Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 385

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zinc
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
PL
Wiele pierwiastków chemicznych oraz ich związków ma szerokie zastosowanie w produktach dostępnych na rynku. Są obecne zarówno w produktach żywnościowych, preparatach leczniczych, jak i w kosmetykach. Na podstawie przeglądu literatury i danych producenta dokonano analizy ich aktywności oraz potencjalnych korzyści i zagrożeń wynikających z ich stosowania. Przeanalizowano też wpływ tych substancji na środowisko naturalne.
EN
A review, with 35 refs., of chem. elements and their comps. used in foods, drugs and cosmetics. Their activity, potential benefits and risks as well as environmental impacts were taken into consideration.
PL
W artykule opisano próby i badania procesu rafinacji flotacyjnej w warunkach półprzemysłowych różnych odpadów poprodukcyjnych powstających podczas wytwarzania stopów cynku ZNAL. Określono skład chemiczny otrzymanej frakcji metalicznej oraz uzysk po przeprowadzonych próbach rafinacji. Opracowano założenia technologii recyklingu kwalifikowanych odpadów ze stopów ZNAL.
EN
The article describes attempts at refining various post-production waste from Zamac alloys in semi-industrial conditions. The chemical composition of the obtained metal fraction and the yield after refining tests were determined. The assumptions for a technology for recycling qualified waste from Zamac alloys have been developed.
EN
The aim of the study was to evaluate the application of bioleaching technique to reduce content of selected heavy metals (Zn, Cu) in sewage sludge, and hence to indicate possibilities for metals recovery from this type of waste. Bioleaching experiments were carried out with mixed bacteria Acidithiobacillus ferrooxidans and Acidithiobacillus thiooxidans, using leaching media: ferrous sulfate with different concentrations of Fe2+ (2 g/dm3 and 9 g/dm3) and sulfuric acid (VI). Dynamics of the increase in zinc concentration in biological systems was almost identical for both 9 g Fe2+/dm3 and 2 g Fe2+/dm3 in samples. However, higher values of Cu concentration were achieved using a medium with iron(II) salt 9 g/dm3 than in a 2 g/dm3 solution. Bioleaching with 9 g Fe2+/dm3 allowed for a nearly 20-fold reduction of zinc content and a 2-fold reduction in copper content in sewage sludge. Using 9 g/dm3 ferrous sulfate bioleaching could dissolve 94.8% Zn and 58.9%, whereas chemical leaching dissolved 47.3% Zn and 4.2% Cu.
PL
Metaliczny cynk, w różnych postaciach, jest nadal masowo i z doskonałymi rezultatami wykorzystywany w wielu technikach ochrony przed korozją konstrukcji i wyrobów stalowych eksploatowanych w różnych warunkach: w atmosferze, w wodzie i w ziemi. Niniejsze opracowanie ma na celu wskazanie różnych sposobów wykorzystania właściwości tego metalu zarówno w uzyskiwaniu efektów barierowych w powłokach, jak i polaryzacji elektrochemicznej w systemach ochrony katodowej.
EN
Metallic zinc, in various forms, is still massively and with excellent results used in a number of corrosion protection techniques for steel structures and steel products operated in various conditions: in the atmosphere, in water and in the underground. This study aims to indicate different ways of using the properties of this metal both in obtaining barrier effects in coatings and in electrochemical polarization in cathodic protection systems.
EN
The study took place between 2012 and 2014 in Falenty near Warsaw, Poland, as part of a long-term scientific experiment (first began in 1987) using the randomized block method. All blocks were irrigated until 2008. In 2009 each block was divided into two areas: irrigated and non-irrigated. The study involved four levels of inorganic nitrogen fertilizer and two levels of mixed inorganic and organic fertilizer in the form of fermented cattle urine. The soil in all experimental plots was characterized by low levels of zinc, ranging from 7.6 to 16.7 mg Zn∙kg–1 dry matter. Much lower Zn content in both soil layers of all irrigated plots was associated with increased yields on these plots, regardless of the level and form of fertilizer. The content of Zn in soil and sward in 2014 year was significantly lower compared in 2012. Inadequate levels of zinc for ruminant nutrition were observed in the sward from all plots (15.4–28.8 mg∙kg–1 dry matter). The higher content of zinc was found in sward harvested from the plot, which was not fertilized with phosphorus. The long-term inorganic and fermented urine fertilization resulted in very low zinc content in the soil and meadow sward.
