Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  granulometry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Jigging has a very important role in mineral processing Industry. Upgrading of Iron Ore by jigging has been an emerging trend. A detailed investigation is carried out to understand the role of jig feed distribution and process parameters during jigging operation. Noamundi jig plant data shows that variation in jig feed granulometry, feed quality and operating conditions are major contributors to fluctuation in jigging performance. At Noamundi the Jig feed size (-10.0+0.5mm) fraction is used for fines jigging operation. To understand the effect of particle size distribution on jig plant performance such as yield, separation efficiency and Fe recovery. In this context The performance of jigging was evaluated by daily average data from jig operation was used to study the influence of feed distribution on jigging performance .Coarser fraction (+6mm) has a positive influence, whereas fines fraction (-0.5mm) tends to lower performance .During Jigging rearrangements of Particles takes place due to an alternate expansion and compaction of Jig Bed .These particles are arranged by increasing density from top to bottom. During the particle stratification, Jig bed physically cut at desired horizontal particle density plant to separate the desired product. Investigation shows that optimum bed height is required at different Jig feed quality to achieve desired product quality, maximum separation efficiency and Fe recovery. This Paper will illustrate role of feed distribution and process parameters control on Jigging plant performance and deals with optimization of process parameters to recover iron value from fines.
PL
Wzbogacanie w osadzarce odgrywa bardzo ważną rolę w przemyśle przetwórstwa minerałów. Wzbogacanie rudy żelaza w osadzarkach jest nowym kierunkiem badań nad wzbogacalnością. Przeprowadzono szczegółowe badania w celu określenia wpływu uziarnienia nadawy i parametrów procesu na efektywność procesu. Dane dotyczące wzbogacania w zakładzie Noamundi pokazują, że zróżnicowanie składu ziarnowego nadawy i warunki procesu są głównymi czynnikami wpływającymi na wahania wydajności osadzarki. W Zakładzie Noamundi do wzbogacania w osadzarce kierowana jest klasa ziarnowa (10,0–0,5 mm). Zbadano wpływ rozkładu wielkości cząstek na wydajność osadzarki, taką jak wydajność, skuteczność rozdziału i odzysk żelaza. Wydajność osadzarki oceniono na podstawie średnich dziennych danych z osadzarki przemysłowej, które wykorzystano do zbadania wpływu parametrów nadawy na wydajność. Udział grubszych ziaren (+6 mm) ma pozytywny wpływ, podczas gdy drobnych ziaren (-0,5 mm) ma tendencję do obniżania wydajności. W procesie osadzania następują zmiany gęstości łoża. Zmiana gęstości łoża następuje od góry (najniższa) do dołu (największa). Podczas stratyfikacji ziaren warstwa materiału jest rozdzielana na określonym poziomie, tak aby uzyskać produkt o pożądanej charakterystyce. Badanie wykazało, że optymalna wysokość łoża osadzarki jest różna dla różnej charakterystyki nadawy tak aby osiągnąć pożądaną jakość produktu, maksymalną wydajność separacji i odzysk Fe. W niniejszym artykule zilustrowano rolę jakości nadawy i kontroli parametrów procesu dla uzyskania wydajności osadzarki, oraz przedstawiono optymalizację parametrów procesu w celu maksymalizacji uzysku żelaza.
PL
W pracy podjęto próbę ukazania różnorodności roślinności zwałowisk karbońskiej skały płonnej z dominującym udziałem traw i roślin zielnych, a także rozpoznanie preferencji uziarnienia podłoża wraz z biomasą powstającą w płatach roślinności zdominowanych przez różne gatunki traw i roślin zielnych. Skład florystyczny zbiorowisk opiera się głównie na dominacji jednego gatunku czy współdominacji gatunków rodzimych zielnych tj.: Chamaenerion palustre, Daucus carota, Centaurea stoebe, Lotus corniculatus, Tussilago farfara, Melilotus alba lub obcych: Erigeron annuus, Matricaria maritima subsp. inodora, Solidago gigantea oraz gatunków traw tj.: Calamagrostis epigejos, Solidago gigantea, Poa compressa, Festuca arundinacea, Festuca rubra, Phragmites australis. W poszczególnych zbiorowiskach odnotowano od 23 do 55 gatunków roślin. Do najbardziej różnorodnych gatunkowo należą zbiorowiska z wysokim pokryciem takich gatunków jak: Poa compressa (H'–1,89), Daucus carota (H'–1,82), Festua arundinacea (H'–1,45), Calamagrostis epigejos (H'–1,42), natomiast najmniejszą różnorodnością odznacza się zbiorowisko z udziałem Phragmites australis (H'–0,91). Analiza uziarnienia podłoża na zwałowiskach karbońskiej skały płonnej wykazała zależność między gatunkiem dominanta, a składem granulometrycznym oraz zawartością materii organicznej w podłożu.
