Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koleje linowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Budowa i eksploatacja kolei linowych kompetencje organów i prawa stron
PL
Niniejszy artykuł przybliża problematykę budowy i eksploatacji kolei linowych w obszarze kompetencji organów i praw stron. Poprzez przekrojowe przeanalizowanie kluczowych regulacji wykazana zostaje rola postępowania administracyjnego, stanowiącego swoisty mianownik dla szeregu różnych regulacji z zakresu prawa materialnego. Autorki omawiają źródło kompetencji organów w procesie budowy i eksploatacji kolei linowych, a także reguły obowiązujące podczas ustalania tych kompetencji. Poddane analizie są także wynikające z procedury administracyjnej prawa stron, zarówno na etapie budowy kolei linowych, jak i w toku eksploatacji.
EN
This paper brings up issues of construction and operation of transportation by rope in the area of competence of the authorities and the rights of parties. Through a complex analysis of key regulations the role of the administrative proceedings is indicated, which is specific kind of denominator for a number of different regulations in the field of substantive law. The authors discuss the source of the competence of the authorities in the process of construction and operation of transportation by rope, as well as the rules applicable in deter-mining these competencies. The rights of the parties arising from the administrative procedure are also analyzed, both during construction cableway and during operation.
PL
W artykule zwrócono uwagę na aspekty techniczno-metrologiczne badań nieniszczących wybranych elementów kolei linowych i wyciągów narciarskich. Na przykładzie wprzęgieł kolei linowej omówiono możliwość typowania ich najbardziej wytężonych obszarów z zastosowaniem metody elementów skończonych. Omówiono aspekt usuwania warstwy wierzchniej materiału i ewentualnego przyrostu lub zaniku wskazań, zgodnie z normą PN-EN 10228-1. Zwrócono uwagę na ograniczenia czułości badań magnetyczne proszkowych wykonywanych przez powłoki antykorozyjne.
EN
The paper highlights the engineering and metrological aspects of non-destructive testing of selected components of cableway installations and ski-lifts. The example of clamping systems in cableaways is recalled and the main point raised is whether the areas subjected to highest stress could be identified by the FEM approach. Other issues include the aspects involved in removal of the outer layers of the materials to account for possible increment or decrement of readouts, in accordance with the standard PN-EN 10228-1 and limited sensitivity of magnetic powder tests done through anti-corrosion coating.
3
Content available remote Publiczne finansowanie kolei linowych a reguły rynku wewnętrznego UE
PL
Niektóre koleje linowe mogą być wykorzystywane do zaspokojenia ogólnych potrzeb w zakresie mobilności. Niekiedy stanowią one nawet istotny element systemu transportu publicznego. Inne koleje linowe nie świadczą ogólnych usług transportowych, co raczej służą wspieraniu działalności sportowej w miejscowościach turystycznych. w wielu przypadkach budowa, utrzymywanie i eksploatacja kolei linowych jest niemożliwa bez publicznego wsparcia. Pojawia się jednakże problem, czy publiczne finansowanie inwestycji w infrastrukturę kolei linowych stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. A jeśli tak, to czy pomoc ta może być uzasadniona, tj. czy może ona zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym UE? Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania.
EN
Some cable cars may be used for general mobility needs. Sometimes they even are an important part of the public transport system. Other cableway installations are not providing a general transport services, but rather supporting sports activities in tourism resorts. In many cases the construction, maintenance and operation of the cableway installations is impossible without public support. However, the issue arises whether the public funding of cable car infrastructure investments constitutes state aid within the meaning of Article 107(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union. In this case, could the aid be justified, i.e. could such aid be declared compatible with the EU internal market? The aim of the article is to answer to the above mentioned questions.
EN
The present work is aimed to assess the operating conditions effect for urban aerial ropeways with a commercial usage, based on measurements obtained from an arrangement of sensors that record the coupling assembly behavior between the detachable gondola pod and the track rope. The work pays particular attention to the effect caused by external conditions due to the wind loads joined up with other parasite external effects, through the measurement of the engage strains. The cableway gondola continuous cycle has mono-cable of simple ring type.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu ocenę efektywnych warunków pracy dla miejskich napowietrznych kolei linowych z praktyką przemysłową na podstawie pomiarów uzyskanych z układem czujników, które rejestrują zachowanie gondoli w trakcie procesu wyprzęgania jej z liny. W artykule zwrócono szczególną uwagę na wpływ warunków zewnętrznych spowodowanych przez obciążenia wiatrem z dołączeniem innych obciążeń zewnętrznych przez pomiar naprężeń w trakcie wprzęgania. Kolej gondolowa jednolinowa ma pojedynczą linę prostego typu pierścieniowego.
