Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  żywność wygodna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Substancje dodatkowe do żywności budzą sprzeczne reakcje tak wśród producentów, jak i konsumentów. Z jednej strony służą podnoszeniu atrakcyjności oraz jakości produktów, drugiej – budzą zaniepokojenie konsumentów wynikające z niewiedzy oraz przekazu marketingowego w środkach masowego przekazu takiego jak: radio, TV czy Internet. Świadomość konsumentów na temat bezpieczeństwa dodatków do żywności oraz ich roli, jaką pełnią w przemyśle spożywczym i przetwórstwie żywności, jest niewielka. Niniejszy artykuł jest przeglądem literatury polskiej dotyczącej obecności substancji dodatkowych w żywności z uwzględnieniem aktualnych aktów prawnych dotyczących stosowania ich w produkcji żywności. Wykazano korzyści, jak również zagrożenia wynikające z nadmiernego ich stosowania.
EN
Food additives give rise to contradictory reactions both among producers and consumers. On the one hand they serve to increase the attractiveness and quality of the products, on the other hand - induce consumers’ concern arising from ignorance and marketing communication in the mass media such as radio, TV or the internet. Consumers’ awareness on the safety of food additives and their role in the food industry and processing is still small. This article is a review of the Polish literature concerning the application of additives in food processing taking into consoderation the current legislation on food additives usage. The advantages and risks resulting from using such substances in excess in food have been shown.
PL
„Żywność wygodna” cieszy się dużą popularnością i nie jest postrzegana jako „zły produkt”, ponieważ rosnąca świadomość konsumentów na ten temat nie pozwala producentom na dobór składników przypadkowych lub złej jakości. Obok rosnącej świadomości konsumenta pojawiają się również trendy żywieniowe, które wynikają z ciągłej zmienności otoczenia, stylu życia, tradycji i zasad religijnych. Najbardziej widoczne obecnie tendencje żywieniowe to coraz bardziej powszechny wegetarianizm, żywność bezglutenowa i ekologiczna. Żywność bezglutenowa stała się popularna poprzez duży odsetek ludzi cierpiących na nietolerancję glutenu, a żywność ekologiczna kojarzy się konsumentowi z naturą i czystą etykietą. Dlatego też zakłady przemysłu spożywczego, aby utrzymać dobrą pozycję na rynku analizują potrzeby konsumenta i starają się im sprostać proponując produkty w nowej formie, po reformulacji smaku, konsystencji, lub w nowym wygodniejszym opakowaniu czy o obniżonej lub podwyższonej zawartości jakiegoś składnika.
EN
“Comfortable food” is very popular and is not seen as a “bad product”, because the growing consumer awareness does not allow manufacturers to choose ingredients random or bad quality. In addition to the growing awareness of the consumer, also nutritional trends appear, as a result of constant variability of the environment and style life, traditions and religious principles. The most popular today nutritional tendencies are: more and more common vegetarianism, gluten-free food and ecological. Gluten-free food has become popular through a large percentage of people suffering from gluten intolerance, whereas organic food is associated by the consumer with nature and a clean label. Therefore, the food industry plants to maintain a good position on market, analyse consumer needs and try to meet them proposing product in a new form, after reformulation of taste, consistency, or in new, more convenient packaging, whether reduced or increased content of some component.
3
Content available Millennial consumers in the convenience food market
EN
The demand for food products is gradually increasing, which is why understanding consumer behavior in the convenience food market is an important issue. Knowledge in this field may be useful in the process of developing marketing strategies. The purpose of the article is to present the attitude towards convenience food of the representatives of Generation Y (also known as millennials). Literature analysis and results of the author’s own surveys were used in the research proceedings. The research was conducted on a group of 364 millennial consumers living in the border area of Southwestern.
PL
Zapotrzebowanie na żywność wygodną zwiększa się stopniowo, dlatego zrozumienie zachowań konsumentów na rynku żywności wygodnej jest ważnym zagadnieniem. Wiedza z tego zakresu może być przydatna w procesie formułowania strategii marketingowych. Celem artykułu jest przedstawienie stosunku do żywności wygodnej przedstawicieli pokolenia Y. W postępowaniu badawczym wykorzystano analizę literatury oraz wyniki własnych badań ankietowych. Badania przeprowadzono w grupie 364 konsumentów reprezentujących generacje Y, zamieszkujących tereny przygraniczne południowo - zachodniej Polski.
