Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  XVIII w.
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Poszukiwania i eksploatacja górnicza wymagały zawsze specjalistów. Wśród nich byli zarówno ludzie, którzy ukończyli specjalistyczne szkoły i uczelnie, jak też praktycy posiadający bogate doświadczenie zawodowe. Już pod koniec XVIII wieku władze Prus prowadziły akcję rekrutacyjną wśród Polaków, zwłaszcza zamieszkujących rejony pogranicza. Do nielicznych zachowanych dokumentów należy zaliczyć prezentowane „Obwieszczenie” pochodzące z 19 września 1804 r., przygotowane w języku polskim, podpisane przez cesarza Fryderyka Wilhelma III.
EN
Mining exploration and research have always required specialists. Among them there were both technical schools and colleges graduates, but also practitioners with extensive professional experience. As far back as in the late 18th century, the Prussian authorities conducted recruitment campaigns among Poles, especially those living in the border regions. “The Announcement” dated September 19, 1804, prepared in Polish, signed by the Emperor Friedrich Wilhelm III, is one of the few documents that survived.
PL
Carl Ferdinand von Wolfsburg i Hans Gottlieb von Bressler byli dekoratorami porcelany, którzy tworzyli we Wrocławiu w 1 poł. XVIII wieku. Obaj byli uczniami Ignaza Bottengrubera i obaj byli hausmalerami-amatorami. Karl Ferdinand von Wolfsburg (1696–1764) był wrocławskim szlachcicem, prawnikiem, piastował różne funkcje we władzach miejskich. Poza działalnością publiczną jego największą pasją było dekorowanie porcelany. Jego dzieła przechowywane są obecnie w muzeach w Nowym Jorku, Seattle, Toronto, Wiedniu, Dreźnie oraz w kolekcjach prywatnych. Był utalentowanym artystą, ale jego styl pozostał pod dużym wpływem Bottengrubera. Hans Gottlieb von Bressler (1705–1777) także należał do znanego wrocławskiego rodu szlacheckiego, mocno związanego z działalnością publiczną i polityczną. Mimo sporego talentu, artysta porzucił swoją pasję właśnie na rzecz rodziny i pracy we władzach miasta – przez ponad dekadę był nadburmistrzem Wrocławia. Jego dzieła podziwiać można w muzeach w Nowym Jorku, Jacksonville, Toronto, Hamburgu, Lipsku, Londynie, Stuttgarcie oraz prywatnych kolekcjach.
EN
Both Karl Ferdinand von Wolfsburg and Hans Gottlieb von Bressler were porcelain decorators who worked in Wroclaw in the first half of the 18th century. Both were Ignaz Bottengruber’s students, and both were hausmaler-amateurs. Karl Ferdinand von Wolfsburg (1696–1764) was a nobleman, lawyer, who held various positions in city magistrate. Apart from his public activities, his greatest passion was decorating porcelain. His works are now kept in museums in New York, Seattle, Toronto, Vienna, Dresden, and in private collections. He was a very talented artist, but his style seems to be strongly influenced by Bottengruber works. Hans Gottlieb von Bressler (1705–1777) also belonged to the well-known in Wrocław noble family, strongly associated with the public and political city life. In spite of his big talent he abandoned his passion for the family life and work in the local government – for more than a decade he was the Supreme Burgomaster of Wroclaw. His works can be admired in museums in New York, Jacksonville, Toronto, Hamburg, Leipzig, London, Stuttgart and in private collections.
3
Content available remote Poszukiwania soli w Polsce w drugiej połowie XVIII wieku
EN
Following the First Partition in 1772, Poland lost the salt mines in Wieliczka, Bochnia and in the territory of Ruthenia to Austria. This was a serious blow to the economy, because since then, it became necessary to import salt, which was primarily taken advantage of by the Royal Prussian Maritime Trading Company (Pruska Kompania Morska) importing it from Austria. King Stanislaw August Poniatowski tried to initiate the exploration and exploitation of salt in the areas where it could be profitable. To this end, he ordered the exploration to Filip Carosi and Stanislaw Okraszewski, among other. The salt-works of the Castellan of Łuków, Jacek Jezierski in the town of Solec, in the Łęczyckie Region, active since 1780, was a private investment. Leopold von Beust's Joint Stock Company obtained salt from a brine near the town of Busko, and The Domestic Persons Company (Kompania z Osób Krajowych) - from a brine in the town of Rączki on Pilica river. In 1782, the King appointed The Ore Commission (Komisja Kruszcowa), consisted of twelve commissioners, in order to conduct the exploration for minerals, including salt, their extraction and further administration. The Crown Treasury Commission (Komisja Skarbu Koronnego), a magistracy dealing with, among others, the economy of the country in a broad sense, was also involved in the exploration and exploitation of salt. At its command, in the summer of 1788, Tadeusz Czacki made a tour of the Kielce region in search of traces of salt. In view of the important events of the Four-Year Sejm (Sejm Czteroletni) and the subsequent loss of independence, the subject of salt exploration had to be abandoned.
