Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nutrition
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Mleko i produkty mleczne są głównym źródłem wapnia w diecie oraz ważnym źródłem witamin B2 i B12, białka, magnezu, cynku i potasu. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami żywieniowymi codzienna dieta powinna zawierać co najmniej 2 duże szklanki mleka, które można zastąpić jogurtem, kefirem lub częściowo serem. Mimo wspomnianych rekomendacji jest to grupa produktów często eliminowana z diety z różnych przyczyn. Dodatkowo badania dotyczące spożycia mleka i produktów mlecznych oraz ich wpływu na zdrowie często dostarczają sprzecznych informacji. W artykule przedstawiono aktualne dane dotyczące wpływu spożycia mleka i mlecznych napojów fermentowanych na zdrowie człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem otyłości, zespołu metabolicznego, cukrzycy typu 2, osteoporozy czy niektórych nowotworów. Spożycie odpowiedniej ilości mleka i jego przetworów, zgodnie z najnowszymi wytycznymi żywieniowymi, może korzystnie wpływać na zdrowie ludzi ze wszystkich grup wiekowych, z wyjątkiem osób z niektórymi schorzeniami, takimi jak nietolerancja laktozy lub alergia na białka mleka.
EN
Milk and dairy products are the main source of dietary calcium and an important source of vitamins B2 and B12, protein, magnesium, zinc and potassium. According to the current dietary recommendations, the daily diet should contain at least 2 large glasses of milk, which can be replaced with yogurt, kefir or partly cheese. Despite these recommendations, this group of products is often eliminated from the diet for various reasons. Additionally, studies of milk and dairy consumption and their health effects often provide conflicting information. The aim of this article is to present current data on the health impact of the consumption of milk and fermented milk drinks, with particular emphasis on obesity, metabolic syndrome, type 2 diabetes, osteoporosis and certain cancers. Adequate consumption of milk and milk products, in accordance with available dietary guidelines, can be beneficial to human health in all age groups, with the exception of people with certain medical conditions such as lactose intolerance or allergy to milk proteins.
PL
Kapsułkowanie to technika, w której jeden materiał lub mieszanina materiałów zamykane są wewnątrz innego materiału. Zawartość kapsułek jest uwalniana stopniowo, w sposób kontrolowany, w momencie, w którym kapsułka ulega destrukcji. W produktach spożywczych metoda ta jest używana w celu przedłużenia trwałości oraz ochrony nietrwałych składników żywności przed wpływem działania środowiska zewnętrznego. Ścianki mikrokapsułek są zazwyczaj zbudowane z żelatyny, pochodnych celulozy, tłuszczów oraz wosków. Do najważniejszych zalet mikrokapsułkowania, z technologicznego punktu widzenia, zalicza się przede wszystkim wydłużenie trwałości produktu, stabilizację produktów nietrwałych oraz poprawę cech organoleptycznych. Mikrokapsułkowanie jest techniką stosowaną do ochrony bioaktywnych składników żywności – polifenoli, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin i składników mineralnych, bakterii probiotycznych czy enzymów.
EN
Encapsulation is a technique in which one material or set of materials is lock inside another material. The contents of the capsules are released gradually, in a controlled manner, at the time the capsule undergoes destruction. In food products, the use of this method extends shelf life and protects unstable food ingredients from environmental influence. The walls of the microcapsules are composed of gelatin, cellulose derivatives, fats and waxes. From the technological point of view, the most important advantages of microencapsulation include extending product durability, stabilizing unstable products and improving organoleptic characteristics. Microencapsulation is a technique used for protection of bioactive food ingredients – polyphenols, polyunsaturated fats, vitamins and minerals, probiotic bacteria or enzymes.