EN
Ropeway systems are more and more often considered as a mean of transport in cities, as well as a tourist attraction in parks and zoos or even as an internal transportation system at universities. The process of choosing the effective type of ropeway according to its function is a significant issue that influences its future operation. The article provides analysis of common types of ropeways, using generally accepted criteria for public means of transport. Additionally, the criteria of choosing the type of ropeway were set, based on the ropeway’s desired purpose and capacity.
PL
Koleje linowe coraz częściej wybierane są jako urządzenia wspomagające komunikację miejską oraz spełniające funkcję transportu na terenach użyteczności publicznej (parki, uczelnie). Wybór odpowiedniego rodzaju kolei linowej ma istotne znaczenie dla zapewnienia efektywnego procesu przewozu pasażerów. W artykule przedstawiono opis najczęściej wybieranych typów kolei linowych do eksploatacji w terenach miejskich oraz poddano je ocenie według ogólnie przyjętych kryteriów dla środków komunikacji publicznej. Ponadto wyznaczono ogólne kryteria doboru rodzaju urządzenia transportu linowego, które pozwalają określić optymalny typ urządzenia w zależności od warunków zabudowania terenu i wymaganych wartości zdolności przewozowej na danym odcinku.
6
Content available remote Kolej linowa terenowa w tunelu łącząca centrum Kłodzka z Twierdzą
PL
W artykule przedstawiono możliwość połączenia komunikacyjnego miasta Kłodzka z Twierdzą Główną. Zaproponowano zastosowanie kolei linowej terenowej prowadzącej w istniejącym tunelu. Wykonany wstępny projekt koncepcyjny wskazuje, że zaproponowane rozwiązanie jest możliwe technicznie i zgodne z obowiązującymi przepisami (wynikające z dyrektywy 2000/9/WE) Zaproponowana kolej linowa terenowa wraz z napowietrzną koleją linową łączącą Twierdzę Główną z Owczą Górą zapewniłaby ciekawy układ komunikacyjny w tym rejonie i była dodatkową atrakcją turystyczną dla turystów odwiedzających miasto Kłodzko.
EN
In article introduced the conceptions of communication connection the city Klodzko with Central Fortress. The application was proposed of funicular railway leading in existing tunnel. Made preliminary conception project shows, that proposed solution is technical possible and compatibles with valid regulation (follow with Directive 2000/9 /CE). Proposed funicular railway with aerial ropeway binding Central Fortress with Sheep Mountain would assure interesting of system communication in region and was extra attraction touristy for visitor tourist city Klodzko.
7
Content available Tramwaj linowy jako środek transportu na lotniskach
PL
Parametry techniczne i możliwości tramwaju linowego. Przykłady zastosowania tramwajów linowych na lotniskach – zrealizowane dotychczas cztery projekty tramwaju linowego na lotniskach w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Meksyku i Katarze.
EN
The article deals with technical requirements and capabilities of cable cars in cities. Examples of application of air rails at the airports – 4 projects of cable cars implemented at the airports in the Great Britain, Canada, Mexico and Quatar.
8
Content available Tramwaj linowy dla lotniska w Balicach
PL
Koncepcja tramwaju linowego na lotnisku w Balicach w Krakowie. Charakterystyka czterech wariantów poprowadzenia trasy tramwaju. Podstawowe parametry techniczne tramwaju linowego dla każdego z wariantów.
EN
The concept of the new cable car for the Balice airport in Cracow. Four options of alternatives routes. Basic technical parameters for all possible solutions.
PL
Koncepcja nowej kolei linowej dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie w miejsce zlikwidowanej kolei ELKA. Wymagania stawiane miejskim kolejom linowym widokowo‑turystycznym. Charakterystyka zaproponowanej kolei krzesełkowo‑kabinowej. Wizualizacje architektoniczne stacji projektowanej kolei.
EN
The concept of a new mix-gondola ropeway system replacing ELKA chairlift in the Voivodship Park of Culture and Recreation. Technical requirements for cable propelled transit in cities together with the profile of the mix-gondola system as a showplace and viewing attraction. Architectural visualizations of the stations.
PL
Rola miejskich kolei linowych jako uzupełniającego systemu przewozów w miastach. Charakterystyka dwóch rozwiązań miejskich systemów transportowych z udziałem kolei linowych w Caracas i Medellin w Ameryce Południowej.
