Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 232

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  power industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
EN
Cleaning the belt conveyor system components is one of the greatest challenges when it comes to operational reliability and fire safety. Machines and equipment used abroad for cleaning the conveyor belt and removing dirt accumulating under and next to the conveyor are discussed. The importance of cleaning the conveyor’s surroundings with respect to reliability of the belt operation and fire hazard, is emphasized. Design of the boom to clean the floor under and next to the conveyor belt, is presented in detail. The boom is equipped with a jaw bucket that allows for pushing, scooping, and moving (hauling away) the run-of-mine. It was installed on an adapted existing caterpillar chassis powered by an electro-hydraulic unit. The kinematics of boom operation in a confined workspace is analysed. The 3D visualization and a description of the boom design with a preliminary FEM analysis of the boom’s arm is presented. The design and range of the boom's operation allow cleaning backfilled and hard-to-reach spaces under the working conveyor.
EN
The article presents an outline of the development of the domestic energy sector from the very beginning of its operation. It discusses the impact of the research conducted at the Stanisław Staszic Institute of Ferrous Metallurgy in Gliwice on the selection of steel grades for operation at elevated and high temperatures for applications in the Polish power industry. The article presents the research and implementation achievements of the research workers of the Institute with the discussion and the purpose of their creation. The article presents the area of joint scientific and research achievements of the Institute of Ferrous Metallurgy with affiliated domestic and foreign research centres, documented by numerous research projects and publications in renowned scientific journals.
PL
Przedstawiono zarys rozwoju krajowej energetyki od początku jej funkcjonowania. Omówiono wpływ badań prowadzonych w Instytucie Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach na dobór gatunków stali do pracy w podwyższonej i wysokiej temperaturze do zastosowań w polskiej energetyce. Zaprezentowano dorobek badawczo-wdrożeniowy pracowników naukowych Instytutu z omówieniem i celowością ich powstania. Przedstawiono obszar wspólnych dokonań naukowo-badawczych Instytutu Metalurgii Żelaza z zaprzyjaźnionymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi, udokumentowanymi licznymi projektami badawczymi i publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych.
PL
Dla wszystkich energetyków nie ma nic ważniejszego, jak odbudowanie etosu energetyka (w części dotyczącej zdolności do podejmowania trudnych wyzwań oraz profesjonalizmu). W ramach etosu energetyka-profesora najważniejsza jest dzisiaj odpowiedzialność za budowanie zrozumienia przez polityków wpływu przełomu w energetyce na makroekonomię i na zmiany społeczne w horyzoncie 2050. W artykule opisano historię polskiej elektryfikacji i historię kształtowania się po II wojnie światowej polskiej elektroenergetyki jako sektora. Stwierdzono, że 800 wydań i 74 lata istnienia „Energetyki” są argumentem na rzecz jej włączenia się w transformację polskiej energetyki paliw kopalnych do elektroprosumeryzmu. Wyzwaniem moralnym i intelektualnym dla polskich energetyków obecnie jest odnaleźć się na skrzyżowaniach techniki, mikroekonomii i humanistyki. Na tych skrzyżowaniach będą na świecie powstawać węzły struktur elektroprosumeryzmu, gospodarki cyfrowej, przemysłu 4.0, … To te węzły będą fundamentem procesów społecznych i bezpieczeństwa szeroko rozumianego środowiska przyrodniczego, obejmującego zmiany klimatyczne.
EN
For all power engineers there is nothing more important than to reinstate the power engineers' ethic (in the part concerning ability to take up difficult challenges and their professionalism). Within the ethic of a professor power engineer the most important today is the responsibility for creating the understanding between politicians concerning the influence that the breakthrough in power industry will exert on macroeconomy and on social changes in the 2050 horizon. Described is here the history of Poland's electrification and the history of shaping the Polish power industry as a sector after the Second World War. Concluded is that 800 issues and 74 years of "Energetyka" presence in the publishing market are the argument for its inclusion into the transformation of the Polish power industry from that one based on fossil fuels to electroprosumerism. Today, the moral and social challenge for Polish power engineers is to find themselves on crossings of technology, microeconomy and humanities. On these crossings there will emerge in the world the nodes of such structures like electrprosumerism, digital economy, industry 4.0, ... . And it is these nodes that will be the cornerstone of social processes and safety of the widely understood natural environment including climate changes.
