Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  barwniki reaktywne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Adsorption performance of dyes over zeolite for textile wastewater treatment
EN
Removal of textile dyes from wastewater have recently attracted much attention, due to the toxicity, difficult visibility, and thereby the negative consequences on the aqueous environment. Therefore, there have been diverse promising new techniques such as adsorption for dyes removal from industrial wastewater. Compared to the highly cost treatment techniques, removal of dyes using the adsorption process is relatively simple and requires less cost. Synthetic zeolite was used in this research as a high capacity nano-adsorbent for the removal of reactive dyes from coloured wastewater. The impact of main parameters: dose of adsorbent (0.0025 to 0.02 g), pollutant concentration (25 to 200 mg/L), contact time (10 to 120 minutes), degree of agitation (25 and 300 rpm), and solution pH (2 to 8) on adsorption performance of the synthesised zeolite was investigated. The optimum values of these parameters to remove dyes efficiently at 90 % removal were 0.02 g, 200 mg/L, 80 min, 300 rpm, and 6-7 respectively. Also, two models were evaluated, the Langmuir and Freundlich isotherms. Langmuir isotherm was more efficient for representing the data than the Freundlich. The results of the Langmuir isotherm gave KL = 0.08 L/mg, qm = 6.02 mg/g, and R2 = 0.98, which fitted to the adsorption data of zeolite. Reactive dye adsorption by synthetic zeolite is a vital tool in identifying the fate of dye removal from industrial wastewater treatment plants.
EN
The aim of the study was to evaluate the effectiveness of the technology proposed for low-loaded wastewater treatment enabling multiple reuse of recycled water in a closed circuit. The subject of the study was real textile wastewater produced during the dyeing of cellulose fibres with reactive dyes. Initial wastewater was divided into low- and high-loaded streams. The low-loaded wastewater was subjected to pretreatment at biological, ultrafiltration and ozonation stages. The pretreatment was carried out four times. The reclaimed water was reused in the rinsing and washing operations. Evaluation was made of functional properties of cotton knitted fabric dyed in the process in which the reclaimed water was used. The permissible number of recycling cycles of reclaimed water for selected unit operations (rinsing, washing) was analysed with respect to functional properties of the dyed knitted fabric. In selected cases for all parameters tested, good, acceptable colorfastness was obtained.
PL
Celem badań było sprawdzenie możliwości wielokrotnego użycia odzyskanej ze ścieków pofarbiarskich wody w obiegu zamkniętym. Przedmiotem badań były rzeczywiste ścieki włókiennicze pochodzące z technologii barwienia wyrobów z włókien celulozowych barwnikami reaktywnymi. Ścieki wyjściowe były rozdzielane na strumienie niskoobciążone i wyżej obciążone. Ścieki niskoobciążone poddano podczyszczaniu w etapach biologicznym, ultrafiltracji i ozonowania. Podczyszczanie wykonywano czterokrotnie. Odzyskana woda była zawracana do operacji płukania i prania. Dokonano oceny parametrów użytkowych dzianin bawełnianych wybarwionych w procesie technologicznym, w którym wykorzystano odzyskaną wodę. Dopuszczalna ilość cykli zawracania odzyskanej wody do wytypowanych operacji jednostkowych (płukanie, pranie) była analizowana w odniesieniu do uzyskanych parametrów użytkowych barwionych dzianin. W wybranych próbach dla wszystkich badanych parametrów uzyskano dobre, akceptowalne odporności wybarwień.
EN
Two methods of Reactive Black 5 dye removal were compared in this work, namely electrocoagulation (EC) and one based on spontaneous electrochemical oxidation of zero-valent iron (ZVI). Both methods are based on electrode processes and the sorption process and allow to achieve a similar effectiveness of dye removal. In the case of ZVI, however, a longer contact time or a greater surface area of the electrodes applied is necessary. In turn, the ZVI enables to conduct the processes of dye removal with no requirement for an external source of electric current (lower exploitation inputs). The study demonstrated that the application of both the ZVI method and EC is especially advisable in the case of lower initial concentrations of dye in the solution, i.e. the higher the concentration, the lower the contribution of electrode processes in dye removal from the solution and the greater the contribution of sorption processes.
