Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 133

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiały porowate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Zeolity jako nośniki leków
PL
Przedstawiono przegląd literatury dotyczącej zastosowania zeolitów, krzemionkowych materiałów porowatych o uporządkowanej strukturze, w terapii chorób nowotworowych i bakteryjnych, chorobie Alzheimera oraz jako adiuwantów leków przeciwnowotworowych i środków kontrastowych w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego.
EN
A review, with 60 refs., of structure and phys.-chem. properties of zeolites used in pharmacotherapy. The use of ordered porous silica materials in therapies for cancer and bacterial origin, in Alzheimer’s disease and as cancer adjuvants and contrast agents in magnetic resonance imaging was discussed.
PL
Przedstawiono metodę jednoczesnego wyznaczania współczynników dyfuzji Knudsena i efektywnego współczynnika dyfuzji cząsteczkowej gazów w porowatych ciałach stałych. Omówiono sposób wyznaczania parametrów strukturalnych materiałów makroporowatych. Zastosowano do tego celu model gazu zapylonego. Przedstawiono algorytm postępowania, od wskazówek dotyczących sposobu uzyskania danych doświadczalnych, aż do ich interpretacji. Zagadnienie to zilustrowano na przykładzie dwuskładnikowego roztworu gazowego azot-metan, ale zaproponowana metoda ma znaczenie ogólne.
EN
A quant. description of the diffusive mass movement in porous materials with pores diam. above 100 nm was provided. The method for detg. construction parameters characterizing such materials was discussed. The method of simultaneous detn. of effective mol. diffusion coeffs. and Knudsen diffusion coeffs. was developed. The N2-CH4 binary gaseous mixt. was tested using the method.
PL
Przedstawiono podstawy teoretyczne i algorytm postępowania służący do doświadczalnego wyznaczania współczynników dyfuzji w makroporowatych ciałach stałych. Uwzględniono jednoczesną dyfuzję molekularną i dyfuzję Knudsena. Zaproponowano i przetestowano metodę estymacji skorelowanych współczynników dyfuzji. Ten sposób można zastosować do pomiarów prowadzonych w warunkach ustalonych pod ciśnieniem atmosferycznym, z użyciem dwuskładnikowych roztworów gazowych o zróżnicowanym składzie. Zilustrowano go na przykładach dwóch układów dyfuzyjnych różniących się stosunkiem mas cząsteczkowych składników: {H₂, N₂} oraz {CO₂, H₂}.
EN
Fundamentals and an algorithm for exptl. detn. of diffusion coeffs. in macroporous solids under steady state conditions and const. pressure were presented. Two binary gaseous mixts. of in mol. mass-differing compds. (H₂+N₂ and CO₂+H₂) were taken into consideration as examples.
EN
This paper is focused on the study of two dimensional steady magnetohydrodynamics heat and mass transfer by laminar free convection from a radiative horizontal circular cylinder in a non-Darcy porous medium by taking into account of the Soret/Dufour effects. The boundary layer equations, which are parabolic in nature, are normalized into non-similar form and then solved numerically with the well-tested, efficient, implicit, stable Keller–Box finite-difference scheme. Numerical results are obtained for the velocity, temperature and concentration distributions, as well as the local skin friction, Nusselt number and Sherwood number for several values of the parameters, namely the buoyancy ratio parameter, Prandtl number, Forchheimer number, magnetohydrodynamic body force parameter, Soret and Dufour numbers. The dependency of the thermophysical properties has been discussed on the parameters and shown graphically. Increasing the Forchheimer inertial drag parameter reduces velocity but elevates temperature and concentration. Increasing the Soret number and simultaneously reducing the Dufour number greatly boosts the local heat transfer rate at the cylinder surface. A comparative study of the previously published and present results in a limiting sense is made and an excellent agreement is found between the results.
EN
Microstructure defines almost all material physical properties of a substance. Thus, its proper identification is essential for the assessment of material durability. Porous materials constitute the vast majority of those applied in civil engineering. The most important parameters describing a porous structure are the specific surface area, the shape and volume of pores and the pore size distribution. There are several methods which provide such results; however, each of them has some drawbacks. The main purpose of this paper is to compare results obtained by means of various methods commonly applied to the investigation of microstructure. These methods are mercury intrusion porosimetry (MIP), low temperature sorption of nitrogen and thermoporometry (TPM). The experimental research is conducted on aluminium oxide, which is characterised by unimodal pore size distribution and hardened cement paste prepared using portland cement (CEM I 42.5R with water-cement ratio equal to 0.5. The results obtained by the above-mentioned methods are thoroughly described and compared in this paper. Each of the presented approaches has some limitations; therefore, in order to receive a reliable description of porous microstructure, one has to apply at least two different experimental methods.
