Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spawanie laserem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Spawanie laserowe – nowoczesne spojrzenie na obróbkę blach
PL
Spawanie laserowe jest technologią łączenia metali, którą można stosować w wielu branżach związanych z obróbką blach. O ile cięcie laserowe jest bardzo popularne i stosowane powszechnie, o tyle spawanie laserowe dopiero zaczyna być rozważane. Jest to technologia stosunkowo nowa, daje wiele możliwości technologicznych, których nie dają tradycyjne metody spawania.
2
Content available remote Odporność korozyjna złączy blach ze stali austenitycznej spawanych laserowo
PL
W artykule opisano wyniki badań odporności korozyjnej złączy doczołowych blach ze stali 316L o grubości 3,0 mm spawanych laserem dyskowym bez użycia materiału dodatkowego. Próby spawania wykonano za pomocą lasera dyskowego TruDisk 3302 firmy Trumpf o mocy maksymalnej 3,3 kW z głowicą ogniskującą wiązkę do średnicy 200 μm. Przeprowadzone testy korozyjne w wodnym roztworze 5% NaCl wykazały, że proces spawania laserowego z uwagi na zmianę składu chemicznego spoiny oraz zmiany struktury w poszczególnych strefach złączy blach ze stali 316L o grubości 3,0 mm, jak również na zmianę stanu powierzchni spoiny i strefy przyległej do spoiny wpływa negatywnie na odporność korozyjną w środowisku wodnego roztworu 5% NaCl.
EN
The article describes the results of the corrosion resistance analysis of the butt joints of 316L 3.0 mm thick steel sheets welded with a disc laser without additional material. The tests of welding have been conducted by using a disc laser of the maximum output power of 3.3 kW and the beam spot diameter of 200 μm, applying the autogenous technique. The corrosion tests have demonstrated that, due to the changes of the chemical composition of the weld metal and of the structure of the individual zones of the joint of the 316L 3.0 mm thick steel sheets, and also of the condition of the weld surface, the welding process has a negative influence on corrosion resistance in the environment of the 5% NaCl aqueous solution.
3
Content available remote Zautomatyzowane spawanie stali nierdzewnej laserem gazowym CO2
PL
Przedmiotem badań była analiza wpływu podstawowych parametrów zautomatyzowanego spawania laserowego złączy zakładkowych blach ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 2,0 mm i 4,0 mm na jakość i własności złączy. Próby spawania wykonano za pomocą lasera gazowego CO2 TruFlow 4000 firmy Trumpf o mocy maksymalnej 4,0 kW i długości fali promieniowania 10,6 μm, techniką bez materiału dodatkowego. Badania wykazały, że możliwe jest zapewnienie poprawnego kształtu spoiny o korzystnej drobnoziarnistej strukturze i wąskiej strefie wpływu ciepła, lecz wymaga to precyzyjnego doboru parametrów spawania, głównie niskiej energii liniowej spawania oraz położenia ogniska wiązki laserowej względem górnej powierzchni złącza. Przeprowadzone pomiary mikrotwardości wykazały, że w wyniku spawania złączy zakładkowych laserem gazowym CO2 w obszarze spoiny następuje wzrost mikrotwardości w zakresie 230-240 HV0,2 w porównaniu do twardości materiału rodzimego (205-214 HV0,2). Wyniki badań wskazują, że pomimo względnie niskich energii liniowych spawania laserowego w zakresie od 60 do 160 J/mm złącza próbne charakteryzują się niższą umowną wytrzymałością na rozciąganie na poziomie ok. 60% w porównaniu do materiału rodzimego.
EN
The subject of the study was to analyze the influence of the basic parameters of automated laser welding of lap joints of stainless steel AISI 304 sheets 2.0 mm and 4.0 mm thick on the quality and properties of lap joints. The tests of welding have been conducted by the means of a CO2 gas laser TruFlow 4000 Trumpf with the maximum output power of 4.0 kW and a wavelength of 10.6 μm, applying the autogenous technique, i.e. without the additional material. The results have shown that it is possible to provide a proper shape of the weld with fine-grained structure and narrow heat affected zone, but it requires precise selection of the welding parameters, especially a low energy input as well as the position of laser beam spot relative to the top surface of joints. The microhardness measurements showed significant increase of microhardness in the weld zone of joints produced by CO2 gas laser up to 230–240 HV0.2, comparing to the microhardness of the base metal approx. 205–214 HV0.2. Results showed that beside relatively low energy inputs of laser welding in a range of 60 to 160 J/mm, the test joints are characterized by significantly lower tensile strength at the level about 60% compared to the strength of the base metal.