EN
The study attempts to show the diversity of vegetation of Carboniferous waste dumps with a predominant proportion of grasses and herbaceous plants, as well as recognition of soil grain preferences with biomass arising in patches of vegetation dominated by various species of grass and herbaceous plants. The floristic composition of the communities is based mainly on the dominance of one species or co-dominance of native herbaceous species i.e.: Chamaenerion palustre, Daucus carota, Centaurea stoebe, Lotus corniculatus, Tussilago farfara, Melilotus alba or aliens: Erigeron annuus, Matricaria maritima subsp. inodora, Solidago gigantea and grass species, i.e. Calamagrostis epigejos, Solidago gigantea, Poa compressa, Festuca arundinacea, Festuca rubra, Phragmites australis. In individual communities from 23 to 55 species of plants were recorded. The most diverse species include communities with high coverage of such species as: Poa compressa (H'–1.89), Daucus carota (H'–1.82), Festua arundinacea (H'–1.45), Calamagrostis epigejos (H'–1.42), while the smallest variety is characterized by the community with the participation of Phragmites australis (H'–0.91). Analysis of the grain size of the subsoil on the Carboniferous waste dumps showed a relationship between the dominant species and the granulometric composition as well as the content of organic matter in the subsoil.
PL
Celem przedstawionych w niniejszym artykule badań była ocena granulometrii pyłów ceramicznych pod kątem wykorzystania ich jako dodatku do betonu. Materiał do badań pochodził z poprzemysłowych odpadów ceramiki sanitarnej, które poddane były procesowi kruszenia w kruszarkach szczękowych. Praca kruszarek oprócz wyodrębnienia uziarnień o średnicach 0-4mm oraz 4-8mm pozwalała na odseparowanie z drobniejszego uziarnienia pyłów o średnicy 0-0,125mm. Do badania cech granulometrycznych wykorzystano stanowisko badawcze składające się z laserowego analizatora granulometrycznego Horiba LA-300 podłączonego do komputera wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie. Jako cechę poboczną zbadano gęstość pyłów przy użyciu kolby Le Chateliera. Wyniki przeprowadzonych badań porównano z danymi jakie uzyskano dla tradycyjnie stosowanego dodatku do betonu jakim są pyły lotne krzemionkowe. Analiza porównawcza wyników dowiodła, że tak odseparowane pyły ceramiczne posiadają większe rozmiary niż popioły lotne krzemionkowe, a ich gęstość jest większa. Cechy te sugerują że aktywność pucolanowa pyłów ceramicznych może być niższa niż popiołów lotnych, a przy komponowaniu kompozytów betonowych z kruszywami ceramicznymi dodatek pyłów nie będzie miał korzystnego wpływu na parametry uzyskanego betonu.
EN
The purpose of the research presented in this article was to assess the granulometry of ceramic dust in terms of their use as an additive to concrete. The material for testing came from postindustrial sanitary ceramic waste, which was subjected to a crushing process in jaw crushers. A research stand consisting of a Horoir LA-300 laser particle analyzer connected to a computer equipped with appropriate software was used to study the granulometric characteristics. As a side feature, the dust density was examined using a Le Chatelier flask. The results of the tests carried out were compared with the data obtained for the traditionally used concrete additive - silica volatile dusts.
