Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fish condition
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Monitoring studies of ichthyofauna, in particular non-indigenous species, are an important element of research on aquatic ecosystems. This information is essential for modelling population growth and predicting rates of expansion, quantifying ecological impacts and assessing the efficacy of removal and control strategies. Actually, the most compelling fish invasion in Polish freshwaters is arguably the accidental introduction of the topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva). Age and lengths structure, condition factor and growth rate of the invasive populations of the topmouth gudgeon from small Polish rivers was examined. The samples were collected from the rivers: Molnica (n = 41), Myśla (n = 21) and Wardynka (n = 101) soon after the invasion was recorded (2017). Estimated ages of topmouth gudgeon ranged from 1+ to 3+ for the Myśla River, from 1+ do 4+ for the Molnica River, and from 1+ to 5+ for the Wardynka River. The fish from the Molnica River was characterised by the lowest total and standard length (TL, SL), weight, and highest condition. The results of back-calculations and the parameters of von Bertalanffy’s growth equation revealed distinct disproportions in the standard length (mm) in individual age groups (Molnica River: Lt = 54.94 [1 – e–0.68885 (1 – 0.003404)], Myśla River: Lt = 55.39 [1 – e–0.74921 (1 – 0.030962)], Wardynka River: Lt = 66.33 [1 – e–0.69348 (1 – 0.369505)]). The introduction of the topmouth gudgeon occurred in the upper and medium sectors of small rivers, but in subsequent years the species migrated to new sites further downstream and this may have affected the native ichthyofauna.
PL
Badania monitoringowe ichtiofauny, w szczególności gatunków nierodzimych, są ważnym elementem badań nad ekosystemami wodnymi. Informacje te są niezbędne do modelowania wzrostu populacji i przewidywania tempa ekspansji, ilościowego określania skutków ekologicznych i oceny skuteczności strategii eliminacji tych ryb z wód rodzimych oraz ich kontroli. Jednym z najbardziej interesujących gatunków inwazyjnych w świecie ryb w polskich słodkowodnych wodach jest prawdopodobnie przypadkowe wprowadzenie czebaczka amurskiego (Pseudorasbora parva). W pracy analizowano strukturę wieku i długości, współczynnik kondycji i tempo wzrostu inwazyjnych populacji czebaczków amurskich z małych cieków w Polsce. Ryby złowiono w 2017 r. z rzek: Molnica (n = 41), Myśla (n = 21) i Wardynka (n = 101). Szacowany wiek czebaczków amurskich wynosił od 1+ do 3+ (Myśla), od 1+ do 4+ (Molnica) i od 1+ do 5+ (Wardynka). Ryby z Molnicy cechowały się najmniejszą długością całkowitą i długością ciała (TL, SL) oraz masą osobniczą. Odczyty wsteczne i parametry równania wzrostu von Bertalanffy’ego ujawniły wyraźne dysproporcje w długości całkowitej w poszczególnych grupach wiekowych (rzeka Molnica: Lt = 54,94 [1 – e–0,68885 (1 – 0,003404)], rzeka Myśla: Lt = 55,39 [1 – e–0,74921 (1 – 0,030962)], rzeka Wardynka: Lt = 66,33 [1 – e–0,69348 (1 – 0,369505)]). Wprowadzenie czebaczka amurskiego miało miejsce w górnej i środkowej strefie małych cieków, ale w kolejnych latach gatunek ten może migrować do nowych miejsc zlokalizowanych w dolnych odcinkach rzek i może wpływać na rodzimą ichtiofaunę.
EN
The seasonality and catching of smelt in the Pomeranian Bay were analyzed. The growth rate of this species was analyzed based on the readings of the otoliths from 230 fishes caught during the monitoring catches. The average total length and standard length as well as the weight of smelt were respectively 141.76 mm (±25.18), 120.54 mm (±21.73) and 16.41g (±11.25). Between males and females the small, statistically insignificant differences were noted. Due to the linear correlation between R and TL, the back readings were made in the variant of Rosa–Lee. The obtained empirical datas were used to theoretically increase the length by model: von Bertalanffy, Ford–Walford, polynomial of the 2nd degree and modified power function. Among the mathematical models used in the paper, the growth of the fish most suited to back readings turned out to be a modified power function. The relation between the total lengths and the weights of the smelts from the waters of the Pomeranian Bay is described by the equation for the whole material: y = 0.0015x3.4633.
