinny przynieść poprawę tego efektu.
EN
Magneto-optical properties of Y2O3 transparent ceramics are presented in this article. A method of hot isostatic pressing (HIP) method was used to prepare of polycrystalline yttrium oxide, thanks to which dense sinter with a transparency of more than 50% in the visible spectrum was obtained. Examination of micromorphology of the sample surface revealed well-developed regular grains of several micrometers in size. No pores in the grains were found. XRD measurements confirmed only a cubic phase in powder and sinter. An advanced measurement system was built to determine the Verdet constant in the discussed material. Measurement of the Faraday effect in the tested Y2O3 showed values from -180 deg/(T∙cm) to 3 deg/(T∙cm) in the 400-1000 nm. The obtained yttrium oxide is suitable for use as a magneto-optical material, and its further modifications should improve this effect.
EN
Purpose: It has been recently observed, that zinc oxide thin films are gaining much popularity, particularly in applications such as toxic gas sensors, photocatalytic materials and photovoltaic cells. Due to much better physical properties of ZnO compared to the ones of titanium dioxide (TiO2), which is currently the most used material in dye sensitized solar cells, efforts are being made to fabricate DSSCs with thin films and/or nanostructures, including nanowires, nanofibres and nanoparticles of zinc oxide. Design/methodology/approach: In this paper, zinc oxide thin films were prepared using sol-gel and spin coating methods from Zn(COO)2 x 2H2O dissolved in ethanol and acetic acid with ZnO monocrystalline nanoparticles of 0 and 10% (wt.) relative to the final concentration of produced solutions. The effect of calcination process on ZnO thin films at 600°C were examined using atomic force microscope to investigate the morphology of semiconductor coatings, infrared spectroscopy to prove the chemical structure of material. Besides, optical properties were analysed on the basis of absorbance in the function of wavelength spectra and the values of energy band gaps were studied. Findings: The topography analysis of ZnO thin films showed an increase in roughness with the increase of zinc oxide nanoparticles in the thin films material. In addition, the analysis of the optical properties of ZnO thin films showed a decrease in absorption level in the range of near-ultraviolet wavelength for the obtained layers after annealing. Research limitations/implications: It was found that ZnO thin films produced by spin coating and calcination method are a proper material for photoanode in dye-sensitized solar cells, as zinc oxide layers provide better conductivity across the photovoltaic cell. Practical implications: The results provide the possibility of production DSSCs with zinc oxide thin films as photoanode. Originality/value: The dye-sensitized solar cells based on zinc oxide photoanodes could be alternative semiconductor material to titanium dioxide, which is used in nowadays solar cells. It was estimated that ZnO, especially zinc oxide nanostructures have much better physical properties, than TiO2 structures. What is more, zinc oxide thin layers are characterized by the lower energy losses resulting from the physical properties of such nanostructures, which results in more efficient solar energy into electricity conversion.
13
Content available remote Thin SixCyNz:H coatings deposited with the RF PECVD method
EN
Coatings of hydrogenated silicon nitride and silicon carbonitride find numerous applications stemming from their various useful properties which can be easily modified during the deposition process. In this work, the effect of discharge power on the physical properties of the coatings synthesized from organosilicone precursors is presented. Compared to explosively flammable silane, these precursors are safe and do not require costly safety measures installed in the equipment. The coatings investigated were deposited from hexamethyldisilazane (HMDSN) using radiofrequency plasma enhanced chemical vapour deposition in an atmosphere of such working gases as nitrogen, ammonia and hydrogen. HMDSN constitutes a valuable precursor since its saturated vapour pressure is relatively high (1.8 kPa at 25°C) and its molecule contains both silicon and nitrogen atoms. The coatings synthesized were broadly investigated with the help of such analytical techniques as variable angle spectroscopic ellipsometry (VASE), UV-Vis spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The effect of the glow discharge power on the coatings chemical structure and, therefore, on the magnitude of their refractive index was studied. It has been demonstrated that the discharge power strongly affects quantitative proportions between Si–N, Si–NH–Si, Si–O chemical bonds in the resulting films which, in turn, determine their index of refraction.
