Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 221

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagospodarowanie przestrzenne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy stanowi obligatoryjne narzędzie polityki przestrzennej na szczeblu lokalnym. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku wywiera ono zdecydowany wpływ na dalsze działania. Nader często postanowienia studium nie są w żaden znaczący sposób realizowane.
PL
Podstawowa zasada występująca w systemie gospodarki przestrzennej, czyli wymóg kształtowania i ochrony ładu przestrzennego, bywa w praktyce rozumiana na różne sposoby. Z uwagi na swój nader ogólny charakter zbyt często bywa pomijana.
PL
Artykuł przedstawia proces kształtowania systemu zieleni miejskiej Szczecina oraz jego strukturalno-funkcjonalny obraz w mieście współczesnym. Na podstawie analizy historycznych planów prześledzono rozwój systemu zieleni w kontekście rozwoju przestrzennego miasta. Uwzględniono etap miasta-twierdzy oraz skok rozwojowy miasta na przełomie XIX-XX w. oraz po II wojnie światowej. Kształtowanie systemu zieleni powiązano z uwarunkowaniami fizjograficznymi miasta, jego leśnym otoczeniem oraz funkcjonowaniem w jego obrębie rozległej doliny rzecznej i licznych zbiorników wodnych. Analizę współczesnego systemu zieleni oparto na podziale funkcjonalnym różnych form zieleni, analizie ich strefowej struktury oraz powiązaniu z systemem przyrodniczym Szczecina i strefy podmiejskiej.
EN
The development of the greenery system of a city is always closely related to the physiographic conditions of the site. The diversity of urban ecosystems related to the city’s historical development trends overlaps with conditions related to its location and natural background. This work presents the process of shaping the urban greenery system of Szczecin (NW Poland) and its structural and functional image in the setting of a contemporary city. In this city surrounded by extensive forest complexes and located in the estuary of a great river, the dependence of the shape of the greenery system on the conditions of the surrounding landscapes is particularly evident. The development of the greenery system in the context of the spatial development of the city was examined on the basis of an analysis of historical and contemporary cartography, with particular emphasis on the post-fortress stage and the developmental jump of the city at the turn of the 19th and 20th centuries, as well as nationality changes after the Second World War. The analysis of the modern greenery system is based on the functional division of various forms of greenery, the analysis of their structure according to the “belt and wedge” system and their connection with surrounding natural environment systems.
EN
This paper aims at reviewing the core Polish regulations on land use planning (LUP) around hazardous plants and presenting a researcher’s view on the proposal of a ministerial ordinance on safety distance determination from the plants creating a major accident hazard (Seveso establishments). Currently there are no legal regulations concerning the method of safety distance determination from Seveso establishments in Poland. The method of generic distances recommended in the Polish guidelines from 2007 is not mandatory. The author stands by her opinion expressed for the first time in 2015 that Polish legal regulations on safety distance determination from Seveso establishments formulated as a ministerial ordinance are indisputably needed. If the ordinance is issued, it will contribute to a more complete implementation of the Directive 2012/18/EU and will allow nationwide unification of the method of safety distance determination. The consequence based approach seems a reasonable option in Polish conditions. This researcher suggests an extension of the draft of the ordinance by introducing a reference tool for the mathematical modelling of accident consequences. It is also worth considering the introduction of legal norms for the description of areas designed in the spatial planning documents for the location of Seveso establishments.
PL
W artykule przedstawiono przegląd podstawowych regulacji dotyczących za gospodarowania przestrzennego terenów wokół niebezpiecznych zakładów przemysłowych i opinie autorki o projekcie nowego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określania odległości bezpiecznej od zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (zakładów typu Seveso). W Polsce brak jest obecnie przepisów prawnych dotyczących metody oceny zagrożenia poważną awarią wokół zakładów typu Seveso. Metoda typowych odległości bezpiecznych, rekomendowana w opracowaniu z 2007 roku zatytułowanym Metodologia wyznaczania bezpiecznych lokalizacji zakładów mogących powodować poważne awarie, nie jest obowiązkowa do stosowania. Autorka podtrzymuje swoje zdanie wyrażone po raz pierwszy w 2015 roku, że polskie regulacje prawne dotyczące sposobu wyznaczania odległości bezpiecznej od zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii w postaci ministerialnego rozporządzenia bezsprzecznie są potrzebne. Jeśli rozporządzenie zostanie wydane, przyczyni się do pełniejszego wdrożenia dyrektywy 2012/18/UE i ujednolicenia metody określania bezpiecznej odległości w całym kraju. Podejście, w którym wyznaczane są skutki potencjalnych poważnych awarii, wydaje się racjonalną opcją w polskich warunkach. Autorka sugeruje rozszerzenie projektu rozporządzenia Ministra Środowiska i określenie w nim referencyjnych narzędzi matematycznego modelowania skutków poważnych awarii. Warto jest również rozważyć wprowadzenie w postaci regulacji prawnych rozszerzonego opisu obszarów przeznaczonych pod lokalizację zakładów typu Seveso do wykorzystania w dokumentach planistycznych.
