Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ISO 9001:2015
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Certyfikacja systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach budowlanych
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zasady przeprowadzenia certyfikacji systemu zarządzania, uwzględniając specyfikę sektora budowlanego. Na przykładzie trzech etapów wyjaśniono kolejne kroki, które należy podjąć w celu uzyskania i utrzymania certyfikacji. Dodatkowo wskazano najczęściej podnoszone wady oraz zalety wykonania certyfikacji wśród przedsiębiorstw budowlanych wraz z komentarzem, przybliżając zagadnienia związane z uzyskaniem certyfikatu szczególnie w grupie MŚP budowlanych, które, co pokazują autorskie badania, są grupą najmniej świadomą korzyści płynących z posiadania certyfikowanego systemu zarządzania jakością.
EN
The article presents the basic principles of the management system certification taking into account the specificity of the construction industry. The 3-step example explains the next steps to be taken to obtain and maintain certification. In addition, the most frequently raised disadvantages and advantages of certification among construction companies were indicated, along with a commentary on the issues related to obtaining a certificate, in particular in the group of construction SMEs, which, as shown by proprietary research, are the group least aware of the benefits of having a certified quality management system.
2
Content available Application of QFD in the pharmaceutical industry
EN
Purpose: The aim of the paper is to analyze the problems connected with the audit and management review within the organization in the ISO 9001:2015 implementation process. Design/methodology/approach: Critical literature analysis. Analysis of international literature from main databases and customer research and expert analysis. Findings: Audits are very useful tool to analyses the organization functioning and improve it’s performance. On the basis of the conducted analysis we can say that the main activities needed in the internal audit process are: interview personnel, observe operations, review documents and records and examine records. In the audit process is especially important for auditor to have appropriate qualities. They should be according to ISO 19011 requirements. The best solution for the analysis of the performance of ISO 9001 system can be done when we not only use internal audits but also management reviews in our managerial practice.
EN
The aim of the paper is analysis of dissemination of management systems in Poland, and to discover if there any difference between management systems dissemination and size of enterprise. On the basis of conducted research, the most widespread management system in the surveyed organizations, besides ISO 9001, was ISO 14001. Moreover, many organizations use IATF 16949, PN 18001, AQUAP, ISO 22000, EMAS, ISO 27001 management systems.
EN
Inferior automotive component quality might be caused by diverse sources in the supply chain network. To compete in a highly dynamic environment, a supply chain quality management integrating quality issues of the internal and external supply chain is needed. In this paper, a supply chain quality management model for automotive components was developed on the basis of further development of ISO 9001:2015. This way, the quality within the value chain can be managed. To evolve the model, the novel concept of supply chain quality management and its dimensions were reviewed in the literature. Drawing upon the results, intersections concerning common processes of both approaches, quality management and supply chain management, were identified using ISO 9001:2015 and the SCOR model. Based on the findings, a supply chain quality management model for automotive components was developed and will be introduced. The results reflect implications for the management of supply chain quality to be implemented by companies.
5
Content available Leadership in ISO 9001:2015
EN
The aim of the paper is to analyze the question connected with leadership in the implementation and management of the ISO 9001:2015 system. In the paper we presented the definitions of leadership, some examples of leadership styles and the motivation method used in those styles, problems connected to communication-related quality management issues, using leadership methods to fulfill customers’ needs. Top management demonstrates leadership and the ability to commit to customer focus within particular organization.
6
Content available Context of the organization in ISO 9001:2015
EN
The aim of the paper is to analyze the question connected with the context of the organization in the organization implemented ISO 9001:2015 system. In the paper we described the elements of the context of the organization and their influence on the activity of the firm, the needs and expectations of the interested parties and methods for monitoring the needs of the interested parties. The external and internal issues relevant to an organization are determined during management reviews. Top management assigns monitoring issues to appropriate process owners for monitoring. The process owner should monitor the issues and prepare appropriate reports indicating the methods and results of the whole monitoring process. If feasible, appropriate metrics are also advised for presenting the results.
7
Content available remote Ewolucja Systemu Zarządzania Jakością
PL
W artykule przedstawiono proces dostosowywania normy ISO serii 9001 do zmieniającego się otoczenia. Opisano przebieg zmian w Systemie Zarządzania Jakością wdrożonym do stosowania w OBRUM sp. z o.o. Poddano również analizie zaktualizowaną normę ISO 9001: 2008. Przedstawiono szczegółowo zakres wprowadzonych zmian i różnice pomiędzy normą ISO 9001:2008, a znowelizowaną normą ISO 9001:2015-10.
EN
The article presents the process of adapting the ISO 9001 standard to the changing environment. The course of changes in the Quality Management System implemented for use at OBRUM is described. The revised ISO 9001 standard has also been analyzed: 2008. The scope of introduced changes and differences between ISO 9001: 2008 and the revised ISO 9001:2015-10 are presented in detail.
8
Content available remote Evolution of the Quality Management System
EN
The article presents the process of adapting the ISO 9001 standard to the changing environment. The course of changes in the Quality Management System implemented for use at OBRUM is described. The revised ISO 9001 standard has also been analyzed: 2008. The scope of introduced changes and differences between ISO 9001: 2008 and the revised ISO 9001:2015-10 are presented in detail.
