Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  banking sector
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The current study aims to investigate the impact of four exogenous variables, namely, entrepreneurial orientation, entrepreneurial education, environmental factors, college experience toward the entrepreneurial intention of banking sector of Indonesia. To achieve this objective, data has been collected from the 450 managers of the banking sectors, and PLS-SEM was used to test the hypotheses. The key findings of the study have shown that entrepreneurial orientation, college experience, and environmental factors have a positive and significant effect on the entrepreneurial intention of banking sector of Indonesia. Based on the findings of the study, there are several practical and theoretical implications. The findings of the study could provide help to the policymakers to know about the importance to increase the entrepreneurial intention by the following exogenous variables. The findings of the study could also provide help to the researchers to conduct future research to increase the importance of the following study.
PL
Obecne badanie ma na celu zbadanie wpływu czterech zmiennych egzogenicznych, a mianowicie: orientacji przedsiębiorczej, edukacji przedsiębiorczej, czynników środowiskowych, doświadczenia uczelni na intencję przedsiębiorczości sektora bankowego w Indonezji. Aby osiągnąć ten cel, zebrano dane od 450 menedżerów sektorów bankowych, a do przetestowania hipotez wykorzystano PLS-SEM. Kluczowe wyniki badania wykazały, że orientacja na przedsiębiorczość, doświadczenie w nauce i czynniki środowiskowe mają pozytywny i znaczący wpływ na intencję przedsiębiorczości sektora bankowego w Indonezji. W oparciu o wyniki badania istnieje kilka praktycznych i teoretycznych implikacji. Wyniki badania mogą pomóc decydentom w zrozumieniu znaczenia zwiększenia intencji przedsiębiorczości przez następujące zmienne egzogeniczne. Wyniki badania mogą również pomóc naukowcom w przeprowadzeniu przyszłych badań w celu zwiększenia znaczenia następnego badania.
EN
The purpose of this article is to composite a banking stability indicator (BSI) from independent sub-indices (capital adequacy ratio (СA), asset quality (AQ), profitability (P) and liquidity (L)). The BSI was calculated using the Minimax normalization method. The composite index was used to analyze the financial stability of the banking sector of 29 countries and to build a risk map based on their national basic economic indicators. The Fitch’s Banking Stability Indicator (BSI) is a composite measure of banking system quality, which ranks countries by five levels of banking system quality (“very high” or А, “high” or B, “acceptable” or С, “low” or D and “very low” or E). This study also uses a novel method of stress-testing to measure banking stability. The proposed BSI index is intended both for comparative international assessment of financial stability of the banking sector and for its evaluation in the country. It gives the ability in the most general form to assess the banking sector from the point of view of international competitiveness and to compare it with other countries. On the other hand, it allows identifying the strengths and weaknesses of the current financial condition of the banking sector at the level of individual countries and monitoring its sustainability.
PL
Celem tego artykułu jest połączenie wskaźnika stabilności bankowej (BSI) z niezależnych subindeksów (współczynnik adekwatności kapitałowej (СA), jakość aktywów (AQ), rentowność (P) i płynność (L)). BSI obliczono za pomocą metody normalizacji Minimax. Złożony indeks został wykorzystany do analizy stabilności finansowej sektora bankowego w 29 krajach i do stworzenia mapy ryzyka opartej na ich krajowych podstawowych wskaźnikach ekonomicznych. Wskaźnik stabilności bankowości Fitch (BSI) jest złożoną miarą jakości systemu bankowego, która klasyfikuje kraje według pięciu poziomów jakości systemu bankowego („bardzo wysoki” lub А, „wysoki” lub B, „dopuszczalny” lub С, „niski” lub D i „bardzo niski” lub E). W badaniu wykorzystano również nowatorską metodę testów warunków skrajnych do pomiaru stabilności bankowości. Proponowany indeks BSI jest przeznaczony zarówno do międzynarodowej oceny porównawczej stabilności finansowej sektora bankowego, jak i do jego oceny w kraju. Daje to w najbardziej ogólnej formie możliwość oceny sektora bankowego z punktu widzenia międzynarodowej konkurencyjności i porównania go z innymi krajami. Z drugiej strony pozwala zidentyfikować mocne i słabe strony obecnej sytuacji finansowej sektora bankowego na poziomie poszczególnych krajów i monitorować jego trwałość.