EN
Zn/Cr and Zn/Cr layered double hydroxides (LDHs) intercalated with Keggin ion [α-SiW12O40]4-were successfully synthesized at room temperature and pH value of 10. The synthesized materials were characterized by means of the XRD, BET, and FT-IR analyses and used as an adsorbent iron(II). The adsorption process was investigated by studying pH, the kinetics, and thermodynamic properties of the adsorption process. The results showed the interlayer Zn/Cr LDHs was 7.53 Å and increase to 10.26 Å on Zn/Cr LDHs intercalated with Keggin ion [α-SiW12O40]4-. The BET analysis showed that the pore volume of both materials increased from 0.063 cm3 g-1 to 0.163 cm3 g-1. The pH point zero charge measurement for the Zn/Cr LDHs material was 10 while LDHs Zn/Cr intercalated with Keggin ion [α-SiW12O40]4- was 8. Zn/Cr LDHs intercalated with Keggin ion [α-SiW12O40]4- has higher adsorption capacity than Zn/Cr LDHs without intercalation. Desorption of iron (III) was successfully conducted using HCl as reagent showing the involvement of ion exchange in the adsorption.
EN
In electric arc furnace (EAF) steelmaking significant amounts of dust are generated. The main component in the dust is usually iron. Additionally, increased concentrations of metals which are volatile in the steelmaking process like zinc are found in the dusts. During cooling of the off-gas in the off-gas system the volatile metals are deposited on the dust particles. In electric arc furnace dust the zinc can be present in different compounds, for example as zinc oxide and zinc ferrite. Although recycling of EAF dust and utilization for zinc recovery are practiced in several countries approximately 50% of the EAF dust produced worldwide is still goes to landfill. In this study the EAF dust from a mini mill was investigated by chemical fractionation. The experiment was carried out in a sequence of five leaching steps, where the residue from a leaching step was treated in the next step. The total zinc content of the EAF dust was approximately 6.4%. In the water-soluble fraction no zinc was found, while the carbonated fraction and the oxide fraction each contained approximately 25% of the zinc. The reduced fraction contained approximately 8% of the zinc and the majority of the zinc was in the residual fraction.
PL
W elektrycznym piecu łukowym (EAF) wytwarzającym stal wytwarzane są znaczne ilości pyłu. Głównym składnikiem pyłu jest zwykle żelazo. Ponadto w pyłach znajdują się podwyższone stężenia metali lotnych w procesie hutnictwa, takich jak cynk. Podczas chłodzenia gazu odlotowego w układzie gazu odlotowego lotne metale osadzają się na cząstkach pyłu. W pyłach z elektrycznych pieców łukowych cynk może występować w różnych związkach, na przykład jako tlenek cynku i ferryt cynku. Chociaż recykling pyłu z EAF i wykorzystanie do odzysku cynku są praktykowane w kilku krajach, około 50% pyłu z EAF wytwarzanego na całym świecie nadal trafia na składowisko odpadów. W przedstawionych badaniach pył EAF z mini-młyna zbadano przez frakcjonowanie chemiczne. Eksperyment przeprowadzono w sekwencji pięciu etapów ługowania, przy czym pozostałość z etapu ługowania poddawano obróbce w następnym etapie. Całkowita zawartość cynku w pyle EAF wyniosła około 6,4%. We frakcji rozpuszczalnej w wodzie nie znaleziono cynku, podczas gdy frakcja węglanowa i frakcja tlenkowa zawierały około 25% cynku. Zredukowana frakcja zawierała około 8% cynku, a większość cynku znajdowała się we frakcji resztkowej.
