Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 312

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  requirements
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane ze stosowaniem geotekstyliów jako warstwy odcinającej w budowie nawierzchni drogowych. Podano wymagania ogólne, jakie stawia się geotekstyliom w omawianym zastosowaniu. Przedstawiono klasyfikacje wykorzystywane w wybranych krajach oraz wymagania stosowane w Polsce. Zwrócono uwagę na czynniki wpływające na prawidłowy wybór właściwości geotekstyliów do wykonania warstwy odcinającej.
EN
The article presents issues regarding the application of geotextiles as separation layers in road pavement construction. General requirements for geotextiles used as separators are given. Classifications used in selected countries are presented as well as requirements used in Poland. The conditions which influence the proper selection of geotextiles for the separation layer are pointed out.
2
Content available remote Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia
PL
Przedmiotem artykułu są wymagania i zagrożenia związane z wtórnym ocieplaniem budynków z wielkiej płyty. Autor charakteryzuje konstrukcje z elementów wielkopłytowych i przedstawia historię ich stosowania. Następnie zajmuje się problemem błędów technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem powodowanych przez nie uszkodzeń. Charakteryzuje też systemy docieplania elewacji z wielkiej płyty, w tym metodę lekką mokrą, i nieprawidłowości pojawiające się w jej stosowaniu. Warunki prawidłowego funkcjonowania systemu ETICS wspiera wynikami obliczeń dla przykładowego współczynnika przenikania ciepła przez przegrodę.
EN
The subject of the article is the description of the requirements and risks related to the secondary insulation of buildings made of large prefabricated concrete slabs. The author provides the characteristic features of structures made of large prefabricated concrete elements and presents the history of their use. Then he deals with the problem of technological errors, with particular emphasis on the damage they cause. The author also provides the characteristic features of the systems of thermal insulation of the façade made of large prefabricated concrete slabs, including the light wet method, and the irregularities that appear in its application. The conditions of proper functioning of the ETICS system are supported by the results of calculations for an exemplary heat transfer coefficient through a partition.
PL
Przedmiotem artykułu są rodzaje ścian wewnętrznych stosowanych w budownictwie mieszkaniowym i stawiane im wymagania. Autor analizuje wymagania dla konstrukcji murowych wobec różnych rodzajów ścian wewnętrznych, takich jak: ściana konstrukcyjna, ściana nośna, ściana oddzielenia przeciwpożarowego, ściana oddzielająca, ściana bez funkcji oddzielających, ściana międzymieszkaniowa. Omawia także inne wymagania wobec ścian.
EN
The article describes the types of internal walls used in residential construction and the requirements they have to meet. The author analyses the requirements for masonry structures for various types of internal walls, such as: structural wall, load-bearing wall, fire partition wall, partition wall, wall without separating functions, party wall between dwellings. It also discusses other requirements for walls.
PL
W artykule przedstawiono analizy w zakresie systemów dociepleń ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.
EN
The article presents analyses of external wall insulation systems, taking into account the requirements applicable from January 1, 2021.
PL
Przedmiotem artykułu jest wprowadzenie do zagadnień związanych z przegrodami zewnętrznymi garaży w świetle wymagań cieplnych obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Autor omawia wymagania techniczne oraz przedstawia przykładowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe garaży.
EN
The subject of the article is an introduction to the issues related to the garages external partitions in the light of thermal requirements in force from January 1, 2021. The author discusses the technical requirements and presents examples of construction and material solutions for garages.
PL
Zwrócono uwagą na gigantyczny postęp technologiczny, związany z zaawansowanym rozwojem oprogramowania, sztucznej inteligencji, elektroniki, nanotechnologii itp. Postęp ten widać również w budownictwie. Zmieniają się wymagania stawiane inżynierom budownictwa. Do ich kluczowych umiejętności zalicza się nadal solidne podstawy matematyczne, umiejętność rozwiązywania problemów, krytyczne myślenie oraz znajomość przepisów prawnych. Jednak inżynier powinien mieć też umiejętności dotyczące komunikacji werbalnej i pisemnej oraz negocjacyjne, nadzorcze i przywódcze. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czego można i powinno się oczekiwać od inżyniera w XXI wieku?
EN
There has been enormous technological progress associated with the advanced development of software, artificial intelligence, electronics, nanotechnology, etc. This progress is also evident in the civil engineering field. Requirements for civil engineers are changing. The key skills still include solid mathematical foundations, problem-solving skills, critical thinking, and knowledge of building laws. However, the engineer should also have verbal and written communication skills as well as negotiation, managing, and leadership skills. The important question is: what is expected of an engineer in the 21st-century?
