Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  identyfikacja radiowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
As the demand for low-cost rapid preparation techniques for RFID (Radio Frequency Identification) fabric tags is increasing, embroidery technologists have attempted to fabricate tag antennas. However, the effects of stitch structures on the performance of tag antennas have rarely been studied. Since the structure of an embroidered stitch is related to the embroidering process parameters and embroidery thread, this study chose a common stitch trace type to prepare two sets of UHF RFID tag antennae by changing the embroidery thread structure and stitch length, and then the electrical and gain properties of these antennas were analyzed. And again, the reading performance of the corresponding tag was evaluated. The results showed that the antennas embroidered with copper/PET wrapped yarns have higher energy transfer efficiency than those with single copper wire yarns. When the stitch length increases from 0.9 to 5 mm, the read range of the embroidered tag firstly increases and then decreases, due to the large embroidering process deviation of the tag antenna geometry, and the optimal stitch length for the read range is 1.7 mm, where the read range is 12.95 m. When the stitch length is 5 mm, the read range is minimum – 9.56 m. In summary, this study determined the embroidered thread structure and the process design of the stitch length in terms of the performance of a fabric-based embroidery antenna for an RFID tag as well as the read range.
PL
Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na niedrogie techniki szybkiego przygotowania etykiet materiałowych RFID (identyfikacja radiowa), technolodzy haftu podjęli próbę wyprodukowania specjalnych etykiet. Dotychczas rzadko badano wpływ struktur ściegowych na działanie etykiet antenowych. Ponieważ struktura haftowanego ściegu jest powiązana z parametrami procesu i nicią zastosowaną do haftu, w badaniu przeanalizowano ścieg typowy. Przygotowano dwa zestawy antenowych etykiet RFID UHF różniących się strukturą nici do haftu i długością ściegu, a następnie przeanalizowano właściwości wzmocnienia tych anten. Wyniki pokazały, że anteny haftowane przędzą owiniętą miedzią/PET mają wyższą efektywność przenoszenia energii, niż anteny z pojedynczą przędzą z drutu miedzianego. Gdy długość ściegu wzrośnie z 0,9 do 5 mm, zasięg odczytu haftowanej przywieszki najpierw rośnie, a następnie maleje, ze względu na duże odchylenie procesu haftowania geometrii anteny przywieszki, a optymalna długość ściegu dla zakresu odczytu wynosi 1,7 mm, gdzie zasięg odczytu wynosi 12,95 m. Gdy długość ściegu wynosi 5 mm, zasięg odczytu wynosi minimum – 9,56 m. Podsumowując, w badaniu określono strukturę haftowanej nici i projekt długości ściegu pod kątem wydajności anteny, a także zasięgu odczytu.
2
Content available Przygotowanie do wdrożenia technologii RFID
PL
Wdrożenie technologii RFID wiąże się z wieloma zagadnieniami do podjęcia i rozwiązania, które można podzielić na kilka grup. Zasadniczo każde wdrożenie można podzielić na 3 główne etapy, podobnie jak wdrożenia projektów informatycznych, tj.: analizę; opracowanie koncepcji i wdrożenia pilotażowego; pełną realizację (ang. roll-out).
PL
W artykule przedstawiono przykłady praktycznego zastosowania technologii RFID w transporcie drogowym oraz zaproponowano rozwiązania systemowe wspomagające zarządzanie procesem transportu. Omówiono zasady działania tych systemów oraz wykazano korzyści wynikające z ich zastosowania.
EN
The paper presents examples of practical use of RFID technology in road transport and there are also proposed solutions to help manage the transport process. The principles of operation of these systems have been discussed and the benefits of using them have been demonstrated.
5
Content available remote Znaczniki RFID z dużą pamięcią
PL
Ogromnym wyzwaniem dla przedsiębiorstw produkcyjnych jest prowadzenie zapisów dotyczących serwisów przeglądów, remontów i napraw parku maszynowego. Przedsiębiorstwa zmagają się z problemem, jakim jest zapewnienie pełnej identyfikacji i identyfikowalności komponentów, podzespołów i zespołów. Od lat rozwijana jest bardzo ciekawa technologia identyfikacji radiowej (ang. Radio Frequency Identification - RFID). Jest ona powszechnie spotykana m.in. w handlu (zabezpieczenie przed kradzieżą) czy bankowości (zbliżeniowe karty płatnicze). Ma ona również szereg ciekawych zastosowań w praktyce przedsiębiorstw produkcyjnych. Stosuje się ją też w magazynach, w śledzeniu produkcji w toku, a także w gospodarce remontowej.