EN
Saccharomyces cerevisiae, waste biomass originated from beer fermentation industry, was used to remove metal ions from four copper-containing synthetic effluents: Cu-Fe, Cu-Fe-Ni, Cu-Fe-Zn, and Cu-Fe-Ni-Zn. The characterization of the biomass surface was investigated by Scanning Electron Microscopy and Fourier-transform Infrared Spectroscopy. The adsorption behavior of Saccharomyces cerevisiae for copper, iron, nickel and zinc ions in aqueous solution was studied as a function of pH, initial copper concentration, equilibrium time, and temperature. Langmiur, Freundlich, Temkin and Dubinin-Radushkevich equilibrium models have been assessed to describe the experimental sorption equilibrium profile, while pseudo-first order, pseudo-second order, Elovich and the intra-particle diffusion models were applied to describe experimental kinetics data. Maximum sorption capacities have been calculated by means of Langmuir equilibrium model and mean free sorption energies through the Dubinin-Radushkevich model. Thermodynamic analysis results showed that the adsorption of copper, iron and zinc was spontaneous and endothermic in nature, while of nickel exothermic. Saccharomyces cerevisiae can be successfully applied for complex wastewater treatment.
EN
High strength biodegradable surgical threads are in demand for surgical practice. Nowadays, such threads can be made of metallic materials such as magnesium, zinc or alloys based on these metals. In current paper, manufacturing technology of biodegradable surgical threads of Mg–Ca alloys and of pure Zn was developed and basic properties of the obtained product have been characterized. The influence of in vitro corrosion in bovine serum simulating environment in the mammal’s body on the surgical threads mechanical properties was determined. It was found that Zn and hot extruded alloys MgCa0.9 and MgCa1.2 can be recommended as a candidate for the future study in vivo. Properties of the room temperature drawn wires of the alloy MgCa0.7 are not sufficient for its application as surgical threads.
EN
Effective diffusion coefficients (De) for different heavy-metal salts: Cd, Pb, Zn in calcium alginate beads were determined. Their values depend on the metal type, anion from the metal salt, and the alginate content in the beads. The results of calculations indicate a decrease in the values of De, caused by an increase in the alginate content in the alginate sorbent beads. This is in agreement with the mechanism of the diffusion process taking place in porous carriers. Experimental data were found to be in good agreement with the mathematical model, as indicated by high values of the correlation coefficient.
13
Content available remote Cynkowanie zanurzeniowe wyrobów stalowych z zastosowaniem stali WEGAL
PL
W artykule przedstawiono podsumowanie badań przemysłowego jednostkowego cynkowania zanurzeniowego próbek stalowych wykonanych z trzech gatunków stali: 08X, 55, St3S. Porównano grubości powłok utworzonych w kąpieli cynkowniczej ze stopu WEGAL i z zastosowaniem czystego cynku. Zaprezentowane wyniki dowodzą korzystnego oddziaływania stopu cynku WEGAL na redukcję grubości powłok na stalach reaktywnych.
EN
The results obtained during two years of a research work on the industrial-scale batch hot-dip galvanizing of steel samples made from three steel grades: 08X, 55 and St3S, have been summarized. Comparison between thicknesses of the coatings obtained using galvanizing baths from the WEGAL alloy and from pure zinc has been made. The results indicate that the WEGAL zinc alloy efficiently contributes to the reduction of the thickness of coatings on reactive steels and improves their quality.
14
Content available remote Cynkowanie wysokotemperaturowe żeliwa z udziałem nowego topnika
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem parametrów wysokotemperaturowego procesu cynkowania zanurzeniowego odlewów z żeliwa sferoidalnego na strukturę, grubość oraz jakość powłoki cynkowej.
EN
The results of the study on the influence of the high-temperature galvanizing of ductile iron castings on the structure, thickness, and quality of a zinc coating have been presented. Two types of a galvanizing bath were tested: traditional (pure zinc with a small addition of aluminium) and modified (enriched with copper and titanium alloy additions). The thickness of the coating decreases with the increase of the galvanizing temperature for both tested galvanizing baths. The coating formed in both baths has a structure typical for the high-temperature galvanizing process. It contains a compact layer made of phase G, adhering to the cast iron substrate, and a two-phase area, composed of a mixture of phases (G + K). The average thickness of the coating formed in the traditional bath ranges from 83.9 μm (galvanizing at 610°C) to 107.3 μm (galvanizing at 550°C), while the average thickness of the coating obtained in the modified bath is in the range from 95.0 to 132.1 μm, for galvanizing temperatures of 610 and 550°C, respectively. All formed coatings were smooth, light gray and matt, with the exception of galvanizing in the traditional bath at 610°C, when the coating is smooth and matt but dark gray. A new flux with no ammonium chloride was used for galvanizing.