PL
Celem pracy było wytworzenie uwodornionych powłok węglikoazotku krzemu (SixNyCz:H) i zbadanie ich składu, struktury oraz właściwości optycznych. Materiały te są planowane jako składnik o wysokiej wartości współczynnika załamania światła (n) filtra optycznego z gradientem tego współczynnika. Składnikiem o małym współczynniku n będzie w tym układzie powłoka SiOxCy:H. Przejście od jednego materiału do drugiego będzie można uzyskać przez zmianę składu gazowej mieszaniny reakcyjnej z NH3/N2 na O2, przy zachowaniu stałego przepływu par prekursora krzemorganicznego. W pracy jako związek wyjściowy dla krzemu wykorzystano heksametylodisilazan (HMDSN). Do wytwarzania tego typu powłok metodą RF PECVD (Radio Frequency Plasma Enhanced Chemical Vapour Desposition) najczęściej jest stosowany silan (SiH4). Ze względu na to, że jest to gaz wybuchowy doskonałą alternatywę dla tego prekursora stanowią związki krzemoorganiczne. We wcześniejszych badaniach autorów nad powłokami SixNyCz otrzymanymi z HMDSN, w optymalnych warunkach nanoszenia warstw uzyskano współczynnik n na poziomie 1,9. Głównym powodem tak małej wartości n była pozostałość ugrupowań węglowych w strukturze powłoki pochodzących od zastosowanego związku wyjściowego. Z punktu widzenia przyszłych zastosowań tych powłok jest to stanowczo za mała wartość. Z tego powodu zostały podjęte próby zwiększenia wartości współczynnika n przez dodawanie do mieszaniny reakcyjnej wodoru.
EN
Amorphous hydrogenated carbon nitride layers, a-C:N:H, amorphous hydrogenated silicon nitride layers, a-SiNx:H and amorphous hydrogenated silicon carbonitride, a-SiCxNy:H, layers, fabricated on borosilicate glass and (001) oriented Czochralski silicon wafers by plasma assisted chemical vapour deposition, 13.56 MHz, were compared in this study. For reliable comparison the processing parameters, except temperature, were kept at the same level in each experiment. The layers containing silicon were grown at 473 K, while the layers without silicon were grown at 298 K. Methane, nitrogen and silane gaseous were used as carbon, nitrogen and silicon gaseous precursors respectively. The layers were subjected to structural studies by FTIR spectroscopy. The thicknesses of the layers and optical constants’ functions: refractive index n (λ) and extinction coefficient k (λ), were determined by spectroscopic ellipsometry. Wollam M2000 ellipsometer was used to measure ellipsometric angles Psi (Ψ) and Delta (Δ) within 200÷1800 nm spectral range at three different angles of incidence 65°, 70° and 75°. The differences between structure and properties of the layers were indicated, as well as differences between the same layers deposited on various substrates. The results show that the layers grown on glass and Si are similar materials. Optical constants do not differ much. However, clear differences are seen, when thicknesses of the layers are compared. As a rule, the layers deposited on glass are thicker. A proposed explanation is related to the energy of the bonds C–O and Si–O for the layers deposited on glass and C–Si and Si–Si when the layers were deposited on Si wafers.
PL
Metoda PACVD należy do obiecujących metod inżynierii powierzchni. Pozwala modyfikować warstwę wierzchnią różnego typu materiałów, jak metale, szkło, a nawet polimery, z zastosowaniem zróżnicowanych warstw pod względem składu chemicznego i struktury. Zastosowanie plazmy jako ośrodka niekonwencjonalnej syntezy pozwala obniżyć temperaturę procesu, co jest szczególnie korzystne w przypadku podłoży wrażliwych na działanie wysokiej temperatury. Technika PACVD wymaga ścisłego określenia parametrów procesu: temperatury, ciśnienia, mocy generatora plazmy, czasu osadzania, rodzaju i przepływu gazowych reagentów. Celem tej pracy jest wyznaczenie i porównanie grubości oraz właściwości optycznych (współczynników załamania i współczynników ekstynkcji) warstw osadzonych na szkle borokrzemowym i monokrystalicznym krzemie Si (001) z zastawaniem metody PACVD, 13,56 MHz. Otrzymane i badane były amorficzne uwodornione warstwy: węgla dotowanego azotem (a-C:N:H), azotku krzemu (a-SiNx:H) oraz węgloazotku krzemu (a-SiCxNy:H).