PL
W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania technologii identyfikacji radiowej w procesach magazynowych przedsiębiorstwa produkcyjnego. Przedstawiono studium przypadku zastosowania inteligentnych wózków widłowych wyposażonych w czytniki RFID, czytników mobilnych, aplika torów etykiet RFID oraz czytników mobilnych. Zrealizowano wdrożenie oparto o standard EPC Class1 Gen2 oraz identyfikatory GS1 (SSCC). System RFID pozwala w czasie rzeczywistych rejestrować przesunięcia wewnątrzmagazynowe. Omówione uzyskane z tego tytułu korzyści. Technologia RFID pozwoliła przeprojektować procesy magazynowe i realizować je w sposób do tej pory niemożliwy oraz w perspektywie strategicznej stanowi podstawę do integracji całego łańcucha dostaw.
EN
An application of radio frequency identification (RFID) in warehousing processes of a manufacturing company was presented. A case study of intelligent forklift equipped with RFID readers, mobile RFID readers and RFID applicator was examined. The application is based on EPC Class1 Gen2 standard and GS1 identifiers (SSCC). Implemented system enabled real time registration of warehousing operations. RFID-related benefits were discussed. RFID technology allowed for reengineering of warehousing processes and its execution in a previously impossible manner. Strategically RFID implementation serves as a basis for future integration of a supply chain.
EN
The main purpose of this research is to improve localization accuracy of an active Radio Frequency Identification, RFID tag, in 3D indoor space. The paper presents a new RFID based 3D Indoor Positioning System which shows performance improvement. The proposed positioning system combines two methods: the Scene Analysis technique and Artificial Neural Network. The results of both simulation using Log-Distance Path Loss Model and physical experiments validate that the proposed positioning system improves the localization accuracy of an RFID tag compared with well-known Scene Analysis technique solutions.
PL
Głównym celem tej pracy badawczej jest poprawa dokładności systemu lokalizacji 3D w przestrzeni zamkniętej, aktywnego identyfikatora RFID. Proponowany system lokalizacji stanowi hybryde dwóch metod: Analizy Sceny oraz Sztucznych Sieci Neuronowych. W pracy tej przedstawiono model proponowanego rozwiązania, a w celu walidacji systemu wykonano badania symulacyjne modelu komputerowego wykorzystującego m.in. Logarytmiczny Model Propagacji Fali Radiowych. Przeprowadzono również badania na modelu rzeczywistym w pomieszczeniu zamknietym o rozmiarach geometrycznych 5,13 m×4,50 m×2 m, które potwierdziły poprawność wybranego parametru propagacji sygnału radiowego. Uzyskane wyniki potwierdzają, że proponowany system lokalizacji 3D, charakteryzuje się wysoką dokładnością pozycjonowania aktywnego identyfikatora RFID. Uzyskana dokładność pozycjonowania, jest lepsza niż 0,5 m. Badania potwierdzaja założona hipotezę, że proponowany system lokalizacji 3D w przestrzeni zamkniętej charakteryzuje się lepszą dokładnością niż znane rozwiązania oparte na technice Analizy Sceny.
8
Content available remote Performance characteristics of UHF RFID tags used in identification on liquids
EN
In this study, the behaviour of electromagnetic waves during communication between reader and tag in RFID system was investigated. The experiments were performed in UHF frequency range using several types of tag's antennas. In order to evaluate the influence of liquid types on RF waves the tag's antennas radiation pattern were measured. First, the preliminary experiments were performed to determine the impact of measuring condition on obtained results. Then, in the main tests the radiation pattern for several alcohols and ketones were measured.
PL
W artykule opisano zachowanie fal elektromagnetycznych podczas komunikacji pomiędzy czytnikiem a etykietą w systemie RFID. Badania przeprowadzono przy użyciu etykiet wyposażonych w różne typy anten pracujących w zakresie UHF. W celu oszacowania wpływu typu płynu na fale elektromagnetyczne wykonano pomiary charakterystyk kierunkowych testowanych etykiet RFID. Przeprowadzono wstępne testy, aby ocenić wpływ warunków pomiarowych na uzyskane wyniki oraz zmierzono charakterystyki kierunkowe etykiet RFID dla alkoholi i ketonów.
