Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Badano możliwość uzyskania proszków będących nośnikiem mikrokapsułek olejów rzepakowego i amarantusowcgo. Jako materiał matrycy użyto maltodekstrynę niskoscukrzoną i koncentrat wszystkich białek mleka. Proces granulacji pozwalał na uzyskanie proszku o wielkości ponad 0,1 mm. Potwierdzono przydatność metody do otrzymywania sproszkowanego nośnika mikrokapsułek olejowych pełniących funkcję transpoitowadia substancji hydrofobowych w wieloskładnikowych produktach chemicznych, farmaceutycznych i spożywczych.
EN
The objective of the study was to estimate the possibility to reach a powdered product contained the sunflower or amaranths biooils microcapsules. Maltodextrin and milk protein concentrate were used as the matrix material. The granulation process led to a powder having a size of more than 0.1 mm. Production possibility of powder base oil microcapsules being carriers of hydrophobic compounds in multicomponent chemical, pharmaceutical and food products has been demonstrated.
2
Content available remote Otrzymywanie mikrokapsułek alginianowych za pomocą ultradźwięków
PL
Badano rozkłady wielkości cząstek mikrokapsułek alginianu wapniowego, zawierających zemulgowane biooleje: amarantusowy i rokitnikowy. Dyspersje otrzymywano z wykorzystaniem energii ultradźwięków przy formowaniu emulsji i atomizacji emulsji przed żelowaniem. Wykazano możliwość otrzymywania kulistych mikro-cząstek alginianowych o średnicy poniżej 100 (im pełniących funkcję nośników substancji hydrofobowych w wieloskładnikowych produktach chemicznych, farmaceutycznych i spożywczych.
EN
Particle size distributions (PSDs) of calcium alginate microcapsules with emulsified Amaranth and Sea Buckthorn biooils have been analyzed. Disperse systems were produced by ultrasound treatment during emulsifying and atomizing procedures. The possibility of production of spherical, calcium alginate microbeads of diameter below 100 nm, being carriers of hydrophobic compounds in multi-component chemical, pharmaceutical and food products has been demonstrated.
PL
Przedstawiono podstawowe informacje związane z pojęciem próżni w układach przemysłowych. Opisano metody wytwarzania próżni za pomocą urządzeń o największym znaczeniu dla przetwórstwa żywności. Omówiono pompy strumieniowe (tzw. eżektory) i mechaniczne pompy z pierścieniem cieczy – zaprezentowano zasady ich budowy i działania wraz z prostym sposobem oszacowania wydajności przepływu gazu, jaki trzeba ewakuować z układu w celu osiągnięcia i utrzymania właściwej głębokości próżni. Podano przykłady zastosowań obu rodzajów pomp próżniowych pracujących samodzielnie lub w układzie hybrydowym w instalacjach wyparnych, chłodzenia rozprężnego i odgazowywania ciekłych produktów spożywczych. Napisano również o stosowaniu próżni do pakowania produktów spożywczych i transportu pneumatycznego materiałów ziarnistych oraz proszków.
EN
Basic information related with vacuum in the industrial systems has been presented. There are described methods of vacuum generation which utilize equipment being of the greatest importance for food processing. There are considered the jet vacuum pumps (ejectors) and mechanical, liquid ring pumps showing the principles of their construction and operation along with the simple method for assessment of the capacity of gas to be evacuated from the system in order to achieve and maintain the proper depth of the vacuum. The examples of applications of both types of vacuum pumps working alone and in a hybrid system in the evaporation systems, flash cooling and de-aeration of liquid foods are given. Also, the vacuum applications in food packaging and pneumatic transport of particulate solids are mentioned.
4
Content available remote Kinetyka suszenia materiału roślinnego metodą elektrohydrodynamiczną (EHD)
PL
Zbudowano stanowisko doświadczalne umożliwiające wykorzystanie tzw. viatru jonowego do intensyfikacji procesu suszenia konwekcyjnego. Określono szybkości przebiegu pierwszego okresu suszenia wybranych materiałów roślinnych w temperaturze pokojowej podczas odwadniania próbek N polu elektrycznym o natężeniu 328+527 kV m-1 i w warunkach suszenia konwekcyjnego przy przepływie powietrza ze średnią prędkością 0,1 m-s-1. Stwierdzono, że zastosowanie pola elektrycznego prowadzi do zwiększenia szybkości parowania wody z materiału 1,6-4,5-krotnie w stosunku do szybkości suszenia wyłącznie strumieniem powietrza.
EN
An experimental system has been assembled for utilization of so-called ionic- wind for the enhancement of convective drying process. The samples of several plant materials were dehydrated at average air velocity of 0.1 m.s-1 and ambient temperature in the electric field of strength equal to 328+527 kVm and in the regular convective drying performed as a reference process. The water evaporation rates within the first period of drying have been assessed. It was stated that the application of electric field may accelerate dehydration rate by 1.6:4.5 times in relation to the traditional convective process.