PL
Zwrócono uwagę na wymagania i praktykę stosowaną w ocenie dorobku kandydatów w postępowaniach awansowych oraz wskazano różnice, jakie występują w postępowaniach prowadzonych przez Radę Doskonałości Naukowej w stosunku do praktyki wypracowanej w działalności Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Szczególną uwagę zwrócono na problematykę awansów naukowych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.
EN
This article focuses on the requirements and practice used in assessing the achievements of candidates in promotion procedures and points out the differences that occur in the procedures conducted by the Council of Scientific Excellence in relation to the practice developed in the activities of the Central Commission for Degrees and Titles. Particular attention was paid to the issues of scientific advancements in the discipline of civil engineering and transportation.
8
Content available remote Requirements for wood products used in railway transport
EN
Precast concrete sleepers are commonly used in the construction of railways. They have many advantages and features that have made them a permanent element of the railway infrastructure. However, wooden sleepers are still used; they have many advantages, such as good vibration damping and temperature resistance. Due to their weight, they are used on routes where there is a problem with the trackbed. Economics is also one of the reasons for their use. Wood is a natural material that decomposes under the influence of biological and environmental factors without adequate protection. It is, therefore, necessary to adequately protect wood material against the effects of the environment in which it is used. The paper discusses the requirements that must be met by wooden products used to build the railway pavement. The types of wood from which the wooden materials of the railway superstructure are made are presented. The structure of wood and the properties of hard and soft wood were also discussed. The current regulations and standards classifying the kinds and types and dimensions of wood materials and regulating the requirements for wood materials of the railway superstructure are also presented. Issues arising from the ambiguities and shortcomings of these provisions and standards were also raised. The process of impregnating wood materials of the railway pavement with creosote oil using the Rüping vacuum-pressure method was also discussed. These types of oil are not neutral to the environment, especially those of the older generation that contained large amounts of highly toxic and carcinogenic substances, especially benz-a-pyrene. The analyzed material shows that there are some deficiencies as to the brightness, exact and explicit requirements for wood and impregnation. This is a certain problem for the entire range of products used.
PL
W budowie dróg kolejowych powszechnie stosuje się strunobetonowe podkłady kolejowe. Posiadają wiele zalet i cech, które spowodowały, że są one stałym elementem infrastruktury kolejowej. Jednak nadal stosuje się także podkłady drewniane, które posiadają wiele zalet, takich jak dobre tłumienie drgań czy odporność na działanie temperatury. Z uwagi na ich masę stosuje się je na szlakach, gdzie jest problem z podtorzem. Jednym z powodów ich wykorzystania jest również ekonomia. Drewno jest materiałem naturalnym, który bez odpowiedniego zabezpieczenia ulega rozkładowi pod wpływem czynników biologicznych i środowiskowych. Konieczne jest zatem odpowiednie zabezpieczenie materiału drzewnego przed oddziaływaniem środowiska, w którym jest użytkowany. W pracy omówiono wymagania jakie muszą spełniać wyroby drewniane stosowane do budowy nawierzchni kolejowej. Przedstawiono z jakich gatunków drewna wykonuje się materiały drewniane nawierzchni kolejowej. Omówiono również budowę drewna oraz właściwości drewna twardego i miękkiego. Przedstawiono także aktualnie obowiązujące przepisy i normy klasyfikujące rodzaje i typy oraz wymiary materiałów drzewnych i regulujące wymagania dla materiałów drzewnych nawierzchni kolejowej. Poruszono także problemy wynikające z niejasności i niedociągnięć tych przepisów i norm. Omówiono także proces impregnacji materiałów drzewnych nawierzchni kolejowej olejem kreozotowym metodą próżniowo-ciśnieniową Rüpinga. Oleje tego typu nie są obojętne dla środowiska, szczególnie te starszej generacji, którezawierały duże ilości silnie toksycznych i rakotwórczych substancji, zwłaszcza benzo-a-pirenu. Przeanalizowany materiał pozwala stwierdzić, że istnieją pewne braki co do jasności, dokładnych i jednoznacznych wymagań dla drewna oraz impregnatu. Stanowi to pewien problem dla całego zakresu stosowanych wyrobów.
PL
W artykule przedstawiono proces dobrowolnej certyfikacji wyrobów elektrotechnicznych realizowany przez kompetentną i niezależną od dostawcy i odbiorcy jednostkę oceniającą zgodność. Opisano etapy procesu certyfikacji realizowanego zgodnie z programem typu 1a. Podano grupy wyrobów, które są w zakresie certyfikacji jednostki oceniającej zgodność.