EN
The granulometry operator is a mathematical operator largely employed in the 3D analysis of porous media to estimate the sizes of the pores detected in pervious materials and tissues. Quantifying the total porosity volume in a material with only closed pores is a relatively easy task. A simple numerical analysis of connected void or fluid phase components enables one to obtain such a volume. Unfortunately, for materials and/or tissues with (partly) open porosity granulometry calculations might become excessively time and memory consuming. In this work we suggest a method by means of which the open porosity map can be rapidly calculated on the basis of a pre-calculated distance map.
5
Content available remote Stopień rozdrabniania skał w zależności od czasu mielenia udarowego
PL
Oznaczenie ilości gazu znajdującego się w przestrzeni porów skał może zostać zrealizowane poprzez rozdrobnienie badanego materiału do jak najmniejszej klasy ziarnowej. W Pracowni Mikromerytyki IMG PAN zbudowano urządzenie do rozdrabniania skał. Rozdrabnianie skał za pomocą zbudowanego urządzenia realizowane jest poprzez mielenie udarowe. Do badań wpływu czasu mielenia skał na efektywność ich rozdrabniania użyto fragmentów rdzeni dolomitu i anhydrytu pochodzące z O/ZG „Rudna”. Próbki skał o wielkości 10-30 mm i masie około 50 gram ulegały rozdrobnieniu w różnych okresach czasów wynoszących odpowiednio 10, 20, 60 i 180 sekund. Ocena stopnia rozdrabniania skał wykonana została metodą sitową. Uzyskane rezultaty wykazały, że wydłużając czas mielenia stopień rozdrobnienia rośnie asymptotycznie. Określono optymalne czasy rozdrabniania skał dolomitu i anhydrytu za pomocą zbudowanego urządzenia. Po przekroczeniu tych czasów dalsze mielenie nie zwiększa stopnia rozdrobnienia.
EN
The amount of gas in the rock pores can be determined by grinding the investigated material to the finest grain fraction. In the Laboratory of Micrometrics of the Strata Mechanics Research Institute of the Polish Academy of Sciences, an instrument for rock grinding, which employs the process of impact milling, was constructed. Fragments of dolomite and anhydrite core from ‘Rudna’ copper mine were used to determine the effect of grinding time on the degree of the comminution of the rocks. Samples of the size range from 10 mm to 30 mm and the mass of about 50 grams were ground in the time periods of 10, 20, 60 and 180 seconds. The evaluation of the degree of the comminution of the rocks was made using the sieve method. The achieved results indicated that as the time of milling grows, the comminution degree increases asymptotically. By the use of the constructed instrument, the optimal times of grinding dolomite and anhydrite rocks were specified. Exceeding the optimal grinding times does not increase the degree of the comminution.
PL
Utwory czerwonego spągowca, ze względu na obecne w nich złoża gazu, są od dziesięcioleci przedmiotem intensywnych badań geologicznych. Współcześnie obszar występowania tych utworów (dotychczas kojarzony ze złożami konwencjonalnymi) budzi zainteresowanie również pod kątem złóż niekonwencjonalnych (ang. tight gas). W artykule przedstawiono wyniki badań petrograficznych i granulometrycznych dla ponad 400 próbek, które przyporządkowane zostały facjom: eolicznej, fluwialnej, plai (jeziornej) oraz tzw. białego spągowca. W celu zbadania relacji pomiędzy składnikami szkieletu ziarnowego, spoiwami a rozkładem uziarnienia dokonano analizy korelacyjnej. Uzyskane wyniki powiązać będzie można z rezultatami analiz petrofizycznych (porowatość, przepuszczalność), co ułatwi stworzenie cyfrowych modeli 3D i umożliwi lokalizację potencjalnych złóż gazu.
EN
Rotliegend sandstones are well known conventional gas reservoirs and have been a subject of intense geological investigation for decades. Nowadays, even more attention is paid to Rotligend sandstones as they may also be reservoirs for unconventional gas – tight gas. This paper presents the results of petrographic and granulometric analyses for over 400 samples that have been described as sediments related to aeolian, fluvial, playa and so called “white Rotliegend” deposition systems. In order to investigate the relationships between the components of grains, cements and particle size distributions, correlation analysis was performed. Presented results may be directly linked with petrophysical (porosity, permeability) features of analyzed rocks, which enables to create detailed, digital 3D models of Rotliegend sediments. These models are powerful tools that can be used to locate new wells and new areas of interest.