EN
This study aimed to examine the influence of internal marketing on organizational commitment among Yemeni banks. The study adopted internal marketing factors comprised of different dimensions namely vision, development, rewards, empowerment and internal communication as the independent variable. Meanwhile, the dependent variable comprised of different dimensions of organizational commitment including normative commitment, affective commitment and continuance commitment. The study employed a survey questionnaire for data collection, distributed to 407 Yemeni banks. Data obtained was analyzed through the use of descriptive statistics and exploratory factor analysis. Additionally, the structural equation modeling was used for the data analysis. The obtained results showed that internal marketing significantly affected organizational commitment with the path coefficient value being 0.928, indicating that the employees’ organizational commitment among the banks is impacted by the internal marketing provided by the banks. With regards to the model fit, its examination showed that the value of fit statistics (CFI=0.99, GFI=0.98 and RMSEA=0.042), based on the results, internal marketing has a positive impact on organizational commitment at (p=0.026 p<0.01), indicating that the study hypothesis is supported. Lastly, the study contributed to the internal marketing factors and its positive impact on organizational commitment among Yemeni banks.
PL
Celem niniejszego opracowania było zbadanie wpływu wewnętrznego marketingu na organizacyjne zaangażowanie banków w Jemenie. W badaniu przyjęto wewnętrzne czynniki marketingowe składające się z różnych wymiarów, a mianowicie wizji, rozwoju, nagród, uprawnień i komunikacji wewnętrznej, jako niezależnej zmiennej. Tymczasem zmienna zależna składała się z różnych wymiarów zaangażowania organizacyjnego, w tym zaangażowania normatywnego, zaangażowania emocjonalnego i zobowiązania dotyczącego kontynuacji. W badaniu, w celu zgromadzenia danych, wykorzystano kwestionariusz ankiety, dystrybuowany do 407 banków w Jemenie. Uzyskane dane zostały przeanalizowane za pomocą statystyk opisowych i analizy czynników rozpoznawczych. Ponadto do analizy danych wykorzystano modelowanie równań strukturalnych. Uzyskane wyniki wykazały, że marketing wewnętrzny znacząco wpłynął na organizacyjne zaangażowanie, o wartości współczynnika ścieżki wynoszącej 0.928, co wskazuje na zaangażowanie organizacyjne pracowników wśród banków pod wpływem wewnętrznego marketingu oferowanego przez banki. Jeśli chodzi o modelowe dopasowanie w badaniu, analizując wartość dopasowanych statystyk w oparciu o wyniki (CFI = 0.99, GFI = 0.98 i RMSEA = 0.042) wykazano, że marketing wewnętrzny ma pozytywny wpływ na zaangażowanie organizacyjne (p = 0,026 p < 0,01), tym samym potwierdzając, że badana hipoteza jest poparta. Wreszcie badanie przyczyniło się do analizy wewnętrznych czynników marketingowych i pozytywnego wpływu na organizacyjne zaangażowanie banków w Jemenie.
EN
In the literature innovativeness is often identified with the key success factor determining the competitive advantage of companies on the market, efficiency improvement, higher financial results and, in the case of listed companies, a more favorable perception of their shares by investors in the capital market. At the same time, however, due to the high risk and costs of innovative activity, as well as differences in terms of its internal determinants, in practice, it might have to deal with very different cases related to the transformation of an innovation activities effort undertaken by the enterprise on financial or capital market image measurable results. Therefore, to closer examine this issue, this article analyses the innovative activities of domestic banks listed on the Warsaw Stock Exchange in the years 2011-2014 and its relationship with published by them during this period financial results and an assessment of their shares on the capital market by prism of basic market indicators and possible to achieve rates of return.
PL
Innowacyjność w literaturze przedmiotu często jest utożsamiana z kluczowym czynnikiem sukcesu, decydującym o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku, poprawie efektywności ich działania, wyższych wynikach finansowych oraz, w przypadku spółek giełdowych, bardziej korzystnym postrzeganiu ich akcji przez inwestorów na rynku kapitałowym. Jednocześnie jednak, z uwagi na wysokie ryzyko i koszty działalności innowacyjnej, a także różnice w zakresie jej wewnętrznych uwarunkowań, w praktyce można mieć do czynienia z bardzo różnymi przypadkami przełożenia wysiłku związanego z podejmowaną przez przedsiębiorstwa działalnością innowacyjną na wymierne efekty finansowe czy też wizerunkowe na rynku kapitałowym. W związku z powyższym, celem bliższego zbadania tego zagadnienia, w niniejszym artykule poddano analizie działalność innowacyjną krajowych banków notowanych na GPW w Warszawie w latach 2011-2014 oraz jej związek z publikowanymi przez nie w tym okresie wynikami finansowymi oraz oceną ich akcji na rynku kapitałowym przez pryzmat podstawowych wskaźników rynkowych oraz możliwych do osiągnięcia stóp zwrotu.
