Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  falls from a height
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Jednym z głównych składników indywidualnych zestawów chroniących przed upadkiem z wysokości są uprzęże, które zakłada na siebie człowiek. W zależności od ich przeznaczenia mogą to być szelki bezpieczeństwa, uprzęże biodrowe, pasy do ustalania pozycji podczas pracy na wysokości, uprzęże alpinistyczne, szelki ratownicze i inne. Uprzęże pełnią ważną i odpowiedzialną rolę, decydując niejednokrotnie o życiu ich użytkownika. W związku z tym przed dopuszczeniem na rynek, a następnie do stosowania, konieczna jest kontrola ich parametrów. W artykule przedstawiono najważniejsze parametry uprzęży, takie jak: odporność na obciążenie statyczne i dynamiczne, zachowanie w warunkach dynamicznych, działanie na ciało użytkownika w stanie jego zawieszenia oraz naciski wywierane na powierzchnię manekina antropomorficznego. Scharakteryzowano stosowane obecnie metody badań tych parametrów oraz aparaturę badawczą. Wśród zaprezentowanych metod znalazły się zarówno metody znormalizowane, jak i własne - opracowane w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym. Przedstawiono znaczenie poszczególnych parametrów z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowników uprzęży.
EN
The presence of harnesses that a person puts on is a characteristic feature of individual fall protection systems. Depending on the purpose of the system, these may be, for example, full body safety harnesses, sit harnesses, work positioning belts, mountaineering harnesses, rescue harnesses and others. The role of such harnesses is an important and responsible one, because their performance often decides about their user's life. Therefore, before they are launched on the market and approved for use, it is necessary to control their parameters. The paper presents the most important protective parameters, such as: resistance to static and dynamic loads, behavior in dynamic conditions, the effect of the harness on the user's body in the suspended state and the pressure of the harness on the surface of the anthropomorphic dummy. The currently used methods of testing these parameters and the research equipment have been characterized. The presented methods include both standardized and own methods developed at Central Institute for Labour Protection - National Research Institute. The importance of the individual parameters from the point of view of the harness user safety is discussed.
EN
Worksites at height require the protection of workers during both movement and task performance. The rope access technique involves the simultaneous use of working and backup textile rope systems. Currently, kernmantle ropes are most often used in conjunction with mechanisms that move along them and lock at the right moment. However, this mode of operation has a destructive effect on the rope. Ropes must therefore meet a number of specific requirements, one of the most important of which is sheath slippage. The paper presents a method for testing this parameter based on the requirements of EN standards, including the design and implementation of a test stand and a method for the verification of its operation. Test results for 11 types of ropes are presented and discussed. The paper also provides some guidelines for conducting tests.
PL
W artykule omówiono dwa rodzaje opracowanych w CIOP-PIB systemów umożliwiających identyfikację upadku człowieka z wysokości. Działanie pierwszego z nich jest oparte na akcelerometrycznym układzie pomiarowym, zaimplementowanym w pasie biodrowym, który stanowi element sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. Działanie drugiego systemu polega na analizie zarejestrowanego obrazu wideo. Przedstawiono metody oraz wyniki badań kalibracyjnych i sprawdzających obu zaprojektowanych systemów, które wykorzystano do przeprowadzenia badań wstępnych. Podczas tych badań uczestnik wykonywał określone ćwiczenia: siadanie i symulowany upadek. Porównanie wyników badań wykazało dużą zbieżność pomiędzy wartościami zmierzonymi za pomocą czujników przyspieszeń oraz wartościami uzyskanymi na podstawie przeprowadzonej analizy obrazu. Opisane systemy mogą więc posłużyć do identyfikacji upadku oraz jako elementy inicjujące urządzenia do dynamicznego skracania drogi spadania, które zmniejszą siły działające na człowieka podczas powstrzymywania jego spadania z wysokości.