PL
Wiele wyników badań przemawia za korzystnym – zarówno dla zdrowia, jak i środowiska – oddziaływaniem diety opartej w dużym stopniu na produktach pochodzenia roślinnego (warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe, w tym kasze, nasiona roślin strączkowych i orzechy). Prawidłowo zbilansowane diety roślinne zapewniają korzyści zdrowotne, zmniejszając ryzyko chorób serca i nadciśnienia tętniczego, zapobiegają cukrzycy typu 2, obniżają poziom cholesterolu, sprzyjają obniżeniu ciśnienia krwi oraz minimalizują ryzyko wystąpienia niektórych nowotworów. Właściwie skomponowane diety wegetariańskie i wegańskie mają często mniejszą zawartość tłuszczów nasyconych i cholesterolu, wyższy poziom błonnika, magnezu, potasu, witaminy C i E, kwasu foliowego, karotenoidów, flawonoidów i innych korzystnych dla zdrowia związków niż diety tradycyjne, powszechnie stosowane. Eksperci podkreślają, że diety zawierające znaczne ilości produktów pochodzenia zwierzęcego są najbardziej obciążającymi dla środowiska – wykazują największy ślad węglowy. W związku z rosnącą popularnością stosowania diet roślinnych oraz diet ograniczających ilość spożywanego mięsa i jego przetworów wśród populacji polskiej warto jest rozpropagować wiedzę na temat korzyści takiego modelu odżywiania wśród lekarzy, kucharzy, osób odpowiadających za żywienie zbiorowe czy też producentów żywności.
EN
Many research results indicate a beneficial effect on both health and the environment of a diet largely based on products of plant origin (vegetables, fruits, whole grain cereals, legumes and nuts). Properly balanced plant diets provide health benefits, preventing of many diseases. The use of plant-based diets reduces the risk of heart disease and hypertension, prevents type 2 diabetes, lowers cholesterol, promotes lowering blood pressure and reduces the risk of certain cancers. Properly composed vegetarian and vegan diets often have lower saturated fat content and cholesterol levels, higher levels of fiber, magnesium, potassium, vitamins C and E, folic acid, carotenoids, flavonoids and other compounds beneficial to health compared with traditional, widely consumed diets. Experts emphasize that diets containing significant amounts of animal products are the most damaging to the environment - they show the largest carbon footprint. Due to the currently growing popularity of the use of plant diets and diets limiting the amount of meat and meat products consumed among the Polish population, it is worth propagating knowledge about the benefits of such a nutrition model among doctors, kitchen chefs, people implementing group catering or food producers.
EN
The Farm-to-Fork strategy, launched in May 2020, is the first attempt at a European-wide approach to food systems of this scale. The strategy sets ambitious targets and aims to create a ‘fair, healthy, and environmentally friendly food system’. Yet, within the bounds of its own regulatory and legislative context (including the Green Deal, the Circular Economy Action Plan and the new Biodiversity Strategy 2030), the strategy falls short of recognising key links in and between the food system. This review posits that the strategy and its targets do not adequately consider the importance of transforming agricultural practices for environmental outcomes; of agricultural practices for nutrition outcomes; nor the links between how we value nutrition along the supply chain, from farm to fork.
PL
W artykule zaprezentowano koncepcję zabezpieczenia żywnościowego batalionu zmechanizowanego w działaniach obronnych. Dokonano tego przez zidentyfikowanie obszaru procesu organizacji żywienia żołnierzy na szczeblu batalionu w czasie działań taktycznych, przedstawienie możliwości żywienia wojsk na szczeblu batalionu w działaniach obronnych oraz zaprezentowanie optymalnej koncepcji zabezpieczenia żywnościowego batalionu w założonej sytuacji działań taktycznych. W wyniku przeprowadzonych rozważań wypracowano wnioski końcowe, które jednoznacznie wykazują zależność między optymalnym zabezpieczeniem pod względem żywnościowym batalionu zmechanizowanego w obronie a bezpieczeństwem wykonania postawionych przed dowódcą batalionu zadań bojowych.