PL
Coraz większa świadomość dobroczynnego działania sportu skłania ludzi do uprawiania bardziej niestandardowych form aktywności, do których można zaliczyć turystykę kwalifikowaną. Jej amatorzy, chcąc osiągnąć najwyższą specjalizację w wybranej dyscyplinie, intensywnie trenują, aby ich organizm poradził sobie z ekstremalnymi warunkami nierozerwalnie związanymi z uprawianiem tego typu turystyki. W takiej sytuacji organizm potrzebuje odpowiednio zbilansowanej diety, dostosowanej do stopnia wysiłku i uprawianej dyscypliny. Określonym wymaganiom musi odpowiadać nie tylko sprzęt, ale również żywność, która powinna być łatwa do przygotowania oraz taka, by można ją było zabrać ze sobą na każdą wyprawę, pamiętając, że jest to jedynie część ekwipunku. Szybki rozwój turystyki kwalifikowanej skłania do zastanowienia się, jakie oczekiwania mają turyści w stosunku do tzw. żywności turystycznej.
EN
Bigger and bigger awareness among consumers with regard to the beneficiary impact of sport attracts people to more unusual ways of physical activity among which we can find a qualified tourism. Its amateurs want to achieve the highest specialization in the chosen discipline. Therefore, they exercise intensively so that their organisms will be able to deal with the extreme conditions which are inextricably related to this kind of tourism. Then, the organism needs a balanced diet which is adapted to the level of effort and the kind of discipline. Not only equipment, but also food has to meet very strict requirements. Food should be easy to prepare as well as it ought to be possible to take it everywhere taking into account that it is only a small part of the luggage. A quick development of qualified tourism provokes thoughts about the expectations of qualified tourists in relation to expedition type food.
PL
Żywność minimalnie przetworzona jest dobrym rozwiązaniem dla osób poszukujących zdrowych, świeżych oraz łatwych do przygotowania posiłków. Asortyment omawianej grupy produktów spożywczych obejmuje w głównej mierze owoce i warzywa oraz produkty pochodzenia zwierzęcego. Wysoka wartość odżywcza tych produktów wynika z charakteru procesu ich wytwarzania. Brak stosowania agresywnych metod utrwalania zapewnia zachowanie biologicznie aktywnych związków decydujących o wartości odżywczej produktów. W artykule omówiono cechy charakterystyczne żywności minimalnie przetworzonej, potencjalne zagrożenia mikrobiologiczne oraz proces produkcji warzyw i owoców o niskim stopniu przetworzenia. Ponadto przeanalizowano nowoczesne metody utrwalania tego typu produktów.
EN
Minimally processed foods is a good option for those looking for healthy, fresh and easy-to-prepare meals. The assortment of this group of food includes mostly fruits and vegetables, as well as animal products. The high nutritional value of these products results from the nature of their manufacturing process. No use of aggressive methods of their preserving allows to retain their biologically active compounds determining the nutritional value of products. The article discusses the characteristics of minimally processed food, potential microbiological risks and the process of production of vegetables and fruits with a low degree of processing. Moreover, it analyzes modern methods of preserving these types of products.
PL
Celem przedstawionych w artykule badań było określenie trwałości i zmian przechowalniczych świeżej, rozdrobnionej czerwonej papryki pakowanej w atmosferze gazów ochronnych MAP. Materiał badawczy stanowiła krojona czerwona papryka klasy I pochodząca z Hiszpanii, zapakowana techniką MAP (mieszanina 5% O2, 5% CO2, 90% N2) w torebki z BOPP (dwuosiowo orientowany polipropylen) i przechowywana w warunkach chłodniczych. Materiał badawczy przed zapakowaniem i w trakcie przechowywania poddawano ocenie sensorycznej (smak, zapach, barwa, konsystencja) i fizykochemicznej (pH, sucha masa, ekstrakt ogólny).