EN
The article discusses two types of systems developed at CIOP-PIB, which enable the identification of human falls from a height. The operation of the first system is based on an accelerometric measuring system implemented in the hip belt, which is an element of the equipment protecting against falls from a height. The operation of the second system is based on the analysis of the recorded video. The methods and results of calibration and verification tests of both designed systems, which were used for the preliminary tests, were presented. During these tests, the participant performed specific exercises: sitting down and simulating falling. The comparison of the test results showed a high convergence between the values measured with the acceleration sensors and the values obtained on the basis of the image analysis. The described systems can therefore be used for fall identification and as initiators of devices for dynamic shortening of the fall path, which will reduce the forces acting on a person during restraining his fall from a height.
EN
The basic materials used for the construction of anchor lines for personal equipment protection against falls from a height are ropes and textile webbing. During fall arrest, horizontal anchor lines significantly affect the forces acting on the worker and the work site elements, as well as the fall arrest distance. Manufacturers of the equipment are required to estimate those parameters for various conditions of use by numerical simulations with a validated model. The model discussed in this paper reflects the mechanical structure of the line (whether singles-span or multi-span) taking into account Maxwell’s and Kelvin-Voigt’s non-linear rheological models for viscoelastic materials. The model consists of a system of seven non-linear differential equations with the parameters describing static load-elongation characteristics and time-courses of dynamic loading forces for selected ropes and textile webbing. The numerical model developed was used to simulate the performance of horizontal anchor lines of different constructions. The model was validated by comparing the numerical calculations with laboratory test results and was shown to be sufficiently accurate to be used for designing fall protection equipment.
PL
Podstawowymi materiałami stosowanymi do produkcji poziomych lin kotwiczących dla indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości są liny i tkane taśmy włókiennicze. Poziome liny kotwiczące wpływają w istotny sposób na przebieg sił działających na człowieka podczas powstrzymywania jego spadania, drogę na jakiej to zachodzi oraz przebieg sił działających na konstrukcję stanowiska pracy. Z tego względu producent sprzętu ochronnego musi szacować te wielkości dla różnych warunków użytkowania np. stosując symulację numeryczną wykorzystującą zweryfikowany model. Model przedstawiony w artykule opiera się na zależnościach mechanicznych opisujących konstrukcję poziomej liny oraz nieliniowych modelach reologicznych obiektów lepko sprężystych Maxwella i Kelvina-Voigta. Strukturę modelu opisano układem nieliniowych równań różniczkowych z parametrami wynikającymi z charakterystyk statycznych siła obciążająca – wydłużenie oraz czasowych przebiegów siły obciążającej wybrane liny i tkane taśmy włókiennicze. Model został użyty do symulacji zachowania różnych wariantów konstrukcyjnych poziomych lin kotwiczących. Porównanie zasymulowanych numerycznie odpowiedzi modelu z wynikami badań laboratoryjnych wykazało zadowalającą jego dokładność, a co za tym idzie możliwość wykorzystania do projektowania sprzętu ochronnego.
EN
Connectors are commonly found in personal equipment protecting against falls from a height. They are typically used outdoors and exposed to atmospheric factors, which can result in corrosion. This article presents the results of a study involving exposure of connectors to experimental corrosive media – neutral salt spray (NSS), acid salt spray (ASS), and seawater mist (for elements made of carbon steel and non-ferrous metals) – and to experimental conditions simulating the processes of pitting, stress, and intercrystalline corrosion (for equipment made of s`tainless steel). The results indicate that the main effects of corrosion on connectors include impaired operation and reduced strength of their mobile elements. The article presents methods of testing connector operation developed for this purpose. Corrosive damage to connectors has been presented in relation to potential hazards for their users.
EN
Horizontal anchor lines manufactured from fibre ropes and textile webbing are important elements of equipment protecting against falls from a height. Their mechanical properties determine the process of a fall arresting.The simultaneous use of some components of the protective equipment by more than one user is possible and desirable under specific conditions. This paper presents testing methods and a test stand for the measurement ofload-elongation characteristics under static and dynamic conditions. The testing methods simulate the functioning of the equipment during the fall of consecutive users. The results indicate significant differences between the load-elongation characteristics obtained in the first versus subsequent loading tests, as well as between characteristics obtained under static and dynamic conditions. The paper also presents how the changes in rope and webbing characteristics described affect the ability of protective equipment to absorb the kinetic energy of a person falling from a height. Data obtained in the present study are useful for the development of numerical models for horizontal anchor lines.