PL
W ramach niniejszej pracy porównano dwie metody usuwania barwnika Reactive Black 5. Metodę elektrokoagulacji (EC), oraz metodę opartą na samorzutnym elektrochemicznym utlenianiu żelaza na 0 stopniu utlenienia (ZVI). Obie metody wykorzystują procesy elektrodowe oraz procesy sorpcji, umożliwiając uzyskanie podobnej efektywność usuwania barwnika. W przypadku ZVI wymagany jest jednak dłuższy czas kontaktu, lub większa powierzchnia zastosowanych elektrod. ZVI umożliwia jednak przeprowadzenie procesów usuwania barwy, bez konieczności stosowania zewnętrznego źródła prądu (mniejsze nakłady eksploatacyjne). Badania wykazały, że zastosowanie zarówno metody ZVI i EC ma szczególne uzasadnienie w przypadku niższych stężeń początkowych barwnika w roztworze. Im wyższe stężenie, tym udział procesów elektrodowych w usuwaniu barwy roztworu jest mniejszy a przewagę zyskują procesy sorpcji.
EN
The polyfunctional reactive dyes containing three and four reactive groups were synthesised. The received dyes were applied on cellulose fibres by exhaustion methods at 60 °C and „pad-batch” method in room temperature. The degrees of exhaustion and coefficients dye fixation with cellulose fibres were studied. Investigation showed that depending on chemical structure of reactive dyes, obtained various values of exhaustion (65–90-percent) and dye fixation (above 90- percent). The color measurement, using by the method CIE Lab showed that for each of dyeing methods the shade of dyeing fibres is slightly changing.
EN
A new idea was investigated in this study wherein the use of coagulants was assessed in the wash-off process to simultaneously remove unfixed reactive dyes from fabrics and wash off liquor. At the end of dark shade dyeing (5% owf) with C.I. Reactive Yellow 145, C.I. Reactive Red 194, and C.I. Reactive Black 5, fabrics were subjected to both conventional and new wash-off methods, and comparisons were made. The effectiveness of coagulant wash-off was evaluated in terms of the change in shade, wash fastness, rubbing properties, and colour difference values (ΔL*,ΔC*, Δh* & ΔE*). The colour removal efficiency (%) of liquor was considered as indicative of the removal of unfixed dyes from the fabric. Overall results have shown that the use of alum and MgCl2 coagulants during the wash-off process can achieve up to an 87% reduction in the colour of wash-off liquor, without compromising the colour properties of the dyed substrate.
PL
W pracy przedyskutowano nową koncepcję polegającą na zastosowaniu koagulantów w procesie prania z jednoczesnym usunięciem niezwiązanych barwników reaktywnych z tkanin tekstylnych i płynów pralniczych. Oceniano zmiany odcieni zabarwienia przy barwieniu barwnikami C.I. Reactive Yellow 145, C.I. Reactive Red 194 i C.I. Reactive Black 5; dla porównania materiały barwione poddano tradycyjnemu praniu i obróbce według opracowanej metody. Wyniki badań wykazały, że stosowanie koagulantów ałunu i MgCl2 podczas procesu pralniczego prowadzi do 87% redukcji koloru płynu pralniczego bez równoczesnego wpływu na kolor barwionych tkanin.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad usuwaniem barwników reaktywnych Reactive Red 198 i Reactive Blue 81 z roztworów wodnych w procesie sorpcji statycznej. Jako sorbent stosowano chitozan i jego modyfikacje: hydrożelowe kulki chitozanowe oraz ich sieciowane i kondycjonowane postacie. Jako czynniki sieciujące stosowano epichlorohydrynę oraz aldehyd glutarowy, a do kondycjonowania kulek chitozanowych używano wodorosiarczanu sodu. Modyfikacje chitozanu zwiększały pojemność sorpcyjną sorbentu, polepszając tym samym efekty usuwania barwników z ich wodnych roztworów. Najbardziej efektywnie sorpcja barwników przebiegała w kwaśnym środowisku.