EN
The aim of the study was to determine the permanence and storage changes of fresh-cut red peppers packed in protective gases – MAP. The research material was fresh-cut red bell pepper (class I, coming from Spain), packaged in MAP technique (a mixture of 5% O2, 5% CO2, 90% N2) in BOPP (biaxially oriented polypropylene) bags, and stored under refrigeration. The research material before packing and during storage were sensory evaluated (taste, smell, color, consistency) and physico-chemical tested (pH, dry matter, the concentration of the extract).
PL
Przeprowadzone badania obejmowały oznaczenie: składu granulometrycznego, zwilżalności, zawartości wody oraz właściwości sorpcyjnych (model GAB) w zakresie powierzchni właściwej sorpcji, ogólnej objętości kapilar i najbardziej prawdopodobnego promienia kapilar. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że technologia produkcji znacząco wpływa na postrzeganie przez konsumenta właściwości użytkowe żywności w proszku.
EN
The studies dealt with determination of granulometric composition, wettability, water content and sorption properties (GAB model) in the range of specific surface sorption, total volume of capillaries and the most probable radius of capillaries. The study results demonstrated that technology significantly affects usable properties of food powders perceived by a consumer.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę i sposób otrzymywania bezcukrowych koncentratów deserów instant: galaretek, kisieli i budyni. Omówiono kryteria doboru zamiennych substancji słodzących i wypełniających do tego typu produktów, niezbędnych do zapewnienia jakości sensorycznej i technologicznej, porównywalnej z tradycyjnymi deserami z cukrem. Zwrócono uwagę na możliwości rozszerzenia krajowej oferty rynkowej o nowe, słodkie produkty z grupy wygodnej żywności bezcukrowej.
EN
The paper presents instant sugar-free dessert dry mixes (jellies, starch desserts and puddings) characteristics. The criteria of choosing intensive sweeteners and bulking agents to obtain sensory and technological quality, comparable to traditional desserts with sugar, are described. The offer of instant sugar-free products may extend convenience food market in Poland.
PL
Rozwój żywności wygodnej w kategorii mięso i jego przetwory determinowany jest czynnikami związanymi z wygodą ich stosowania przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej wartości odżywczej, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego. Istotnymi czynnikami są uwarunkowania ekonomiczne i dostępność w miejscu dokonywania zakupów. Celem artykułu było przedstawienie wybranych aspektów rozwoju żywności wygodnej przez dokonanie podziału produktów wygodnych w kategorii mięso i jego przetwory. Wyróżniono m.in. mięsa kulinarne porcjowane, nowoczesne dania mięsne, mięsa mielone konfekcjonowane, wyroby grillowane i przekąski typu finger food.
EN
The development of the convenience food in the category of meat and its products is determined by factors connected with the comfort of its use and assurance of the high nutritious value, quality and the health safety. Economic condition and the availability in the place of making purchases are also crucial factors. The aim of this article was to present the selected aspects of the development of convenience food as well as dividing convenience products in the category of the meat and its products. Following types of convenience meat were specified: culinary portioned meat, modern meat dishes, products for grill and snacks of the type of finger food.
PL
Konsument XXI w. poszukuje żywności wysoko przetworzonej i wygodnej w przygotowaniu, a jednocześnie o wysokiej wartości odżywczej i bezpiecznej pod względem zdrowotnym. W przemyśle spożywczym stosuje się wiele innowacji technologii, zastosowanie których umożliwia opracowanie i wyprodukowanie nowych, wysoko przetworzonych wyrobów. W artykule przedstawiono rynek żywności wygodnej w Polsce i kierunki jego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem dynamicznie rozwijającego się rynku dań gotowych.
EN
Consumer of the 21st century seeks highly processed foods, which are convenient to prepare and at the same time provide high nutritional value and health safety. A lot of technology innovations are applied in the food industry, which make possible design and production of modern and highly processed products. In this article the convenience food market in Poland and its trends of development are presented with special attention paid to the dynamically developing market of ready-made meals.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań preferencji i postaw współczesnego konsumenta w stosunku do żywności, a zwłaszcza żywności funkcjonalnej, genetycznie modyfikowanej, ekologicznej, wygodnej oraz nieznanej konsumentowi. Wykazano, że niewłaściwy stosunek do żywności często wynika z nieznajomości samych produktów (neofobia) oraz ich wpływu na zdrowie (np. żywności funkcjonalnej i genetycznie modyfikowanej). Żywność ekologiczna jest utożsamiana z żywnością bezpieczną dla zdrowia, o wyższej wartości odżywczej i walorach smakowych niż konwencjonalna. Żywność wygodna jest ważnym elementem stylu życia zwłaszcza dla osób młodych, prowadzących małe gospodarstwa domowe.