EN
The article presents the concept of food supplies for the mechanized battalion in defense operations. It was done by identifying the area of the organization of feeding soldiers at the battalion level during tactical operations, presenting the possibilities of feeding the forces at the battalion level in defense operations, and presenting the optimal concept of food supplies for the battalion in the assumed situation of tactical operations. As a result of the considerations, conclusions were developed, which clearly show the relationship between optimal food supplies of the mechanized battalion in defense and the security of the combat tasks put before the battalion commander.
PL
Przyprawy są powszechnie używane zarówno w przetwórstwie żywności, jak i w codziennej diecie. Doniesienia z ostatnich lat wskazują na możliwość zastosowania wybranych przypraw – takich jak kurkuma, cynamon, imbir czy ostra papryka – w prewencji i wspomaganiu leczenia chorób, m.in.: układu pokarmowego, otyłości, cukrzycy typu 2, chorób układu krążenia. Możliwość ich zastosowania wynika z prozdrowotnych właściwości związanych z obecnością związków biologicznie czynnych, które warunkują działanie przeciwutleniające, regulujące procesy metaboliczne i przeciwzapalne. W artykule przedstawiono dostępne w literaturze naukowej dane świadczące o zasadności zastosowania wybranych przypraw w dietoterapii chorób cywilizacyjnych.
EN
Spices are widely used in both food processing and everyday cooking. Their health-promoting properties result primarily from the presence of biologically active compounds that determine the antioxidant, antiviral and antibacterial effects. Recent studies indicate the possibility of using selected spices, such as turmeric, cinnamon, ginger and hot pepper, in preventing and supporting the treatment of various medical conditions, including obesity, type 2 diabetes, cardiovascular diseases, and digestive system diseases. Their health-promoting properties result primarily from the presence of biologically active compounds that determine the antioxidant, regulating metabolic processes and antibacterial effects. The article presents data available in the scientific literature proving the legitimacy of the use of selected spices in the dietotherapy of civilization diseases.
PL
Lupinus L. w Polsce nadal jest traktowany jako składnik pasz lub poplon. Mimo, iż jest rośliną rodzimą, a produkty z jego dodatkiem coraz częściej możemy znaleźć w sklepach, są one głównie importowane. Nasiona słodkich odmian łubinu są źródłem cennego białka, a produkowana z nich mąka dodawana do pszennej poprawia jej wartość odżywczą. Znajdujemy je w składzie odżywek dla sportowców, w zastępnikach produktów mlecznych i mięsnych dla wegetarian. Ponieważ nie zawierają białek glutenowych produkuje się z nich żywność dla chorujących na celiakię. Nasiona łubinu są źródłem wielu składników prozdrowotnych (prebiotycznych polisacharydów, przeciwutleniaczy, witamin, mikro- i makroelementów). Nowe odmiany pozbawione są alkaloidów, a więc zwiększona jest ich wartość odżywcza, ułatwione przetwórstwo, co powinno spowodować wzrost ich wykorzystania przez polskich producentów. Stosowane są głównie do wytwarzania takich produktów jak: mąka, jogurty, bezmięsne kotlety, pasztety a nawet marynowane nasiona stanowiące doskonałą przekąskę. Jednak ze względu na homologię z białkami innych roślin strączkowych, łubin wpisano na listę alergenów.
EN
Lupinus L. is still treated as a fodder component or a catch crop. Even though it is a native plant and the products containing lupine can be easily found in stores, they are mostly imported. Seeds of sweet varieties of lupine are a source of valuable protein, and flour made from them, when added to wheat flour, improves its nutritional value. We often find the seeds in sports supplements, in the substitutes of dairy and meat products for vegetarians. Becouse they do not contain gluten proteins, they are used in the production of food for people suffering from celiac disease. Lupine seeds are the source of many health-promoting ingredients (prebiotic polysaccharides, antioxidants, vitamins, micro- and macroelements). New varieties have a reduced content of alkaloids, which results in their higher nutritional value and easier processing. This, in turn, should increase their use by Polish producers. They are mainly applied in the production of such foods as: flour, yogurt, meatless chops, pates and even marinated seeds as an excellent snack. However, due to its homology with proteins of other legumes, lupine has been included in the list of allergens.
