Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 208

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  assessment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
1
Content available remote Markowski model procesu eksploatacji samochodów z oczekiwaniem
PL
Artykuł dotyczy modelowania eksploatacji samochodów z oczekiwaniem na użytkowanie. Taką specyficzną własnością charakteryzuje się proces eksploatacji samochodów systemie wojskowym. Przedstawiony model procesu eksploatacji samochodów z oczekiwaniem, przy zastosowaniu teorii łańcuchów Markowa zawiera istotne dla specyfiki eksploatacji pojazdów z oczekiwaniem wskaźniki i mierniki, tj. wadliwość napraw, intensywność napraw, intensywność użytkowania oraz intensywność uszkodzeń. Model ten pozwala na kwantyfikację wpływu wprowadzonych zmian w praktyce eksploatacyjnej lub wpływu zmian planowanych jako prognoza, co przedstawiono na przykładach.
EN
The article is dedicated to the modelling of operations & maintenance of vehicles scheduled to be operated. This specific feature is illustrative of the vehicle operation process in the military system. The presented model of the operation process of vehicles scheduled to be operated, using the Markov chain theory, contains indicators and measures essential for the vehicle operation, i.e. repair defectiveness, repair intensity, usage intensity and failure intensity. This model enables to quantify the impact of the introduced changes in operational practice or changes planned as a forecast, which is shown in the examples.
EN
The wastewater quality index (WWQI) can be defined as a single value, which reflects the overall wastewater quality related to its input constituent parameters. The major objective of the present study was to investigate the suitability of the effluent quality from Meet Abo El-koum wastewater treatment plant in Egypt for safe disposal based on the wastewater quality index approach. Moreover, statistical analysis was applied to develop a simple model using multiple linear regression (MLR) for accurate prediction of WWQI depending on different wastewater quality parameters. The results indicate good quality of the treated wastewater for safe disposal in general. Moreover, it is apparent that about 17% of the WWQI values reached excellent quality referring to the classification of the WWQI levels. For greater simplicity, a relationship between BOD5 and COD was deduced using linear regression, so that the results of the BOD5 analyses that appear after five days can be skipped. This approximation can be used to calculate WWQI on a specific day given the results of the treated wastewater analyses on that day.
PL
Elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych należą do najczęściej spotykanych rozwiązań wśród elewacji wentylowanych. Podobnie jak inne elewacje wentylowane, omawiany typ składa się z podkonstrukcji (rusztu), izolacji termicznej, szczeliny wentylacyjnej i okładziny z płyt włóknisto-cementowych. Elewacje wentylowane z okładzinami z włóknocementu są bardzo wrażliwe na błędy projektowe oraz wykonawcze. Poza tym wymagają przeprowadzania kontroli okresowych stanu technicznego w celu wykrycia na wczesnych etapach wszystkich anomalii oraz uszkodzeń, które mogą spowodować przyspieszone degradacje systemów elewacyjnych. W artykule przedstawiono zasady przeprowadzania ocen okresowych elewacji wentylowanych z okładzinami włóknisto-cementowymi, a także podstawowy zakres czynności pozwalających określić ich stan techniczny. Opisano również metody eksperckie pozwalające na diagnozowanie omawianych systemów elewacyjnych.
EN
Ventilated facades made of fiber-cement panels are the most common solutions among ventilated facades. Like other ventilated facades, the discussed type consists of: subframe systems, thermal insulation, ventilation air space and fiber-cement cladding. Ventilated facades with fiber-cement cladding are very sensitive to design and workmanship fals. In addition, they require reliable periodic inspections of the technical condition in order to identify at an early stage all anomalies and damages that may cause accelerated degradation of the facade system. The paper presents the principles of periodic assessments of ventilated facades with fiber-cement cladding and the basic scope of activities allowing to determine their technical condition. Also, expert methods are described that allow to diagnose the discussed facade systems.
4
Content available remote Evaluation and choice of a wrapper for packing products using the AHP method
EN
The article presents the assessment and selection of wrapper for packaging the products in an electrical industry company according to the method of analytical, hierarchical decision making process (AHP). The decision making process was based on the available technical and operational parameters of wrappers from the leading manufacturers based on the selection criteria and their weights. The last part of the thesis contains a hierarchical structure of assessment and conclusions.