PL
W artykule zostało opisane zagadnienie zagospodarowania przestrzennego jako „miasta-gąbki”, wpisujące się w strategię zrównoważonego rozwoju. Omówiono szczegółowo koncepcję „miasta-gąbki” akumulującego wody deszczowe i oddającego wilgoć w czasie suszy. Jednym z innowacyjnych rozwiązań w tej koncepcji jest budowa nowych i rekonstrukcja starych nawierzchni w technologii nawierzchni przepuszczalnych dla wody.
PL
Z dr hab. Jakubem Kronenbergiem i dr hab. Inż. Tomaszem Bergierem, członkami Fundacji Sendzimira oraz autorami poradnika z serii „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania” rozmawia Dominik Szymański.
EN
The aim of the article is to present the results of comparative research of the strategy of the city and port of Szczecin in the field of spatial development. As a result of the comparison, it is possible to determine to what extend the city and port are focused on cooperation to create favorable conditions for the development of port areas.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań porównawczych strategii miasta i portu w Szczecinie w zakresie zagospodarowania przestrzennego. W wyniku porównania można określić, w jakim stopniu miasto i port są ukierunkowane na współdziałanie, aby tworzyć korzystne warunki do rozwoju obszarów portowych.
PL
Aktem, który powinien zawierać koncepcję polityki przestrzennej gminy, jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Oczywiście, trudno odgórnie, ustawowo wymusić jakość takiej polityki. Dlatego też wiele zależy od podmiotów studium sporządzających (lub zmieniających). Zdeterminuje to realną ochronę ładu przestrzennego w wymiarze lokalnym.
PL
Współczesna idea zielonego miasta nawiązuje do koncepcji urbanistycznej miasta zwartego, w którym oszczędnie gospodaruje się energią i wodą, redukowana jest komunikacja samochodowa i ogranicza się "rozlewanie się" miast. Realizacja tych zamierzeń wymaga zarówno likwidacji nadkonsumpcji, jak i racjonalnie rozbudowanej zielono-błękitnej infrastruktury.
EN
The method of landslide management raises more and more controversies and disputes, even social conflicts. At the core of these conflicts is the perception of landslide areas, which are regarded by some as favoring and suitable for habitation but by the others as a hazard. Only a deeper knowledge of their causes can lead to the development of mutual understanding and attempts to sustainable development of areas threatened by mass movements. This article presents geological and geomorphological features of landslides favorable for their management. This also describes the hazards resulting from the development of mass movements and the increasing number of populations inhabiting the landslide areas. The lack of unambiguous legal solutions (landusepolicies) is an additional factor hindering the solution of this problem. The basic way to solve conflicts should be to provide reliable information and educational campaigns.
PL
Głównym celem pracy była ocena i analiza wybranych wariantów zagospodarowania przestrzennego obszaru poprzemysłowego znajdującego się w Zielonej Górze. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji terenowej oraz sporządzonej dokumentacji fotograficznej wybranego obszaru, a także analizy dokumentacji planistycznych określono możliwe kierunki przekształcenia istniejącego terenu. W analizach wykorzystano metodę AHP w celu określenia optymalnego sposobu rewitalizacji obszaru.
EN
The main aim of the project was to assess and analyze the possible spatial development methods of the post-industrial area being developed in Zielona Góra. On the basis of the conducted field inventory and photographic documentation of the selected area and the analysis of planning documents, possible directions of transformation of the existing area were defined. In the analyzes, the AHP method was used to determine the optimal way to revitalize the area.
PL
Krajobraz wsi sąsiadujących z dużymi ośrodkami miejskimi podlega silnej presji. Problemy związane z zanikiem zróżnicowania regionalnego, rosnąca homogeniczność struktur przestrzennych i zerwanie ciągłości kulturowej to najbardziej jaskrawe przykłady niekontrolowanych przemian przestrzeni ruralistycznej. Artykuł dotyczy prezentacji problemów ochrony zabytkowego krajobrazu Żuław Gdańskich na przykładzie gminy Cedry Wielkie, należącej do Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Zasady kształtowania krajobrazu osiedli wiejskich skonfrontowano z ustaleniami obowiązujących planów miejscowych, a następnie porównano ze stanem rzeczywistym, by móc zidentyfikować konsekwencje przestrzenne procesów suburbanizacji. Analizy próbują odpowiedzieć na pytanie czy instrumenty planowania przestrzennego są w stanie ochronić tereny wiejskie przed efektami niekontrolowanego rozwoju miast.
EN
The landscape of villages adjacent to large urban centres is subject to strong pressure. Problems related to the loss of regional diversity, increasing homogeneity of spatial structures and breaking of cultural continuity are the most glaring examples of uncontrolled changes in rural space. This paper presents the problems of safeguarding the heritage landscape of Żuławy Gdańskie with the example of the Cedry Wielkie commune, which belongs to the Metropolitan Area of Gdańsk-Gdynia-Sopot. The principles of shaping the landscape of rural settlements were juxtaposed with the findings of binding local zoning plans and then compared with the actual state in order to identify the spatial consequences of suburbanisation processes. The analyses aim to answer the question of whether spatial planning instruments are capable of protecting rural areas from the effects of urban sprawl.