EN
The paper presents the process of voluntary certification of electrotechnical products performed by a competent conformity assessment body independent of the supplier and the recipient. The stages of the certification process implemented in accordance with the type 1a scheme are described. Product groups that are in the scope of certification of a conformity assessment body are given.
PL
Rosnace wymagania użytkowników zmusiły producentów urzadzeń rolniczych do zainwestowania dużych sił i środków w infrastrukturę wydziałów powłok ochronnych oraz w stałe podnoszenie kwalifikacji personelu wykonującego oraz nadzorującego produkcję. W poniższym artykule możecie Panstwo zapoznać się z wybranymi technikami przygotowania powierzchni oraz ochrony antykorozyjnej używanymi w polskim przemyśle agrotechnicznym. W publikacji przedstawiono informacje: jak zmieniło sie podejście i oczekiwania użytkowników oraz producentów do tematu ochrony przed korozją oraz dlaczego niektóre wyroby sa projektowane i wykonywane w taki sposób, aby spełnić wymagania kategorii korozyjności C5 według wymagań normy ISO 12944.
EN
Growing user requirements have forced manufacturers of agricultural equipment to invest large forces and resources in the infrastructure of protective coating departments and in the continuous improvement of qualifications of personnel performing and supervising production. In the article below you can find out about selected surface preparation and corrosion protection techniques used in the Polish agrotechnical industry. The paper presents information: how has the approach and expectations of users and manufacturers changed regarding the subject of corrosion protection, and why some products are designed and manufactured in such a way as to meet the requirements of corrosivity category C5 according to the requirements of ISO 12944.
PL
Celem artykułu jest wskazanie najczęściej popełnianych błędów przy projektowaniu podłóg przemysłowych. Opisane błędy miały wpływ na powstanie usterek i uszkodzeń zarówno przed, jak i w okresie ich eksploatacji. Artykuł ma charakter studium przypadku i został ograniczony do wybranych przypadków z praktyki inżynierskiej.
EN
The paper is intended to indicate the most common errors made when designing industrial floors. The described errors caused faults and damages both before and during the period of use. The paper is a case study narrowed down to a selection of engineering practice cases.
14
Content available remote Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem
PL
Elewacje wentylowane stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem elementu zewnętrznego, osłonowego ściany zewnętrznej w budownictwie. Niestety w niektórych aspektach nie są one jeszcze dobrze ustandaryzowanie i zbadane. W przypadku elewacji wentylowanych główny problem w zakresie bezpieczeństwa stanowi możliwe odpadanie części okładzin w trakcie oddziaływania pożarem. Niestety przepisy nie podają rodzajów badań oraz oceny takich elementów. Na potrzeby artykuły wykonano badania doświadczalne na modelu elewacji w skali naturalnej, z dwoma rodzajami okładzin elewacyjnych zewnętrznych. Materiałami wykorzystanymi jako okładzina zewnętrzna były płyty włóknisto-cementowe i spieki ceramiczne. Model elewacji wyposażono w termopary. Materiały okładzinowe wykazały różne zachowanie się podczas badania.
EN
Ventilated façades are becoming an increasingly popular solution for external walls in the construction. Unfortunately, in some aspects they are not yet well standardized and tested. The main safety problem of ventilated façade is the possible falling off of claddings parts under the influence of fire. Unfortunately, legislation does not provide the types of tests and assessment of these components. For the purposes of this paper, experimental tests have been conducted using a façade model in the natural scale, with two types of external claddings. The materials used as external cladding were fibre cement boards and big slab ceramic tiles. The façade model was equipped with thermocouples. Cladding materials showed different behaviour during the test.
PL
Przedstawiono wybrane zagadnienia kształtowania i projektowania stalowych wykładzin kominów przemysłowych. Opisano podstawowe wymagania i zasady projektowania stalowych wykładzin z uwzględnieniem oddziaływania różnicy temperatur na przeciwległych powierzchniach ścianki określane według normy PN-EN 13084-6. Przedstawione reguły projektowe zilustrowano przykładem obliczeniowym.
EN
The paper presents selected issues of shaping and designing steel lining systems for industrial chimneys. The basic requirements and principles of designing sleel linings are described, taking into account the effect of temperature difference on opposite wall surfaces, determined according to PN-EN 13084-6 standard. The presented design rules have been illustraled by an appropriate calculation example.
PL
W artykule przedstawiono wymagania dotyczące niezawodności konstrukcji budowlanych zawarte w krajowych przepisach prawnych i europejskich normach technicznych. Omówiono wpływ zmian projektowych na poziom niezawodności obiektu budowlanego. Podano przykłady wprowadzania zmian w projekcie budowlanym bez zgody osoby posiadającej odpowiednie projektowe uprawnienia budowlane oraz omówiono konsekwencje takich działań.
