Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technological innovation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Based on the rapid development of green finance and the panel data of 30 provinces in China (excluding Tibet, Taiwan, Hong Kong and Macao) from 2007 to 2020, to deeply discuss the relationship between financial development (FD), technological innovation and environmental pollution (EP) control is the centre of this article by using panel fixed-effect and intermediary effect model. The influence of FD on EP is tested by building a benchmark regression model. In addition, the intermediary effect model is adopted to explore how FD affects EP control through technological innovation mechanism. The conclusions show that China’s FD can effectively promote regional EP control on the whole, and FD can improve EP through technological innovation mechanism, but there is significant regional heterogeneity: compared with high government intervention areas, FD can promote EP control through technological innovation in low government intervention areas. Therefore, it is suggested that all regions promote the construction of financial infrastructure, upgrade the level of regional financial marketisation, speed up the realisation of regional technological innovation and EP control. This work is conducive to the formulation of appropriate government policies to promote the improvement of the financial system and the establishment of innovative mechanisms, and the reasonable reduction of government intervention and the improvement of the efficiency of financial resource allocation based on the needs of financial market players.
EN
Previous studies on the relationship between environmental regulation (ER) and technological innovation efficiency of defence industry (TIE-DI) mainly focus on variability and complexity, while few empirical studies have incorporated environmental flexibility into models, and most of them are based on questionnaires. Therefore, this paper takes environmental regulation and environmental policy complexity (EPC) as the entry point, so as to discuss the feasibility of improving the technological innovation efficiency of China’s defence industry enterprises (CDI), which aims to empirically test the mechanism of ER and EPC on improving the efficiency of applied technological innovation of China’s defence industry enterprises. The research conclusion provides sufficient theoretical basis and empirical support for strengthening the technical innovation efficiency support, standardising the market order and the market leading, establishing the information disclosure mechanism and improving the internal control of industrial enterprises.
PL
W artykule przedstawiono elementy analizy konstrukcyjnej i architektonicznej zrównoważonego awangardowego Muzeum Przyszłości w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, którego realizacja związana była z organizacją wystawy World Expo 2020. Celem muzeum było stworzenie centrum inspiracji, innowacji i opracowywania rozwiązań z wykorzystaniem najnowszych technologii. Biorąc pod uwagę zastosowane technologie, muzeum stanowi nie tylko propozycję szerokiego spojrzenia na najnowsze wynalazki ludzkości poprzez swoje wystawy, ale samo jest przykładem innowacji projektowej, konstrukcyjnej i materiałowej. Niekonwencjonalny kształt budynku w formie torusa oraz wkomponowana w specjalnie wycięte i dopasowane kompozytowe panele fasady kaligrafia arabska sprawia, że jest to jeden z najbardziej złożonych projektów budowlanych. Muzeum Przyszłości jest niskoemisyjnym budynkiem dzięki zastosowaniu wielu innowacji projektowych, które obejmują projektowanie parametryczne, pasywną architekturę słoneczną, rozwiązania inżynieryjne niskoenergetyczne i niskowodne, strategie odzyskiwania energii i wody oraz zintegrowane źródła odnawialne.
EN
The article presents elements of the structural and architectural analysis of the sustainable avant-garde Museum of the Future in Dubai in the United Arab Emirates, which was developed in conjunction with the World Expo 2020 exhibition. The aim of the museum was to create a center for inspiration, innovation, and the development of solutions using the latest technologies. Taking into account the technologies used, the museum not only offers a broad look at the latest inventions of mankind through its exhibitions, but is itself an example of design, structure, and material innovation. The unconventional torus shape of the building and the Arabic calligraphy incorporated into the specially cut and matched composite façade panels make it one of the most complex construction designs. The Museum of the Future is a low-carbon building through the use of a range of design innovations that include parametric design, passive solar architecture, low-energy and low-water engineering solutions, energy and water recovery strategies, and integrated renewable sources.
PL
Państwa członkowskie UE są zobowiązane do zmniejszenia ilości tworzyw sztucznych kierowanych na składowiska odpadów. Zgodnie z zasadami nowoczesnej gospodarki odpadami oraz wymogami prawnymi obowiązującymi zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce należy dążyć do maksymalizacji m.in. odzysku materiałowego (recyklingu). Niekontrolowana gospodarka odpadami stwarza zagrożenia w środowisku, a ilość odpadów znacznie zwiększa się w ostatnich latach. W związku z tym technologicznie i ekonomicznie uzasadnione jest wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych oraz unieszkodliwianie ich w miejscu powstawania. Innowacyjnym rozwiązaniem jest modyfikacja chemiczna odpadów polistyrenu w kierunku uzyskania flokulantów polimerowych zastosowanych w procesach oczyszczania ścieków komunalnych. Pomimo że w procesach oczyszczania ścieków stosowane są małe ilości flokulantów polimerowych, to ich zużycie globalne jest stosunkowo duże. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają efektywne zastosowanie uzyskanych ekopolimerów, a w przyszłości ich produkcję.
