Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  karoseria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wyżarzanie międzykrytyczne - nowoczesna obróbka cieplna stali karoseryjnych
PL
Stale karoseryjne muszą wykazywać jednocześnie wysoką wytrzymałość oraz dobrą formowalność, pozwalającą na wytwarzanie elementów o rozwiniętej powierzchni na drodze tłoczenia, gięcia itp. Konieczne jest zatem uzyskanie mikrostruktury jednocześnie wytrzymałej i plastycznej, co jest możliwe w wielofazowych stalach wysokowytrzymałych AHSS (Advanced High-Strength Steel). Zaawansowana obróbka cieplna składająca się niejednokrotnie z wyżarzania międzykrytycznego pozwala na kierunkową redystrybucję pierwiastków stopowych oraz generowanie bardzo szerokich proporcji składników strukturalnych w materiale. Wyżarzanie międzykrytyczne jest z powodzeniem stosowane od wielu lat do produkcji stali DP oraz TRIP. Obecnie jest nadal rozwijane pod kątem zastosowania w najnowocześniejszych stalach III generacji AHSS – stalach średniomanganowych.
2
Content available remote Systemy pomiarów karoserii samochodowych po wypadku. Cz. 2
PL
Zaprezentowano urządzenia stosowane do pomiarów karoserii po wypadkach zarówno w celu oceny stopnia uszkodzenia, jak i w powiązaniu z procesem naprawy karoserii. Urządzenia te służą również do pomiaru karoserii pod względem jej wymiarów geometrycznych w procesie diagnostyki, a szczególnie po zakończeniu jej naprawy w postaci raportu końcowego.
3
Content available remote Systemy pomiarów karoserii samochodowych po wypadku
PL
Zaprezentowano urządzenia stosowane do pomiarów karoserii po wypadkach zarówno w celu oceny stopnia uszkodzenia, jak i w powiązaniu z procesem naprawy karoserii. Urządzenia te służą również do pomiaru karoserii pod względem jej wymiarów geometrycznych w procesie diagnostyki, a szczególnie po zakończeniu jej naprawy w postaci raportu końcowego. Zaprezentowane zostaną urządzenia pomiarowe, począwszy od najprostszych w postaci przymiarów, poprzez mechaniczne typu bramowego, a na rozwiniętych elektronicznych urządzeniach pomiarowych opartych na różnych rodzajach przetwarzania sygnału pomiarowego, w tym laserowych, kończąc.
4
EN
The basic connection used in the construction of vehicle bodies is the spot welded connection. On average, there are about 6,000 such connections on the car body. Despite the fact that this type connections have been used at the of vehicle manufacturing stage for many years, it is necessary to control the quality of spot welds in order to achieve high quality, stiffness and durability of the whole car body. There are two groups of methods for assessing the quality of spot welds, which include destructive and non-destructive methods, in particular ultrasonic methods. The article presents selected results of ultrasonic inspection of spot welds of vehicle body and verification-using destructive tests. Ultrasound transducer with a water delay line and a frequency of 20 MHz were used. The number of return echoes from the connection area and the RWS parameter were determined. Metallographic examinations of connection area were also made and shear force for connections of different quality (change in welding current intensity) was determined.
PL
Podstawowym połączeniem stosowanym w budowie karoserii pojazdów jest połączenie zgrzewane punktowo. Średnio na karoserii pojazdu osobowego znajduje się ok. 6000 takich połączeń. Pomimo faktu, iż połączenia tego rodzaju są stosowane na etapie wytwarzania pojazdu już od wielu lat, wymagana jest kontrola jakości wykonywanych zgrzein punktowych w celu osiągnięcia wysokiej jakości, sztywności i trwałości całej karoserii. Istnieją dwie grupy metod oceny jakości zgrzein punktowych, do których zalicza się metody niszczące i nieniszczące, w szczególności metodę ultradźwiękową. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań ultradźwiękowych zgrzein punktowych karoserii pojazdu oraz badania weryfikujące-niszczące. Wykorzystano głowice ultradźwiękowe o częstotliwości 20 MHz z wodną linią opóźniającą. Wyznaczono ilość ech powrotnych z obszaru połączenia oraz parametr RWS. Wykonano również zgłady metalograficzne, przedstawiające dane połączenie oraz wykonano pomiary siły ścinającej dla połączeń o zróżnicowanej jakości (zmiana natężenia prądu zgrzewania).