EN
A sediment core from Lake Veetka, southeast Estonia, 1077 cm in length and covering 10,500 calibrated years, was examined using loss-on-ignition, grain-size distribution and AMS 14C dating to reconstruct depositional dynamics. The studied core, recovered from the northern part of the lake, shows a cyclic pattern of organic and mineral matter concentration with cycle durations of 100-400 years. Cyclicity is displayed better in sediments laid down between 9,200 and 5,600 cal BP. Within two time windows (5,600–5,100 cal BP and from 1,200 cal BP to the present), sediment composition changed drastically on account of a high and fluctuating mineral matter content, obviously driven by different factors. Little Ice Age cooling is characterised by the highest proportion of mineral matter, and the Medieval Warm Period is typified by high organic matter content. The cyclic change of organic and mineral matter has been related to climate dynamics, most likely an alternation of wet and dry conditions, changes in the water level of the lake and differences in bioproduction.
PL
Artykuł jest poświęcony badaniom możliwości wykorzystania metod analizy granulometrycznej: profilu morfologicznego oraz map granulometrycznych w wykrywaniu budynków na obrazach satelitarnych. Przedstawiono pokrótce podstawy teoretyczne analizy granulometrycznej obrazu i porównano dwie wykorzystywane w badaniach metody. Testy przeprowadzono na fragmencie sceny satelitarnej QuickBird – obrazie wielospektralnym, poddanym wyostrzeniu na podstawie obrazu panchromatycznego. Porównano 8 wariantów klasyfikacji, różniących się pod względem wykorzystywanych danych oraz zastosowanego modelu. Ocenę efektywności poszczególnych wariantów klasyfikacji oparto na analizie wartości współczynnika zgodności kappa oraz błędów nadmiaru i pominięcia. Uzyskane wyniki wskazują na istotny potencjał zaproponowanych metod, natomiast analiza zaobserwowanych niedoskonałości pozwala określić kierunki ich rozwoju.
EN
The article is focused on the analysis of possibilities of using granulometric analysis methods: the morphological profile, and granulometric maps in detecting buildings on satellite images. It briefly explains the theoretical basis for granulometric analysis of image and compares two methods used in research. Tests were carried out on a fragment of QuickBird satellite scene – pansharpened multispectral image. 8 variants of classification differing in terms of the data and the model of classification were compared. Evaluation of the effectiveness of the different options for classification based on the analysis factor kappa values and omission and commission errors. The results indicate the significant potential of the proposed methods, and analysis of the observed imperfections allows to specify the possible fields of their development.
EN
Abundant wood remains and buried trees have been found in the western part of Lithuania near Zakeliškiai and Lyduv?nai on Dubysa River (a tributary of Nemunas River) where deposits are rich in organic remnants and buried soils. In Zakeliškiai and Skiručiai sections of Dubysa River ox-bow sediments were investigated by various methods (dendrochronological, carbonate, granulometric, pollen and mollusc fauna analysis). In addition, these sections were dated using the radiocarbon method. Samples were collected from deposits of Dubysa River outcrops. The studied oxbow lakes have existed for more than 5 thousand years (from ca. 4300 BC to 1000 AD). During this period or-ganic rich deposits with trees and branches were formed in the oxbow lake. This indicates that at the end of Atlantic, during Subboreal and in the early Subatlantic periods there was a forest growing that contained mainly oaks which were falling down into an oxbow lake and later were covered by sandy and silty deposits. The granulometry of alluvial deposits, as well as the mixture of medium-grained sand and silt show different stages of Dubysa River palaeochannel formation: riverbed and oxbow lakes. Three climate warming cycles were revealed according to carbonate analysis data in all investi-gated sections. The rheophile thermophilous Holocene age molluscs species Bithynia tentaculata L., Unio cf. crassus Philipsson, Pisidium amnicum (Müller), Theodoxus fluviatilis (Linnaeus) have been found. The pollen composition and sequences have been divided into five local pollen assemblage zones (LPAZ) and described according to pollen spectra in each zone. In this way it is possible restore palaeoclimatic coherent evolution, trends and cyclical change.