EN
LCA anal. was performed for the newly synthesized flocculants obtained from polymer production waste (sulfone deriv. of polystyrene and phenol-formaldehyde resin and amine deriv. of novolac) used in the industrial wastewater treatment process. The anal. was performed with the use of the SimaPro program, using the Eco-indicator 99 method. The most beneficial product for the environment used for the treatment of metallurgical and mine wastewater was the Na salt of the sulfone deriv. of phenol-formaldehyde resin (T novolak).
PL
ITB jest członkiem konsorcjum prezentowanego w artykule projektu badawczego pt. Europejskie stanowiska badawcze umożliwiające małym i średnim przedsiębiorstwom sektora budownictwa opracowanie innowacyjnych wyrobów do budowy fasad budynków z wykorzystaniem zharmonizowanych i zmodernizowanych ram technicznych oraz żywych laboratoriów (2021-2026) finansowanego przez Komisję Europejską w programie badawczym Horizon 2020. Projekt ma zapewnić w przyszłości małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) system wsparcia oraz dostęp do ekosystemu innowacji, w tym technicznych platform badawczych, działając jako akcelerator innowacji, który pozwoli MŚP konkurować z dużymi przedsiębiorstwami. Artykuł opisuje uwarunkowania brzegowe realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem szans i barier rozwoju innowacji w Polsce.
EN
ITB is a member of the consortium presented in the article of the research project entitled European test stands enabling small and medium-sized enterprises in the construction sector to develop innovative products for the construction of building facades using harmonized and modernized technical frameworks and living laboratories (2021-2026) financed by the European Commission in the Horizon 2020 research program. Enterprises (SMEs) a support system and access to the innovation ecosystem, including technical research platforms, acting as an innovation accelerator that will allow SMEs to compete with large enterprises. The article describes the boundary conditions of the project implementation with particular emphasis on the opportunities and barriers to the development of innovation in Poland.
EN
The aim of this study is to empirically examine the impact of supply chain dynamic capabilities on operational performance, and the mediating effect of technological innovation between dynamic capabilities and operational performance. This study is based on empirical data collected from a survey of 206 small- and medium-size firms in Korea. Structural equation modeling is used to test the research questions. The results show that supply chain dynamic capabilities positively influence technological innovation and operational performance of an enterprise. Additionally, structural equation analyses reveal that technological innovation plays a role as a partial mediator of the relationship between supply chain dynamic capabilities and operational performance. In a dynamic and ever-changing environment, the enforcement of dynamic capabilities in a sustainable supply chain is important for the innovation of technology and the improvement of operational performance. Further investigation is required to understand the differences by industries, characteristics of enterprises, and positions in a supply chain.
EN
The scientific purpose of the study is an attempted synthesis of the concept of technological entrepreneurship. The cognitive aim of the publication is to present the functionality of an innovative technological solution the uses authorial applications and interactive devices designed and commercialized by the analyzed technology start-up. The application of the empirical method of a case study has made it possible to characterize the essence of technological entrepreneurship and illustrate the progress and development of the studied phenomenon in business practice. The functionality of an innovative multimedia project has been presented as the exemplification of technological entrepreneurship in cooperation between commercial enterprise and business environment institutions. It has been pointed to measurable economic and social outcomes achieved by the company as a result of conscious implementation of the concept of technological entrepreneurship. Case studies in the field of technological entrepreneurship should develop the existing theory and provide explanations of the hitherto unrecognized phenomena. The author proposes the understanding of technological entrepreneurship as a process that combines the elements of academic and intellectual entrepreneurship with the entrepreneurship of commercial organizations implementing new technologies in the market environment. The designed innovative multimedia project supports the management of information for travelers and information regarding fleet management in public transport.
PL
Zarządzanie współczesnym łańcuchem dostaw wymaga użycia wielu nowoczesnych narzędzi i aplikacji. Jedną z nich jest telematyka i jej pragmatyczne aplikacje. Telematyka to narzędzie, które pozwala oceniać stan realizacji procesów w ramach łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym, podejmować decyzje adekwatne do danej sytuacji, realizować działania w sposób niezwykle efektywny. Wykorzystanie rozwiązań telematycznych w ramach łańcucha dostaw należy traktować jako proces upowszechniania innowacji technologicznych. Badania i analizy z tego obszaru, powiązane z wdrożeniami aplikacji telematycznych w praktykę logistyczną należy uznać obecnie za jeden z priorytetowych obszarów. Zespół badawczy w Instytucie Logistyki WSB we Wrocławiu zajmuje się analiza możliwości wdrożenia najnowszych rozwiązań telematycznych do systemu logistyki nie tylko w firmach transportowych. Działania te oprócz rozwijania wiedzy związanej z wykorzystaniem najnowszych technologii w systemach logistyki mają na celu przygotowanie różnorodnych rozwiązań i koncepcji dla firm Dolnego Śląska, aby mogły skutecznie aplikować w ramach unijnego programu „HORYZONT 2020”, czy też krajowego programu „POIR 2014-2020”. W artykule znajdujemy odpowiedź na dwa zasadnicze pytania: Jakie telematyczne technologie i rozwiązania mogą wesprzeć SCM? Jakie są potrzeby i możliwości w tym zakresie?