PL
W artykule przedstawiono ocenę i wybór owijarki do pakowania produktów w firmie branży elektrycznej według metody analitycznego, hierarchicznego procesu decyzyjnego (ang. Analytical Hierarchy Process - AHP). Proces decyzyjny przeprowadzono w oparciu o dostępne parametry techniczno-eksploatacyjne owijarek czołowych producentów na podstawie przyjętych w pracy kryteriów wyboru oraz ich wag. Końcowa części pracy zawiera strukturę hierarchiczną dla przeprowadzonej oceny oraz podsumowanie.
EN
This paper describes selected current problems and perspectives of development of wind energy in Poland. Analysis of wind energy in Poland is shown. Technical, economical and market potential of wind energy in Poland is defined. Analysis and assessment of wind energy in Poland in technical, economical and environmental aspects is made. Perspectives of development of wind energy up to 2025 are described. Selected technical, economic and legal problems and barriers of development of wind energy in Poland are shown. Conclusions contain analysis of barriers and perspectives of development of wind energy in Poland in the future.
PL
W artykule przedstawiono obecne problemy i perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Przedstawiono analizę energetyki wiatrowej w Polsce. Zdefiniowano techniczny, ekonomiczny i rynkowy potencjał energetyki wiatrowej w Polsce. Przeprowadzono analizę i ocenę energetyki wiatrowej w Polsce w aspekcie technicznym, ekonomicznym i środowiskowym. Omówiono perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2025 r. Przedstawiono wybrane techniczne, ekonomiczne i prawne problemy i bariery rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Przedstawiono wnioski zawierające analizę barier i perspektyw rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce w przyszłości.
EN
In the modern world of mass information being reduced to colourful images, maps have the chance to become a medium that transmits important information in an attractive format. Due to time pressure, many cartographic publications that have a short life span on the internet contain a lot of methodological errors. Viewers receive an image that is hard to interpret, incomplete or even incorrect. The author aims to summarize and classify the cartographic content of social media, while bearing methodology, the role of the cartographer and users’ reactions to that content in mind. The springboard to online discussion is mainly a map topic. Their design or methodology is of little interest in most cases. This may be due to insufficient knowledge of how forms (their correctness and quality) shape messages. Hence the role of the cartographer is important, what can be seen – among methodological remarks – as one of conclusions. It seems that map-makers are becoming more expert, and are guiding map lovers and amateur cartographers towards creating good, effective and elegant maps.
7
Content available Land Assessment Techniques
EN
An assessment report may involve the assessment of unimproved land (the land that is developed for agricultural or development purposes), the land that constitutes a site (land set up and ready to be used for a specific purpose) or the land component of a built property. In each of these cases, the Valuer must describe and analyze the land in question. A description of a land or site is a detailed list that includes: legal description, other titles and information on the physical characteristics of the land. In the land or site analysis, this information is carefully studied in relation to the neighborhood characteristics that influence the usefulness and tenacity of the land or site are useful in determining the best use (considered as free) and in estimating the value of the land.
PL
Raport oceniający grunt może obejmować ocenę nieulepszonych gruntów (gruntów zagospodarowanych pod cele rolnicze lub rozwojowe), gruntów stanowiących teren (gruntów utworzonych i gotowych do wykorzystania w określonym celu) lub części gruntu zabudowanego własność. W każdym z tych przypadków Valuer musi opisać i przeanalizować dany grunt. Opis gruntu lub terenu to szczegółowa lista, która obejmuje: opis prawny, inne tytuły i informacje o fizycznych cechach gruntu. W analizie terenu lub terenu informacje te są dokładnie badane w odniesieniu do cech sąsiedztwa, które wpływają na użyteczność i trwałość gruntu lub terenu, są przydatne w określaniu najlepszego wykorzystania (uznanego za bezpłatne) i szacowaniu wartości terenu.