PL
Wśród materiałów budowlanych przeważającą większość stanowią materiały porowate. Dokładna znajomość mikrostruktury jest kluczowa w ocenie ich wytrzymałości i trwałości. Istnieje wiele metod eksperymentalnych służących do analizy struktur porowatych. W niniejszym opracowaniu porównane zostały następujące techniki: porozymetria rtęciowa (MIP), niskotemperaturowa adsorpcja azotu oraz termoporometria (TPM). Badaniom eksperymentalnym poddano dwa materiały. Pierwszy z nich, tlenek glinu, jest materiałem referencyjnym o unimodalnym rozkładzie porów. Zgodnie z deklaracją producenta dominująca średnica porów wynosi 7.3 nm. Drugim zastosowanym materiałem jest zaczyn cementowy przygotowany na bazie cementu portlandzkiego CEM I 42,5R. Stwardniały zaczyn charakteryzuje się skomplikowanym rozkładem porów. Opisane techniki analizy mikrostruktury są komplementarne. Aby uzyskać wiarygodny opis struktury wewnętrznej materiałów o skomplikowanym rozkładzie porów należy zastosować co najmniej dwie metody badawcze.
EN
The study of the porosity of thermal insulation made of refractory materials is an important task for the power industry, since the thermal conductivity of porous materials depends on the shape and especially the location of the pores. An analytical review of existing technologies shows that research in this area is not enough to simulate the process of heat and mass transfer in porous alumina material. Experimental determination of the characteristics of heat and mass transfer in porous materials during the formation of a porous structure is a pressing scientific problem. This article analyzes the influence of the composition of materials on the formation of pores, as well as the effect of various impurities and temperature on the thermal conductivity of the material.
PL
Porowatość izolacji termicznej wykonanej z materiałów ogniotrwałych jest ważnym zadaniem dla energetyki, ponieważ przewodność cieplna materiałów porowatych zależy od kształtu, a zwłaszcza od lokalizacji porów. Analiza analityczna istniejących technologii pokazuje, że badania w tej dziedzinie nie są wystarczające do symulacji procesu przenoszenia ciepła i masy w porowatym materiale z tlenku glinu. Eksperymentalne określenie charakterystyki transferu ciepła i masy w materiałach porowatych podczas tworzenia struktury porowatej jest palącym problemem naukowym. W artykule przeanalizowano wpływ składu materiałów na powstawanie porów, a także wpływ różnych zanieczyszczeń i temperatury na przewodność cieplną materiału.
7
Content available remote Porowate materiały poliuretanowe do zastosowań w diagnostyce medycznej
PL
Opracowano proces wytwarzania pianek węglowych (synteza, karbonizacja), a także dokonano ich szerokiej charakterystyki, wykorzystując mikroskopię świetlną, skaningową mikroskopię elektronową SEM, mikrotomografię komputerową μCT, spektroskopię w podczerwieni FT-IR i chromatografię gazową sprzężoną z detektorem mas GC-MS. Wyniki przeprowadzonych badań umożliwiły wyselekcjonowanie pianek o najlepszych właściwościach sorpcyjnych, które mogą znaleźć zastosowanie w diagnostycznych badaniach fazy oddechowej.
EN
Polyurethane (PUR) foams were synthetized from polyols and methylene diphenyl diisocyanate polymers at mass ratios 1:1, 1:3 and 3:1 without any catalyst or in its presence. The porous structure of the PUR foams was detd. by using scanning electron microscopy and high-resolution 3D computed tomog. The PUR foams showed a good sorbability and could be used in the human diagnostic (respiratory phase).
EN
The goal of our work was to develop bulk structures characterized by a variable, controlled porosity, using additive manufacturing techniques (3D printing). A technology for the fabrication of bulk materials with controllable porosity has been developed. For that purpose, the samples with constant porosity were designed and then prepared, which allowed us to learn the possible limit values. Thus, we were able to optimize the design process at the stage of the preparation of the gradient structures.