EN
The up-to-date research results of consumer preferences and attitudes towards transgenic, functional, ecological, convenience and unfamiliar foods have been presented. The improper attitudes towards various forms of food have often resulted from unfamiliarity of foods (neophobia) or of their effects on health (functional and transgenic food). The organic food is assumed as food safe for health, of higher nutritive value and better sensory attributes than traditional food. Convenience food is a significant factor of life style, especially for young people, keeping little households.
PL
W pracy analizowano wpływ technologii tradycyjnej oraz gwałtownego schładzania na atrakcyjność sensoryczną oraz jakość mikrobiologiczną produktów typu convenience food. Badanym produktem były pyzy ziemniaczane z wypełnieniem serowym, wyprodukowane w warunkach laboratoryjnych, poddane obróbce termicznej w wodzie i schłodzone naturalnie (próba kontrolna) bądź szokowo (próba cook-chill). Analizę sensoryczną przeprowadzono z zastosowaniem skali pięciopunktowej. Ilościowej analizie mikrobiologicznej poddano drobnoustroje psychrotrofowe (ogólna liczba).
EN
An influence of traditional technology and quick chilling on sensory features and microbiologic quality of products of convenience food type has been analyzed in the present work. A sample product were potato dumplings stuffed with cheese, produced under laboratory conditions, thermally processed in water and precooled in ambient temperature. A sensory analysis was carried out using a 5-point scale. A quantitative microbiological analysis was applied to psychotropic microbes (a total number).
PL
Celem przeprowadzonych badań była próba doboru dla technologii gwałtownego schładzania (cook-chill) optymalnego rodzaju i stopnia obróbki cieplnej żywności, na przykładzie pyz ziemniaczanych z wypełnieniem serowym. Obróbka termiczna pyz przed gwałtownym schłodzeniem, prowadzona była: w urządzeniu do gotowania w parze (steamer), w piecu konwekcyjno-parowym lub „w wodzie” przy wykorzystaniu elektrycznego trzonu kuchennego. W celu zbadania wpływu stopnia obróbki cieplnej na jakość gotowych potraw, badany produkt został poddany całkowitej (gotowość konsumpcyjna) lub częściowej (potrawa niedogotowana) obróbce termicznej. Badania obejmowały ocenę sensoryczną i instrumentalną pyz z wypełnieniem serowym bezpośrednio po obróbce termicznej w dniu produkcji, a także przez pięć kolejnych dni przechowywania w kontrolowanych warunkach chłodniczych, po przeprowadzonej restytucji.
EN
Presented study made an attempt to select the optimum kind and range of heat processing to rapid cooling (cook-chill) technology of the food on an example of potato noodles with cheese filling. Thermal processing of such potato noodles before rapid chilling was conducted in three ways: in a steamer, in convection-type steam furnace and „in a steamer, in the water” on electric cooker base. To investigate the effect of heat treatment degree on the quality of ready dishes, the product has been exposed to complete (ready-to-serve) or partial (half-cooked dish) thermal treatment. The tests including sensory and instrumental assessment of the potato noodles with cheese filling were conducted directly after thermal processing on day of storage under controlled cooking conditions, after restitution.
PL
W części I opublikowanej w nr 8/02 P.S. opisano różne sposoby podejścia do prac związanych z opracowaniem, wytworzeniem i komercjalizacją nowych produktów żywnościowych; podkreślono szczegolnie prace związane z opracowaniem i wdrożeniem nowy, produktów w ramach strategii potrzeb oraz strategii stanowiska rynku. W części II opisano kolejne etapy prac związanych z opracowaniem, wytworzeniem i wprowadzeniem na rynek nowych artykułów spożywczych. W pracy zwrócono szczególną uwagę na nowe produkty mięsne.
EN
In the part l of this paper (published P.S. 8/02) a number of different approaches to starting new food product development was described; the works on new product development within the confines of the need strategy and the market position strategy was particularly emphasized. In part II of this paper in turn, consecutive steps of a new food product development are described. In both parts of this paper particular attention was focused on new meat products.