PL
Podano przyczyny prowadzenia badań i oceny stateczności układu: wysięgnik przeciwwagi – wysięgnik przenośnika załadowczego koparek łańcuchowych górnictwa odkrywkowego. Przedstawiono sposób prowadzenia badań oraz metodę oceny stateczności. Zaprezentowano uzyskane wyniki badań. Omówiono zagadnienie korekty stateczności na podstawie uzyskanych wyników badań. Stwierdzono, że dla uzyskania położenia środka ciężkości układu wysięgnik przeciwwagi – wysięgnik przenośnika zrzutowego zgodnego z położeniem dokumentacyjnym należy na przeciwwadze układu umieścić dodatkowy ciężar. Wartość ciężaru dodatkowego wynosi 34,4 kN. Wskazano na konieczność prowadzenia badań stateczności układów: wysięgnik przeciwwagi – wysięgnik przenośnika załadowczego koparek łańcuchowych.
EN
The reasons for testing and assessing of the counterweight boom – discharge conveyor boom system of chain excavators for open cast mining have been given. The way of conducting tests and the method for assessing stability have been showed. The obtain test results have been presented. The issue of stability correction based on obtain tests results has been discussed. It has been found that in order to obtain the center gravity position of the counterweight boom – discharge conveyor boom system in accordance with documentary position, an additional weight should be placed on the counterweight system. The value of additional weight is 34,4 kN. The necessity of testing stability of counterweight boom – discharge conveyor boom systems of chain excavators has been indicated.
EN
The transformation processes that occur in the technical, informational, and economic spheres of the regions require the development of new conceptual approaches to the development of a full-fledged land use system based on an analysis of the problems of using underground real estate. Determination of the features of land use of underground real estate is based on a quantitative basis, which is built on a systematic, integrated approach. Indicators that determine the condition and use of underground real estate are of particular importance for the development of the approach. A method of estimating a generalized indicator of the use of underground real estate in the system of land use of regions based on an integrated approach, which includes the method of expert assessments by applying qualitative indicators characterizing the status and level of use of underground real estate, considering urban, spatial, investment and innovation legal and safety features is developed. The assessment results of the integrated indicator of underground real estate land use, as well as the results of the assessment by region, showed a low level of use of underground real estate in the land use system of the regions. It is determined that most of the lands in the regions have low levels of underground real estate use. Besides, there is a need to increase the use of underground real estate by developing appropriate methodological recommendations.
EN
This article analyses sustainable development indicators for the assessment of bioproducts. It also determines criteria for the operationalization of bioproduct assessment on the basis of available literature on the subject and the opinions of entrepreneurs producing packaging made of petroleum derivative materials. The results of literature and questionnaire studies indicate that indicators used for the assessment should accurately reflect the process or state of affairs they present, and be clear for every stakeholder throughout the entire supply chain.
PL
Artykuł miał na celu wskazanie ścieżki wyboru wskaźników zrównoważonego rozwoju do oceny bioproduktów. Jest próbą wyznaczenia kryteriów operacjonalizacji oceny bioproduktów na podstawie dostępnej literatury przedmiotu oraz opinii przedsiębiorców produkujących opakowania z tworzyw ropopochodnych. Wyniki badań literaturowych oraz ankietowych wskazują, że  wskaźniki stosowane do oceny powinny dokładnie odzwierciedlać proces lub stan rzeczy, który prezentują, być zrozumiałe dla każdego interesariusza na całym łańcuchu dostaw.
PL
W pracy analizie poddano wyniki badań przyczepności cementowych zapraw klejących do płytek ceramicznych wykonanych na zlecenie organów nadzoru budowlanego w latach 2016-2020. Znaczna ilość zbadanych cementowych zapraw klejących nie spełniła kryterium odbiorczego i zgodnie z regulacjami prawnymi ich producent zobowiązany był do niezwłocznego wycofania wyrobu z rynku. Przy ocenie zgodności wyników z kryteriami stosowana jest reguła prostej akceptacji, co oznacza, że wyrób został uznany za zgodny lub niezgodny w odniesieniu do wyniku, jeśli wynik ten, bez uwzględnienia zmienności wynikającej z niepewności pomiarowej, spełnił bądź nie spełnił wymagań progowych. Omówiono możliwe sytuacje, w których producent dokonał prawidłowej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych [AVCP] cementowej zaprawy klejącej, zaś ocena laboratorium była negatywna z powodu nie uwzględnienia zmienności wynikającej z niepewności pomiarowej lub specyfiki wieloetapowej metody badawczej. Analizę wyników badań przeprowadzono według podziału na cementowe zaprawy klejące klasy C1 i C2 oraz według podziału na laboratoria notyfikowane, w których wykonane zostały badania. Analizując proporcje pomiędzy wyrobami spełniającymi i niespełniającymi wymagań w dwóch laboratoriach wykonujących badania na zlecenie organów nadzoru budowlanego, stwierdzono duże różnice pomiędzy nimi.