EN
Chitosan powder and its beads (unmodified, cross-linked with glutaraldehyde or epichlorohydrin optionally conditioned with NaHSO4) were used for adsorption of 2 com. dyes. The highest adsorption capacity (4000–6000 mg/g) was achieved at cross-linked chitosan concn. 10.0 g/L, sorption time 24 h, pH 3.0 and initial concn. of dyes 1942.0–2014.0 mg/L. Chitosan powder was less efficient (330–590 mg/g). Adsorption processes were described by Freundlich or Langmuir isotherms.
EN
A water-soluble chitosan derivative N-[(2-hydroxy-3-trimethylammonium)propyl] chitosan chloride (HTCC) was prepared and used for the modification of soybean protein/poly (vinyl alcohol) blend fiber (SPF). The dying properties of modified SPF with Cibacron FN series reactive dyes were discussed in relation to a salt-free and alkaline/acidic denaturalization dyeing bath (green dyeing process). Results showed that dye exhaustion in the green dyeing process was obviously higher than that in the conventional dyeing process, despite the addition of a large amount salt in the latter case. However, the washing fastness of SPF treated with HTCC in the green dyeing process was inferior to that of untreated SPF in the conventional dyeing process. COD (chemical oxygen demand) values of the green dyeing process effluent were found to be decreased compared with conventional dyeing effluent, which indicated that the green dyeing process could decrease the amount of toxicity of dyeing effluent remarkably.
PL
Przygotowano rozpuszczalną w wodzie mieszankę pochodnej chitozanu - chlorek N-[(2-hydroksy-3-trimetyloamono)propylo] chitozanu (HTCC). Zastosowano ją dla modyfikacji mieszanki sojowych włókien proteinowych z PVA. Następnie badano właściwości barwienia zmodyfikowanych włókien za pomocą barwników reaktywnych Cibacron seria FN zastosowanych w kąpieli bezsolnej i zasadowo/kwasowej denaturalizacyjnej kąpieli (ekologiczny proces barwienia). Wyniki wskazały, że wyczerpanie barwnika w procesie ekologicznego barwienia było zasadniczo wyższe niż to przy barwieniu konwencjonalnym, niezależnie od dodatku dużej ilości soli w tym ostatnim. Jednakże odporność na pranie włókien barwionych w procesie ekologicznym była niższa w stosunku do procesu konwencjonalnego. Stwierdzono że wartość COD (chemiczne zapotrzebowanie tlenu) w przypadku ścieków z ekologicznego barwienia była niższa w porównaniu do ścieków z barwienia konwencjonalnego, co wskazuje, że proces ekologicznego barwienia może w znacznym stopniu zmniejszyć toksyczność ścieków.
8
Content available New Eco-friendly Method for Paper Dyeing
EN
For economical and environmental reasons, the paper industry has shifted the production of paper products towards dyed products made from pulp grades with a high content of recovered paper. The basic method for dyeing paper products is pulp colouring with direct and basic dyes. Disadvantages of this method include coloured white water and so-called „bleeding” processes when using those products. „Bleeding” processes are undesired when using tissue products. A new eco-friendly method for dyeing pulp with adducts of reactive dyes and selected cationic aliphatic polyamine compouds was developed. A reactive dye is added to refined pulp and then a cationic polyamine compound. The dyeing substance is adsorbed on the entire surface of refined cellulose based semi finished products in a water medium with a pH near to neutral. After web consolidation, an uniform dye penetrated paper product is obtained, with high colour life and strength. Reactive dyes contain 3’-carboxypyridine-1,3,5-triazine systems that react with cellulose in a medium near to neutral and at a temperature similar to web drying. As polyamine compounds, polycondensates of guanidine with hexamethylene-1.6-diamine and octamethylene-1,8-diamine were used. As was proved by a test done on coloured paper, these compounds are characterised by bactericidal and fungicidal properties, which are advised for tissue paper. The polyamine compounds mentioned cause the quantitative adsorption of dyes on cellulose based pulp, increasing the retention of cellulose fibre fines, and the white water is practically colourless. In principle, this dyeing method does not change the strength, optical, structural and dimensional properties of selected paper products.