EN
The article described structural reliability requirements included in national law and European technical standards. The influence of design changes on the reliability level of construction work was discussed. The authors described the examples of design changes introduced without permission of designer with appropriate building license and their consequences.
PL
W artykule podano wymagania dotyczące zawartości projektu budowlanego w kontekście zapewnienia niezawodności obiektów budowlanych. Wskazano, jakie skutki może wywołać wprowadzanie istotnych i nieistotnych zmian bez zgody projektanta. Podano konsekwencje działań niezgodnych z przepisami prawa i podano przykład takich działań.
EN
The requirements for the contents of the building permit design construction project in the context of ensuring the reliability were provided in the paper. The authors indicated what effect may cause the introduction of relevant and irrelevant changes without the consent of the designer. The consequences of action inconsistent with legal provisions and an example of such action were provided.
EN
The quality of refractory materials plays an important role especially in high temperature processes. In case of violation of qualitative properties of refractory materials, the safety of the use of the technological equipment in which these materials are used is compromised. The requirements on the quality of refractories and their properties are now high, as their operating life should be as long as possible. The aim of the article is to point out the quality of refractory material in contact with corrosive media, to analyze the technological factors that affect the quality and safety of technological equipment. An analysis of the refractory material, as well as the analysis of the melt was performed. Subsequently, an experiment was realized, which was evaluated by macroscopic analysis and chemical analysis. After the experiments, we found that the melt had penetrated the masonry and consequently created corrosion layers in the masonry. These layers have affected the life of the material and reduced the safety of the technological equipment in which they were used.
EN
In the field of communication on land and in the air, there are already functioning fully or partially autonomous devices. However, it is difficult to point to similar solutions regarding autonomous systems, especially in military applications. The article formulates development perspectives for marine autonomous systems in military applications, taking into account achieved benefits, requirements and development restrictions. Many interesting places devoted to the security of autonomous systems, on the clear improvement of the security situation with the above-mentioned systems, equipment and machines for mainte-nance, management devices, autonomous systems, controls and controls, devices for carrying out operations. The recommendations indicate the need to implement joint projects in the field of the development of autonomous marine technologies and are critical in the previous activities undertaken in this field of research.
PL
W dziedzinie komunikacji na lądzie i w powietrzu stosuje się rozwiązania umożliwiające funkcjo-nowanie urządzeń w pełni lub częściowo autonomicznych. Trudno jednak wskazać na podobne wyniki w odniesieniu do morskich systemów autonomicznych, szczególnie w zastosowaniach militarnych. W artykule sformułowano perspektywy rozwoju morskich systemów autonomicznych w aplikacjach militarnych z uwzględnieniem osiąganych korzyści, wymagań i ograniczeń rozwoju. Szczególnie dużo uwagi poświęcono problemowi zapewnienia bezpieczeństwa morskich systemów autono-micznych. Wskazano na wyraźną poprawę stanu bezpieczeństwa przy ich zastosowaniu, konieczność równoległego rozwoju technologii zabezpieczających funkcjonowanie morskich systemów autonomicznych oraz na brak międzynarodowych uregulowań prawnych umożliwiających imple-mentację tych technologii. Sformułowany w artykule katalog rekomendacji wskazuje na konieczność realizacji wspólnych międzynarodowych projektów cywilno-wojskowych w zakresie rozwoju autonomicznych tech-nologii morskich i w sposób krytyczny charakteryzuje dotychczasowe działania podejmowane w tym obszarze.
20
Content available remote Design of high-speed permanent magnet machines
EN
The actual trend in high speed electromechanical drives technology is to use permanent magnet (PM) brushless motors The following issues, which are essential in electromagnetic, mechanical and thermal design of high-speed PM brushless motors have been discussed: 1) main dimensions and sizing procedure, 2) mechanical requirements, 3) stator design guidelines including bad practices, 4) rotor design guidelines, 5) retaining sleeves (cans), 6) losses in the rotor, 7) thermal and cooling issues.
PL
We współczesnych napędach elektromechanicznych wysokiej prędkości stosowane są głównie silniki bezszczotkowe o magnesach trwałych. W artykule przedstawiono najważniejszcze problemy wystepujące w projektowaniu tych maszyn: 1) wymiary główne, 2) wymagania mechaniczne,3) projektowanie stojana z uwzględnieniem złych praktyk, 4) projektowanie wirnika, 5) tuleja nieferromagnetyczna wirnika, 6) straty w wirniku, 7) zagadnienia cieplne oraz chłodzenie.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.