PL
Poziome liny kotwiczące są istotnym składnikiem sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Podstawowym surowcem stosowanym do ich produkcji są liny i taśmy włókiennicze, których właściwości mechaniczne decydują o przebiegu powstrzymywania spadania z wysokości. W specyficznych warunkach jest teoretycznie możliwe i pożądane równoczesne stosowanie tych składników sprzętu przez więcej niż jednego użytkownika. W artykule przedstawiono metody oraz stanowiska badawcze do wyznaczania charakterystyk siła obciążająca - wydłużenie w warunkach statycznych i dynamicznych lin i taśm włókienniczych. Zastosowane metody badań symulowały działanie sprzętu ochronnego w sytuacji powstrzymywania spadania kolejnych użytkowników. Wyniki badań lin i taśm włókienniczych wskazały na wyraźne różnice między charakterystykami w pierwszym i kolejnych obciążeniach oraz między charakterystykami otrzymanymi w warunkach statycznych i dynamicznych. Przedstawiono również jak zmiany charakterystyk wpływają na zdolność sprzętu do pochłaniania energii kinetycznej spadającego człowieka. Uzyskane dane umożliwiają podjęcie prac zmierzających do opracowania modeli numerycznych poziomych lin kotwiczących.
EN
Ropes and woven webbing used in personal equipment protecting against falls from a height determine the course of forces acting on the human body during fall arrest, as well as the fall arrest distance. This paper presents a model of a system made up of a textile connecting and shock-absorbing component and the mass constituting its load. The model is based on non-linear rheological models of visco-elasto-plastic objects developed by Maxwell and Kelvin-Voigt. The definite structure of the model is described with a nonlinear differential equation, enabling numerical analysis of its performance. Identification of the model parameters was carried out utilising a software package allowing to analyse the static load-elongation characteristics and the time courses of a dynamic force acting during fall arrest. The paper presents the results of identification of selected connecting and shock-absorbing components used in equipment protecting against falls from a height. The models identified were subjected to verification involving comparison of their numerically simulated response with the results of laboratory tests. The comparison demonstrated the correctness of the model structure and identification of its parameters. The paper also presents an example of application of the model for simulation of the performance of a connecting and shock-absorbing component during fall arrest.
PL
Liny i taśmy tkane należą do podstawowych materiałów włókienniczych stosowanych w indywidualnym sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości. Elementy sprzętu wykonane z tych materiałów decydują o przebiegu sił działających na człowieka podczas powstrzymywania jego spadania oraz o drodze na jakiej to zachodzi. W związku z tym szczególnego znaczenia nabiera modelowanie działania sprzętu ochronnego. W artykule przedstawiono model układu tworzonego przez włókienniczy podzespół łączącoamortyzujący oraz obciążającą go masę. Opiera się on na nieliniowych modelach reologicznych obiektów lepko sprężystych Maxwella i Kelvina-Voigta. Strukturę modelu opisano nieliniowym równaniem różniczkowym trzeciego rzędu. Wykorzystując wyznaczone doświadczalnie charakterystyki statyczne siła obciążająca - wydłużenie oraz czasowe przebiegi siły dynamicznej działającej podczas powstrzymywania spadania z wysokości przeprowadzono identyfikację parametrów modelu. Zaprezentowano wyniki identyfikacji wybranych podzespołów łącząco - amortyzujących wykonanych z lin i taśm włókienniczych. Zidentyfikowane modele poddano sprawdzeniu polegającemu na porównaniu ich zasymulowanej numerycznie odpowiedzi z wynikami badań laboratoryjnych, którymi były przebiegi czasowe siły powstrzymującej spadanie oraz wydłużenia. Przeprowadzone porównanie wykazało poprawność struktury modelu oraz identyfikacji jego parametrów. W artykule przedstawiono również przykład wykorzystania opracowanego modelu do symulacji działania podzespołu łącząco-amortyzującego podczas powstrzymywania spadania.