EN
The paper analyzes the results of adhesion tests of cementitious adhesives to ceramic tiles, commissioned by construction supervision authorities in 2016-2020. A significant number of the tested cementitious adhesives did not meet the acceptance criteria. Following legal regulations, their manufacturer was obliged to withdraw the product from the market immediately. When assessing the compliance of the results with the requirements, the simple acceptance rule is applied. It means that the product is considered compliant only if the result met the threshold requirements. The results variability estimated from the measurement uncertainty is not taken under consideration. Possible situations in which the manufacturer correctly assessed and verified the constancy of performance [AVCP] of the cementitious adhesive, but the laboratory assessment was negative due to not including the variability resulting from measurement uncertainty, or the specificity of the multi-stage research methodology were discussed. The analysis of the test results was carried out according to the division into C1 and C2 class cementitious adhesives, and also according to the division into notified laboratories, where the tests were performed. When analyzing the number of products that meet or not the requirements, significant differences were found between laboratories carrying out tests commissioned by construction supervision authorities.
PL
Płyty warstwowe są szeroko stosowane we współczesnym budownictwie przemysłowym, rolniczym i ogólnym (budynki magazynowe, handlowe, biurowe). Mają one kluczowy wpływ na bezpieczeństwo użytkowania budynków (przede wszystkim ogniowe), właściwości termoizolacyjne, szczelność (wodoszczelność, przepuszczalność powietrza) czy parametry akustyczne. Ściany zewnętrzne z płyt warstwowych nie wymagają drogich zabiegów konserwacyjnych, jednak ich zaniedbania techniczne mogą prowadzić do takich negatywnych skutków, jak: zmniejszenie efektywności energetycznej budynków, doprowadzenie do nieodwracalnych uszkodzeń płyt warstwowych, a także do poważnych uszkodzeń konstrukcji nośnych. W artykule opisano zasady przeprowadzania okresowych badań oraz ocen stanu technicznego ścian zewnętrznych z płyt warstwowych. Na podstawie wieloletniego doświadczenia eksperckiego i analiz protokołów kontroli budynków przedstawiono podstawową aparaturę oraz tryb przeprowadzania kontroli okresowych koniecznych do rzetelnych i wiarygodnych ocen stanu technicznego elewacji budynków. Przedstawiono także podstawowe uszkodzenia tego typu ścian oraz określono przyczyny ich występowania.
EN
Sandwich wall panels. Sandwich panels are widely used in modern industrial, agricultural and civil construction (warehouse, commercial and office buildings). They have a key impact on the safety of building use (primarily fire safety), thermal insulation properties of the building, its tightness (water tightness, air permeability), acoustic parameters. The walls made of sandwich panels are inexpensive, are uncomplicated to use, but technical negligence of these elements may have very negative effects: reduce of energy efficiency, increase the costs of using the building, increase the renovation costs. The article presents the rules for assessing the conditions of sandwich panels. Based on the expert assessment, control protocols, the expertise of basic tools and periodic inspection modes, required for a reliable assessment and assessment of the facade condition. The basic damage of this type of fragment was also presented and the reasons for their occurrence were indicated.
EN
Curtain walls are more and more often used in contemporary construction, giving buildings lightness, elegance and modernity. In addition to the aesthetic functions, they have a key impact on the safety and comfort of building use. Neglecting curtain walls may have a negative impact on the technical condition of the building structure elements and on the safety level of the use of the building. The article describes the principles of periodic tests and assessments of the technical condition of curtain walls. Based on many years of expert experience, building inspection protocol analyzes. The authors presented the basic tools and procedures for persons carrying out periodic inspections necessary for a reliable and credible assessment of the technical condition of the facade. The article presents the basic damage to the curtain walls and indicates the reasons for their occurrence.