EN
The management of modern supply chain requires the use of many modern tools and applications. One of them is telematics its pragmatic solutions. Telematics is a tool that allows to evaluate the state of implementation of processes in the supply chain in real time, take decisions adequate to a given situation, or carry out activities effectively. The use of telematics solutions within the supply chain should be considered as a process of dissemination of technological innovation. Research and analysis from this area related to the application in logistics practice is now to be considered as one of the priority areas. The research team at the Institute of Logistics at Wrocław School of Banking analyses the possibility to implement the latest telematic solutions to logistics system not only in transport companies. These activities, in addition to the development of knowledge related to using the latest technology in logistics systems, are intended to prepare a wide variety of solutions and concepts for enterprises in Lower Silesia, in order to be able to effectively apply under the EU “Horizon 2020” programme or national programme “2014-2020 POIR”. In this article we find the answer to the main question: Which telematics technologies and solutions can support SCM? What are the needs and opportunities in this regard?
EN
The management of modern supply chain requires the use of many modern tools and applications. Telematics is a tool that allows to evaluate the state of implementation of processes in the supply chain in real time, take decisions adequate to a given situation, or carry out activities effectively. It is impossible to manage something one cannot see, therefore the ability to implement such processes correctly becomes one of the essential elements of success in the current market conditions. The research team at the Institute of Logistics at Wrocław School of Banking analyses the possibility to implement the latest telematics solutions to logistics system in Lower Silesia, particularly in transport companies. These activities, in addition to the development of knowledge related to using the latest technology in logistics systems, are intended to prepare a wide variety of solutions and concepts for enterprises in Lower Silesia, in order to be able to effectively apply under the EU Horizon 2020 programme or national programme 2014-2020 POIR.
PL
Od 30 listopada do 2 grudnia 2011 r. w Wojskowym Zespole Wypoczynkowym "Zakopane" w Kościelisku odbywała się 10. edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Inżynierów iTechników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK), oddział w Krakowie przy udziale Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP, Politechniki Krakowskiej - Katedry Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego, PKP Polskich Linii Kolejowych SA, Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie.
PL
W referacie przedstawiono wybrane aspekty zastosowania rozwiązań innowacyjnych w realizacji procesów logistycznych. Wskazano na potrzebę usprawnień wpływających na polepszenie wskaźników dotyczących m.in. czasu cyklu zamówienia, dostępności zapasów, niezawodności dostawy, jakości, informacje na temat stanu realizacji zamówienia, itp. Przedstawiono wybrane rozwiązania innowacyjne dotyczące automatyzacji i zastosowania systemów informatycznych w celu zwiększenia wydajności obsługi logistycznej. Podkreślono, że w dobie rozwoju technik komputerowych, najczęstszym sposobem jest automatyzacja i informatyzacja procesów magazynowania.
EN
Technology is going forward and warehouse equipment with it. Warehouses undergo to much more changes. We can observe how small “factories” are transforming into huge warehouse silos. What else could be changed? In the time of computer techniques, the most common way is automation and information of logistics processes.
13
Content available remote Akceptacja innowacji technologicznych w organizacji
PL
W artykule przedstawione zostały najważniejsze problemy pojawiające się w sytuacji wprowadzania innowacji technologicznej w organizacji. Na podstawie wybranych modeli akceptacji technologii przeanalizowane zostały relacje pomiędzy czynnikami wstępnymi, organizacyjnymi i psychologicznymi istotnymi dla adaptacji zmiany przez pracowników.
EN
Main problems of technological innovation were presented in the article. Based on a chosen models of user technology acceptance the analysis of interaction between antecedents, organizational and psychological factors important in adaptation to the change were made.
14
Content available remote Modele i strategie wdrażania innowacji technologicznych
PL
Sukces innowacji technologicznych zależy także od pracowników. W artykule przedstawiono źródła oporu pracowników wobec zmian jako czynniki determinujące modele i strategie wdrażania innowacji technologicznych. Scharakteryzowano przykładowe modele i strategie wdrażania innowacji technologicznych.
EN
The success of any technological innovations depends on workers, also. The author presents sources of resistances workers to changes as factors determining models and strategies of initiate technological innovations. The models and strategies of initiate technological innovations were to describe.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.