Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fountains
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Fountains are decorative elements that improve the attractiveness and visual qualities of urban environments. They can give refreshment to residents on a hot, sunny day. Despite the prohibitions on bathing in these facilities people often have contact with fountain water. It should be emphasized that poor quality of water from fountains can be dangerous for human health. This study was aimed at evaluating microbial contamination of water in Krakow fountains (fountain from Szczepański Square, fountain on the Groble Square, “Chopin” fountain near the philharmonic, “Stone” fountain on the Maria Magdalena Square and the fountain on the Main Market Square). Microbiological analyses were conducted to determine the total number of microorganisms at 36±2ºC after 48 hours (mesophilic bacteria) and the total number of microorganisms at 22±2ºC after 74 hours (psychrophilic bacteria). In addition, the coliform bacteria, Escherichia coli and Closridium perfringens were also examined. The results have shown a high degree of microbiological contaminants in the tested water samples. The lowest contamination of water was observed in the fountain on the Szczepański Square and in nozzle water from the fountain on the Groble Square. The highest numbers of bacteria were found in “Stone” fountain at the Maria Magdalena Square.
EN
Fountains located in health resorts frequently serve as therapeutic waters intended for recreational and balneological purposes. Therefore, the quality of water and air around such objects is crucial for patients using the fountains. Fountain water conducive to the occurrence of pathogen microorganisms, such as: coliform bacteria, staphylococci, streptococci, Salmonella spp. and microscopic fungi. They mostly cause a gastrointestinal and skin infections. The research here presented aimed at the assessment of the degree of bacterial and fungal contamination of water samples taken from fountains located in the Ciechocinek health resort from the perspective of biosafety of tourists and patients. Microbiological analysis of the water sample was taken from four fountains (object A-D), one of which (object C) was supplied with brine water.The plate method was used to determination of a total count of bacteria and a total count of fungi in the water samples. For the quantitative determination of coliform bacteria, Escherichia coli, staphylococci and streptococci, the membrane filter technique was employed. The studies showed that the samples of water from fountains contained bacteriological and mycological contamination in which microfungi being the most abundant group. The water samples contained a few cells of E. coli, fecal streptococci and staphylococci. The most frequently indentified indicator bacteria in sample water from fountain D were faecal streptococci (3.17·101 cfu/100 ml). The water samples coming from the object B and D and in most water samples from the object C, there was no presence of these bacteria. As the data indicate, the largest differences regarding the population of those microorganisms were between water samples taken from Fountain B and C. The highest frequency of the occurrence of the E. coli bacilli was recorded in fountain A, while they occurred once in research series 5 taken from fountain C. The mean amount of these bacteria in the water samples taken from Fountain D was 5.76·100 cfu/100 ml, which was more than 40 times higher than the mean population of these microorganisms isolated from the water taken from Fountain C (0.14·100 cfu/100 ml). The studies demonstrate that the least number of coliform bacteria and E. coli was found in fountain C, where 4.51% brine water was used. The highest number of staphylococci during the entire research period was determined in water sample taken from fountain D (7.9·101 cfu/100 ml), while in water sample taken from fountains A and C and in sample from fountain B, no such bacteria were found. Occurrence of faecal bacteria, staphylococci and microscopic fungi in water may pose a risk of diseases for people who use the fountains. The research indicated that it is necessary to perform monitoring of fountain water and introduce legal regulations regarding its sanitary and hygiene condition.