PL
Ostatnio wymagania konsumentów dotyczące żywności znacznie zwiększyły się. Konsumenci inaczej już postrzegają rolę żywności i żywienia w utrzymaniu zdrowia. Dlatego najbardziej poszukiwane są produkty spełniające kryteria żywności funkcjonalnej oraz wygodnej. W celu sprostania wymaganiom konsumentów przemysł spożywczy każdego roku wprowadza na rynek setki nowych produktów. W części I artykułu opisano różne sposoby podejścia do prac związanych z opracowaniem, wytworzeniem i komercjalizacją nowych produktów żywnościowych; podkreślono prace związane z opracowaniem i wdrożeniem nowych produktów w ramach strategii potrzeb oraz strategii stanowiska rynku.
EN
Recently consumers' demands with regard to food products have become higher. Moreover, consumers' perception of food, nutrition and their role in health maintenance is changed. Therefore, consumers request the food products complied with the requirements of functional food and convenience food criteria. To meet consumers' demands hundreds of new products are introduced each year in the food industry. In part I of this paper a number of different approaches to starting new food product development is described; the work on new product development within the frames of the needs' strategy and the market position strategy was particularly emphasized.
16
Content available remote Tworzenie i rozwój produktów dwurodnych formowanych automatycznie
PL
W pracy przedstawiono badania nad rozwojem i tworzeniem nowych produktów dwurodnych formowanych automatycznie.
EN
Paper presented the investigation on developing and improving the stuffed food products. Methods and procedures of “convenience food” formation in the automatic way, were described. Rheological and instrumental tests as well as the organoleptic assessment results concerning stuffed products were also given.
PL
Ostatnio konsumenci poszukują artykułów spożywczych, które spełniają kryteria żywności funkcjonalnej oraz wygodnej. Metody genetyczne, odpowiednie zestawienie paszy zwierząt, jak również udoskonalone receptury i procesy technologiczne umożliwiają uzyskanie mięsa i produktów mięsnych, które mogą być zaliczone do zywności funkcjonalnej. Nowoczesne technologie, sposoby utrwalania i opakowania umoiliwiają również przygotowanie mięsa i produktów mięsnych jako żywności wygodnej. W niniejszej pracy omówiono metody umożliwiające uzyskanie produktów i przetworów mięsnych oraz gotowych dań, w skład których wchodzi mięso spełniających kryteria żywnosci wygodnej. Ponadto omówiono rownież sposoby, dzięki którym można uzyskać mięso oraz produkty i przetwory mięsne o cechach żywności funkcjonalnej.
EN
Nowadays consumers seek for food products that fulfil the requirements of functional and convenience food. Genetic methods and appropriate composition of animal feed as well as improved recipes and technologies enable one to obtain meat and meat products which could be regarded as functional foods. Moreover, modern procedures of processing, preservation and package make it possible to obtain meat and meat products as convenience foods. This article reviews methods, which make possible to acquire meat products alone or as a part of whole dishes with atributes of convenience food. Moreover, the methods which enable to obtain meat and meat products with the feature of functional food are also reviewed.
PL
Autor omawia tendencje w rozwoju ludności świata i zaopatrzeniu w żywność. Ukazuje stan niedożywienia i dyskutuje czynniki ograniczające produkcję i zaopatrzenie ludności w żywność; argumentuje potrzebę zmian w modelu spożycia na rzecz większego udziału. produktów pochodzenia roślinnego; podkreśla konieczność poświęcenia nie mniejszej uwagi niż wzrostowi produkcji przechowalnictwu i stratom poprodukcyjnym. Autor ukazuje wpływ procesu urbanizacji i zmian warunków życia na kształtowanie systemów dystrybucji oraz szanse dla produkcji żywności wygodnej.
EN
The author describes trends in increase of world population and food supply. State of undernutrition and limitations in food production and supply, are discussed. Author argues for change in the model of consumption in favour of larger share of foods of plant origin. It is emphasised that food preservation and lower post-harvest losses are as important as the growth of food production,. Analysis of the influence of urbanization and change in living conditions on distribution systems, is done. Good perspectives for convenience foods are foreseen.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.