PL
Analizowano zmiany szybkości i oporów permeacji w procesach nano- (NF) i wysokociśnieniowej ultrafiltracji (UF) serwatki kwasowej - produktu ubocznego po produkcji twarogów metodą tradycyjną. Zastosowano membrany rurkowe o różnej zdolności rozdzielczej (75% CaCl2 dla NF i 6 kDa dla UF). Otrzymano koncentraty o porównywalnej koncentracji wapnia i magnezu, ale tempo zmian szybkości i oporów permeacji było większe podczas nanofiltracji. Efekt ten przypisuje się szybkiemu formowaniu białkowej warstwy granicznej na powierzchni membrany w procesach UF.
EN
Rate changes and process resistance of permeation were analyzed during nano- (NF) and high-pressure ultrafiltration (UF) of acidic whey - by-product in traditional quark cheese manufacture. Tubular membranes of different selectivity (75% CaCl2 for NF and 6 kDa for UF) were applied. Re- tentates with comparable concentration of calcium and magnesium were obtained. However, in NF process the flux decline rate and the resistance increase with process time were greater. This effect is supposed to be caused by a rapid formation of protein layer at the membrane surface during UF
6
Content available remote Wpływ obróbki mechanicznej na stabilność reologiczną skrzepu jogurtowego
PL
Badano wpływ homogenizacji ciśnieniowej oraz ścinania w młynku koloidalnym na krzywe płynięcia i stabilność reologiczną mieszanego jogurtu. Stwierdzono, że w wyniku operacji mechanicznych struktura zawiesiny białkowej w jogurcie ulegała naruszeniu, co przejawiało się spadkiem lepkości pozornej. Jednocześnie jogurt nadal był reologicznie niestabilny. Po 24 h relaksacji następowała częściowa odbudowa struktury, która jednak była słaba i ulegała degradacji podczas pomiarów charakterystyk płynięcia.
EN
Effects of pressure homogenization and shearing in a colloid mill on flow characteristics and rheological stability of stirred yogurt were investigated. It was found that the mechanical treatment applied caused the impairment of protein suspension structure, expressed by the decrease of apparent viscosity. At the same time, yogurt was further rheologically unstable. After 24-hour relaxation a partial rebuilding of the structure was observed, however the structure was weak and underwent degradation during the measurements of flow characteristics.
7
Content available remote Ocena konsystencji i właściwości reologicznych wybranych gatunków ketchupu
PL
Sporządzono charakterystyki płynięcia oraz dokonano oceny konsystencji 14 rodzajów ketchupu z wykorzystaniem dwóch konsystometrów - Bo-stwicka i rynnowego własnej konstrukcji. Stwierdzono występowanie istotne korelacji między wynikami pomiarów prowadzonych z użyciem obu urządzeń na obu konsystometrach i lepkością pozorną materiału. Wyniki pomiarów wskazują na możliwości wykorzystania nowego rozwiązania konsystometru rynnowego do rutynowej oceny Teologicznych cech produktów półpłynnych w warunkach przemysłowych.
EN
Flow characteristics and consistency evaluations of fourteen types of ketchup using the Bostwick and home-made gutter consistometers have been obtained. The significant correlations between apparent viscosity and consistency have been found. The results obtained show the applicability of the new design of gutter consistometer for routine evaluation of rheological properties of semi-liquid products in industrial conditions.
PL
W artykule omówiono problemy zużycia wody w przemyśle spożywczym. Wykazano, że konieczność spełnienia wymagań jakościowych dla wody technologicznej jest równie ważna jak jej odzyskiwanie i powtórne wykorzystanie. Przytoczono dane literaturowe dotyczące zużycia wody do przerobu surowców spożywczych jako przykłady ilustrujące wielkie zapotrzebowanie na wodę w procesach technologicznych i możliwości jej odzyskiwania. Przedstawiono działania prowadząc do zmniejszenia jednostkowego zużycia wody.
EN
Problems of water consumption in food processing industry have been discussed. It has been emphasized that the necessity of fulfilling quality requirements for technological water is as important as demand for its recycling and recovery. Literature data regarding water consumption for processing of raw materials in various branches of food industry are given as examples illustrating great requirements for water delivery during processing and possibilities of its recovery. Actions leading to reduction of water consumption per production unit are presented and discussed.
9
Content available remote Wpływ parametrów procesowych na przebieg separacji pianowej białek mlecznych
PL
Badano przebieg separacji pianowej białek mlecznych we współprądowej kolumnie barbotażowej. Wyznaczono stałe szybkości flotacji. Ze wzrostem prędkości przepływu powietrza zaobserwowano korzystny dla procesu wzrost stałych szybkości procesu. Stała szybkości flotacji osiąga wartość maksymalną dla pil odpowiadającego naturalnemu pH roztworów białek mlecznych. Szybkość flotacji spada wyraźnie, jeśli stężenie białka przewyższy 40 g-m3.