PL
Metale i ich stopy są podstawowymi materiałami inżynierskimi. Stosowane są one powszechnie jako konstrukcje, elementy różnorodnych urządzeń czy pokrycia dachowe. Jednak samorzutne, zazwyczaj stopniowe, niszczenie metali w wyniku elektrochemicznego lub chemicznego oddziaływania z otaczającym środowiskiem prowadzi do pogorszenia wyglądu zewnętrznego wyrobów i osłabienia konstrukcji metalowych, a w konsekwencji do awarii i katastrof. Szacuje się, że roczne straty korozyjne na świecie w przeliczeniu na jednego mieszkańca to 1000–1500 USD, co stanowi nawet 6–8% PKB, uwzględniając bezpośrednie i pośrednie skutki korozji. Procesy korozyjne stanowią bardzo poważny problem gospodarczy, w związku z tym istotne jest prawidłowe zabezpieczenie metali, np. poprzez nanoszenie metalowych powłok ochronnych. Metalem najczęściej stosowanym na powłoki jest cynk. Cynkowanie elektrolityczne umożliwia otrzymanie równomiernych warstw ochronnych o żądanej grubości i estetycznym wyglądzie zewnętrznym. Najnowsze badania wskazują, że poprzez nadanie odpowiedniej morfologii powierzchni w mikro- i nanoskali możliwe jest otrzymanie warstw cynkowych o właściwościach superhydrofobowych. Dzięki temu woda bardzo łatwo spływa z powierzchni materiału, a poprzez zmniejszenie kontaktu powłoka-elektrolit powstawanie ognisk korozyjnych jest ograniczone. W pracy przedstawiono elektrochemiczną metodę otrzymywania powłok cynkowych o właściwościach hydrofobowych. Poprzez odpowiedni dobór składu elektrolitu oraz warunków osadzania, uzyskano warstwy o różnorodnej morfologii powierzchni, co przekłada się na podwyższoną odporność korozyjną powłok.
EN
Metals and their alloys are fundamental engineering materials. They are commonly used as constructions, elements of various devices or roof coverings. However, spontaneous, usually gradual, destruction of metals due to electrochemical or chemical reactions with the surrounding environment leads to a deterioration of the appearance of products and weakening of the metal structures, thus to failures and catastrophes. It is estimated that the global annual corrosion losses reach 1000–1500 USD per habitant, what corresponds even to 6–8% of GDP, taking into account the direct and indirect effects of corrosion. Corrosion processes are very serious economic problems, therefore it is important to properly protect the metals, by application of metallic protective coatings as example. One of the most commonly used is zinc coating. Electrodeposition enables obtaining uniform protective layers of the desired thickness and aesthetic appearance. Recent studies indicate that special surface morphology in the micro- and nanoscale gives zinc layers with superhydrophobic properties. It results in very easy water flow from the surface of the material, and by reducing the contact between coating and electrolyte the formation of corrosive cells is limited. The paper presents the electrochemical method of obtaining zinc coatings with hydrophobic properties. Through appropriate selection of the electrolyte composition and deposition conditions, layers with various surface morphologies and thus with improved corrosion resistance of the coatings.
PL
Cynkowanie ogniowe generuje pewne odpady, jak: zgary powstające w kąpieli i popiół pocynkowniczy tworzący się na powierzchni stopionego metalu. Ze względu na wysoką zawartość cynku oba rodzaje odpadów można traktować jako wartościowe surowce wtórne. W pracy przedstawiono wyniki badań, które wskazują na możliwość otrzymywania cynku metalicznego jako produktu końcowego, o jakości odpowiedniej do ponownego wykorzystania w procesie cynkowania zanurzeniowego. Odpady przemysłowe scharakteryzowano pod względem składu pierwiastkowego i fazowego. Przeprowadzono ługowanie materiału w roztworach kwasu siarkowego, w czasie którego określono wpływ stężenia kwasu i stosunku fazy stałej do ciekłej na skuteczność ługowania cynku i stopień zanieczyszczenia ługu potrawiennego. Roztwór otrzymany w czasie ługowania poddano oczyszczaniu, a następnie przeprowadzono elektrolityczny odzysk metalu.