PL
Przeanalizowano sezonowość i współczesne połowy stynki w Zatoce Pomorskiej. Na tym tle, na podstawie odczytów na otolitach 230 stynek złowionych w czasie połowów monitoringowych, przeanalizowano tempo wzrostu tego gatunku. Średnia długość całkowita i długość ciała oraz masa jednostkowa złowionych stynek wyniosła odpowiednio 141,76 mm (±25,18), 120,54 mm (±21,73) oraz 16,41 g (±11,25). Zanotowano niewielkie, nieistotne statystycznie różnice między samcami a samicami. Z uwagi na prostoliniową zależność między promieniem łuski (R) i całkowitą długością ciała (TL) odczyty wsteczne wykonano w wariancie Rosy–Lee. Uzyskane dane empiryczne wykorzystano do obliczenia teoretycznego wzrostu długości stynki z użyciem matematycznych modeli wzrostu: von Bertalanffy’ego, Forda–Walforda, wielomianu 2. stopnia i zmodyfikowanej funkcji potęgowej. Spośród zastosowanych modeli wzrostu ryb najbardziej dopasowanym do odczytów wstecznych okazała się zmodyfikowana funkcja potęgowa. Zależność między długością całkowitą a masą jednostkową stynki z wód Zatoki Pomorskiej opisuje równanie dla całego materiału: y = 0,0015x3,4633.
EN
Results presented in this study were collected within the framework of a project aiming at the determination of potential for vendace colonisation and production in lakes of western Poland and as such they are a continuation of previously published studies. The objective of studies carried out in 2011 was to investigate the most important biological traits of the population of the vendace from Lake Chłop lying in the Lubuskie Lakeland and to compare the results to the literature data, including those from the previously described Lake Śremskie. To achieve the objective of the research the following parameters were studied: sex structure, growth rate, fish condition, fertility as well as biometric and meristic traits of the studied vendance. At the same time, the most important physicochemical water indices were determined to provide a characteristic of the environmental conditions. The status of water was classified as moderate, with the deterioration of the water status caused by the low oxygen saturation of the hypolimnion and high contents of chlorophyll a. The vendace from the investigated water body may be classified to the fish group of very good growth rate and condition, only slightly inferior to the vendace from Lake Śremskie. In the third year of life this species reaches on average the total length of 22.0 cm, while Fulton’s index of fish condition ranged from 0.68 to 1.10 with a mean value of 0.82. We need to stress here markedly lower fecundity of the vendace population from Lake Chłop in comparison to the population from Lake Śremskie. Considering the quantitative traits, the fish population of Lake Chłop differs non-significantly regarding the body depth in the populations with a good growth rate described by Bernatowicz. The meristic traits of the studied population do not significantly deviate from the values reported by other researchers, except for filtration processes.
PL
Przedstawione w pracy wyniki zgromadzono w ramach projektu, mającego na celu rozpoznanie możliwości bytowania i produkcji sielawy w jeziorach zachodniej Polski, są zatem kontynuacją opublikowanych wcześniej badań. Celem przeprowadzonych w 2011 roku badań było poznanie najważniejszych parametrów biologicznych populacji sielawy z jeziora Chłop, leżącego na Pojezierzu Lubuskim oraz porównanie uzyskanych wyników do danych literaturowych, w tym do wyników z opisywanego wcześniej jeziora Śremskiego. Aby zrealizować cel badań określono strukturę płci, wiek, tempo wzrostu, kondycję, płodność, a także cechy populacyjne (mierzalne i policzalne) badanych sielaw. Równocześnie oznaczono najważ- niejsze wskaźniki fizykochemiczne oraz biologiczne wody, pozwalające scharakteryzować warunki środowiskowe. Stan ekologiczny wód jeziora uznano jako umiarkowany, parametrami zaniżającymi ocenę były niskie nasycenie hypolimnionu tlenem oraz wysoka zawartość chlorofilu a. Sielawa z badanego zbiornika należy do grupy o bardzo dobrym wzroście i kondycji, nieznacznie tylko ustępując sielawie z jeziora Śremskiego. W trzecim roku życia osiąga średnio 22,0 cm długości całkowitej, wartość wskaźnika kondycji Fultona dla całej próby wahała się od 0,68 do 1,1, przy średniej 0,82. Uwagę zwraca znacznie niższa płodność sielawy z jeziora Chłop, w stosunku do populacji z jeziora Śremskiego. Pod względem cech mierzalnych badana populacja nieznacznie różni się pod względem wygrzbiecenia od innych populacji o bardzo dobrym wzroście, opisanych przez Bernatowicza. Cechy policzalne badanej populacji nie odstają od wartości podanych przez innych badaczy, z wyjątkiem liczby wyrostków filtracyjnych.