PL
Badania dotyczyły zastosowania mikrosfer szklanych (hollow glass microspheres) w farbach dyspersyjnych do wymalowań wewnętrznych. Wykonano badania porównawcze farby referencyjnej z naturalnymi wypełniaczami mineralnymi i farb z udziałem trzech rodzajów mikrosfer szklanych różniących się gęstością, wielkością i rozkładem wielkości kulek oraz współczynnikiem załamania światła. Celem było określenie wpływu wielkości mikrosfer na właściwości farb ciekłych: upakowanie (krytyczne stężenie objętościowe, zredukowane stężenie objętościowe) i powłok: połysk, krycie (współczynnik kontrastu), barwę i właściwości odpornościowe, w tym odporność na szorowanie i plamienie oraz właściwości dyfuzyjne (przepuszczalność pary wodnej).
EN
Research related to the use of glass microspheres (hollow glass microspheres) in interior dispersion paints was carried out. Comparative tests of reference paint with natural mineral fillers and paints with three types of microspheres differing in density, size and distribution of particles size and refractive index were carried out. The aim was to determine the effect of the size of microspheres on the properties of liquid paints: packing (critical pigment volume concentration, reduced volume concentration) and coatings: gloss, opacity (contrast ratio), color and resistance properties, including scrub and stain resistance and diffusion properties (water vapor permeability).
PL
Cienkie warstwy dwutlenku tytanu (TiO₂) oraz trzy mieszaniny tlenków tytanu i wolframu (TiO₂-WO₃) o małej zawartości trójtlenku wolframu (WO₃) osadzono na podłożach z krzemionki amorficznej (SiO₂) metodą parowania wiązką elektronową. Na podstawie analizy wyników badania właściwości optycznych metodą transmisji i odbicia światła stwierdzono występowanie zjawiska blueshiftu krawędzi absorpcji światła, polegającego na zmniejszeniu wartości długości fali odcięcia λcut-off oraz zwiększeniu szerokości optycznej przerwy energetycznej dla przejść skośnych dozwolonych Egi opt, a także odnotowano wzrost wartości średniej transmisji światła w zakresie promieniowania widzialnego Tλ(VIS), wraz ze zwiększeniem zawartości atomowej wolframu do tytanu w cienkich warstwach TiO₂-WO₃. Stwierdzono także występowanie jednej wartości optycznej przerwy energetycznej dla przejść skośnych dozwolonych w wypadku powłok TiO₂ i Ti0‚91W0,09Ox oraz dwóch wartości tego parametru dla cienkich warstw Ti0,84W0,16Ox i Ti0,77W0,23Ox. Ponadto, dla wszystkich mieszanin tlenków TiO₂-WO₃ otrzymano mniejsze wartości współczynnika załamania światła n₅₅₀ oraz współczynnika ekstynkcji κ₅₅₀ o długości fali 550 nm, w porównaniu z cienką warstwą TiO₂.
EN
Titanium dioxide (TiO₂) and three titanium-tungsten mixed oxides (TiO₂-WO₃) with small amount of tungsten trioxide (WO₃) were deposited onto silica (SiO₂) substrates using electron beam evaporation method. Analysis of optical properties on the basis of transmittance and reflectance spectra revealed blueshift of absorption edge. With increasing content of tungsten in TiO₂-WO₃ mixed oxides, reduction of cut-off wavelength λcut-off, widening of the optical band gap for indirect allowed transitions Egi opt, as well as increase in the mean value of transmittance over visible light range Tλ(VIS) were observed. One value of optical band gap for indirect allowed transitions was determined for TiO₂ and Ti0‚91W0,09Ox thin films, while for Ti0,84W0,16Ox and Ti0,77W0,23Ox coatings two values were found. Moreover, values of n₅₅₀ and κ₅₅₀ parameters for all TiO₂-WO₃ mixed oxides were lower compared with TiO₂ thin film.
PL
Celem przeprowadzonych badań była analiza właściwości optycznych krzemu teksturyzowanego, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania w fotowoltaice. Analizie poddano morfologię powierzchni teksturyzowanych, wymiary geometryczne występujących chropowatości oraz ich wpływ na zmianę współczynnika odbicia, a także transmisji światła. Badanym materiałem był krzem (Si) poddany procesowi teksturyzacji, niepolerowany, a także polerowany, będący próbką porównawczą. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem aparatury takiej jak mikroskop i profilometr optyczny oraz spektrofotometr. Analiza wykazała, że przeprowadzona w odpowiedni sposób chemiczna modyfikacja powierzchni krzemu pozwala na obniżenie współczynnika względnie o 76,5% w stosunku do powierzchni polerowanej.