PL
Ze względów ekonomiczno-ekologicznych przemysł papierniczy przestawił produkcję wyrobów papierniczych na barwne wyroby wytwarzane z mas papierniczych z dużym dodatkiem makulatury. Główną metodą barwienia wyrobów papierniczych jest barwienie masy barwnikami bezpośrednimi i zasadowymi. Wadą tej metody często są zabarwione wody podsitowe oraz tzw. procesy „krwawienia” w czasie użytkowania wyrobów. Procesy „krwawienia” są niepożądane w czasie użytkowania wyrobów higienicznych {produkty tissue). Opracowano nową proekologiczną metodę barwienia włóknistej masy papierniczej adduktami barwników reaktywnych i kationowych wyselekcjonowanych alifatycznych związków poliaminowych. Do zmielonej masy papierniczej jest dodawany barwnik reaktywny a następnie kationowy związek poliaminowy. Substancja barwiąca jest adsorbowana na całej powierzchni zmielonych półproduktów celulozowych w środowisku wodnym o pH zbliżonym do obojętnego. Po procesie konsolidacji wstęgi papierniczej otrzymuje się równomiernie przebarwiony wyrób papierniczy o dużej żywości i intensywności barwy. Barwniki reaktywne zawierają układy 3’-karboksypirydynotriazynowe wiążące się z celulozą w środowisku zbliżonym do obojętnego, w temperaturze zbliżonej do suszenia wstęgi papierniczej. Jako związki poliaminowe zastosowano polikondensaty guanidyny z heksametyleno-1,6-diaminą oraz oktametyleno-1,8-diaminą. Wymienione związki charakteryzują się właściwościami bakterio- i grzybobójczymi, co potwierdziły badania wykonane na wybarwionych papierach. Tego typu właściwości są wskazane w przypadku stosowania papierów higienicznych. Wymienione związki poliaminowe powodują praktycznie ilościową adsorpcję barwników na masie celulozowej, zwiększając jednocześnie zatrzymanie drobnych frakcji włókien celulozowych. Wody podsitowe są praktycznie bezbarwne. Ten sposób barwienia nie zmienia w zasadniczy sposób właściwości wytrzymałościowych, strukturalno-wymiarowych i optycznych wybranych wyrobów papierniczych.
EN
In the present work the dying process of linen and cotton fibers with selected reactive and direct dyes has been studied. Quantitative analysis of the dyes exhaustion from a dyebath and their sorption was performed spectrophotometrically. This study was undertaken to address the problems associated with technological and ecological aspects of use of these dyes in the dying process.
EN
This paper describes the adsorption thermodynamics of textile reactive dyes from aqueous solution on the waste ashes formed by burning brown coal at a city heating station. The values of thermodynamic parameters are the actual indicators for practical application in the adsorption process. Based on characteristic diagrams the thermodynamic parameters, enthalpy and entropy of adsorption are determined, and based on those data the Gibbs's free energy changes were determined. In all cases, there is a negative sign of the thermodynamic parameters. Entropy change (–2 to –3 J/K×mol) increases with increasing initial concentration of the adsorbate and decreases with increasing amount of adsorbent, suggesting a decrease in disordered system at the interface of solid - solution during the adsorption of dye on the ashes. Free energy (–1.7 to 5 kJ/mol) decreases with the concentration of adsorbate discontinuously but continuously with increasing temperature, which is associated with spontaneous nature of the process. Small negative values of enthalpy change (–2 to –6 kJ/mol), point to the physical nature and the energy stability of the reactive dyes adsorption by ashes.