9
Content available remote System inwentaryzacji urządzeń z wykorzystaniem identyfikacji radiowej RFID
PL
Jednym z zastosowań identyfikacji radiowej RFID jest inwentaryzacja środków trwałych. W niniejszym artykule opisano takiego typu system, wykonany w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym. Omówiono zastosowane etykiety i czytniki RFID. Opisano również drukarkę kodów kreskowych oraz aplikację inwentaryzacyjną. Ponadto, przedstawiono w skrócie prace podejmowane przez ITR w obszarze RFID obecnie i w przyszłości.
EN
One of the application of Radio Frequency Identification RFID is stock-taking. In this article such a system was described which was implemented in Tele & Radio Research Institute. Applied RFID tags and readers were presented. Also barcode printer and stock-taking program were described. The works taken up in RFID subject area in Tele & Radio Research Institute now and in the near future were presented in short.
PL
Gospodarka oparta na wiedzy wymaga coraz szybszego przetwarzania informacji. Jedną z technik, pozwalającą na poprawę efektywności transferu danych, jest identyfikacja radiowa RFID. Jej podstawowym elementem jest etykieta RFID, która składa się z anteny, podłoża i struktury półprzewodnikowej. Przeszkodą w powszechnym zastosowaniu tej techniki jest cena jednostkowa etykiety. Według oceny analityków wprowadzenie elektroniki drukowanej umożliwi jej obniżenie. W ten sposób stanie się ona porównywalna z ceną kodu kreskowego. Zastosowanie technik drukowania i odpowiednich materiałów pozwoli na wydrukowanie kompletnej etykiety RFID, tj. anteny wraz ze strukturą półprzewodnikową. W niniejszym artykule opisano badania drukowanych anten etykiet do identyfikacji radiowej RFID. Zostały one wytworzone na elastycznych podłożach przy użyciu past srebrowych. Opisane eksperymenty stanowią podstawę do kontynuowania badań w zakresie drukowanych etykiet RFID.
EN
Economy based on knowledge requires faster and faster information process. One of the techniques which allows improving data transfer efficiency is radio frequency identification RFID. Its basic element is RFID tag consisted of antenna, substrate and chip. The main obstacle in its common using is its unit price. According to analytics opinion printed electronics makes possible to decrease it. In this way, it becomes comparable with a unit price of barcode. Printed electronics allows printing a complete RFID tag, i.e. an antenna with a chip. In this paper, investigations on printed antenna of RFID tags were decribed. They were made using flexible substrates and silver pastes. A quality of printed antennas were evaluated and its electrical parameters were measured. Experiments decribed in this paper are a basis for the next research in the range of printed RFID tags.
PL
Skuteczność odczytu danych z etykiet pracujących w zakresie HF i UHF w systemach RFID zależy od wielu czynników. Można do nich zaliczyć nie tylko metodę komunikacji pomiędzy czytnikiem a etykietą, częstotliwość ich działania i zjawisko kolizji, ale również obecność płynów i metali w pobliżu identyfikowanych obiektów. Celem oceny skuteczności wymiany danych w systemie RFID przeprowadzono badanie odległości odczytu z etykiet HF w zależności od jej kształtu, wielkości, orientacji i podłoża, na którym ją naklejono. Natomiast w zakresie UHF testowano etykiety UHF pod względem zjawiska kolizji. Przeprowadzono testy trzech różnych etykiet, które pozwoliły oszacować możliwości identyfikacji obiektów znajdujących się blisko siebie.
EN
A read effectiveness of data from HF and UHF tags in RFID systems depends on many factors. Among them communication method between reader and tag, work frequency and collisions can be numbered. Furthermore, fluid and metal proximity in nearby of identified object has a significant influence on its work. In order to evaluate read effectiveness of data in RFID system read range was measured depending on shape, size, orientation and material type of identified object. Moreover, effectiveness of anticollision algorithm in UHF frequency range was considered. Three various UHF tags were tested to evaluate the possibility of object identification located in close proximity
PL
Zgodnie z przewidywaniami analityków technologia identyfikacji radiowej RFID będzie rozwijała się dynamicznie w najbliższym czasie. W artykule przedstawiono dotychczasowe osiągnięcia i rozwiązania stosowane obecnie. Podano również podstawowe informacje o technologii RFID. Pozwalają one na lepsze zrozumienie bieżących wymagań i problemów, z którymi należy sobie poradzić, aby RFID upowszechniło się na całym świecie. Opisano również najnowsze tendencje rozwojowe oraz przedstawiono prognozy dotyczące rozwoju technologii RFID w ciągu następnych kilku lat.