EN
The objective of studies carried out in 2011 was to investigate the most important biological traits of the spawning population of the vendace from Lake Lake Śremskie lying in the Międzychód-Sieraków Lakeland and to compare the results to the literature data. The biological material was obtained in the autumn, immediately before spawning. To achieve the objective of the research the following features were studied: sex structure, growth rate, fish condition, fertility as well as biometric and meristic traits of the studied vendance. At the same time, the most important physico-chemical water indices were determined to provide a characteristic of the environmental conditions. On the basis of physical and chemical indicators the status of water was classified as good. The vendace from the investigated water body may be classified to the group of very good growth rate (significantly above the average), reaching in the third year of life on average the total length of 22.4 cm. Fulton’s index of fish condition ranged from 0.78 to 1.25 with a mean value of 0.89. The mean absolute fertility was 12714 eggs, while relative fertility was 11994 eggs per 100 g of body mass. Considering the quantitative traits, the fish population of Lake Śremskie differs non-significantly regarding the greatest and the smallest body height from the populations with a good growth rate described by Bernatowicz. The meristic traits of the studied population do not significantly deviate from the values reported by other researchers, except for filtration processes.
PL
Celem przeprowadzonych w 2011 roku badań było poznanie najważniejszych parametrów biologicznych populacji sielawy z jeziora Śremskiego, leżącego na pojezierzu Międzychodzko-Sierakowskim oraz porównanie uzyskanych wyników do danych literaturowych. Materiał biologiczny pozyskano w okresie jesiennym, tuż przed rozpoczęciem tarła. Aby zrealizować cel badań określono strukturę płci, wiek, tempo wzrostu, kondycję, płodność, a także cechy populacyjne (mierzalne i policzalne) badanych sielaw. Równocześnie oznaczono najważniejsze wskaźniki fizykochemiczne wody, pozwalające scharakteryzować warunki środowiskowe jeziora. Na podstawie wskaźników fizykochemicznych stan wód zbiornika uznano jako dobry. Sielawa z badanego zbiornika należy do grupy o bardzo dobrym wzroście (znacznie powyżej średniej krajowej), osiągając w trzecim roku życia średnio 22,4 cm długości całkowitej. Wartość wskaźnika kondycji Fultona wahała się od 0,78 do 1,25, przy średniej 0,89. Średnia płodność absolutna wyniosła 12714 szt. jaj, natomiast płodność względna 11994 szt. jaj na 100 g masy ciała. Biorąc pod uwagę cechy mierzalne populacja śremska nieznacznie różni się pod względem wysokości ciała od innych populacji o dobrym wzroście, opisanych przez Bernatowicza. Cechy policzalne badanej populacji nie odstają od wartości podanych przez innych badaczy, z wyjątkiem liczby wyrostków filtracyjnych.
EN
Sand and common goby specimens were collected from the costal waters in the vicinity of Sopot and Chałupy (Gulf of Gdańsk) from August to October. The relationship between the food consumed and the fish condition was investigated for both species using the Fulton and Clark factors, HSI, feeding intensity, and the index of relative importance. The results indicated that the mean values of the common goby condition factors (20 – 29 mm) were higher in September, the last month of reproduction. The sand gobies (30 – 39 mm) were characterized by lower condition factor values in September, one month after spawning. It was concluded that there is a direct link between diet composition and goby condition during spawning and in the months following it.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.