PL
W pracy opisano termodynamikę adsorpcji reaktywnych barwników tkanin z roztworu wodnego na popiołach powstających jako odpad w wyniku spalania węgla brunatnego w miejskich ciepłowniach. Wartości parametrów termodynamicznych są właściwymi wskaźnikami służącymi praktycznemu opisowi procesu adsorpcji. Na podstawie odpowiednich diagramów zostały określone następujące parametry termodynamiczne: entalpia i entropia adsorpcji, a na podstawie tych danych określono zmiany energii Gibbsa. We wszystkich przypadkach wartości parametrów termodynamicznych były ujemne. Różnica entropii (–2 do –3 J/Kźmol) rośnie wraz ze wzrostem początkowego stężenia adsorbatu i zmniejsza się wraz ze zwiększającą się ilością adsorbentu, co sugeruje zmniejszenie nieuporządkowania układu na granicy fazy stałej i roztworu w trakcie adsorpcji barwnika na popiołach. Energia swobodna (–1,7 do 5 kJ/mol) zmniejsza się w sposób nieciągły wraz ze stężeniem adsorbatu, ale w sposób ciągły wraz ze wzrostem temperatury, co jest związane ze spontanicznym charakterem procesu. Małe, ujemne wartości zmiany entalpii (–2 do –6 kJ /mol) wskazują na fizyczny charakter i stabilność energii adsorpcji barwników reaktywnych na popiołach.
PL
W artykule opisano nowy reaktywny układ karboamidoetylo-sulfonylowinylowy do włókien poliamidowych. Zaprezentowano struktury barwników o handlowej nazwie ,,Eriofast" zawierających w/w element, wchodzących w skład trójki chromatycznej. Przedstawiono przegląd literatury, oraz wyniki badań własnych, dotyczących syntezy niezbędnego półproduktu - wodorosiarczanu 2-[2-[(3-aminobenzoilo)amino]etylosulfonylo] etylu.
EN
In this article is described novel carboamidoethylsulphonyhinyl unit reactive to polyamide fibres. Structures of dyes about the commercial name "Eriofast", containing the element mentioned above, being included in a chromatic threesome, were presented. A literature review, and findings of our own examinations, concerning the synthesis of the essential semiproduct - 2-[2-[(3-aminobenzoyl)amino]ethylsulfonyl]ethyl hydrogen sulphate were described too.
EN
Cellulosic/regenerated blended fabrics dyed with reactive dyes require a large amount of salt, which pollutes fresh watercourses. Due to the hydrolysis of the dye, the dyeing effluent consists of a large amount of hydrolysed dye, and it requires a high volume of water to remove the hydrolysed dye in a wash-off process. Lyocell/cotton fabrics were dyed with reactive dyes using conventional methods and pretreating the fabric with polyvinylamine chloride (at five different concentrations). Pretreated samples were dyed without using salt as an electrolyte. The influence of pretreatment on K/S value, wash fastness, rubbing fastness, tensile strength, flexural rigidity and crease recovery were determined. It was found that pretreatment of Lyocell/cotton fabrics with polyvinylamine chloride increases dye uptake and shows good wash fastness and rubbing fastness. There was a slight increase in crease recovery angle and flexural rigidity in the pretreated sample. It was determined that polyvinylamine chloride was found to be effective for pretreatment in salt-free dyeing of Lyocell/cotton fabrics.