PL
Fontanny zlokalizowane na terenach uzdrowiskowych często są wykorzystywane jako wody lecznicze przeznaczone do celów rekreacyjnych oraz balneologicznych. W związku z tym bardzo ważna dla kuracjuszy korzystających z fontann jest jakość wody i powietrza wokół tych obiektów. Woda pochodząca z fontann sprzyja występowaniu mikroorganizmów chorobotwórczych takich jak: bakterie grupy coli, gronkowce, paciorkowce, pałeczki z rodzaju Salmonella oraz grzyby mikroskopowe. Powodują one przede wszystkim zakażenia o charakterze żołądkowo-jelitowym oraz infekcje skórne. Celem pracy była ocena stopnia zanieczyszczenia bakteriologicznego i mikologicznego próbek wody pobieranych z fontann, zlokalizowanych na terenie uzdrowiska Ciechocinek w aspekcie bezpieczeństwa sanitarnego turystów i kuracjuszy. Analizie mikrobiologicznej poddano próbki wody pobrane z czterech fontann (obiekty A-D), z których jedna (obiekt C) była zasilana wodą solankową. Metodą płytkową oznaczono ogólną liczbę bakterii i grzybów mikroskopowych. Do oznaczenia ilościowego bakterii grupy coli, Escherichia coli, paciorkowców kałowych oraz gronkowców wykorzystano metodę filtrów membranowych. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że próbki wody pochodzące z fontann zawierały zanieczyszczenia bakteriologiczne i mikologiczne, przy czym najliczniej reprezentowane były grzyby mikroskopowe. W próbkach wody występowały pojedyncze komórki E. coli a także paciorkowce kałowe oraz gronkowce. Najliczniej paciorkowce kałowe identyfikowano w próbce wody pobranej z fontanny D (3,17·101 jtk/100 ml). W próbkach wody pochodzących z obiektu B i D oraz w większości próbek wody z obiektu C nie stwierdzono obecności tych bakterii. Największe różnice dotyczące liczebności tych mikroorganizmów wystąpiły w przypadku próbek wody pochodzących z fontanny B i C. W obiekcie A notowano najwyższą częstotliwość występowania pałeczek E. coli, natomiast w przypadku fontanny C występowały one w jednym przypadku w wody pochodzącej z 5 serii badawczej. Średnia liczba bakterii Escherichia coli w próbkach wody pobranej z obiektu D wynosiła 5,76·100 jtk/100 ml i była ponad 40-krotnie wyższa od średniej liczebności tych drobnoustrojów izolowanych z wody pochodzącej z obiektu C (0,14·100 jtk/100 ml). Badania wykazały, że najmniej bakterii grupy coli i E. coli stwierdzono w obiekcie C, w którym wykorzystywano wodę solankową o zasoleniu 4,51%. Największą liczbę gronkowców w ciągu całego okresu badań oznaczono w próbce wody pobranej z obiektu D (7,9·101 jtk/100 ml), natomiast w niektórych próbkach wody ujętej z obiektu A i C oraz B nie stwierdzono obecności tych bakterii. Występowanie w wodzie bakterii fekalnych, gronkowców, jak również grzybów mikroskopowych może stwarzać ryzyko zachorowań u ludzi korzystających z fontann. Przeprowadzone badania wskazują na konieczność prowadzenia monitoringu wody pochodzącej z fontann, a także na wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących ich stanu sanitarno-higienicznego.
PL
Woda w fontannie krąży w obiegu zamkniętym i ma stały kontakt z zanieczyszczeniami ze środowiska. Dostają się do niej m.in. mikroorganizmy pochodzące od ludzi i zwierząt szukających ochłody w wodzie, a także z powietrza. Przeprowadzone analizy wykazały obecność wszystkich badanych grup mikroorganizmów w fontannie, której sieć wodociągowa nie była przez dłuższy czas poddawana renowacji. Obiekty najnowsze, w których woda podlegała dodatkowo dezynfekcji na drodze chemicznej, charakteryzowały się najniższym zanieczyszczeniem pod względem mikrobiologicznym. Liczba mikroorganizmów wykrytych w bioaerozolu emitowanym przez badane fontanny była na tyle niewielka, że pozwala sklasyfikować otaczające je powietrze jako czyste.