PL
W oparciu o analizę literatury omówiono zasady organizacji żywienia wojsk w działaniach taktycznych. Celem pracy jest przedstawienie standardów żywienia obowiązujących w działaniach bojowych. Do realizacji celu pracy zastosowano następujące metody badawcze: analizę, syntezę, dedukcję ocenę oraz wnioskowanie. W pracy scharakteryzowano modyfikację standardów żywienia wojsk w XXI wieku, zasady racjonalnego żywienia żołnierzy w podczas przeciętnego i zwiększonego wysiłku fizycznego, a także zaprezentowano zasady żywienia w różnych etapach działań taktycznych. W wyniku przeprowadzonych rozważań zaprezentowano wnioski końcowe, zmierzające do usprawnienia systemu żywienia wojsk w działaniach taktycznych.
EN
Based on the analysis of literature, the principles of organization of nutrition of troops in tactical activities were discussed. The purpose of the work is to present the standards of nutrition in force in combat operations. The following research methods were used for the purpose of the work: analysis, synthesis, deduction, evaluation and inference. The work describes the modification of the nutrition standards of the army in the 21st century, the principles of rational nutrition of soldiers during average and increased physical effort, as well as the principles of nutrition in various stages of tactical activities. As a result of the considerations presented, final conclusions were presented, aimed at improving the system of feeding the troops in tactical activities.
PL
W artykule podjęto próbę poprawy możliwości łańcucha dostaw paczkowanych racji żywnościowych w działaniach taktycznych. Dokonano tego poprzez zidentyfikowanie obszaru procesu organizacji żywienia żołnierzy na szczeblu batalionu w czasie działań taktycznych, którego zwiększenie efektywności jest możliwe, scharakteryzowanie możliwości transportowych paczkowanych racji żywnościowych w działaniach taktycznych oraz analizę i ocenę możliwości zwiększenia efektywności łańcucha dostaw polowych paczkowanych racji żywnościowych w działaniach taktycznych. W wyniku przeprowadzonych rozważań zaprezentowano wnioski końcowe, które pozwolą zwiększyć efektywność łańcucha dostaw paczkowanych racji żywnościowych w działaniach taktycznych.
EN
The article attempts to improve the supply chain of prepackaged food rations in tactical operations. This was done by identifying the area of the process of organizing soldiers nutrition at the battalion level during tactical operations, the efficiency of which is possible, characterizing the transport possibilities of food parcels in tactical operations, and analyzing and assessing the possibilities of increasing the efficiency of the field supply chain of food rations in tactical activities. As a result of the considerations presented, final conclusions were presented, which will allow to increase the efficiency of the supply chain of food parcels in tactical operations.
PL
W oparciu o badania ankietowe dokonano oceny poziomu wiedzy żywieniowej żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Celem pracy jest ocena poziomu wiedzy żywieniowej żołnierzy WOT w kontekście realizacji zadań szkoleniowych. Do realizacji celu pracy zastosowano następujące metody badawcze: analizę, ankietę, syntezę, dedukcję, ocenę oraz wnioskowanie. W pracy scharakteryzowano nowy rodzaj SZ RP, jakim jest WOT, oraz opisano proces szkolenia żołnierzy ze szczególnym uwzględnieniem okresu podstawowego. Przedstawiono także zasady racjonalnego żywienia człowieka. W wyniku przeprowadzonych badań ankietowych stwierdzono, że wiedza żywieniowa żołnierzy jest na niskim poziomie, co może wpłynąć na ich stan odżywienia, a pośrednio na jakość wykonywanych obowiązków służbowych.