EN
Sediment samples have been collected from the Schirmacher Oasis and adjoining area in East Antarctica; these areas consist of polar ice, ice-free area, lakes and the coastal shelf area. The 37 samples have been analysed for their grain-size parameters and statistical relationships. The oasis is characterised by ongoing glacial processes, including deposition and erosion of the sediments by ice, meltwater and winds, thus influencing the sediments in various ways. Basic statistical grain-size parameters like graphic mean, standard deviation, skewness and kurtosis have been calculated for the four units. The sediments of all areas are almost all poorly to very poorly sorted, fine-skewed to near-symmetrical and platykurtic to leptokurtic in nature. Bivariate plots between the grain-size parameters have been interpreted. They do, apart from a few exceptions, not show any trend suggesting relationships between the sediments of the four landscape types. Both t- and F-tests have been applied on the samples, and the phi values and grain-size parameters have been analysed; these show that the group variances of the samples are not significant, but that the phi-values are significant.
EN
In this paper we discuss applications of pattern recognition and image processing to automatic processing and analysis of histopathological images. We focus on counting of Red and White blood cells using microscopic images of blood smear samples. We provide literature survey and point out new challenges. We present an improved cell counting algorithm.
PL
W artykule przedstawiono zmienność wybranych cech sedymentologicznych, składu mineralnego w podfrakcjach oraz charakteru procesów wczesnej diagenezy osadów ilasto-krzemionkowych z obszaru złożowego IOM (wschodni Pacyfik, strefa rozłamowa Clarion-Clipperton). Zwrócono uwagę na zróżnicowanie uwarunkowań środowiskowych istotnych z punktu widzenia geologii regionalnej i paleogeografii, wpływających na zmienność litologiczną osadów oraz możliwość formowania się tlenkowych skupień Fe-Mn. W wyniku badań osadów wchodzących w skład tzw. litofacji stropowej FCl iv formacji Clipperton (pliocen-holocen), reprezentowanych przez muły ilaste krzemionkowe, ustalono średnią średnicę ziarna na poziomie x = 6,83 phi. Potwierdzono zdecydowaną jednomodalność rozkładów uziarnienia oraz ich słabe wysortowanie. Stwierdzono różnice ilościowe w składzie mineralnym w obrębie podfrakcji < 0,004 oraz < 0,002 mm, w grupie chlorytów i smektytów. Odnotowano znaczną zmienność pionową w składzie gatunkowym i ilości bioklastów promienic i okrzemek, minerałów ilastych z grupy kaolinitu i illitu oraz w zawartości mikrokonkrecji. Zasygnalizowano, że stabilność czasowo-przestrzenna składowych środowiska w obszarze strefy rozłamowej Clarion-Clipperton warunkuje istnienie atrakcyjnych gospodarczo pól konkrecjonośnych, stanowiących potencjalne źródło pozyskiwania rud w przyszłości.
EN
Authors presented geospatial variability of selected sedimentological, mineralogical and diagenetical features of clayey-siliceous sediments from Interoceanmetal deposit area (eastern Pacific, Clarion-Clipperton fracture zone). Changes of environmental conditions essential to geological and palaeogeographical situation into C-C zone, and also their importance to forming processes of Fe/Mn oxide concentrations have been described. Research studies on sediments, classified to the uppermost part of Clipperton FCl IV Formation (pliocene-holocene), show unimodal distribution of samples, poor sorting and mean grain size of siliceous clayey muds amount to x = 6,83 phi. Some qualitative/quantitative changes into the mineral composition of the clay < 0,004 / < 0,002 mm subfractions (clay minerals from kaolinite/illite/chlorite/smectite groups), perpendicular variability of some Radiolaria/Diatomeae species and also micronodules amount depletion during burial processes have been confirmed. Environmental conditions into the C-C zone enable to form economically attractive depositional fields covered by polymetallic nodules that constitute potential ore sources of Mn, Ni, Co, Cu and other metals in the future.