PL
Niniejsza praca przedstawia proces opracowanie struktur przestrzennych charakteryzujących się zmienną, sterowaną porowatością, z wykorzystaniem technik wytwarzania przyrostowego (druku 3D). W ramach pracy opracowana została technologia wytwarzania materiałów o sterowanej porowatości. W tym celu zaprojektowane i wykonane zostały próbki o stałej porowatości. Pozwoliło to na poznanie możliwych do uzyskania wartości granicznych, co w konsekwencji skutkowało możliwością optymalizacji procesu projektowania na etapie tworzenia struktur gradientowych.
PL
W pracy otrzymano materiały mikrokomórkowe na drodze sieciowania poli(metylowinylosiloksanu) (polimer V3) za pomocą 1,3,5,7-tetrametylocyklotetrasilo-ksanu (D4H) w emulsjach o wysokiej zawartości fazy wewnętrznej (HIPE). Zmieniając stosunek molowy polimeru V3 do D4H w reakcjach uzyskano układy charakteryzujące się różnymi gęstościami usieciowania oraz różnymi zawartościami reaktywnych grup funkcyjnych (Si-H, Si-winyl). Wykazano, że piroliza takich układów przeprowadzona w temperaturze 1000 °C w atmosferze obojętnej (argon) prowadzi do otrzymana kompozytów oksywęglik krzemu - węgiel i przebiega z zachowaniem porowatej mikrostruktury prekursora polimerowego. Ilość wolnego węgla w powstających materiałach ceramicznych związana jest z gęstością usieciowania polimeru V3. Przekształcenie prekursorów w materiały ceramiczne zachodzi z wysoką wydajnością, wynoszącą 74,1% - 79,8%.
EN
In the work, microcellular materials were obtained by cross-linking of poly(methylvinylsiloxane) (V3 polymer) with 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane (D4H) in emulsions of high internal phase content (HIPE). Systems differing in cross-linking density and reactive group (Si-H, Si-vinyl) contents were prepared by changing V3 polymer: D4H molar ratio in the reactions. It was shown that pyrolysis of such materials conducted at the temperature of 1000 °C in the inert atmosphere (gaseous argon) results in silicon oxycarbide - carbon composites. After pyrolysis, porous microstructure of the precursor is preserved. The amount of free carbon phase in the resulting ceramic material depends on the V3 polymer cross-linking density. Precursors studied in the work give high ceramic yields, ranging from 74.1% to 79.8%.
10
Content available remote Trends of joining composite AlSi-SiC foams
EN
The paper consist of characterization of the essence of structure, properties and application of AlSi-SiC composite foams as well as limitations and possibilities of their joining. Porous structure with porosity up to 80% and exceptional properties of aluminium foams are the reason of their numerous application and interest of their joining. Consideration of methods of welding, soldering and gluing AlSi9-SiC10 composite foams, the joint structure, and properties. Recommendations for surface preparation of foam, and different joining procedures aimed at control the porosity of the foam and glued surface roughness were established. Result of EDS and XRD investigations of the AlSi9-SiC10 composite foams joint were considered.
EN
Metal-organic frameworks (MOFs) are a relatively new class of advanced inorganic-organic materials. Due to their modular structures and possible incorporation of various properties, that materials find more and more applications in many fields of science and industry. MOFs are coordination polymers, i.e. compounds with coordination bonds propagating infinitely in at least one dimension. Their characteristic feature is the presence of potential free spaces, i.e. pores. The free spaces often appear after proper activation, e.g. thermal activation. Other common properties of MOFs include for instance large specific surface areas and pore volumes, modifiable size and chemical environment of the pores, and network flexibility. All these properties result in the use of MOFs in e.g. selective sorption, separation or storage of gases, heterogeneous catalysis, design and fabrication of sensors, etc. During more than twenty years of the history of MOFs, many methods of their synthesis have been developed, including the most popular in solution at elevated temperatures (e.g. solvothermal method). Nevertheless, the activity of pro-ecological environments and the requirements set by international organizations encourage scientists to create new methods of synthesis, which, according to the guidelines presented by the 12 principles of green chemistry, will be safer, less aggressive, less toxic and less energy-consuming. One of the answers to meet these requirements is the use of mechanosynthesis. Mechanochemical synthesis relies on the supply of energy to a system by mechanical force, by grinding or milling. By combining or transforming solids in this way, the presence of a solvent, which is most often the main source of contamination and waste, can be minimised or completely excluded. Mechanical force is typically used for purposes other than MOF synthesis, e. g. catalyst grinding. Nevertheless, the use of mechanical force in synthesis is becoming more and more popular. The most important advantages of this approach, apart from its environmental impact, are very high efficiency (usually close to 100%) and drastically reduced reaction time. Of course, there are examples where these advantages are not observed. In such cases, mechanosynthetic modifications are introduced, such as e.g. addition of small amount of liquid (Liquid-Assisted Grinding) and/or a small addition of simple inorganic salt (Ion- and Liquid-Assisted Grinding). Furthermore, new instrument setups are being developed to monitor reaction mixtures in situ during mechanosynthesis, e.g. by use of such techniques as powder X-ray diffraction and Raman spectroscopy. This enables valuable insights into mechanisms and allows for mechanosynthesis optimization.