14
Content available remote New method of discharge printing on cotton fabrics using horseradish peroxidase
EN
Textile discharge printing is the most versatile and important of the methods used for introducing design to textile fabrics. In discharge styles, the pattern is produced by the chemical destruction of the original dye in the printed areas. The discharging agents used can be oxidising or reducing agents, acids, alkalis and various salts. However, the most important methods of discharging are based formaldehyde sulphoxylates and thiourea dioxide. Recently, environmental and industrial safety concerns have increased the potential for the use of enzymes in textile processing to ensure eco-friendly production. Formaldehyde sulphoxylate (NaHSO2.CH2O.2H2O) is one of the most powerful discharging agents; however, it is quite toxic and produces formaldehyde, a known human carcinogen associated with nasal sinus cancer and nasopharyngeal cancer. In this work, a hazardous chemical has been replaced with eco-friendly horseradish peroxidase enzyme in textile discharge printing. Enzymatic discharge printing was carried out with a phenol oxidising enzyme system such that the reactive dye was selectively discharged from the cotton fabric in selected areas, creating a printed surface. The effects of enzyme concentration, pH of the printing paste, treatment time and the temperature of enzymatic treatment were studied. The optimum conditions for enzymatic discharge printing were found to be pH 8.5 at 70°C with a dye concentration of 80 g/L and 60 min as the treatment time.
18
Content available remote Eriofast - reaktywne barwniki do poliamidu (cześć II)
PL
Pojawienie się na rynku nowych reaktywnych barwników do barwienia włókna poliamidowego o bardzo dobrych właściwościach użytkowych i nieznanej strukturze chemicznej wzbudziło zainteresowanie producentów wyrobów włókienniczych i ośrodków naukowo-badawczych. W Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników o/z Barwników i Produktów Organicznych przeprowadzono badania zmierzające do określenia struktury tych barwników. W artykule przedstawiono metody syntezy odpowiedników trzech barwników z palety Eriofast: Yellow R, Red 2B i Black M oraz analizę porównawczą ich właściwości aplikacyjnych.
EN
Appearance on market a new reactive dyes (Eriofast) for polyamide aroused interest of textile products producers and research centers, including Institute for Engineering of Polymer Materials and Dyes Department of Dyes and Organie Products. In article the findings of synthesis and comparative assessment of spectroscopic and applied properties of three reactive dyes: Eriofast Yellow R, Eriofast Red 2B and Eriofast Black M are presented.
19
Content available remote Eriofast - reaktywne barwniki do barwienia poliamidu
PL
Pojawienie się na rynku nowych reaktywnych barwników do barwienia włókna poliamidowego o bardzo dobrych właściwościach użytkowych i nieznanej strukturze chemicznej wzbudziło zainteresowanie producentów wyrobów włókienniczych i ośrodków naukowo-badawczych. W Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników O/Z Barwników i Produktów Organicznych przeprowadzono badania zmierzające do określenia struktury tych barwników. W artykule przedstawiono wyniki analizy konstytucyjnej trzech barwników: Eriofast Yellow R, Eriofast Red 2B i Eriofast Black M.
EN
Appearance on market a new reactive dyes (Eriofast) for polyamide aroused interest of textile products producers and research centers, including Institute for Engineering of Polymer Materials and Dyes Department of Dyes and Organie Products. In article the findings of constitutional analysis of three reactive dyes: Eriofast Yellow R, Eriofast Red 2B and Eriofast Black M are presented.
20
Content available remote Synthesis and application of melamine urea based precondensates
EN
Formaldehyde based low molecular weight precondensates (fixers) are always have very important role in processing of woven fabrics. Two important applications of these chemicals are in fixing of dyes and improvement of crease resistant behavior of fabrics. The synthesis of a series of precondensates by the reaction of formaldehyde with various percent mole ratios of melamine/urea is described which belong to the class of thermosetting resins. The dyed cotton specimens were impregnated with fixers and cured at 150°C for 3 minutes using acetic acid curing catalyst. The rubbing fastness to crocking, color fastness to washing and light fastness is reported and found to be dependent on the fixing efficiency of precondensate to dye. Precondensate based on 50:50% mole ratio of melamine-urea-formaldehyde showed the excellent fixing efficacy. The fastness to light is found to be dependent on the aromatic character of melamine ring which obviously is due to the preferably absorption in the UV region. The fabrics with an intense color and good characteristics were obtained thus presenting a possibility for extension of the applied in practice textile precondensates.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.