PL
Ściany osłonowe są coraz częściej stosowane we współczesnym budownictwie, nadają budynkom lekkości, elegancji i nowoczesności. Oprócz funkcji estetycznych mają istotny wpływ na bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania budynków. Zaniedbania tych ścian mogą mieć negatywny wpływ na stan techniczny elementów konstrukcji budynków, a także na poziom bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych. W artykule opisano zasady przeprowadzania okresowych badań i ocen stanu technicznego ścian osłonowych. Na podstawie wieloletniego doświadczenia eksperckiego, a także analiz protokołów kontroli budynków przedstawiono podstawowe narzędzia oraz tryb postępowania kontroli okresowych, konieczne do rzetelnej i wiarygodnej oceny stanu technicznego elewacji. Przedstawiono także podstawowe uszkodzenia tych ścian oraz wskazano przyczyny ich występowania.
EN
Currently available field rock mass deformability determination methods are rather difficult to perform, due to their complexity and a time-consuming nature. This article shows results of a suitability assessment of a Pen206 borehole jack (a hydraulic penetrometer) for field rock mass deformability measurements. This type of the borehole jack is widely used in Polish hard coal mining industry. It was originally intended only for quick rock mass strength parameters determination. This article describes an analysis and scope of basic modifications performed mainly on a borehole jack head. It includes discussion of results with possible directions for future development of the device.
15
Content available Factors affecting workforce at construction site
EN
The article presents the results of research carried out in construction companies among employees involved in the organisation and management of construction projects. The research concerned factors and their impact on decisions regarding the planning of quantitative employment workforce at a construction site. Based on individual assessments of individual factors, average assessments were calculated and hierarchies of the factors examined were made. In the second part of the article, the dispersion coefficient of relative classification was used to assess the reliability of the opinions collected. The content presented is a continuation of the work of the authors on the subject of employment planning at the construction site.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród wykonawców budowlanych, dotyczących czynników mających wpływ na decyzje dotyczące planowania zatrudnienia na budowie. Najczęściej przyjmowaną podstawą do ustalenia liczby pracowników, a także czasu realizacji roboty budowlanej są normy czasowe i ilość planowanej roboty budowlanej. Wykonawcy stosują opracowane przez siebie i na własne cele normy czasowe lub korzystają z ogólnodostępnej bazy norm, tj. np. Katalogów Nakładów Rzeczowych. Jednak na planowaną liczebność pracowników na budowie wpływa również szereg czynników. Aby określić wielkość ich wpływu przeprowadzono badania ankietowe wśród polskich wykonawców budowlanych. Kwestionariusz ankiety wypełniło 38 osób zajmujących się na co dzień organizacyjnym przygotowaniem przedsięwzięcia budowlanego, co w stosunku do wysłanych zapytań dało prawie 50% responsywności. Zaprezentowane w artykule wyniki dotyczą okresu od stycznia 2014 roku do stycznia 2015 roku. Wadą zastosowanej metody badawczej może być jakość uzyskiwanych informacji, często nieobiektywnych. Jednak rzetelna ocena złożonych zjawisk społeczno – gospodarczych nie jest w praktyce możliwa bez odwoływania się do opinii badaczy i doświadczonych praktyków. Dlatego istotną kwestią jest ocena zgodności uzyskanych opinii. Według tzw. koherencyjnej teorii prawdy prawdziwe jest to, co jest wewnętrznie spójne, co do czego istnieje zgoda. Jeżeli zgodność wystawionych przez grupę respondentów ocen jest na odpowiednio wysokim poziomie, można na ich podstawie formułować sądy ogólne.