4
EN
The article presents the results of the analysis of the costs of losses at distributors and consumers of electricity, caused by failures of medium voltage overhead and cable power lines operated by domestic distribution companies. The components of failure costs were analyzed. Average values, standard deviations and confidence intervals for the mean value were also determined: The non-parametric verification of the costs analyzed was also carried out.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy kosztów strat u dystrybutorów oraz odbiorców energii elektrycznej, spowodowanych awariami napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych średniego napięcia eksploatowanych w krajowych spółkach dystrybucyjnych. Analizie poddano składniki kosztów awarii. Wyznaczono wartości średnie, odchylenia standardowe oraz przedziały ufności dla średniej. Dokonano także weryfikacji nieparametrycznej analizowanych kosztów.
EN
The results of laboratory analyzes determining the share of rare earth elements (REE) in power plant wastes (fly ashes and furnace slag) are presented. The waste material was acquired from power plants located in the Upper Silesian Industrial District. Ashes and slags were analysed in the laboratory using the inductively coupled plasma mass spectrometry method (ICP-MS), aimed at determining the quantitative share of REE in power plant wastes. The results of measurement of rare earth elements content in fly ashes and furnace slags were compared with the literature data, showing some discrepancies in the intensity of valuable elements. On the basis of laboratory analyzes, the economic justification for recovering the valuable elements from the selected material was formulated.
PL
Artykuł zawiera wyniki analiz laboratoryjnych, określających udział pierwiastków ziem rzadkich (REE) w odpadach energetycznych (popioły lotne i żużle paleniskowe). Materiał odpadowy pozyskany został z elektrowni znajdujących się na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Analizy laboratoryjne popiołów oraz żużli przeprowadzono metodą spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej(ICP-MS), mające na celu określenie ilościowego udziału REE w odpadach energetycznych. Wyniki pomiarów zawartości pierwiastków ziem rzadkich w popiołach lotnych i żużlach paleniskowych porównano z danymi literaturowymi, wykazując pewne rozbieżności w intensywności ich występowania. Na podstawie analiz laboratoryjnych sformułowano ekonomiczne uzasadnienie odzyskiwania cennych pierwiastków z wybranego materiału.
EN
The article presents an analysis of precipitation processes in heat-resistant TP347HFG steel after 41,000 h of operation at 585°C. Microstructure investigation showed that the use of the tested steel resulted mainly in the precipitation processes occurring at grain boundaries. Identification of the precipitates showed the presence of M23C6 carbides and σ phase particles along boundaries. Single M23C6 carbide particles were revealed also at twin boundaries. Inside austenite grains, apart from large, primary precipitates, finely-dispersed secondary NbX particles (X = C,N) were also observed.
PL
W pracy przedstawiono analizę procesów wydzieleniowych w żarowytrzymałej stali TP347HFG po 41 000 h eksploatacji w temperaturze 585°C. Przeprowadzone badania mikrostrukturalne wykazały, że eksploatacja badanej stali spowodowała przede wszystkim zajście procesów wydzieleniowych na granicach ziaren. Identyfikacja wydzieleń wykazała występowanie po granicach węglików typu M23C6 oraz cząstek fazy σ. Pojedyncze cząstki węglików M23C6 ujawniono również na granicach bliźniaków. Wewnątrz ziaren austenitu oprócz dużych, pierwotnych wydzieleń, obserwowano również drobnodyspersyjne wtórne cząstki NbX (X = C,N).
EN
The primary objective of the article is to identify conditions of restructuring from the point of view of Polish enterprises operating in the traditional industry, black coal mining, iron and steel metallurgy and the power industry. They are strongly connected with one another and play a strategic role in the economy of the country.
PL
Organizacja techniki prac pod napięciem (PPN) na urządzeniach prądu przemiennego 50Hz o różnych poziomach napięcia nie jest objęta w Polsce systemowym rozwiązaniem. Krajowe koncerny energetyczne kształtują ją pod kątem własnych możliwości starając się poprawić jakość i efektywność pracy sieci dystrybucyjnej i przesyłowej. Impuls do rozwoju tej techniki dano w latach 1973-76 tworząc pod egidą ówczesnych władz energetyki i pierwsze przepisy regulujące wykonywanie tych prac, poparte ostatnim Rozporządzeniem MG ds. wymagań BHP przy urządzeniach energetycznych z 2013 roku. W artykule zamieszczono aktualny przegląd osiągnięć i zamierzenia rozwojowe w technice PPN w sieciowej energetyce zawodowej.
