Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 266

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Prawo budowlane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
PL
Nowelizacja ustawy – Prawo budowlane wyodrębniła do osobnego rozdziału przepisy dotyczące samowoli budowlanej. Omówiony rozdział 5a poświęcony jest m.in. uproszczonej legalizacji obiektów budowlanych wybudowanych co najmniej 20 lat temu bez pozwolenia na budowę, bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia. Autor opisuje warunki wszczęcia postępowania uproszczonej legalizacji oraz omawia pojęcia zawarte w przepisach.
EN
The amendment to the Construction Law has extracted the provisions on arbitrary construction into a separate chapter. The discussed chapter 5a is devoted, among others, to a simplified legalisation of building structures built at least 20 years ago without a building permit, without a required notification or despite objections to this notification. The author describes conditions for commencement of simplified legalisation proceedings and discusses concepts included in the provisions.
2
Content available remote Uczestnicy procesu budowlanego i ich nowe obowiązki
4
Content available remote Projekt budowlany w nowej formie
PL
W artykule omówiono podstawowe zagadnienia związane z problematyką zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych w świetle art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Przedstawiono w nim rodzaje, tryby zmiany sposobu użytkowania oraz organy właściwe do jej dokonania.
EN
The article discusses the basic issues related to the issue of changing the use of buildings in the light of Article 71 of the Act of 7 July 1994. – Building Law. It presents the types, modes of use change and authorities competent to make it.
PL
Zgłoszenie robót budowlanych to jedno z ważniejszych rozwiązań, które mają na celu uproszczenie procesu budowlanego. Oczywiście, z perspektywy całego systemu gospodarki przestrzennej kluczowe wydaje się zachowanie takich regulacji, które mogłyby przede wszystkim chronić ład przestrzenny.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problemów związanych z uzyskiwaniem uprawnień budowlanych. Odniesiono się do stanu prawnego od okresu międzywojennego do dnia dzisiejszego i pokazano, jak każda kolejna zmiana obniżała wymagania stawiane osobom ubiegającym się o uprawnienia budowlane. Ciągłe zmiany utrudniają stabilizację w zakresie zdobywania odpowiedniej praktyki zawodowej, przygotowania do egzaminu i jego zdawania. Przewidywane kolejne zmiany w przepisach prawnych nie wpłyną na poprawę stabilizacji w tym przedmiocie. W artykule starano się wyraźnie uzasadnić celowość i problematykę uprawnień budowlanych w Polsce, a w procesie stanowienia nowego prawa budowlanego, zwrócenie szczególnej uwagi na kwalifikacje osób pełniących samodzielne funkcje techniczne i na postępowanie kwalifikacyjne obarczone często niewłaściwą postawą kandydatów ubiegających się o uzyskanie uprawnień budowlanych.
EN
The aim of this article is to present problems regarding the obtainment of construction licenses. References have been made to legislation from the inter-war period up to today, and it has been demonstrated how each new change has lowered the requirements to obtain a construction license. Continuous changes hinder stabilisation in the scope of obtaining proper professional practice, preparation for the exam, and passing the exam. The projected new changes in the law will not improve stabilisation in this matter. The aim of the article has been to clearly justify the purposefulness and present the issue concerning construction licenses in Poland, as well as, in the process of law-making, to pay particular attention to qualifications of individuals performing independent technical functions and to the qualification process which often involves improper behaviour of candidates applying for construction licenses.
8
Content available remote Dachowe zadania dla prawników
PL
Nowelizacja ustawy - Prawo budowlane, która weszła w życie 28 czerwca 2015 r. dokonała zmiany m.in. przepisu art. 28 ust. 1, a polegała na wykreśleniu słowa „ostateczne”, która charakteryzowała decyzję o pozwoleniu na budowę. Wobec powyższego, literalna treść tego przepisu sugeruje, iż w aktualnym stanie prawnym można prowadzić inwestycje na mocy nieostatecznego pozwolenia na budowę. Interpretacja taka jest jednak błędna, co szeroko argumentuje GUNB i orzeczenie WSA.