EN
The process of arresting a fall from a height by protective equipment is characterised by two most important values: the arrest force and the distance over which the fall arrest occurs. The time course of these values is determined primarily by the mechanical parameters of the connecting and shock-absorbing components of the fall arrest system, such as textile energy absorbers, retractable type fall arresters and guided type fall arresters. The paper presents the methods of testing used up till now to determine the properties of connecting and shock-absorbing components. Their disadvantages are demonstrated and a new method allowing to determine the load-elongation characteristics of connecting and shockabsorbing components containing textile elements is described. The method presented and test stand are based on simultaneous measurements of the force acting in the object investigated and its elongation. For measurements of elongation under dynamic conditions, an extensometer equipped with a high speed camera was used. The results of tests performed under static and dynamic conditions on objects made of fibre rope and webbing used in equipment protecting against falls from a height are presented. The results obtained demonstrate significant differences between these characteristics, which confirms the effect of the loading velocity on the mechanical parameters of textile elements used as parts of personal fall arrest systems. Therefore data allowing to develop numerical models of connecting and shock-absorbing components were obtained.
PL
W artykule przedstawiono metody badania stosowane dotychczas w celu określenia właściwości ochronnych elementów łączących i amortyzujących. Wykazano ich wady i zaprezentowano nową metodę pozwalającą na wyznaczanie charakterystyk siła - wydłużenie elementów zawierających struktury włókiennicze. Zaprezentowana metoda i stanowisko badawcze opiera się na równoczesnym pomiarze siły działającej w badanym obiekcie oraz jego wydłużenia. Dla potrzeb pomiaru wydłużeń w warunkach dynamicznych zastosowano ekstensometr z kamerą do szybkich zdjęć. Przedstawiono wyniki badań, prowadzonych w warunkach statycznych i dynamicznych, obiektów wykonanych z lin i taśm włókienniczych stosowanych do produkcji sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Uzyskane wyniki wykazały istotne różnice między tymi charakterystykami. Potwierdziło to wpływ prędkości obciążania na parametry mechaniczne włókienniczych elementów sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Dzięki temu uzyskano dane pozwalające na opracowanie modeli numerycznych elementów łącząco-amortyzujących.
PL
Sprzęt uniemożliwiający rozpoczęcie spadania należy do kategorii środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości. Ideą jego stosowania jest uniemożliwienie osiągnięcia przez użytkownika strefy zagrożonej upadkiem z wysokości. W skład każdego systemu uniemożliwiającego rozpoczęcie spadania wchodzą: punkt kotwiczenia, podzespół łączący i uprząż bezpieczeństwa. W artykule omówiono ideę stosowania, podstawowe zasady doboru poszczególnych składników oraz przykłady zastosowań.
EN
Equipment for preventing falls from a height belongs to the category of personal protective equipment. Preventing the user from reaching a position where a fall can occur is the most important idea of applying this kind of equipment. The system for preventing falls from a height consists of an anchor device, a connecting component and body support. The paper presents the idea of use, methods of selecting components and examples of use.
10
Content available Bezwładne masy kotwiczące
PL
Bezwładne masy kotwiczące są urządzeniami przeznaczonymi do ochrony przed upadkiem z wysokości. Umożliwiają zamocowanie indywidualnego systemu ochronnego, w miejscach, gdzie brak jest odpowiednich do tego celu elementów konstrukcji stałej. Na skuteczne powstrzymywanie spadania człowieka przez tego typu urządzenie kotwiczące ma wpływ zarówno tarcie „masy” o podłoże, jak i pochłanianie energii zachodzące wewnątrz jej konstrukcji.
EN
A deadweight is a device designed for protecting against falls from a height. It makes anchoring a personal protective system possible in places without anchor points that are part of the original structure. The efficiency of fall arresting with a protective system with such an anchor device depends on both the friction of the deadweight against the surface of the structure and the energy absorbed inside the deadweight.
14
Content available remote Stalowe poziome liny zaczepowe
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.