EN
The organization of live-line working with AC 50Hz devices of different voltage levels is not covered by a systemic solution. National power engineering companies organize this work according to their own capabilities, trying to improve the quality and efficiency of distribution and transmission networks. The live-line technology was launched in the period 1973-76 by Poland's power engineering authorities. Then the first laws how to conduct such works were passed. The issue was supported in 2013 by the decree of the Minister of Economy on occupational work and safety with respect to power engineering equipment. The article contains a review of achievements and development plans related to live-line working in power engineering networks.
9
Content available remote Statistical analysis and modeling of the reliability of overhead low voltage lines
EN
The paper present a thorough analysis of seasonality and causes of failures of low voltage overhead lines. Such lines are mainly characteristic of rural areas. An average duration of failures, average duration of emergency shutdown and average duration of power supply interruptions were determined. Based on empirical data, probability density functions for the above-mentioned times were also determined.
PL
W artykule przedstawiona została wnikliwa analiza sezonowości oraz przyczyn awarii linii napowietrznych niskiego napięcia. Linie takie są charakterystyczne przede wszystkim dla terenów wiejskich. Wyznaczono średni czas trwania awarii, średni czas trwania wyłączenia awaryjnego oraz średni czas trwania przerw w zasilaniu odbiorców. Na podstawie danych empirycznych wyznaczono również funkcje gęstości prawdopodobieństwa dla ww. czasów.
PL
Opisano System Diagnostyki Bloku Energetycznego autorstwa pracowników merytorycznych IASE Sp. z o.o. przy współpracy z pracownikami PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, będący narzędziem do monitorowania stanów awaryjnych i wykrywania ograniczeń w prawidłowej pracy bloku energetycznego. Elementami składowymi systemu są: kontrola jakości automatycznej regulacji oraz diagnostyki pracy bloku energetycznego w postaci wykrywania przekroczeń istotnych parametrów technologicznych, charakterystyk urządzeń wykonawczych oraz szczelności zaworów wtryskowych. Może on współpracować z systemami DCS, jak również z systemami umożliwiającymi dostęp do ich archiwum. Opracowany serwer raportów może generować informacje dotyczące pracy bloku o zdefiniowanej przez Użytkownika konfiguracji, co pozwala na ocenę stanu bloku w dowolnie zdefiniowanym czasie. Uzyskane informacje dają możliwość wczesnego wykrycia zagrożeń dla stabilnej pracy bloku i podjęcia ewentualnych działań prewencyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem. Dzięki temu można uzyskać wydajniejszą, optymalną i niezawodną pracę elektrowni oraz redukcję kosztów eksploatacyjnych. System Diagnostyki został z powodzeniem wdrożony na dwóch blokach energetycznych o mocy 380 MW w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.
EN
Described is the Power Unit Diagnostic System of the authorship of IASE Sp. z o.o. professional staff memebers in cooperation with employees of PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów and being the tool for emergency conditions monitoring and detecting disturbances in a power unit proper operation. The system components are the quality control of automatic regulation and diagnostcs of a power unit operation in the form of detecting the overpassing of substantial technological parameters, characteristics of executional devices and injectors’ leak tightness. It can cooperate with DCS systems as well as with systems enabling an access to their archives. The developed report server can generate informations concerning the unit operation of the defined by the User configuration that ­allows the assessment of the unit condition in a freely defined time period. The obtained informations give possibility to early detect any threats for a stable unit operation and introduce preventive measures with appropriate advance. This allows to get more efficient, optimum and reliable power plant operation and reduction of operating costs. The Diagnostic System has been successfully implemented in two 380 MW power units in PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.
PL
Przedstawiono historię Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu, który obchodzi jubileusz 70-lecia. Założycielem Instytutu, początkowo funkcjonującego w strukturach Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, był Jan Kożuchowski (1911-1994), jeden z najwybitniejszych elektryków polskich. Przez cały okres swego istnienia działalność IASE związana z energetyką była znana i ceniona w tym środowisku.
EN
Presented is the history of the Institute of Power System Automation in Wrocław which is now celebrating its 70th anniversary of establishment. The founder of the Institute that initially functioned in the structures of the Faculty of Electrical Engineering of the Wrocław University of Science and Technology was Mr Jan Kożuchowski (1911-1994), one of the most outstanding Polish electrical engineers. During its entire existence the IASE activity connected with the power industry has been very vell known and valued in this environment.