EN
A course of foam separation of milk proteins was studied in a cocurrent bubble column. Flotation rate constant values were determined. An increase of flotation rate constant was observed with the increase of air flow rate. A value of flotation rate constant reached its maximum for the natural pH value of milk proteins solutions. The rate of foam separation diminished distinctly if the initial milk protein concentration is higher than 40 g-m3.
10
Content available remote Skład roztworów białek serwatkowych a przebieg separacji pianowej
PL
Zbadano przebieg separacji pianowej białek serwatkowych z następującymi addytywami dopuszczonymi do zastosowań w żywności: laurylosulfonian sodu SLS, węglan sodu Na2CO3 i cytrynian trietylu CTE. Stwierdzono, że obecność surfaktantu anionowego SLS oraz wspomagającego pienienie CTE, powodują wzrost stałych szybkości separacji w porównaniu z flotacją białka prowadzoną z czystego roztworu wodnego. Natomiast dodatek elektrolitu Na2CO3 wywołuje spadek szybkości separacji pianowej.
EN
A course of foam separation of whey proteins with several additives permitted in food industry products was investigated. Anionie surfactant sodium laurylsulfate and triethyl citrate as foam creating agent caused an increase of protein flotation rate constant comparing with a value obtained for the flotation of aqueous protein solutions. An addition of Na2CO3 electrolyte resulted in the decrease of flotation rate constant.
11
Content available remote Analiza oporów permeacji w procesie mikrofiltracji piwa
PL
Opracowano algorytm estymacji parametrów modelu Hermia, stosowanego do identyfikacji mechanizmów blokowania porów podczas procesu. Wyznaczono wartości liczbowe parametrów tego równania na podstawie pomiarów szybkości permeacji piwa podczas mikrofiltracji prowadzonej w trybie dead-end przy ciśnieniu 50, 100 i 150 kPa przez membrany nylonowe o nominalnej średnicy porów 0,45 mm. Stwierdzono szybsze blokowanie porów i mniejszą szybkość permeacji ze wzrostem ciśnienia transmembranowego.
EN
The algorithm of parameters' estimation of Hermia's model for identification of membrane pore blocking mechanisms was developed. The evaluation of these parameters utilized the measurements of beer permeation rate in a course of 'dead-end' microfiltration conducted at 50, 100 and 150 kPa through nylon membranes with nominal pore size of 0.45 mm. It was stated that the greater was the transmcmbrane pressure, the earlier pore blocking occurred and the permeation rate was lower.
PL
W artykule zamieszczono podstawowe informacje dotyczące najważniejszych typów pomp stosowanych w przemyśle spożywczym. Przedstawiono zasady działania i obszary zastosowań pomp wirowych, samozasysających z pierścieniem cieczy oraz pomp wyporowych - tłokowych, zębatych, z wirującymi tłokami (tzw. krzywkowych) oraz ślimakowych.
EN
In this article basic information regarding the most important types of pumps applied in the food processing industry is given. The working principles, as well as application areas of the centrifugal, self-priming with liquid ring and positive displacement - i.e. plunger, gear-type, lobe and progressing cavity pumps, have been demonstrated.
PL
Przedstawiono sposób obliczania strumienia permeatu w badaniach kinetyki inikrofiltriicji z zastosowaniem metody Wiechowskiego do różniczkowania numerycznego z jednoczesnym wygładzaniem. Otrzymane wyniki porównano z rezultatami uzyskanymi z wykorzystaniem wzorów interpolacyjnych Lagrange'a oraz metody Savitzky'ego-Golay 'a.
EN
Calculations of permeate flux during investigations of microfiltration kinetics by applying Wieckowski's method of numerical differentiation with simultaneous, smoothing is presented in the paper. The results obtained were compared with those calculated using the Lagrange interpolation formula and Savitzky-Golay method.
PL
Badano efektywność procesu mikrokapsułkowania oleju sojowego metodą suszenia rozpryskowego. Preparowano emulsje o zmiennej zawartości suchej substancji i zmiennych proporcjach między jej składnikami. Otrzymany proszek charakteryzował się słabą zdolnością płynięcia. Wydajność zamykania oleju w mikrokapsułkach wynosiła od 54 do 86% i zależała przede wszystkim od zawartości maltodekstry-ny w emulsji.
EN
Efficiency of microencapsulation of soy oil by spray drying was investi-gated. Emulsions were prepared with yariable oil content in relation to total solid and variable relations between constituents. The powder obtained displayed poor flowability. The yield of encapsulation varied from 54 to 86% and was influenced mainly by maltodextrin content in emulsion.