EN
The automotive industry is one of the most important sectors of the global economy. It has long been setting new standards not only in quality management (QS 9000/VDA or ISO/TS 16949). It is also an inspiration for seeking efficient production methods, such as lean production, agile production and tools that support such production in the global automotive supply chain. Since October 2016, a new quality management standard in the form of the IATF 16949:2016 system has been in place in the automotive industry. The standard amends the existing ISO/TS 16949:2009 based on the revised ISO 9001:2015 and customer-specific requirements (CSR).
PL
W artykule poruszono zagadnienie zarządzania ryzykiem w odniesieniu do organizacji wdrażających system zarządzania jakością zgodny ISO 9001:2015. Opisano proces analizy ryzyka oraz przedstawiono przykładowy opis metodyki oceny ryzyka.
EN
Risk management with reference to the organisations implementing the ISO 9001:2015 quality management system is discussed. The process of risk analysis is presented with the sample description of risk assessment methodology.
PL
Normy serii ISO 9000 są jedne z najbardziej znanych standardów opracowanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO. Zawierają one wskazówki i wytyczne dla firm i organizacji, które chcą, aby ich produkty i usługi stale spełniały wymagania klientów a ich jakość była ciągle doskonalona. Norma ta od swojej pierwszej publikacji w roku 1987 miała kilka znaczących modyfikacji, z których największe zmiany nastąpiły w roku 2000. W roku 2015 we wrześniu Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO opublikowała nowe wydanie normy ISO 9001. Od tej daty rozpoczął się trzyletni okres przejściowy potrzebny każdej firmie na dostosowanie swojego systemu do nowej normy. W Polsce wydano około 10 110 tys. certyfikatów na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001 zatem te wszystkie firmy chcąc utrzymać certyfikat muszą podjąć trud dostosowania swojego systemu do wymogów nowej normy. Publikacja polskiej wersji językowej planowana jest na rok 2016. Norma ISO 9001:2015 zawiera istotne zmiany w stosunku do wcześniejszej normy z 2008 roku, powodując konieczność znaczących zmian w istniejącym systemie. W artykule zostaną przedstawione najważniejsze zmiany, jakie występują w zapisach nowej normy ISO 9001:2015 oraz zostanie podjęta próba interpretacji tych zapisów.
EN
The norms form the ISO 9000 series are among the best known standards published by the International Organisation for Standardization ISO. They contain guidelines and indicators for companies and organisations that wish for their products and services to continuously meet the clients’ requirements and to constantly improve their quality. Since its first publication in 1987, the standard has seen a few significant modifications with the most significant ones made in 2000. In September of 2015 the International Organisation for Standardization ISO published a new version of the ISO 9001 standard. From this date onward a three-year transitional period needed by every company to adjust their system to the new standard. 96000 certificates were issued in Poland in 2014 confirming conformity with the ISO 9001 standard. Therefore, all these companies have to make an effort to adjust their systems if they wish to keep their certificates. The standard is set for publication in the Polish language in 2016. The ISO 9001:2015 standard contains significant changes compared with the previous one from 2008, which necessitates significant changes in the currently operating system. The article presents the most important changes in the new ISO 9001:2015 standards as well as an attempt to interpret them.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie modelu doskonalenia organizacji uwzględniającego wymagania związane z koniecznością wdrożenia podejścia opartego na ryzyku, ujętego w standardzie ISO 9001:2015, wspartego wytycznymi do zarządzania ryzykiem. Autorki wymieniają wymagania normy w zakresie określania ryzyk i szans oraz opisują przesłanki zainteresowania się polskich menedżerów wdrażaniem zarządzania ryzykiem do codziennej praktyki przedsiębiorstw. Ponadto autorki wskazują na ważność ustalania standardu pracy, czynności czy procesu jako podstawy dalszych prac doskonalących.
EN
The aim of the article is to present a model of organizational improvement which takes into account the requirements related to the need to implement the risk-based approach included in the standard ISO 9001:2015 supported by guidelines for risk management. The authors list the requirements of the standard in terms of determining the risks and opportunities and describe the reasons for Polish managers to implement risk management in everyday practice of their companies. Furthermore, the authors point to the importance of setting standards for work, activity or process as a basis for further improvement action.
18
PL
Najistotniejsza norma z obszaru systemu zarządzania jakością w 2015 roku została znowelizowana. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie wybranych wymagań nowego wydania normy ISO 9001 i informacji o ich wpływie na zarządzanie organizacją.
EN
The most important standard for quality management was novelized in 2015. Delivering the selected requirements of new edition of ISO 9001 Standard as well as information about their impact on managing the organization is the paper objective.
EN
The lack of an implementation roadmap always deters enterprises from choosing Total Quality Management (TQM) as its major management approach. This paper proposes a stepwise ISO-based TQM implementation approach which is based on the notion of the new threedimensional overall business excellence framework developed by Dahlgaard et al. [1]. The proposed approach consists of nine steps comprising three categories: “TQM faith building”, “TQM tools and techniques learning”, and “system development”. The steps in each of the three categories are arranged to span across the proposed nine-step approach. The ISO 9001:2015 standard is used as a case study to demonstrate the proposed approach. The ideas and benefits of the proposed approach are further discussed in relation to this illustration.
PL
W artykule omówiono interpretację niektórych wymagań zawartych w projekcie normy ISO 9001:2015. Skupiono uwagę na tych elementach zmienianej normy, które pomagają wdrożyć „Risk based thinking" od razu, bez oczekiwania na ostateczny kształt normy. Jest to próba potwierdzenia korzyści i uniwersalnych wartości jakie daje wdrożenie zarządzania ryzykiem.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.