EN
The conducted survey has assessed the level of nutritional knowledge of the Territorial Defense Forces (TDF) soldiers. The aim of this work is to assess the nutritional knowledge level of the TDF soldiers, in a context of training task fulfillment. To achieve the aim of this work, the following research methods were conducted: analysis, survey, synthesis, deduction, rating and inference. The work characterizes a new type of Polish Armed Forces, which is TDF, and describes the training process of soldiers, emphasizing the basic period. The principles of rational human nutrition are also presented in this work. As a result of this research, it was found that the nutritional knowledge of soldiers is low, which may affect their proper nutritional level and, indirectly, the quality of their duties.
11
Content available remote Kontenerowa piekarnia polowa
PL
Artykuł opisuje pozyskanie pieczywa w warunkach polowych na bazie kontenerów. Opisano poszczególne operacje jakie są realizowane przy jego produkcji uwzględniając wymagania technologiczne jakie powinny zostać spełnione. Zaproponowano urządzenia jakie są niezbędne do produkcji pieczywa i ich rozmieszczenie w kontenerze.
EN
The article describes obtaining bread in field conditions for a the container base. The individual operations that are carried out during its production are described and taking into account the requirements that must be met. The proposed equipment necessary for the production and his arrangement of in the container.
12
Content available Nutrition problems of the modern world
EN
The subject of this work is focused on the problems of famine and malnutrition in the world. The introduction of the article highlights the existing level of diversity of life on a global scale and common problems of famine mainly in African countries. The following part of the study identifies the causes of famine in the world. The oversupply of products and food waste is highlighted. The second chapter presents the problem of consumerism that occurs among populations of developed and developing countries. It also points to the marketing practices of businesses – advertising in order to induce purchasing impulse among consumers. Sustainable marketing communications is presented as a way to counteract the problems related to food. The final part of the paper is a summary.
PL
Tematyka opracowania skupia się wokół problemów głodu i niedożywienia na świecie. We wstępie artykułu zwrócono uwagę na istniejące zróżnicowanie poziomu życia w skali globalnej i występujące problemy głodu głównie w państwach afrykańskich. W dalszej części wskazano przyczyny głodu na świecie. Zwrócono uwagę na nadmierną podaż produktów oraz marnotrawienie żywności. W rozdziale drugim przedstawiono problem konsumpcjonizmu, jaki występuje wśród społeczeństw rozwiniętych i rozwijających się. Wskazano także na praktyki marketingowe przedsiębiorstw – reklamę w celu wywołania impulsu zakupowego wśród konsumentów. Przedstawiono zrównoważoną komunikację marketingową jako sposób przeciwdziałania problemom żywnościowym. W końcowej części zamieszczono podsumowanie.
EN
Biochar can get from every biomass material and carbonization of the total mass of organisms. Determining the most suitable dose of the biochar to increase nutrient concentrations of pepper and also determine whether used with chemical fertilizers or not was the aim of the study. In this study, biochar was used either with or without chemical fertilizers. Biochar was applied as 0, 10, 20, 40 t۰ha-1 into two liter pots containing two kilogram of soil. N-P-K was applied as 100 mg۰kg-1 N, 100 mg kg-1 P and 125 mg۰kg-1 K respectively. Leaf N, P, K, Fe, Mn, Cu, and Zn concentrations, soil pH, EC and organic material and plant dry weight were determined in the study. As a result, while biochar combined with chemical fertilizers, the soil pH and organic material increased, soil EC decreased, plant N, P, K, Fe, Mn and dry weight increased. Soil P and K concentrations also increased with the applications. From the results of the study, biochar could be used with chemical fertilizers to increase yield and concentrations of nutrients of pepper.
14
Content available remote Potrzeby energetyczne żołnierzy
PL
Celem artykułu jest wykazanie roli wydatku energetycznego we właściwym planowaniu żywienia. Szczególnie istotne jest to w przypadku żywienia żołnierzy w różnych warunkach bojowych, klimatycznych i terenowych. W referacie zaprezentowano metody badania wydatku energetycznego i wskazano najlepszą z możliwych do zastosowania w grupie badawczej żołnierzy Wojska Polskiego. W dalszej części artykułu opisano badania wydatku energetycznego żołnierzy w ujęciu historycznym, a także przybliżono współczesną problematykę związaną z obciążeniem energetycznym żołnierzy pełniących służbę w różnych rodzajach i typach jednostek wojskowych oraz wartości energetyczne i odżywcze racji żywnościowych wybranych państw NATO. W podsumowaniu artykułu, jako konkluzję zaproponowano przeprowadzenie wydatku energetycznego dla żołnierzy nowego rodzaju Sił Zbrojnych, jakim jest Obrona Terytorialna.