EN
Usefulness of basic chemical and granulometric parameters of bottom sediments in the assessment of successional stage and condition of floodplain water bodies was analyzed, as well as some aspects of nutritional quality of bottom sediments. Organic matter (OM), nitrogen and phosphorus content and granulometric parameters differed between permanent and temporary, as well as between old and young water bodies. In some habitats despite of relatively low C/N ratio and high OM content sediments were not favourable for detritivores. Organic matter content in sediments of floodplain water bodies may be used in the assessment of Corg and N with high probability.
PL
Analizowano przydatność podstawowych chemicznych i granulometrycznych badań osadów dennych w ocenie stadium sukcesji oraz kondycji zbiorników wodnych terenów zalewowych, jak również niektóre aspekty jakości pokarmowej osadów. Zawartość materii organicznej, azotu i fosforu oraz parametry granulometryczne osadów dennych różniły się w zbiornikach trwałych i okresowych, a także w zbiornikach starych i młodych. W niektórych biotopach pomimo stosunkowo niskiego stosunku C/N i wysokiej zawartości materii organicznej osady były niekorzystne dla detrytusożerców. Zawartość materii organicznej w osadach zbiorników terenów zalewowych może być z dużym prawdopodobieństwem wykorzystywana w ocenie zawartości C i N.
EN
Research on soil erosion undertaken on selected slopes of the Suwałki Lakeland (NE Poland) in years 1986-1989, 1998-1999 and in 2007 allowed to determine features of deposits transported and deposited within the slopes. Sedimentological analyses were used and following granulometric indices calculated: mean grain size diameter, sorting and skewness. Organic matter content was also determined by loss on ignition. Size of mineral grains (Mz and d-5%) were analysed in relation to rainfall erosivity. Analyses of sediments originated from soil erosion supports previous findings regarding their structural and textural features. Granulometric composition of deluvial deposits is determined by the source material - soil cover. Analysed slope deposits were medium and weakly sorted and their skewness was positive which shows similarity to the slope soil cover. Deposits originated from rill erosion had skewness varying from slightly positive to slightly negative. Rainfall erosivity weakly correlates with the size of mineral grains transported and deposited. This is explained by the fact that transported material included not only separate grains but also grain aggregates and because the material partially originated from rainsplash. Following juxtaposition of sedimentological indices: Mz-σ1, Mz-Sk1, Sk1-σ1 and also Mz with loss on ignition proved helpful in determining conditions of the erosion-transportdeposition process. Multimodal frequency curves with a low amplitude of the modes are characteristic and typical for deluvial sediment. It is found that the minimum transport distance needed for registration of the process in sedimentological properties of the deposits is 30 m. Moreover, only rainfall of a high intensity was able to modify sedimentological proporties of the deposits.
PL
W referacie przedstawiono wybrane, najważniejsze elementy automatyki występujące w automatyzacji zakładów przeróbki rud miedzi na tle tendencji w rozwoju przemysłowych układów automatyki i systemów sterowania. Podano podstawowe dane dotyczące funkcjonujących w tych zakładach: analizatorów zawartości pierwiastków, granulometrów, zautomatyzowanych maszyn przeróbczych, sterowników i systemów sterowania.
EN
In the paper the selected, the most important elements of automation occurring in copper ores processing industry plants were presented on background of the tendencies of automation industrial systems and steering systems' development. The basic data concerning the functioning in these plants elements content analysators, granulometers, processing machines automatisation, drivers and systems of steering were presented too.
EN
Mathematical morphology is a geometric approach in image processing and analysis with a strong mathematical flavor. Originally, it was developed as a powerful tool for shape analysis in binary and, later, grey-scale images. But it was soon recognized that the underlying ideas could be extended naturally to a much wider class of mathematical objects, namely complete lattices. This paper presents, in a bird's eye view, the foundations of mathematical morphology, or more precisely, the theory of morphological operators on complete lattices.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.