PL
W pracy przedstawiono wpływ spawania metodą GTAW i laserem bez dodatku spoiwa, cienkich blach ze stopu Inconel 718 na żarowytrzymałość ich złączy. Technologiczne próby żarowytrzymałości próbek ze złączami spawanymi prowadzono przy użyciu pełzarki w stałej temperaturze wynoszącej 860±2 °C i przy stałym naprężeniu σ = 150 MPa. Badania wykazały, że złącza spawane tych blach wykonane laserem zarówno w stanie ich dostawy, jak i po obróbce cieplnej posiadają o ok. 60÷80% większą żarowytrzymałość niż złącza wykonane metodą GTAW.
EN
The paper presents the influence of GTAW welding and laser without the addition of binders, thin sheets of Inconel 718 on the creep resistance of the connectors. Process sample creep resistance specimens of fused-fiber couplers were carried out using creep testing machine using a constant temperature of 860±2 °C and a constant stress o = 150 MPa. The tests have shown that welded joints of these sheets made with a laser, both in the state of their delivery and after heat treatment, have about 60-80% hiqher heat resistance than joints made using the GTAW method.
EN
Numerical simulation of deformations in laser welded T-joint is carried out in this study. The analysis is performed using Abaqus FEA engineering software. Additional author’s numerical subroutines, written in FORTRAN programming language are used in computer simulations where models of the distribution of movable laser beam heat source, kinetics of phase transformations in solid state as well as thermal and structural strain are implemented. Thermomechanical properties of welded material changing with temperature are taken into account in the analysis. Presented results of numerical simulations performed for the laser beam welding of two perpendicularly arranged sheets include temperature distribution, kinetics of phase transformations in solid state, thermal and structural strain as well as estimated welding deformations.
PL
W pracy przeprowadzono analizę numeryczną deformacji złącza teowego spawanego wiązką laserową. Analizę numeryczną przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu oprogramowania inżynierskiego Abaqus FEA. W symulacjach komputerowych wykorzystano dodatkowe, autorskie procedury numeryczne napisane w języku programowania Fortran, gdzie implementowano modele rozkładu mocy ruchomego zródła ciepła wiązki laserowej, kinetyki przemian fazowych w stanie stałym oraz odkształceń termicznych i strukturalnych. W analizie uwzględniono zmienne z temperaturą własności termomechaniczne spawanego materiału. Przedstawione wyniki symulacji komputerowych wykonanych dla spawania laserowego dwóch prostopadle ułożonych blach obejmują rozkłady temperatury, kinetykę przemian fazowych w stanie stałym, odkształcenia cieplne i strukturalne oraz oszacowane odkształcenia spawalnicze.
7
Content available remote Wykroje blach "tailored blanks" spawane laserem
PL
Przedstawiono podstawowe problemy związane z wykorzystaniem spawania laserowego do produkcji wykrojów blach "tailored blanks". Zagadnienia związane z projektowaniem i tłoczeniem wsadów tego typu blach. Omówiono prace badawcze i technologiczne w zakresie projektowania i spawania laserowego oraz tłoczenia wsadów.
EN
Basic problems associated with using laser-beam fusion welding for making sheet metal "tailored blanks". Designing and press forming of sheet metal charges of this type. Research and technological works concerning designing and laser-beam fusion welding and charge press forming.
PL
W artykule przedstawiono doswiadczenia zebrane podczas wprowadzania wsadów spawanych laserem do tłoczenia elementów karoserii samochodowych. Na podstawie badań właściwości mechanicznych blach oraz prób technologicznej oceny tłoczności (fizyczne modelowanie procesów tłoczenia) opracowano model strefy połączenia blach spoiną laserową. Model ten został wykorzystany do symulacji procesu płynięcia materiału w próbach technologicznych, takich jak: próba rozciągania, miseczkowania, KWI oraz wybrzuszenia cieczą. Przeprowadzone równolegle badania fizyczne, z wykorzystaniem wymienionych prób, pozwoliły na weryfikację opracowanego modelu strefy połączenia. Zdobyte na podstawie badań modelowania fizycznego i numerycznego doswiadczenia w zakresie tłoczenia blach spawanych laserem, umożliwiły wprowadzenie tego typu wsadów do tłoczenia elementów karoserii samochodowych. FIZYCZNE I MATEMATYCZNE MODELOWANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ Warszawa 16-17.10.2003 r.' MECHANIKA . Zeszyt Naukowy nr 201, str. 151-158 Antoni Piela, Politechnika Śląska WSPOMAGANE MODELOWANIEM PROJEKTOWANIE PROCESU TLOCZENIA WSADÓW SPAWANYCH LASEREM W artykule przedstawiono doświadczenia zebrane podczas wprowadzania wsadów spawanych laserem do tloczenia elementów karoserii samochodowych. Na podstawie badań wlaściwości mechanicznych blach oraz prób technologicznej oceny tloczności (fizyczne modelowanie procesów tloczenia) opracowano model strefy polączenia blach spoiną laserową. Model ten zostal wykorzystany do symulacji procesu płynięcia materialu w próbach technologicznych takich jak: próba rozciągania, miseczkowania, KWI oraz wybrzuszania cieczą. Przeprowadzone