EN
The amendmened act to the Construction Law, which entered into force on June 28, 2015, Art. 28 sec. 1, consisted in deleting the word "final", which characterized the building permit decision. In view of the above, the literal content of this provision suggests that under the current legal status investments can be made under an insufficient building permit. However, such an interpretation is erroneous, which is broadly argued by GUNB and the verdict of the WSA.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie określenia pojęcia nadzoru inwestorskiego oraz wzajemnych zależności z inspektorem nadzoru inwestorskiego określonym w prawie budowlanym. Przedstawiono status prawny inspektorów nadzoru (w tym inspektorów branżowych) wynikający zarówno z obowiązujących przepisów, jak i innych uwarunkowań. Omówiono także uregulowania dotyczące określenia inwestora zastępczego.
EN
The article looks at the concept of investor supervision and mutual dependence of the investor's supervision inspector specified in the construction law as well as at the legal status of inspectors (including industry inspectors) resulting from both the applicable regulations and other conditions. The article overviews the regulations concerning a substitute investor.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie określeń "kierownik budowy" i "kierownik robót budowlanych”. Przedstawiono uregulowania dotyczące wyżej wskazanych podmiotów oraz wzajemnych zależności i powiązań, biorąc także pod uwagę inne niż prawo budowlane uregulowania oraz aspekty praktyczne. W szczególności wskazano na rolę kierownika budowy w zapewnieniu przestrzegania przepisów bhp.
EN
The article aims to look at the terms "construction site manager" and "work manager" and defines the "manager of construction work” term. The regulations on the definitions and the interdependence and relationships between them have been shown, considering other regulations than building law and practical aspects. In particular, the role of a construction site manager in ensuring health and safety regulations at work has been described.
PL
Ustawa - Prawo budowlane 1994 r. obowiązuje już ponad 20 lat. Wielokrotnie nowelizowana nadal nie spełnia pokładanych w niej oczekiwań. Oceniana jest negatywnie – jako skomplikowana, niejednolita, niejasna oraz trudna do interpretacji i stosowania w praktyce. Pewne nadzieje wiązane są z ostatnią zmianą obowiązującą od 1 stycznia br. opracowaną w ramach, tzw. pakietu wicepremiera Mateusza Morawieckiego – ,,100 zmian dla firm” – zmierzającego do poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.
EN
The 1994 Construction Law Act has been in force for over 20 years now. Repeatedly amended it still does not meet expectations. It is negatively assessed as being complicated, inconsistent, unclear and difficult to interpret and apply in practice. Certain hopes are associated with the last change effective from January 1, 2017, developed under the so-called: Package of Deputy Prime Minister Mateusz Morawiecki – “100 changes for companies” – aimed at improving the legal environment of entrepreneurs.
PL
W artykule omówiono polską historię dostępu do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla osób posiadających średnie wykształcenie techniczne lub będących wykwalifikowanymi rzemieślnikami.
EN
The article discusses the history of Polish access to perform independent technical functions in the construction industry for people with secondary technical education or who are skilled craftsmen.
16
Content available remote Zmiana prawa budowlanego dziś i jutro
PL
16 marca 2015 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Powszechnie jest ona postrzegana jako nowelizacja liberalizująca częściowo prawo budowlane, poprzez wyłączenie z katalogu budynków, których budowa wymaga pozwolenia na budowę, wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.
18
Content available remote Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
19
Content available remote Zagadnienia katastrofy budowlanej w ustawie Prawo budowlane
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie katastrofy budowlanej zdefiniowanej w przepisach ustawy – Prawo budowlane. Wyjaśniono kryteria dotyczące tego pojęcia, przedstawiono przyczyny występowania takich zdarzeń, a także wieloletnią statystykę katastrof budowlanych w Polsce. Zasygnalizowano wymagane działania po zaistnieniu katastrofy budowlanej. Podano informacje o rejestrze katastrof budowlanych oraz o działaniach ukierunkowanych na ograniczenie liczby katastrof budowlanych.
EN
The paper presents the problem of the construction disaster as defined in the Act – Construction Law. Explained the criteria for the concept, presents the causes of these events as well as long-term statistics of construction accidents in Poland. Signaled the required action after the occurrence of construction disaster. Provides information about the registry building disasters and steps aimed at reducing the number of construction disasters.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.