15
Content available remote Opory permeacji w procesach odzysku wody za pomocą membran rurkowych
PL
Badano zmiany szybkości i oporów permeacji podczas procesów ultra-(UF) i nanofiłtracji (NF) wody po płukaniu instalacji procesowych w zakładzie mleczarskim. Stosowano polimerowe membrany rurkowe o zdolności rozdzielczej 200 kDa w procesie UF i 75% CaCL, (NF). Wy-, kazano istotny wpływ koncentracji suchej masy w nadawie na szybkość foutingu membran i charakter zmian oporu z czasem procesu.
EN
Permeation rate and resistance during uttra- (UF) and nanofittration (NF) of wastewater after rinsing of dairy processing equipment were investigated. Tubutar membranes with cut-off value of 200 kDa (UF) and 75% CaCL2 (NF) were used. A significant effect of total solid con-centration in feed on membranę fouling rate and characteristics of resistance changes with process time was demonstrated.
16
Content available remote Mechaniczna degradacja karboksymetylocelulozy w procesie mieszania
PL
Badano zmiany reologii wodnego roztworu karboksymetylocelulozy i stopnia dyspersji cząstek koloidalnych zachodzące w wyniku mieszania. Mieszanie prowadzono w zbiorniku cylindrycznym, stosując wol-noobrotowe mieszadło wstęgowe i trzy mieszadła wysokoobrotowe. Stwierdzono, że ścinanie cieczy w mieszalniku powodowało mechaniczną degradację hydrokoloidu i spadek lepkości pozornej roztworu.
EN
Changes in rheology and particle size distribution in aqueous solutions of carboxymethylcellulose are investigated. Mixing was carried out in a cylindrical vessel using the low rotating helical-ribbon and three high-speed impellers. It was stated that the shearing resulting; from fluid flow in the tank caused degradation of hydrocolloid particles and decrease in solution viscosity. :
17
Content available remote Charakterystyki płynięcia deserów skrobiowych
PL
Badano reologiczne właściwości popularnych deserów skrobiowych typu instant. Sporządzono charakterystyki płynięcia z zastosowaniem różnych elementów pomiarowych — układu cylindrów koncentrycznych i mieszadeł. Stwierdzono, że badane produkty wykazują zróżnicowanie konsystencji, przy czym wartości liczbowe granicy płynięcia, współczynnika konsystencji i lepkości pozornej zależały od użytego elementu pomiarowego.
EN
Rheological properties of popular starch-based desserts were evaluated. Flow characteristics were obtained using various measuring elements, such as the coaxial cylinder system, and vane and screw-type impellers. Consistency variability of the samples was stated. It was confirmed that values of yield stress, consistency coefficient arid apparent viscosity depended on a type of measuring device.
18
Content available remote Addytywy a efektywność separacji pianowej białek serwatkowych
PL
Prowadzono separację pianową roztworów białek serwatkowych. Na podstawie uzyskanych wyników dobrano warunki prowadzenia procesu, dla których stopień wyflotowania i współczynnik wzbogacenia były najwyższe. Zbadano wpływ węglanu sodu, laurylosiarczanu sodu, kar-boksymetylocelulozy i cytrynianu trietylu na przebieg separacji.
EN
Foam separation of whey proteins was studied. On base of results ota-ined a process with the highest value of the enrichment and flotation ratio was chosen. An influence of sodium carbonate, sodium lauryl sul-fate, carboxymethylcelulose and triethyl citrate as flotation improving additives was tested. The effect of additives on a course of foam separation was determined.
19
Content available remote Zastosowanie procesu nanofiltracji do odzysku wody z popłuczyn mleczarskich
EN
The tubular nanofiltration membrane AFC30 has been used for separation of washings obtained durind rinsing operation applied as the first step of cleaning process in dairy plants. The permeate flux and permeation resistance as variables dependent on separation time have been evaluated. It has been shown, that nanofiltration of washings enables efficient recovery of water and milk solids.
20
Content available remote Charakterystyka płynięcia jogurtu z dodatkiem inuliny
PL
Badano reologiczne parametry jogurtu uzyskanego z 2% mleka z dodatkiem mleka w proszku i inuliny. Krzywe płynięcia aproksymowano równaniami De Kee-Turcotte i Cassona. Stwierdzono, że wszystkie badane próby wykazały granicę płynięcia, rozrzedzanie ścinaniem i jednocześnie zachowania zależne od czasu. Wartości liczbowe parametrów Teologicznych zależały od zawartości inuliny i czasu przechowywania.
EN
Rheological properties of yoghurt obtained from milk (2% fat) with skim milk powder and inulin addition were investigated. The flow curves were approximated using De Kee-Turcotte and Casson equations. It was stated that all samples tested displayed yield stress, shear-thinning and simultaneously time-dependent behavior. The values of rheological parameters depended upon the inulin content and storage time.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.