równolegle badania fizyczne, z wykorzystaniem wymienionych prób, pozwoliły na weryfikację opracowanego modelu strefy polączenia. Zdobyte na podstawie badań modelowania fizycznego i numerycznego, doświadczenia w zakresie tloczenia blach spawanych laserem, umożliwiły wprowadzenie tego typu wsadów do tloczenia elementów karoserii samochodowych. FIZYCZNE I MATEMATYCZNE MODELOWANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ Warszawa 16-17.10.2003 r.' MECHANIKA . Zeszyt Naukowy nr 201, str. 151-158 Antoni Piela, Politechnika Śląska WSPOMAGANE MODELOWANIEM PROJEKTOWANIE PROCESU TLOCZENIA WSADÓW SPAWANYCH LASEREM W artykule przedstawiono doświadczenia zebrane podczas wprowadzania wsadów spawanych laserem do tloczenia elementów karoserii samochodowych. Na podstawie badań wlaściwości mechanicznych blach oraz prób technologicznej oceny tloczności (fizyczne modelowanie procesów tloczenia) opracowano model strefy polączenia blach spoiną laserową. Model ten zostal wykorzystany do symulacji procesu płynięcia materialu w próbach technologicznych takich jak: próba rozciągania, miseczkowania, KWI oraz wybrzuszania cieczą. Przeprowadzone równolegle badania fizyczne, z wykorzystaniem wymienionych prób, pozwoliły na weryfikację opracowanego modelu strefy polączenia. Zdobyte na podstawie badań modelowania fizycznego i numerycznego, doświadczenia w zakresie tloczenia blach spawanych laserem, umożliwiły wprowadzenie tego typu wsadów do tloczenia elementów karoserii samochodowych.
EN
In the paper is presented the experience gathered on a laser welded charge of sheet-metal for press forming of car body components. Basing on the tests of mechanical properties of sheets, as well as tests of technological formability (physical modelling of press forming processes), a model of laser welded zone of sheets had been elaborated. This model was then utilized for simulation of plastic flow of material in technological tests, such as: tensile test, cupping test, KWI and liquid bulging test. The physical examinations performed at the same time, with utilization of mentioned test results, allowed for verification of elaborated model of the joint zone. The experience gathered in course of the physical and numerical modelling, as well as experience in the field of laser welding of sheets, allowed for introduction of this type of charge into press forming process of car body components.
PL
Praca dotyczy mikropołączeń elektrycznych wytwarzanych z wykorzystaniem technologii spawania laserowego. Jakość mikropołączeń stanowi stały problem w montażu urządzeń elektronicznych szczególnie wraz z postępującym stopniem i pakowania elementów. Inne trudności związane są z wytwarzaniem połączeń, które mogłyby pracować niezawodnie w środowiskach zagrożonych. Do rozwiązania wielu trudności z zakresu wytwarzania mikropołączeń przyczyniły się technologie laserowe, w tym mikrospawanie. Odmiennie niż w połączeniach typu adhezyjnego, otrzymywanych z wykorzystaniem termokompresji, ultrakompresji czy też lutowania, o podstawowej właściwości połączeń spawanych laserowo, czyli ich rezystancji, decydują zasadniczo dwa czynniki: konfiguracja połączenia (jego geometria) oraz zmiany metalurgiczne, zachodzące w obszarze spoiny. Czynniki te określano na podstawie rozkładu pola elektrycznego w połączeniu modelowym, modelowania komputerowego rezystancji z wykorzystaniem pakietu FEMLAB oraz doświadczalnie. Uzyskane wyniki wykorzystano do optymalizacji warunków wytwarzania spawanego laserem połączenia wyprowadzenia drutowego w tranzystorze mocy IGBT.
EN
In the paper, selected electrical properties of the laser-welded joints have been discussed. These properties e.g. electrical resistance, are formed in the process of producing the joint. In this work the results of the modelling of the resistance such joints, obtained by means of the Femlab programme, are presented. In the simplest case of welding the homogeneous tapes, the obtained results are accordant with the analytical model of conformal transformation. The calculations have been based on the original experimental results of the analysis of the occurring phases and the values of the resistivities of the alloys, intermetallic phases and solid Solutions. This complicated case could not be calculated in the analytical way. The calculations with the aid of the finite elements method (FEM) in the Femlab have proved exact correiation between the resistivity of the joints and configurations of the welded elements and morphology of the phases in the laser-welded region. These results have been also confirmed by another works of the authors. It was proved that the distribution of the energy in the laser beam, duration of the laser pulse and magnitude of the energy should be chosen individually taking into account not only the kind of the welded elements but also the configuration of such connection. This work contains original results used also in the optimization of the conditions of the laser connecting of the wire- leads in the power transistor IGBT.
11
Content available remote Spawanie laserem stali martenzytycznej
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.