PL
W artykule przedstawiono problemy i przeszkody pojawiające się podczas zagospodarowania i rewitalizacji obszarów, na których występują zlikwidowane otwory wiertnicze po poszukiwaniach lub eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Zwrócono uwagę na konieczność uregulowania zasad postępowania dotyczących przyszłego zagospodarowania terenów po likwidacji otworów wiertniczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego i środowiska, a także poprawy odbioru społecznego górnictwa.
EN
Even after a long time, closed excavations for well mining (boreholes, wells) may pose a threat to structures erected nearby, especially when there is an exhalation and migration of natural gas after given land is handed over to its future users. That is why it is crucial to remove such exhalations and migrations effectively, followed by providing information about their locations, removal method, protection and potential dangers for competent local public authorities. Mining supervision authorities participate in spatial development at the stage of land development and management conditions, local spatial development plans, and opinions on land-use studies, which is limited to mining areas only. Mining supervision authorities do not, however, express their opinion on inactive mining areas or wells drilled outside such areas. Therefore, it is necessary to disseminate knowledge of how to obtain information about the location of such structures from mining entrepreneurs, mining supervision authorities, licensing authorities, and geodesic and cartographic documentation centres. It is also advisable to consider the possibility of obligatory entries in land documents (land and mortgage registers, land and property register) concerning mining structures erected near given land.
PL
Silny rozwój urbanistyczny współczesnych miast, rozbudowa dróg oraz powiększanie się strefy podmiejskiej powodują ciągłe zmiany w istniejących ekosystemach przyrodniczych. Zwłaszcza w miastach powierzchnie biologicznie czynne uległy znacznej redukcji, a roślinność często ograniczona jest wyłącznie do zieleni niskiej.
PL
W artykule przedstawiono jeden ze sposobów zwiększenia kolejowego potencjału pasażerskiego poprzez kształtowanie dostępności pieszej przystanków kolejowych oraz sposobu zagospodarowania ich otoczenia pod kątem funkcji i intensywności użytkowania terenu. W pierwszej części artykułu przedstawiono wytyczne dotyczące kształtowania dostępności pieszej do przystanku w kontekście rzeczywistej odległości dojścia. W kolejnym kroku opisano sposoby zagospodarowania otoczenia przystanku kolejowego w zależności od jego funkcji i lokalizacji w kontekście miasta. W ostatnim kroku, dla wybranego przystanku kolejowego w Krakowie, dokonano analizy jego dostępności pieszej w zależności od jego lokalizacji w kontekście zagospodarowania obszaru. Dla tych dwóch wariantów wyznaczono wartość kolejowego potencjału pasażerskiego, także dla przypadku zmian w sposobie zagospodarowania otoczenia przystanku.
EN
This article presents the concept of increasing the railway passenger potential as an effect of changes in pedestrian accessibility and the spatial development (its function and intensity) around them. The first part of the article presents the guidelines for pedestrian accessibility which should be planning as a real distance access. In the next step the ways of managing the surroundings of the railways station depending on its function and location in the city was described. Finally, the pedestrian access to the chosen train stop in Krakow - depending of its location has been - analyzed. For those two variants, the railway pedestrian potential was calculated – also for the new form of an urban development around the station.
EN
The dynamic development of health resorts is cause for the comparison of the tendencies in the changes observed in terms of the development and arrangement of the space in therapeutic complexes and their adjacent localities. Studies demonstrated differences both in the programme of these complexes, as well as in their formal solutions.There are the result of civilizational differences, conditions of the natural environment or of the state of affluence of citizens. there can constitute an inspiration for the development of Polish layouts of spa, In conditions of competitive development, the increase in the wealth of society and the care for health and good physical fitness, the fully justified are improvment of standards quality of public spaces and increasing the amount of green areas.
PL
Dynamiczny rozwój uzdrowisk jest przyczyną porównania tendencji zmian obserwowanych pod względem rozwoju i aranżacji przestrzeni w kompleksach terapeutycznych i przyległych miejscowościach. Badania wykazały różnice zarówno w programie tych kompleksów, jak i w ich formalnych rozwiązaniach. Są one wynikiem różnic cywilizacyjnych, warunków środowiska naturalnego lub stanu zamożności obywateli. Może to stanowić inspirację dla rozwoju polskich układów uzdrowiskowych. W warunkach konkurencyjnego rozwoju, wzrostu zamożności społeczeństwa oraz dbałości o zdrowie i dobrą kondycję fizyczną w pełni uzasadnione są poprawa standardów jakości przestrzeni publicznych i zwiększenie ilość terenów zielonych.
PL
Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne doprowadziła do licznych nowelizacji ustaw. Jedna ze zmian, zawarta w art. 497 ustawy, dotyczy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmienione przepisy obowiązują od 1 stycznia 2018 r.
PL
Podstawową zasadą w systemie gospodarki przestrzennej pozostaje ład przestrzenny. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest to takie zagospodarowanie przestrzeni, które uwzględnia w uporządkowanych relacjach wymagania i uwarunkowania funkcjonalne, kompozycyjno-estetyczne, środowiskowe, kulturowe czy społeczno-gospodarcze.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.