EN
The paper discusses supplier evaluation as a tool for controlling the level of service in a production enterprise based on data from the selected production company. The suppliers were assessed and analyzed based on their respective assortment groups and strengths and weaknesses of their activity were indicated. It was found that the supply chain in the analyzed company is largely determined by the type of ordered goods, the place of its production and the method of its distribution to the customer.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienie oceny dostawców jako narzędzia kontroli poziomu świadczonej obsługi przedsiębiorstwa produkcyjnego. Do pracy wykorzystane zostały dane pochodzące z wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Przeprowadzono ocenę dostawców poszczególnych grup asortymentowych oraz dokonano ich analizy. Wskazane zostały mocne i słabe obszary działalności poszczególnych grup dostawców. Stwierdzono, że łańcuch dostaw w analizowanym przedsiębiorstwie jest w dużej mierze uwarunkowany rodzajem zamawianego towaru, miejscem jego produkcji oraz sposobu jego dystrybucji do klienta.
EN
The article studies and systematizes organizational and economic conditions and external and interna I factors affecting the investment attractiveness of the region. The methodical approach of complex evaluation of the investment attractiveness of a region from the point of view of districts bas i sed on quantitative and qualitative evaluation of the proposed set of indicators of the investment potentia I risks using the method of multidimensional scaling to form its investment potentia I in terms of administrative-territorial reform. A methodical approach to the complex assessment of investment advantages of the region has been developed, which allows to take into account its features and specifics for building a sustainable development strategy. Where the necessary condition is the formation of guidelines - «growth poles» and the optimal mechanism for implementing the investment policy according to the chosen strategy. The strategie recommendations on using the investment potentia I of Odessa region for the development of enterprises are developed on its territory.
PL
Artykuł analizuje i systematyzuje warunki organizacyjne i ekonomiczne oraz czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na atrakcyjność inwestycyjną regionu. Opraco­wano podejście metodologiczne do kompleksowej oceny atrakcyjności inwestycyjnej regionu z perspektywy dzielnic w oparciu o ocenę ilościową i jakościową propo­nowanego zestawu wskaźników potencjału inwestycyjnego i ryzyka przy użyciu wielowymiarowej metody skalowania w celu ukształtowania potencjału inwestycyj­nego w kontekście reformy administracyjno-terytorialnej. Opracowano podejście metodologiczne do kompleksowej oceny korzyści inwestycyjnych regionu, pozwala ono wziąć pod uwagę jego cechy i specyfikę budowy strategii zrównoważonego rozwoju, niezbędnym warunkiem, dla którego jest sformułowanie wytycznych - ,,biegunów wzrostu" oraz optymalnego mechanizmu wdrażania polityki inwestycyjnej zgodnie z wybraną strategią. Opracowywane są strategiczne rekomendacje dotyczące wykorzystania potencjału inwestycyjnego regionu Odessy w celu rozwoju przedsiębiorstw na jego terytorium.
EN
The aim of the article is to describe the MEAP (Multiphasic Environmental Assessment Procedure) method which had and may have in the future many practical applications in management of care settings for elderly people. The author starts with presenting a methodological foundations of the method, then shows the construction of the tools and diagnostic techniques within the method. As the method turned out to be helpful and may still be helpful in management of settings for senior citizens, the author presents its practical applications in different areas (scopes) of social policy institutions’ functioning (including care settings) in several countries. Finally the author sums up the advantages of the MEAP method which emerged due to previous applications.
EN
The article discusses threat assessment in consecutive National Crisis Management Plans in Poland after 2010. The scope of the article is limited to the assessment of those threats that may have an impact at the state level and which are included in the National Crisis Management Plan. A general approach to threat assessment for the purposes of national crisis management plans has been taken. A reference to the accuracy of consecutive threat assessments in the context of the occurrence of real crises is included later in the article. In the final part of the article, the perspectives for threat assessment are discussed. Due attention is paid to threats which have an increased likelihood of occurring and the severest consequences.
20
Content available Metody oceny dostawców dla przedsiębiorstw
PL
W artykule przedstawiono propozycję metod, służących do oceny dostawców w przedsiębiorstwie i rozwinięto te, które są najczęściej stosowane w firmach. Zwrócono uwagę także na znaczenie dostawcy dla organizacji i nowe podejście do procesu zakupów wynikające z obecnych wymagań rynku.
EN
The article presents a proposal of methods for assessing suppliers in an enterprise and developed those that are most often used in companies. Attention was also paid to the importance of the provider for the organization and a new approach to the purchasing process resulting from the current market requirements.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.