EN
Adhesive joints are widely used in the construction of modern automotive vehicles. These are not only adhesive joints, but also, connection between coating and steel substrate. The paper presents the results of tests of adhesion of the putty coating to the steel substrate using the ultrasonic method. A reflection coefficient |r| of longitudinal wave was used as a measure of adhesion in the area of the adhesive joint. The tests were performed for joints of car body sheet and a putty coating. In order to obtain different quality adhesive joints, the surface preparation of the steel sample was varied. The obtained results show that it is possible to estimate the adhesion of the adhesive coating to the steel substrate based on ultrasonic measurements. The smaller is the value of the reflection coefficient |r| the greater the mechanical adhesion of the coating to the substrate.
PL
Połączenia adhezyjne są obecnie szeroko stosowane w budowie nowoczesnych pojazdów samochodowych. Są to nie tylko połączenia klejowe, ale przede wszystkim połączenia powłoki z podłożem. W artykule zawarto wyniki badań przyczepności powłoki szpachlówkowej do podłoża stalowego z wykorzystaniem metody ultradźwiękowej. Jako miarę przyczepności wykorzystano moduł ciśnieniowego współczynnika odbicia |r| fali podłużnej propagującej w obszarze połączenia adhezyjnego. Badania wykonano dla połączenia blacha karoseryjna - powłoka szpachlówkowa. Aby otrzymać różnej jakości połączenia adhezyjne, zróżnicowano przygotowanie powierzchni próbki stalowej. Uzyskane wyniki pokazują, że możliwe jest szacowanie przyczepności powłoki adhezyjnej do podłoża stalowego na podstawie pomiarów ultradźwiękowych, a im mniejsza jest wartość modułu |r|, tym większa jest przyczepność mechaniczna powłoki do podłoża.
PL
Zjawisko tarcia towarzyszące niemal wszystkim procesom przeróbki plastycznej, w szczególności procesom kształtowania blach jest złożoną funkcją właściwości materiału, parametrów procesu kształtowania, topografii powierzchni kształtowanej blachy i narzędzi oraz warunków smarowania. Podczas procesu kształtowania wytłoczek występują strefy zróżnicowane pod względem stanu naprężeń, stanu odkształceń, prędkości przemieszczeń i warunków tarcia. W artykule scharakteryzowano metody wyznaczania wartości współczynnika tarcia w wybranych obszarach kształtowanej blachy oraz przedstawiono wady i ograniczenia tychże metod.
EN
The friction phenomenon existed in almost all plastic working processes, in particular sheet metal forming, is a complex function of the material's properties, parameters of the forming process, surface topography of the sheet and tools, and lubrication conditions. During the stamping of the draw-pieces there are zones differentiated in terms of stress and strain state, displacement speed and friction conditions. This article describes the methods for determining the value of the coefficient of friction in selected areas of sheet metal and presents the drawbacks and limitations of these methods.
EN
The paper presents the numerical analysis of the drag force generated on the body of a sports car, based on the CFD method in the Ansys Fluent program. The three-dimensional model of the vehicle was taken from an open CAD database. Based on this, a computational grid was developed, boundary conditions and a turbulence model were defined. As a result of the calculations, the pressure distribution on the individual body parts and the velocity distribution in selected cross sections were obtained. In the next part of the research, the simulation results are used to optimize the shape of the bodywork of different passenger vehicles in order to reduce the generated drag force.