PL
Pomimo szerokiego zastosowania spienionych materiałów polimerowych i ich obecności w prawie każdej dziedzinie życia, fundamentalna wiedza na ich temat nie jest tak powszechna, a teoretyczne zagadnienia związane z piankami polimerowymi rzadko poruszane są w polskiej literaturze naukowej. W związku z tym, w artykule opisano etapy procesu spieniania, klasyfikację oraz dokonano przeglądu literatury dotyczącej wybranych technologii przetwórstwa pianek polimerowych.
EN
Despite the wide use of foamed polymer materials and their presence in almost every area of life, fundamental knowledge about them is not so common, and theoretical subjects related to polymer foams are rarely raised in Polish scientific literature. Therefore, the article describes the stages of the foaming process, classification and literature review concerning selected technologies of polymer foam processing.
EN
The aim of the study was to determine the effect of the amount of nitrogen dosed in supercritical state to polymer melt on structure and physical properties of large-scale molded pieces from polyamide PA 6 GF30, obtained in the process of microcellular injection molding with gas dosage using MuCell® method. Apart from the reduction of the density at a level of about 15 % for samples with the highest nitrogen content, the increase of the impact resistance of samples PA 6 GF30 was observed. The other investigated mechanical properties were maintained at a good level.
PL
Określano wpływ ilości azotu, dozowanego w stanie nadkrytycznym do stopu polimerowego, na strukturę i właściwości wielkogabarytowych wyprasek wytworzonych w procesie wtryskiwania mikroporującego metodą MuCell® z poliamidu 6 zawierającego 30 % mas. krótkich włókien szklanych (PA6 GF30). Stwierdzono zmniejszenie o ok. 15 % gęstości próbek z największą zawartością azotu oraz wzrost udarności otrzymanych wyprasek PA6 GF30, przy zachowaniu na dobrym poziomie pozostałych właściwości wytrzymałościowych.
EN
In this study we examine the effect of the magnetic field parameter on the growth rate of the Rayleigh-Taylor instability (RTI) in a couple stress fluids. A simple theory based on fully developed flow approximations is used to derive the dispersion relation for the growth rate of the RTI. The general dispersion relation obtained using perturbation equations with appropriate boundary conditions will be reduced for the special cases of propagation and the condition of instability and stability will be obtained. In solving the problem of the R-T instability the appropriate boundary conditions will be applied. The couple-stress parameter is found to be stabilizing and the influence of the various parameters involved in the problem on the interface stability is thoroughly analyzed. The new results will be obtained by plotting the curves between the dimensionless growth rate and the dimensionless wave number for various physical parameters involved in the problem (viz. the magnetic field, couple-stress, porosity, etc.) in the problem. It is found that the magnetic field and couple-stress have a stabilization effect whereas the buoyancy force (surface tension) has a destabilization effect on the RT instability in the presence of porous media.
EN
Elastic waves in fluid-saturated granular media depend on the grain rheology, which can be complicated by the presence of gas bubbles. We investigated the effect of the bubble dynamics and their role in rheological scheme, on the linear Frenkel-Biot waves of P1 type. For the wave with the bubbles the scheme consists of three segments representing the solid continuum, fluid continuum and bubbles surrounded by the fluid. We derived the Nikolaevskiy-type equation describing the velocity of the solid matrix in the moving reference system. The equation is linearized to yield the decay rate λ as a function of the wave number k. We compared the λ (k) -dependence for the cases with and without the bubbles, using typical values of the input mechanical parameters. For both the cases, the λ(k) curve lies entirely below zero, which implies a global decay of the wave. We found that the increase of the radius of the bubbles leads to a faster decay, while the increase in the number of the bubbles leads to slower decay of the wave.