5
Content available Bank komercyjny w opinii klientów indywidualnych
PL
W ramach artykułu przedstawiono wyniki badań oceny satysfakcji klientów, przeprowadzonych na przestrzeni od grudnia 2005 do grudnia 2011, wybranego banku komercyjnego. Zaprezentowano wybrane parametry oceny na poziomie organizacyjnym całego banku.
EN
The article presents the results of evaluation of customer satisfaction conducted over the period of time from December 2005 to December 2011 in chosen commercial bank. There is presented the selected assessment parameters on the organizational level of the entire bank.
6
Content available remote Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym w Polsce po 2000 roku
PL
Sektor bankowy jest największym i najbardziej rozwiniętym segmentem rynku finansowego w Polsce. Główną przyczyną łączenia się podmiotów działających w tym sektorze jest dążenie do osiągnięcia korzyści, dzięki zwiększeniu rozmiarów i zakresu prowadzonej działalności. Łączenie banków umożliwia również rozszerzenie asortymentu oferowanych produktów, zmniejszenie kosztów stałych działalności banku, zwiększenie liczby posiadanych placówek, co prowadzi do zwiększenia ilości klientów i obrotów banku, skoncentrowanie funduszy własnych łączących się banków czy poprawienie jakości oferowanych produktów kredytowych. Konsolidacja w sektorze bankowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej miała inny charakter, niż w innych krajach kontynentu. Fakt ten wynikał przede wszystkim z innych warunków wyjściowych fuzji i przejęć banków, innego stopnia umiędzynarodowienia regionu oraz innych potrzeb w zakresie rozwoju systemów finansowych.
EN
The banking sector is the largest and most developed segment of financial market in Poland. The main reason for doing mergers and/or acquisitions in this sector is increasing the size and scope of market operation. It also allows banks to extend the range of banking products, reducing the fixed costs of bank, increasing the number of owned facilities, as well as it leads to increasing number of customers or improvement the quality of banking products. M&As in the banking sector in Poland, as well as in the Central and Eastern Europe had a different character than in the rest of Europe because of a different way of internationalization of the region and different reasons of the development of financial systems.
PL
Jednym z ważniejszych aspektów dostosowania polskiego systemu gospodarczego do standardów obowiązujących w Unii Gospodarczej i Walutowej są dostosowania systemu płatniczego. System ten przeszedł od 1989 roku długą ewolucję. Ważnym jej etapem było utworzenie Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., jako wyspecjalizowanej instytucji, która z czasem stworzyła podstawy dla sprawnych, niezawodnych rozliczeń detalicznych. Z kolei reformy systemu rozliczeń płatności wielkokwotowych realizowanych za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego, stworzyły podstawy nowoczesnego, porównywalnego z innymi krajami europejskimi, systemu płatniczego.
EN
One of the most important aspects of Polish economic system adaptation to the Economic and Monetary Union standards are adjustments of the payment system in which dynamic changes have taken place since 1989. Important step in the evolution of the Polish payment system was starting activity by KIR SA as a specialized institution which has created basis for effective and reliable retail payments. On the other hand, wholesale payment system’s reforms carried out with participation of NBP, set up basis of modern, meeting European standards payment system.
EN
The banking sector in Poland forms a competitive market with over 60 participants by the end of 2004. However, the number of banks is declining during the last decade as at the mid of 80. the sector encompassed over 80 entities. Some of the industry analysts forecast for the nearest future there only will remain several global financial institutions. This paper provides a study of concentration of Polish banking sector. Commonly accepted measures of market concentration such as: Concentration Ratio (CR), Rosenbluth Index, Gini Coefficient, Herfindahl-Hirschman Index (HHI) and Entropy Measures have been employed.
EN
This paper analyses the performance of the Polish banking industry since the mid-1990s in order to assess the extent to which efficiency has improved. DEA is employed to examine the cost structure, profitability and thus the efficiency of the commercial banks. The results have implications for the future of the industry as it adapts to the new competitive pressures which will inevitably result from Poland's membership of an enlarged Single European Banking sector.
EN
The innovations are the main force of developing the economy. There are many definitions about innovations. However all of them have the same, two attributes: the newness and application for positive results. The innovations in banking system refers to changes in: structure of the sector and institutions, channels of distribution, technologies, products and services. As Polish banking sector is still developing, there are many changes observed, concerning above mentioned elements. Considering the innovations in Polish banks you must remember that most of them have only country scope. Polish banks have been acting in the market economy just for eleven years, so it is impossible to reach the same level as most of western banks have.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.