EN
The article describes advanced very high-strength steels having the DPtype ferritic-martensitic structure, steels having the TRIP-type ferritic-bainitic structure with retained austenite and hot stamping steels. The research was focused on the selective DY044 laser strengthening of DP600, TRIP700 and 22MnB5 steels. The tests involved the determination of strengthening curves for the parent metal and for the weld as well as the determination of mechanical properties for DP600, TRIP700 and 22MnB5 steels strengthened by laser beam penetration, depending on the penetration depth. The research also involved the preparation and verification of parent metal and weld numerical models. Keywords: laser strengthening, car body steels, DP600, TRIP700 and 22MnB5
PL
Scharakteryzowano zaawansowane stale bardzo wysokiej wytrzymałości o strukturze ferrytyczno-martenzytycznej typu DP, ferytyczno-bainitycznej z austenitem szczątkowym typu TRIP oraz stal do tłoczenia na gorąco. Badano selektywne umacnianie laserowe stali DP600, TRIP700 i 22MnB5 z zastosowaniem lasera DY044. Wyznaczono krzywe umocnienia dla materiału rodzimego oraz dla spoiny. Wyznaczono własności mechaniczne dla stali DP600, TRIP700 i 22MnB5 wzmacnianej przetopem wiązką laserową w zależności od głębokości przetopu. Zostały przygotowane i zweryfikowane modele numeryczne materiału rodzimego oraz spoiny.
PL
W artykule pokazano zastosowanie optycznej współrzędnościowej techniki pomiarowej, na przykładzie skanera optycznego i systemu fotogrametrycznego. Umożliwia to szybkie pomiary elementów karoserii. Pozwala również na porównanie uzyskanych danych pomiarowych z modelem CAD. Do porównania wykorzystywane są punkty referencyjne (RPS), których funkcjonowanie pokazano w artykule. Ponadto zaprezentowano funkcjonowanie istotnych narzędzi w przemyśle motoryzacyjnym jak Cubing i Meisterbock.
EN
In the paper application of optical coordinate measuring technique in Volkswagen Poznań is presented. It is based on optical scanning and photogrammetry. The physical background of both techniques is described. The use of these techniques enables fast measurements of a car body. It also allows the fast and efficient comparison of the measurement data with the CAD model. The data points transferred to the RPS (Reference Point System) are used as reference ones. Their functioning, defining and rules governing their creation are shown in the paper. Additionally, Cubing and Meisterbock are described as vital elements of the quality system. They are used in every day work in measuring procedures. Meisterbock represents a car body according to the CAD data. It consists of a frame on which the adjusted reference points are mounted. Cubing is designed for checking fits, gaps and radii for outside and inside elements.
10
Content available remote High speed twin roll casting of 6061 alloy strips
EN
Purpose: of this paper is to clear the possibility of high speed roll casting of thin strips of two aluminum alloys: 6061 and recycled 6061. Mechanical properties of the roll cast 6061 and recycled 6061 strips were investigated in the frame of this purpose. Design/methodology/approach: Methods used in the present study were high speed twin roll caster and low temperature casting. These methods were used to realize rapid solidification and increase the casting speed. Findings: are that 6061 and recycled 6061 could be cast at speed of 60 m/min. Casted strips were about 3 mm thick. As cast strip could be cold-rolled down to sheet of 1 mm thick. 180 degrees bending test was operated on the sheet after T4 heat treatment and crack was not worse than 6022 which is typical aluminum alloy for sheet of the automobile. This result means the roll cast 6061 can be used as a sheet for body of the automobile instead of 6022. Research limitations/implications: Research limitation is that the width of the strip was 100 mm and investigation of the properties were enough for practical use. Wider strip must be cast using the twin roll caster of the size for production. Originality/value: The economy sheet of the 6061 for the auto mobile can be produced by the high speed twin roll caster. 6061 is typical wrought aluminum alloy of 6000 series. Therefore, the sheet of 6061 will become economy. 6061 can be recycled at two times when the 6061 is cast into strip by the high speed roll casting.