EN
Hot dip galvanizing (HDG) generates some wastes, like zinc dross formed in the bulk of the bath and zinc ash produced on the bath’s surface. Due to high metal contents, both residues can be recycled as valuable secondary raw materials. This work reports hydrometallurgical treatment of the zinc ash to recover zinc with a quality suitable to its reusing in the HDG process. The industrial waste was characterized in terms of the elemental and phase compositions, leaching behaviour in sulfuric acid solutions. The influence of acid concentration and solid to liquid ratio on the efficiency of zinc dissolution and the degree of leachate contamination was investigated. The leaching process was followed by the solution purification and further metallic zinc electrowinning.
EN
The pyrometallurgical process of production of zinc and lead realized in The Zinc Smelting Plant "Miasteczko Śląskie" S.A. poses a potential threat to the natural environment. Technologies applied in the process produce toxic pollutants, among which one of the most important is dust which contains Pb, Zn, Cd, As, Sb, Tl, etc. The detailed determination of chemical and mineral compositions of the dust allows to understand its behaviour in the environment and observe migration pathways. The paper presents results of investigations of the migration possibility to the soil and water environment of trace elements cadmium and antimony present in one of the main phases, zinc oxide, emitted with dusts from various operations of pyrometallurgical extraction of Zn and Pb at the Miasteczko Slaskie Zinc Smelting Plant, Poland. The quantity of elements was estimated on the basis of: (i) dust fall, (ii) zinc oxide content in dust, (iii) element content in zinc oxide, and (iv) mobility of zinc oxide under the hypergenic conditions of the soil and water environment of the Smelting Plant area. Among the elements considered, cadmium and antimony emitted with zinc oxide contained in dusts from the Sintering Machine will pose a potential hazard for the soil and water environment of the Miasteczko Slaskie Zinc Smelting Plant area.
PL
Proces pirometalurgicznego otrzymywania cynku i ołowiu metodą Imperial Smelting Process (ISP) stwarza potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Proces technologiczny ISP jest źródłem toksycznych zanieczyszczeń, spośród których jednymi z najważniejszych są pyły zawierające w swym składzie między innymi takie pierwiastki jak Pb, Zn, Cd, As, Sb, Tl. Dokładne poznanie składu chemicznego i mineralnego zanieczyszczeń pyłowych pozwala na określenie ich zachowania się w środowisku, prześledzienie drogi migracji. W pracy przedstawiono wyniki badań możliwości migracji do środowiska gruntowo-wodnego pierwiastków śladowych występujących w jednej z głównych faz – siarczku cynku – emitowanej z pyłami pochodzącymi z różnych odcinków technologicznych pyrometalurgicznego otrzymywania Zn i Pb w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A., Polska. Ilość pierwiastków została oszacowana na podstawie: (i) opadu pyłu, (ii) udziału siarczku cynku w pyle, (iii) zawartości pierwiastka w siarczku cynku oraz (iii) mobilności siarczku cynku w warunkach hipergenicznych środowiska gruntowo-wodnego rejonu huty. Potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego rejonu Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A., spośród rozpatrywanych pierwiastków, będą stanowić kadm oraz antymon emitowane wraz z siarczkiem cynku zawartym w pyłach Maszyny Spiekalniczej
EN
Base metals (Cu, Zn and Pb) as the main resources of the Lower Silesian copper deposits have significantly been influenced by different enviromentalfactors. In this paper, changes in metal concentrations on the surface in relation to deeper layers of the sediments were examined. The concentration ofmetals in the whole sediment, and in selected grain fractions was studied. The contents of these metals in the soils of areas adjacent to the deposit are diverse and are in the range of: 3.0-1082.9 mg/kg Cu; 3.5-106.1 mg/kg Pb; 27.6-49.3 mg/kg Zn, and 1.33-23.0 mg/kg Ni in the old deposit district and Cu 0.91-1655.0 mg/kg Pb; 10.0-1792.0 mg/kg Zn; 3.38-1129.0 and 0.47-32.7 mg/kg Ni in the new deposit district. The increase of metal concentration in the finefractions has been observed. Moreover, the decrease in the metal content with depth was observed in all investigated profiles.