12
Content available Badania termowizyjne w stacjach dystrybucyjnych 15kV
PL
Pomiary termowizyjne są doskonałą metodą szybkiej diagnostyki systemu elektroenergetycznego, nie mniej jednak są obarczone pewnymi niedoskonałościami. Błędy popełniane w trakcie badania mogą wpłynąć na ich wynik i spowodować, że ich interpretacja nie będzie rzetelna. Oprócz typowej niepewności pomiaru wynikającej min. z przyczyn sprzętowych, zdarzają się również błędy przypadkowe, których źródło jest w ogólnym przypadku trudne do zidentyfikowania. Umiejętność ich unikania, znajomość sprzętu badawczego oraz prawidłowe rozpoznanie środowiska wykonywania pomiarów pozwalają uzyskać wiarygodne termogramy.
EN
Thermovision measurements are an excellent method of quick diagnostics of the power system, however, they are burdened with some imperfections. Mistakes made during the test can offset the results and make the interpretation of the thermograms unreliable. In addition to the typical uncertainty of measurement resulting from min. due to hardware reasons, there are also accidental errors whose origin address is diametrically opposed. The ability to avoid them, knowledge of test equipment and correct recognition of the measurement environment allow us to obtain reliable thermograms.
EN
The article concerns the revitalising heat treatment of components of the pressure part of power units operating under creep conditions. The possibilities of “recovering” the structure and functional properties similar to those of the initial state are shown on the example of elbows and straight sections made of 14MoV6-3 steel (13HMF), after long-term operation, significantly beyond the computational working time, with slightly diversified but significant exhaustion. It is possible by selecting the type and parameters of heat treatment depending on the structure class after operation and the corresponding degree of exhaustion. The effectiveness of revitalising heat treatment is shown, especially in relation to the recovery of impact resistance and creep resistance due to the obtained structure corresponding to the initial state. The defined limitation in the operation of revitalising heat treatment of materials after long-term operation in creep conditions is the structure after operation, in which the initiation of internal damages as a result of creep will be revealed.
PL
Artykuł dotyczy rewitalizującej obróbki cieplnej elementów części ciśnieniowej bloków energetycznych pracujących w warunkach pełzania. Na przykładzie kolan i odcinków prostych ze stali 14MoV6-3 (13HMF) po długotrwałej eksploatacji znacznie poza obliczeniowym czasem pracy, o nieco zróżnicowanym, ale znacznym stopniu wyczerpania, pokazano możliwości „odzyskania” struktury i właściwości użytkowych zbliżonych do charakterystycznych dla stanu wyjściowego. Jest to możliwe poprzez dobór rodzaju i parametrów obróbki cieplnej w zależności od klasy struktury po eksploatacji i odpowiadającego jej stopnia wyczerpania. Pokazano skuteczność rewitalizującej obróbki cieplnej, szczególnie w stosunku do odzyskania udarności i odporności na pełzanie dzięki uzyskanej strukturze odpowiadającej charakterystycznej dla stanu wyjściowego. Zdefiniowanym ograniczeniem w stosowaniu rewitalizującej obróbki cieplnej materiałów po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania jest struktura po eksploatacji, w której zostanie ujawnione zapoczątkowanie uszkodzeń wewnętrznych w wyniku pełzania.
PL
Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące zmniejszenia emisji tlenków azotu (NOx) do atmosfery przez przemysł energetyczny wymuszają stosowanie nowych technologii odazotowania spalin. Taki proces może negatywnie wpływać na jakość ubocznych produktów spalania (UPS) [1–2]. Dlatego podjęto badania mające określić wpływ zawartości amoniaku na właściwości popiołów lotnych. Objęto nimi popioły lotne krzemionkowe ze spalania węgla kamiennego oraz popioły fluidalne ze spalania węgla brunatnego. Dla wytypowanych próbek popiołów pochodzących z instalacji, w których wprowadzono system odazotowania spalin, oznaczono zawartość amoniaku w suchej masie oraz w wyciągu wodnym. Określono wpływ zawartości amoniaku w popiołach lotnych na właściwości wytrzymałościowe cementów z ich udziałem. Wykonano również analizy wpływu czasu wietrzenia na zawartość azotu amonowego w suchej masie popiołów. Do zbadania procesu wydzielania się amoniaku zastosowano metodę analizy termicznej.