EN
Laminar natural convection in a trapezoidal porous vertical cavity has been investigated in this work. It is assumed that the porous enclosure is filled up with a permeable material subject to hydrodynamic and thermal anisotropy, the flow being governed by the Darcy law as applicable to a non-isotropic medium. It is further assumed that (i) there is heating at the left vertical wall and cooling at the right wall of the enclosure and (ii) the flow domain is subject to the presence of heat source or heat sink. The partial differential equations governing the resulting free convection have been solved numerically in the non-dimensional forms. There arises a number of parameters relating to buoyancy, internal heating, cavity aspect ratio and inclination of the upper surface to the horizontal. The influence of these parameters has been illustrated and analyzed through contours of streamlines and isotherms. We have also discussed the role of internal heating as well as anisotropy on the heat transfer characteristics.
EN
The aim of this paper is to study the effects of chemical reaction and heat source/sink on a steady MHD (magnetohydrodynamic) two-dimensional mixed convective boundary layer flow of a Maxwell nanofluid over a porous exponentially stretching sheet in the presence of suction/blowing. Convective boundary conditions of temperature and nanoparticle concentration are employed in the formulation. Similarity transformations are used to convert the governing partial differential equations into non-linear ordinary differential equations. The resulting non-linear system has been solved analytically using an efficient technique, namely: the homotopy analysis method (HAM). Expressions for velocity, temperature and nanoparticle concentration fields are developed in series form. Convergence of the constructed solution is verified. A comparison is made with the available results in the literature and our results are in very good agreement with the known results. The obtained results are presented through graphs for several sets of values of the parameters and salient features of the solutions are analyzed. Numerical values of the local skin-friction, Nusselt number and nanoparticle Sherwood number are computed and analyzed.
EN
The study of a magneto hydrodynamic (MHD) free convection flow of an incompressible viscous fluid flow past a vertical surface is analyzed by taking into account viscous dissipation under the influence of radiation effect and chemical reaction with constant heat and mass fluxes. The governing partial differential equations have been converted into a set of ordinary differential equations using non dimensional quantities. The perturbation technique has been applied to solve the system of partial differential equations. The velocity, temperature and concentration fields have been studied for the effect of the permeability parameter (α), Grashof number for heat transfer (Gr), Grashof number for mass transfer (Gm), Prandtl number (Pr), magnetic parameter (M), chemical reaction parameter (Kr), Schmidt number (Sc), Eckert number (E), radiation parameter (F) etc. The expressions for the skin-friction, rate of heat transfer and rate of mass transfer are also derived. It is observed that when the radiation parameter increases, the velocity increases near the vertical surface. It is also seen that the concentration decreases with an increase in the chemical reaction parameter (Kr).
EN
The thermosolutal stability of a layer of the Rivlin-Ericksen fluid in a porous medium is considered under varying gravity conditions. It is found that for stationary convection, medium permeability and suspended particles have a destabilizing/stabilizing effect when gravity increases/decreases. The stable solute gradient has a stabilizing effect on the system.
EN
An investigation made on the effect of Hall currents on double-diffusive convection of a compressible synovial (couple-stress) fluid in the presence of a horizontal magnetic field through a porous layer is considered. The analysis is carried out within the framework of linear stability theory and normal mode technique. A dispersion relation governing the effects of viscoelasticity, compressibility, magnetic field and porous layer is derived. For the stationary convection, a synovial fluid behaves like an ordinary Newtonian fluid due to the vanishing of the viscoelastic parameter. The stable-solute gradient, compressibility, and magnetic field have postponed the onset of convection, whereas Hall currents and medium permeability have not postponed the onset of convection, moreover, a synovial fluid has a dual character in the presence of Hall currents, whereas in the absence of Hall current in synovial fluid have postponed the onset of convection, which is in contrast in case of thermal convection couple-stress fluid with same effects. These analytic results are confirmed numerically and the effects of various parameters are depicted graphically. It has been observed that oscillatory modes are introduced due to the presence of viscoelasticity, magnetic field, porous medium and Hall currents which were non- existent in their absence. The sufficient conditions for the non-existence of overstability are also obtained.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.