PL
Przywracanie zabytku do użytkowania, w zależności od rangi historycznej i zakładanej współczesnej funkcji, może wiązać się nie tylko z naprawą czy rekonstrukcją, ale nawet przebudową. Roboty realizuje się na podstawie zatwierdzonego projektu konstrukcyjnego. Rozwiązania w nim zawarte są uwarunkowane zarówno wytycznymi ekspertyzy stanu technicznego jak również zaleceniami i uzgodnieniami konserwatorskimi. Wybrane zagadnienia konstrukcyjne omówiono na stosownym przykładzie przywracanej do użytkowania części zespołu klasztornego z projektowaną funkcją hotelowo-turystyczną.
EN
The restoration to use of a historical building may, depending on its historical status and its intended modern function, require not only repairs and reconstruction, but also structural alteration. Works are carried out based on an approved structural design. The solutions contained in such a design are dependent on both the guidelines contained in an expert analysis of the building’s technical condition, and on recommendations and arrangements made concerning matters of conservation. Selected structural problems are described in relation to the example of part of an abbey complex planned to be restored to use to serve hotel and touristic functions.
EN
The paper presents research findings on the stay and scientific work of Pierre Berniard in Poland. This French chemist lived in Poland for about twenty years in the late eighteenth century. He was hired as a scientist by the rich aristocratic Wielopolski family from Pińczów. The authors analysed his publications and unpublished correspondence with Jean Hermann, a scholar and the founder of Cabinet of Natural History in Strasbourg. They have identified a large network of Berniard’s scientific correspondents and his contribution to geology. The existence of a written account of his stay in Poland, now lost, was raised by his letters to Hermann.
EN
In the eighteenth century the King of Poland, Stanisław August Poniatowski wanted to reform the medical education system and organizing public health service. The project of this reform was entrusted to a Swiss scientist Jean-Frédéric von Herrenschwand. He addressed the project to many scientists in Europe by asking their opinion in the matter. Jacob Reinbold Spielmann, a naturalist from Strasbourg sent to Herrenschwand his remarks. He proposed requiring teachers to do field trips and reap the natural history specimen and create a position of professor of mineralogy. It was the oldest proposition of Earth science teaching in Poland.
PL
W artykule przedstawiono francuskojęzyczny rękopis Mémoires sur les mines d'Olkusz, pochodzący z Archiwum Institut de France w Paryżu. Dotyczy on dziejów kopalnictwa rud ołowiu i srebra w okolicach Olkusza. Jego autorem jest dyplomata francuski P.M. Hennin, który w latach 50. i 60. XVIII wieku przebywał w Polsce. W memoriale przedstawiono: dawny stan kopalń, przyczyny ich upadku, dochody jakie przynosiły kopalnie, możliwość osiągnięcia zysków w przypadku ponownego uruchomienia kopalń oraz propozycję jak można by przeprowadzić odnowienie kopalń. Przetłumaczony na język polski tekst ostatniej części memoriału zamieszczono w artykule. Wskazano na związki P.M. Hennina z geologiem francuskim J.-E. Guettard, autorem pierwszej mapy geologicznej Polski, który w tym samym okresie prowadził badania geologiczne w Polsce.
EN
The article presents a French manuscript from XVIII century Mémoires sur les mines d'Olkusz, which was found in Institut de France archives in Paris. It describes the history of lead and silver mining near Olkusz. The author of the manuscript is a French diplomat P.M. Hennin, who stayed in Poland in fifties and sixties of XVIII century. The memorial presents: the mines' state, the reasons of their failure, profits from mines, possible profits after restarting the mines and proposal how to renovate the mines. The las part of the memorial translated to Polish is also presented in the article. The author of the article indicate; the relations between P.M. Hennin and J.-E. Guettard, who is the author of the first map of Poland and who conducted geological research in Poland at the same time.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.