EN
The purpose of the paper is to demonstrate the role of energy expenditure in proper nutritional planning. This is particularly important in the case of feeding the soldiers in various combat, climatic and field conditions. This paper presents the methods of examining the energy expenditure and indicates the best possible use within the research group of soldiers of the Polish Army. This paper also discusses the study of historical energy expenditure, as well as the current issues related to the energy load of service soldiers in various situations and types of military units and the energy and nutritional values of different foods in selected NATO countries. In the summary of the paper, it was proposed to carry out energy expenditure for soldiers in modern Armed Forces, specifically Territorial Defense.
EN
Introduction: The occurrence of autism spectrum disorders (ASD) has significantly increased in the last few years. One of the common problems in this group are eating disorders and ailments from the gastrointestinal systems. According to some studies, these problems have a significant impact on the occurrence and severity of symptoms in the neurological system, so it is crucial to increase the attention paid on the role of diet in the treatment of this disease. One of the theories connects ASD with disorders of the digestive system and the intestinal bacterial flora. This theory is based on the gut-brain axis, which means the interaction between the gastrointestinal and nervous systems. Objectives: To demonstrate the differences in behavior habits, interest in nutrition, and frequency of consumption of food products between children suffering from ASD and healthy children. Materials and methods: The study was conducted among 44 children suffering from ASD and 33 healthy children as a control group. Data were collected using a questionnaire that was specially designed for this study. The questionnaire contained questions about eating habits and the frequency of consumption of selected food products. Results: Parents of healthy children showed more interest in their children’s way of feeding and nutritional recommendations compared to parents of children with ASD (4% and 11.3%, respectively). In addition, 24.3% more children with ASD consulted with a nutritionist compared to the control group. Complaints of the digestive system were 21.1% more likely by children with ASD. Children suffering from ASD were characterized by a higher intake of red meat and giblets and less frequent consumption of milk and milk products compared to the control group. There were no statistically significant differences between the study group and the control group in terms of frequency of consumption of products, which are the source of gluten, artificial food additives-preservatives, and artificial colors. Conclusions: There are differences in the habits and eating behaviors and the frequency of consumption of selected food products between a group of children with ASD and a group of healthy children.
PL
Starzenie się społeczeństwa to problem państw wysoko rozwiniętych i wyzwanie dla producentów żywności w XXI w. Z powodu zmian fizjologicznych związanych ze starzeniem się człowieka konieczne jest dostosowanie żywienia do nowych potrzeb organizmu. Przemysł spożywczy powinien więc ukierunkować swoją produkcję na potrzeby i wymagania osób starszych. Na rynku znajduje się wiele produktów funkcjonalnych sprzyjających m.in. obniżeniu poziomu cholesterolu we krwi i ryzyka osteoporozy, a także żywność o działaniu estrogenowym oraz wzbogacona w pre- i probiotyki. Warto zachęcać osoby starsze do korzystania z niej.
EN
The aging of the world population is one of the problem of the developed countries and challenges for food producers in the twenty-first century. Physiological changes associated with aging make it necessary to match the kind of nutrition to the new body needs. For this reason, the food industry should adapt their production to the needs and requirements of the elderly. There is a wide range of functional products on the market, including those being favourable for lowering the blood cholesterol level and decreasing the risk of osteoporosis. It should encourage the elderly population to include them into their diet.