EN
European Union imposes ordinances which referred to reduction of nitrogen oxides emission to atmosphere emitted by energy industry. New flue gasses denitrification technologies have to be applied to cope with that directives. Unlikely this process may negatively influence on the combustion by-products quality. For this reason the research aimed to test the influence of ammonia content in fly ashes on their properties had been proceeded. In this research the fly ashes from conventional combustion of coal and FBC (fluidized bed combustion) fly ashes from combustion of lignite were used. For chosen fly ash samples originated from flue gas denitrification installations, the ammonia content in dry mass and water extracts was tested. Moreover the influence of ammonia content in fly ashes on strength of cement-ash mortars was studied. The effect of airing time on ammonia quantity in dry mass was analyzed. To investigate the process of ammonia evolution, the differential thermal analyses were carried out.
PL
Od ponad 30 lał autor zajmuje się eksploatacją i diagnostyką maszyn w krajowym przemyśle i energetyce. Analizuje stan i stopień zużycia maszyn i urządzeń, statystyki i przyczyny uszkodzeń oraz stopień zaawansowania diagnostyki maszyn - głównie w krajowych cementowniach, zakładach remontowych maszyn elektrycznych, maszyn przepływowych, elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach. W początkowym okresie obserwacji i analizy autor stwierdził dużą ilość awarii zespołów maszynowych, które niosły za sobą duże straty finansowe. W przedsiębiorstwach prowadzona była eksploatacja planowo-zapobiegawcza, uwarunkowana okresem eksploatacji maszyny, a określenie przyczyny awarii miało miejsce zazwyczaj w czasie przeglądu poawaryjnego.
PL
W artykule przedstawiono przegląd technologii plazmowych stosowanych w energetyce do produkcji energii z węgli. Scharakteryzowano najczęściej stosowane źródła plazmy termicznej wykorzystywane w palnikach pyłowych i reaktorach stosowanych w procesach spalania/zgazowania/pirolizy. Zaprezentowano doświadczenia z wykorzystania techniki plazmowej w urządzeniach kotłowych i reaktorach zgazowujących. Przedstawiono propozycje wykorzystania plazmy termicznej w cyklu technologicznym przetwarzania paliwa w pyłowych kotłach energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich pracy przy obniżonym minimum technicznym.
EN
Presented is an overview of plasma technologies used in power industry for production of energy from coals. Characterised are the most often applied thermal plasma sources used in dust burners and reactors used in combustion/gasification/pyrolysis processes. Described is the experience gained from application of plasma technology in boiler plants and gasifying reactors. Discussed are proposals concerning the use of thermal plasma in a technology cycle of fuel processing in pulverised fuel power boilers with the special attention paid to their work in conditions of the reduced technical minimum.
17
Content available remote Analysis of the microstructure and properties of T92 steel after long-term service
EN
Purpose: The purpose of the investigation was to determine and analyse the changes in the microstructure and mechanical properties of the T92 steel after service in creep conditions of the following parameters: temperature – 575°C, pressure – 28.2 MPa, service time – 41914 hrs. Design/methodology/approach: The tests were performed on the test samples taken from a pipe section of a steam superheater after long-term service. The range of the investigations included: microstructural investigation – the optical and SEM microscopy, the analysis of precipitation – carbide isolates, the investigation of mechanical properties: the Vickers hardness measurement, the impact test and static tensile test. Findings: The performed tests showed a slight degree of exhaustion of the structure of the analysed T92 steel. The relatively small changes in the microstructure of the examined steel were reflected in the still retained high mechanical properties. Research limitations/implications: he analysis of the microstructure of the examined steel using SEM was performed to determine the influence of the service on the processes of changes in the precipitate morphology. Practical implications: The metal science investigation of the sections taken from the elements of the power installations after long-term service is one of the basic elements of building the data base of materials and their joints used in the power industry. The results obtained from the performed research constitute a building block for the degradation characteristics of the microstructure and mechanical properties of martensitic steels of the 9-12%Cr type. Originality/value: The results of investigation and analysis of the metallographic and mechanical properties of martensitic T92 steel after long-term service are presented.