EN
According to the latest forecast Radio Frequency Identification will be developed in the next years. In this article were presented the solutions which have been using so far. It was also given the basic information about RFID. It allows understanding the current requirements and problems much better. It is necessary to manage them to make RFID more popular and useful. The paper contains also the newest trends and forecasts which concern the RFID technology in the next few years.
PL
W artykule opisano rozwój systemów identyfikacji radiowej RFID. Opisano zalety tych systemów, jak również obawy, jakie niesie wprowadzenie identyfikatorów RFID.
EN
Radio Frequency Identification Systems are described in this paper. Its influence on technology, science and the general public are explained too.
PL
W pracy przedstawiono nową koncepcję systemu identyfikacji radiowej RFID (ang. Radio Frequency Identification), w którym po raz pierwszy zastosowano wielodostęp kodowy DS-CDMA z bezpośrednim rozpraszaniem widma. System jest wyposażony w transpondery aktywne i pracuje w nielicencjonowanym paśmie częstotliwości 433 MHz. Dzięki zastosowaniu transmisji DS-CDMA osiągnięto większą odporność systemu na kolizje w kanale radiowym, w porównaniu z klasycznym systemem RFID z transmisją zdefiniowaną w normie ISO 18000-7. Proponowany system cechuje się ponadto większą odpornością na zakłócenia wąskopasmowe, co jest szczególnie cenne w przypadku pracy w zatłoczonych, nielicencjonowanych pasmach częstotliwości. Działanie systemu zostało zbadane teoretycznie i symulacyjnie. Proponowana koncepcja została również sprawdzona eksperymentalnie w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem zaprojektowanego i zrealizowanego prototypu systemu.
EN
A new idea of the Radio Frequency Identification (RFID) system with the Direct-Sequence Code-Division Multiple Access (DS-CDMA) is presented in the paper. The proposed system employs active, transmitter only tags operating in the 433 MHz frequency band. Because of applying DS-CDMA transmission, the system is more resistant to collisions in the radio channel in comparison with the classical system using transmission defined in the standard ISO 18000-7. Moreover, the proposed system offers greater capacity and higher immunity to narrow band interferences, which is important when using transmission in crowded, unlicensed frequency bands. The performance of the proposed system has been analyzed theoretically and verified via computer simulations. The prototype of the proposed RFID/DS-CDMA system has been also designed, built and examined in practical experiments.
PL
W ostatnich kilku latach nastąpił bardzo gwałtowny rozwój technologii i techniki identyfikacji radiowej (RFID). Obecne i przyszłe wykorzystanie technologii identyfikacji radiowej obejmuje takie zastosowania, jak: dostęp do płatnych autostrad i parkingów, śledzenie pojazdów kolejowych i drogowych, identyfikacja zwierząt, identyfikacja i śledzenie palet z towarami, identyfikacja i "dopasowywanie" bagaży lotniczych do pasażerów itd. Obecny rozwój technologii układów scalonych oraz wynalazek elektronicznego kodu produktu (EPC - Electronic Product Code) otworzyły drzwi dla szerokiego zaadaptowania identyfikacji radiowej w globalnym systemie zaopatrzenia. Omówiono poszczególne bloki systemów RFID oraz zaprezentowano możliwości technologii identyfikacji radiowej w globalnym systemie zaopatrzenia.
EN
In last few years the Radio Frequency Identification (RFID) industry is growing exponentially. Current and emerging uses for RFID technology include a variety of applications such as: toll road and parking area access, railroad and truck tracking, animal identification, pallet tracking and matching pasangerswith bags at airports. Recent IC technology development and the EPC-- Electronic Product Code invention have opened the door to wide adoption of RFID across the global supply chain. The paper helps to understand how RFID basically works, describes the various blocks of RFID systems and presents the potential which the RFID technology has for the global supply chain.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.