PL
Dichlorek cynku jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. Stosowany jest w procesach galwanicznych, do impregnacji drewna, w przemyśle włókienniczym, w syntezie organicznej i do produkcji materiałów wybuchowych, np. świec dymnych. Dichlorek cynku wykazuje działanie: drażniące, żrące i uszkadzające oczy i błony śluzowe dróg oddechowych. Powoduje ciężkie zapalenie płuc, oparzenia skóry oraz ogólnoustrojowe zatrucie. Wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) dla frakcji wdychalnej dichlorku cynku wynosi 1 mg/m³ , a wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego (NDSCh) – 2 mg/m³ . Celem pracy była nowelizacja normy PN-Z-04367:2008, dotyczącej oznaczania dichlorku cynku w powietrzu na stanowiskach pracy i opracowanie metody oznaczania dichlorku cynku zawartego we frakcji wdychalnej w powietrzu na stanowiskach pracy w zakresie od 1/10 do 2 wartości NDS. Opracowana metoda oznaczania polega na: pobraniu próbki powietrza na dwa filtry membranowe, wymywaniu dichlorku cynku z filtrów za pomocą wody dejonizowanej oraz oznaczaniu tego związku jako cynk metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (F-AAS) z atomizacją w płomieniu powietrze-acetylen. Metoda pozwala na oznaczanie dichlorku cynku w powietrzu na stanowiskach pracy w zakresie stężeń 0,07 ÷ 2,17 mg/m³ (dla próbki powietrza o objętości 720 l), co odpowiada 0,1 ÷ 2,2 wartości NDS. Metoda charakteryzuje się dobrą precyzją oraz dokładnością i spełnia wymagania zawarte w normie europejskiej PN-EN 482 dla procedur oznaczania substancji chemicznych. Metoda oznaczania dichlorku cynku została zapisana w postaci procedury analitycznej, którą zamieszczono w załączniku. Zakres tematyczny artykułu obejmuje zagadnienia zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny środowiska pracy będące przedmiotem badań z zakresu nauk o zdrowiu oraz inżynierii środowiska.
EN
Zinc chloride is very soluble in water. It is used in galvanic processes, for wood impregnation, in the textile industry, in organic synthesis and for the production of explosives, for example smoke candles. Zinc dichloride has an irritating, corrosive and damaging effect on the eyes, mucous membranes of the airways, causes severe pneumonia, skin burns and systemic poisoning. Maximum allowable concentration value (MAC) for the inhalable fraction of zinc dichloride in Poland is 1 mg/m³ and the short-term exposure limit value (STEL) is 2 mg/m³ . The aim of the study was to amend standard PN-Z-04367:2008 and to develop a method for determining zinc dichloride in workplace air in the range from 1/10 to 2 MAC values. The developed method of determination is based on taking a sample of air into two membrane filters, washing out zinc dichloride from the filters with deionized water and determining that compound as zinc by atomic absorption spectrometry (F-AAS) with atomization in air-acetylene flame. The method allows determination of zinc dichloride in the workplace air in the concentration range of 0.07–2.17 mg/m³ (for an air sample with a volume of 720 L, which corresponds to 0.1–2.2 of the MAC value. The method is characterized by good precision and accuracy and meets the requirements of European Standard PN-EN 482 for procedures for the determination of chemical substances. The method for the determination of zinc dichloride has been recorded in the form of an analytical procedure (see Appendix). This article discusses the problems of occupational safety and health, which are covered by health sciences and environmental engineering.
EN
Zinc(II) complexes removal from aqueous chloride and chloride-nitrate(V) solutions was realized using different type of sorbents such as an ion exchangers of the chelating type (Lewatit MonoPlus TP220, Purolite S984), strongly basic (Lewatit MonoPlus SR7, Purolite A400TL, Dowex PSR2, Dowex PSR3) and weakly basic (Purolite A830) anion exchangers as well as the adsorbent resin Lewatit AF5. The kinetic and equilibrium studies using the static method were carried out in order to examine the rate of zinc(II) removal as well as to obtain the maximum adsorption capacities. The obtained experimental data were analyzed by means of different kinetic and isotherm models as well as the corresponding parameters were calculated. The desorption and reuse studies (three cycles of sorption/desorption) were also discussed. Lewatit MonoPlus TP220 showed the highest efficiency of zinc(II) removal and the maximum sorption capacity was equal to 620 mg/g. The kinetics of zinc(II) sorption is well described by the pseudo-second order kinetic model. The interactions between the sorbent and zinc ions are strong because no quantitative zinc desorption was observed (40% using nitric(V) and sulfuric(VI) acids for Lewatit MonoPlus TP220).
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.