11
Content available remote Grooved roll for a high speed twin roll caster
EN
Purpose: Purpose of this paper is investigation of the effect of roll-surface on the strip-surface. Improvement of small cracks on the strip-surface was tried and effect of groove at the roll surface on the strip surface was shown. Design/methodology/approach: Method used in the present study was high speed twin roll caster with grooved roll. Two kinds of grooves were used: one was parallel groove and the other was cross groove machined by knurling and bite attached to a lathe. Findings: Findings of this research are that grooved roll was effective to eliminate the small cracks on the strip surface. The contact condition between the roll and the melt became uniform by the small groove on the roll surface. Contact area became small, and heat transfer between the melt and roll became small, too. As the result, chill structure did not become columnar, and crack did not occur. Groove pattern on the strip surface could be erased by the cold rolling. Research limitations/implications: Research limitation is that groove life could not be investigated. Practical implications: Practical implications are as below. The roll load was small and strip was not hot-rolled in a high speed twin roll caster. The grooved roll made strip-surface sound. Grooved 600mm width roll was tested, and usefulness of the grooved roll was shown. Originality/value: In the present study effect of the grooved roll on a high speed twin roll caster was investigated.
PL
W artykule omówiono przyczyny szybkich przeobrażeń zachodzących w zakresie konstrukcji i budowy nowoczesnych pojazdów samochodowych. Są to przede wszystkim wymogi ochrony środowiska, bezpieczeństwa oraz komfortu pasażerów, które to są aktualnie najistotniejszym motorem ogromnych i szybkich zmian zachodzących w stosowaniu nowoczesnych tworzyw lekkich oraz wysokowytrzymałych. Przeobrażenia te zilustrowano na przykładzie zmian materiałowych i konstrukcyjnych występujących pomiędzy dwiema następującymi generacjami samochodu "Astra" w odniesieniu do karoserii samochodowej. Omówiono i porównano udziały ilościowe tworzyw i wskazano korzyści wynikające z tych zmian.
EN
Rapid challenges of design and materials in modern automobiles are a result of continuous raising demands on environmental requirements, legislation, safety and passenger comfort. The impact on the car can be clearly seen by taking into account material differences occurs between two consecutive generations of automobiles like the models "Astra II" and "Astra III". The article is discussing and comparing differences in materials share between high strength steels, magnesium and aluminium as well as polymers. Links has been made with regard to benefits resulting from such challenges.
13
Content available remote Computer system of selecting blanks used for forming car body elements
EN
In order to facilitate the selection of blanks for producing the specified type of drawpiece, a suitable computer database has been set up. In a proper selection of blanks, the analysis of drawing process based on the finite elements method is employed. Database contains a lot of information on advanced steel grades used for the production of drawing blanks such as: basic mechanical properties (including the drawability determined on the basis of technological tests and limit curve of forming), the description of structure, the characteristics of surface zone, essential data for simulation of forming process employing FEM, the process guidelines developed and the examples of practical application. Data-ordering structure has been created in order to gain an easy access to the stored information and thus the structure created has also enabled us to establish the computer base. The paper presents basic assumptions of the program design as well as the database related to it.
PL
Aby ułatwić dobór odpowiedniej blachy do wytwarzania określonego typu wytłoczki, w tym również przy użyciu analiz procesu tłoczenia metodą elementów skończonych, podjęto prace nad budową komputerowej bazy danych. W bazie tej zebrano szereg informacji dotyczących nowoczesnych gatunków stali stosowanych do produkcji blach tłocznych. Informacje te obejmują: podstawowe właściwości mechaniczne, w tym tłoczność określoną na podstawie prób technologicznych oraz granicznej krzywej tłoczenia, opis struktury, charakterystykę warstwy wierzchniej, dane niezbędne do symulacji procesu kształtowania MES, wytyczne przetwórstwa oraz przykłady zastosowania. W celu łatwego i szybkiego wyszukiwania informacji opracowano strukturę porządkowania danych, która umożliwiła opracowanie bazy komputerowej. Przedstawiono też podstawowe założenia budowy programu oraz współpracującej z nim bazy danych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.