EN
The Indian brick industry is an unorganized sector in which large numbers of migrant women workers are employed. A survey was conducted on 62 women workers working in different brickfields of West Bengal to assess their physiological workload, nutritional profile, total energy expenditure and energy balance. Energy intake was calculated using physiological fuel values of carbohydrate, fat and protein. From the results it is seen that 13% of the sample population falls under severe (grade III) chronic energy deficiency. The average daily consumption of the workers was comparatively lower than their daily energy expenditure, considering the nature of the job which falls under heavy to extremely heavy categories. This negative energy balance is effectively observed in the nutritional anthropometry data. Thus, an immediate ergonomics intervention with better nutrition should be implemented to improve the health status of the workers so they can safely continue to work for a longer period.
EN
The aim of this study was to obtain information about the state of consumer awareness about organic food and its impact on health and the perception of this type of product and to determine on the basis of what factors are critical for the development of retail sales of products from organic farming system and associated with this development of organic farming. The majority of subjects had a satisfactory level of knowledge about organic products. The results indicate that the citizens of Gdynia know that organic food is characterized by high nutritional values. Centers that are efficiently informing about organic food are television and radio. Most consumers make their purchases of organic products in supermarkets and specialty stores. The majority of respondents are familiar with the EU's Euro-leaf logo, and can identify units responsible for the certification of organic food. Consumers choose organic food mainly because of concern about the health of their own and their families. Behind the main disadvantage of organic food among non-consuming subjects, was the price difference between organic products from their equivalents coming from conventional production.
PL
Celem tego materiału jest ukazanie stanu bezpieczeństwa żywnościowego Polski na tle głównych państw Unii Europejskiej. Zasadniczy wysiłek został skupiony na bilansie produkcji podstawowych artykułów żywnościowych (mięso, zboża i mleko). Z punktu widzenia metodologicznego, przedmiotem badań jest bezpieczeństwo żywnościowe, podmiotem zaś jest nasz kraj w otoczeniu zasadniczych państw naszego kontynentu będących we Wspólnocie UE. Zakres czasowy analizy to okres kilku ostatnich lat oraz najbliższa perspektywa. Przestrzeń to oczywiście Polska i główne państwa Wspólnoty. Struktura tego opracowania to siedem powiązanych ze sobą punktów. Pierwsze trzy to ujęcie teoretyczne problemu (miejsce i rola, pojmowanie, pomiar). Natomiast cztery kolejne to analiza i ocena badanego zjawiska (ujęcie globalne, komparatystyka gospodarcza, sytuacja naszego kraju oraz szanse i zagrożenia).
EN
The purpose of this material is to demonstrate the state of Polish food security against a back drop of major European Union member countries. The main effort was put into balance of production of basic food articles (meat, grain and milk). From the methodological point of view object of the study is food security, research entity is Government of the Republic of Poland and major European Union countries. Time ranges of analysis are last few years and the closest perspective. Spatial range is Poland and key EU countries. The structure of this study consists of seven connected points. Three of them are theoretical aspects of the problem (place and function, understanding, survey). Four more are analysis and assessment (global spin, situation of our country, opportunities and threats).
PL
Celem artykułu jest przedstawienie działalności Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej w aspekcie zapewnienia jakości żywienia żołnierzy i jego doskonalenia. Przedstawiono krótki rys historyczny działalności Ośrodka. Zaprezentowano zmiany zachodzące w kierunkach prac badawczych, biorąc pod uwagę zagadnienia bezpieczeństwa żywności oraz doskonalenie organizacji żywienia. Wskazano kierunki przyszłych prac badawczych prowadzonych w Ośrodku uwzględniające wymagania współczesnego pola walki.
EN
The aim of this article is to present the activities of the Military Centre for Research and Implementation of Military Food Services in terms of ensurring and improving the quality of soldiers nutrition. The article presents a brief history of the Center with regaty to its activities. Moreover, the article presents changes in the directions of research, taking into account the issues of food security and the improvement of the nutrition organization. Finally, the areas of future research carried out at the Center have been identified taking into account the requirements of the modern battlefield.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.