EN
Fountains provide a closed system in which recirculating water meets environmental pollution, for example microorganisms. They come from animals and people refreshing in the water and from the air. The conducted analysis revealed the presence of all investigated groups of microorganisms in the fountain where the water supply network was not renovated for a long time. The newest objects in which water undergoes chemical disinfection characterized the lowest microbial contamination. The number of microorganisms in bioaerosol created in the spraying action was so small that allows to classify air as clean.
PL
Fontanny, jako element architektury i krajobrazu miejskiego, pełnią obecnie głównie rolę dekoracyjną. Woda tryskająca z fontann stwarza specyficzny mikroklimat, stąd ludzie korzystają z niej nieraz tak, jak z basenów kąpielowych. W upalne dni woda z fontanny służy do moczenia nóg, rąk i całego ciała, jest poidłem dla ptaków i psów, a także środowiskiem, w którym żyją i rozwijają się liczne mikroorganizmy, w tym również formy chorobotwórcze. Jakość wody w fontannach nie jest normowana żadnymi przepisami, a służby sanitarne nie monitorują czystości wody pod względem mikrobiologicznym. W niniejszej pracy omówiono wyniki badań wody z 13 fontann, które zbadano w 2013 r. pod kątem obecności bakterii, które badane są w wodzie do picia. Uzyskane wyniki i dane literaturowe wskazują, że zły stan wody z fontann może stanowić potencjalne źródło występowania licznych infekcji u ludzi.
EN
Fountains, as a part of architecture and urban landscape, currently have a largely decorative role. Water squirting from fountains creates a specific microclimate, but it is also a place, which people frequently use in a similar way to a swimming pool. In hot summer periods, water from a fountain is used for soaking one’s feet, hands, and body, it is a watering place for birds and dogs, as well as a place where numerous microorganisms, including pathogenic forms, live and grow. Unfortunately, the quality of fountain water is not standardized by any regulations, and health services do not monitor its microbiological purity. The paper discusses the test results of water taken from 13 fountains, which was examined in 2013 season for the presence of bacteria that are tested in drinking water. Obtained results and literature data suggest that poor fountain water condition might be a potential source of numerous human infections.
5
Content available Stan mikrobiologiczny wód z krakowskich fontann
PL
Celem pracy była ocena stanu mikrobiologicznego wody z 6 krakowskich fontann oraz stworzenie na tej podstawie rankingu czystości fontann. Ocena ta obejmowała analizę liczby bakterii psychrofilnych i mezofilnych, bakterii z grupy coli, bakterii grupy coli typu kałowego, Escherichia coli i paciorkowców kałowych. Wyniki zostały odniesione do stosownych aktów prawnych. Wykazano znaczne zanieczyszczenie wody z badanych fontann. W pięciu z sześciu fontann woda była niezdatna do kąpieli, we wszystkich do picia. Najmniej zanieczyszczona była woda z fontanny na pl. Szczepańskim, najbardziej zanieczyszczona z fontann przed Uniwersytetem Rolniczym i w parku Krakowskim.
EN
Public fountains of various architectural forms had already been known in ancient Persia. Their abundance greatly increased in the times of ancient Rome and Greece, where they decorated public gardens, parks and thermal baths. They currently still play an important role as a part of street furniture, but also provide the possibility of cooling down in their vicinity or even in the water from the fountain on hot summer days. The aim of this study was the assessment of microbiological quality of water from 6 fountains of Krakow and the creation of the purity ranking of the Krakow fountains. This assessment included the total number of psychrophilic and mesophilic bacteria, coliforms, fecal coliforms, Escherichia coli and fecal enterococci. The results were referred to the relevant standards. The results of the study demonstrated a significant pollution of water from the analyzed fountains. Water from five of the six fountains was unsuitable for bathing purposes and from all for drinking. Water from the fountain on the Szczepanski Square was the least contaminated, while the most polluted were the ones from the fountains in front of the University of Agriculture and from Krakowski Park.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.