PL
Wykorzystanie kamery termowizyjnej do oceny stanu technicznego aparatury rozdzielczej i dystrybucyjnej systemu energetycznego ma bezpośredni wpływ na zachowanie ciągłości dostaw energii elektrycznej. Szczególne warunki środowiskowe, odnoszą się bezpośrednio do sposobu interpretacji wyników pomiarów. Zaprezentowane przykłady badań termowizyjnych, obrazują mechanizmy działań stosowane w praktyce zawodowej. Uzmysławiają, że zignorowanie nawet najmniejszych nieprawidłowości może skutkować rozległą awarią systemu energetycznego. Natomiast prawidłowa weryfikacja termogramów umożliwia diagnostykę sytemu bez konieczności pozbawiania dopływu energii elektrycznej do odbiorców przemysłowych i indywidualnych.
EN
The use of a thermal imaging cameras to analyze the technical condition of the switchgear and distribution of the energy system has a direct impact on the continuity of electricity supply. Specific environmental conditions relate directly to how to interpret the results. The presented examples of research of the thermal imaging, illustrate the mechanisms of action used in professional practice. They make clear that ignoring even the smallest irregularities may result in the failure of an extensive energy systems. Whereas the correct verification of the thermal image allows diagnostics of the system without depriving voltage transmission facilities and thus without disconnecting customers.
PL
W artykule przedstawiono wpływ międzynarodowych umów klimatycznych na przemysł energetyczny i węglowy. Ostatnie zawarte porozumienie, podpisane w Paryżu, określa globalny plan, pozwalający minimalizować groźne dla klimatu skutki globalnego ocieplenia, wynikłego między innymi z emisji dwutlenku węgla. Kluczową rolę w podpisaniu tego pierwszego na świecie prawnie wiążącego porozumienia odegrała Unia Europejska, która również jest prekursorem, we wdrożeniach dotyczących handlu emisjami dwutlenku węgla (Emission Trading Scheme – ETS w Unii Europejskiej). Zaprojektowany w USA system handlu emisjami CO2 stał się wzorem dla Komisji Europejskiej, która zaproponowała opartą na nim dyrektywę 2003/87/WE. Ponadto, w artykule zwrócono uwagę na korelację cen EUA ( European Union Allowances ) z cenami węgla w portach ARA, oraz na rolę rynku węgla na określenie wartości uprawnień CO2.
EN
The aspect of climate change in the modern world is one of the broader issues of global social and economic policy. Climate change implies a modification of the business environment, especially the energy sector. Any change in the conditions in which the company operates is the cause, the effect of which becomes its financial situation during the relevant period. Therefore, climate policy will play an increasingly important role in shaping the energy of the future. At present, energy companies are taking measures to process primary energy from fossil fuels, in particular coal, in an efficient and environmentally friendly way. The article presents the impact of international climate agreements on the energy and coal industries. The latest agreement signed in Paris defines a global plan to minimize the dangerous effects of global warming on the climate arising from carbon emissions. The most important outcome of the agreement was the unification of many countries with a common goal. The European Union played a key role in signing the first legally binding agreement in the world, which is also a forerunner in the carbon trading system: EU ETS (European Union Emission Trading Scheme) The US-based CO2 emissions trading system has become a model for the European Commission. In addition, the article highlights the correlation between the EUA ( European Union Allowances) and “ARA coal” prices as well as the role of the coal market in price formation of emission allowances.
PL
W pracy przedstawiono technologię spawania innowacyjnej rury kompozytowej w postaci złącza doczołowego. Celem prowadzonych badań była ocena jakości złącza spawanego z rury kompozytowej. Połączenie spawane złożone z rur ze stali 3R12/4L7 zostało poddane badaniom makroskopowym i mikroskopowym oraz pomiarom twardości. Uzyskane wyniki świadczą o wysokiej jakości połączenia spawanego, a zastosowana technologia może w przyszłości posłużyć inżynierom spawalnikom, technologom oraz konstruktorom w projektowaniu złączy z innowacyjnego materiału.
EN
The paper presents the developed welding technology innovative composite pipe in the form of a butt-welded joint. The object of the study was to assess the quality of the welded joint with the composite pipe. The welded joint made of steel 3R12/4L7 has been tested macroscopic and microscopic, then measured for hardness with Vickers method. The results show high quality of the weld joint, and the technology can be used in the future welding engineers, technologists and engineers in the design of the connectors on the innovative material.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.