EN
Function of the urban ropeways as a complementary transport system in cities. Characteristics of two solutions of urban transport systems with participation of ropeways in Caracas and Medellin in the South America.
11
Content available Miejska kolej linowa dla Kłodzka
PL
Uwarunkowania możliwości zastosowania miejskiej napowietrznej kolei linowej w Kłodzku. Charakterystyka zaproponowanego rozwiązania kolei dwulinowej o ruchu wahadłowym. Wyniki obliczeń wykonanych dla zaproponowanego rozwiązania. Wizualizacje architektoniczne części mechanicznej stacji projektowanej kolei linowej.
EN
Conditions for implementation of an aerial ropeway in Kłodzko. The characteristics of bicable reversible ropeway and results of the project calculations. Architectural visualizations of mechanical parts of the designed station building.
PL
Czynniki wpływające na budowę ośrodka narciarskiego. Przykładowa koncepcja budowy tras narciarskich w planowanym ośrodku – urządzenia transportu linowego, system naśnieżania, system biletowy, energia elektryczna, trasy narciarskie, baza hotelowa.
EN
Factors affecting construction of the ski centre. Exemplary concept of the construction of ski paths in the planned centre – equipment for ski lifts, snowmaking, ticketing system, power, ski paths, hotel facilities.
13
Content available Koleje linowe jako element promocji miast
PL
Analiza funkcji promocyjnych kolei linowych miast . lub regionów. Charakterystyka dwóch rozwiązań transportu linowego, które poprzez nietypowe rozwiązania techniczne stały się atrakcjami turystycznymi – Skyview w Sztokholmie i Jewel Box Cable Car w Singapurze.
EN
Analysis of promotion functions of ropeways in cities or regions. Charakteristics of two examples of cable transport means which have become tourist attractions thanks non– standard technical solutions – Skyview in Stockholm and Jewel Box Cable Car in Singapore.
14
Content available Kolej linowa przez Wisłę w Kazimierzu Dolnym
PL
Wyniki prac nad projektem koncepcyjnym napowietrznej kolei linowej przez Wisłę w rejonie Kazimierza Dolnego. Uwarunkowania miejscowe budowy kolei linowej, proponowane rozwiązania techniczne i wybrane wyniki obliczeń. Problemy związane z ewakuacją pasażerów kolei prowadzonych nad akwenami wodnymi.
EN
The results of works on the conceptual project of aerial ropeway over the Vistula river in Kazimierz Dolny region. Local conditions concerning ropeway construction, proposed technical solutions and selected results of calculations. Problems connected with passenger evacuation from aerial ropeways over the water areas.
PL
Czynniki związane z eksploatacją i bezpieczeństwem kolei linowych uzależnione od wartości siły napinającej linę. Ogólna struktura elektrohydraulicznych systemów napinania liny. Sterowanie siłą napinania liny na przykładzie własnych rozwiązań urządzeń napinających.
EN
Factors related to the cable railway’s operation and safety depended on the value of cable tightening force. General structure of electro-hydraulic systems for cable tightening. Control of the cable tightening force on the examples of the author’s solutions of tightening devices.
PL
W referacie zaprezentowano projekt budowy kolei linowej na trasie Błonia- Kopiec Kościuszki-ZOO w Krakowie. Przedstawiono różne warianty trasy, z których został wybrany najbardziej odpowiedni do istniejących warunków. Podano koszt poszczególnych części systemu kolei linowych oraz przeprowadzono oszacowanie opłacalności finansowej inwestycji przy założonych parametrach.
EN
The paper presents a ropeway construction project in Krakow. Among various routes that were suggested, the one most suitable for existing conditions was chosen. The paper looks at the cost of respective parts of the ropeway system and estimates the financial profitability of the project.
PL
W artykule podjęto próbę rozpoznania wad i zalet zagospodarowania obszaru na stację narciarską. Artykuł zawiera wnioski z analiz rozwiązań technicznych, szacunkowe koszty urządzeń transportu linowego.. Poddano również analizie możliwość zaopatrywania w wodę do śnieżenia tras narciarskich, linie energetyczne do zasilania urządzeń i budynków mogących mieć korzystny wpływ na możliwość budowy stacji narciarskiej.
EN
In the article of recognition of defects and advantages the farm implement on ski station the area in article was undertaken. The article contains with analyses of technical solutions the conclusions, the estimated costs and devices of rope transportation.. It the analysis was subjected was the possibility of providing in water to snow of ski routs also, the rope energetic to the power supply of devices and the buildings can devices to have on possibility of building of ski station the profitable influence.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.