EN
The purpose of the research was analysis of optical properties of textured silicon, with a particular emphasis on their application in photovoltaics. The analysis was subjected to the morphology of the textured surfaces, geometrical dimensions of the occurring roughness and their influence on the change of reflectance, as well as light transmission. The researched material was silicon (Si) with textured surface, unpolished and polished as a comparative sample. The research was carried out using a microscope and an optical profilometer and also a spectrophotometer. The analysis showed that the chemical modification of the silicon surface carried out in a suitable way allows for a reduction of the coefficient to 76.5% in relation to the polished surface.
EN
In this study, ceramic TiO2 thin films were prepared on glass substrates using sol-gel and spin-coating methods from the TNBT/ AcOH/ EtOH/ H2O solution. The obtained coatings were subjected to drying at room temperature and were then calcined in the air at different temperatures in a range of 400–600°C in order to obtain clean TiO2   layers. The surface morphology and chemical composition were characterized with the use of a scanning electron microscope (SEM) and an energy dispersive spectrometer (EDX). Research has shown the presence of elements in the TiO2   and the influence of temperatures on layer thickness. Analysis of optical properties and energy gap width of the prepared coatings was determined by means of spectra analysis of absorbance as a function of radiation energy obtained with the use of the UV-VIS spectrophotometer. The obtained spectra of the layers are characterized by a shift of absorption lines towards the visible light wavelengths and the obtained values of band gaps decrease as the calcination temperature rises. The obtained and developed results of TiO2   thin films testify to the wide application possibilities of the layers in elements which use photocatalytic processes such as self-cleaning surfaces, solar cells, pollution removing membranes and optoelectronic components.
EN
Purpose: The aim of this study was to present the influence of mass concentration of the reinforcement phase on the structure and optical properties of the obtained composite thin films with a polymer matrix reinforced by SiO2, TiO2 and Bi2O3 nanoparticles, produced by the spin-coating method. Design/methodology/approach: To produce composite materials, 10% wt. polymer solutions of polyacrylonitrile (PAN) and N, N - Dimethyloformamide (DMF) were used, containing nanoparticles with a mass concentration ratio of, sequentially: 0, 4, 8, 12%. The morphology, structure and chemical composition of the obtained thin films were determined on the basis of surface topography images, taken using atomic force microscopy (AFM) and a scanning electron microscope (SEM) with EDX and QBSD spectrometers. In order to analyse the optical properties, UV-Visible spectroscopy (UV-Vis) was used. The width of the band gap was determined on the basis of the absorption spectra of radiation (UV-Vis). Findings: The carried out morphology and surface structure research showed that with increasing mass increased porosity of the produced coating surface was observed. In addition, the greater the diameter of the applied ceramic nanoparticles, the more noticeable this effect was. The analysis of the optical properties of the obtained nanomaterials, carried out based on the registered spectra in absorption function of the wavelength, revealed a strong absorption of this type of layers under ultraviolet radiation. Research limitations/implications: The nanostructured materials as components provides nanocomposite optical properties, such as absorption and width of the energy gap. In addition, nanoparticle content causes changes of the surface morphology, which is an important parameter of thin films in potential applications. Originality/value: The properties of films depend not only on the individual components used, but also on the morphology and the interfacial characteristics.
EN
The S-7 borehole log from the Sumina area (USCB Poland) revealed the presence of three basaltic veins originating from a basalt dyke. Coal interlayers in the rocks surrounding the basaltic veins have been coked to form natural coke. Photometric measurements revealed that the optical properties of the studied natural coke samples are characteristic of semi-graphite (Rmax > 9%). The natural coke matrix of all of the analyzed samples has a biaxial negative optical character. Vitrinite in the examined natural coke samples is characterized by a lower optical anisotropy than that of the natural matrix and it has a biaxial positive optical character. Vitrinite in almost all samples taken at locations more distant from the intrusion has a biaxial positive optical character. A reversal of the changes of the true maximum vitrinite reflectance and bireflectance with changing distance from the second basaltic vein has been observed. The temperature regime that acted upon the dispersed organic matter located in the immediate vicinity of the intrusion, estimated on the basis of the selected experimental data, is suggested to be higher than 750°C.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.