Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odpady mineralne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Firma Comex wprowadziła na rynek nowy typ separatora CXR, który pozwala na jednoczesne określenie wielu parametrów separowanego materiału. W rezultacie możliwa jest separacja materiałów w oparciu analizę koloru, geometrii cząstek, struktury powierzchni, wewnętrznej struktury cząstek oraz gęstości materiału w tym samym urządzeniu. Jest to pierwszy na rynku separator wykorzystujący tak szeroką gamę jednocześnie analizowanych parametrów, przy użyciu wielu czujników. Nowe separatory mogą znaleźć szerokie zastosowanie głównie w przemyśle mineralnym, jak również w recyklingu.
PL
Materiały mineralne przydatne do powtórnego użytku pozyskać można nie tylko z odpadów z przemysłu wydobywczego, ale także hutniczego, chemicznego, a nawet ze szczególnie trudnych do utylizacji pozostałości budowlanych. Artykuł przedstawia urządzenia do klasyfikacji i sortowania materiałów mineralnych różnego pochodzenia i o różnych właściwościach, w tym odpadów mineralnych i kruszyw skalnych.
PL
Praca prezentuje wyniki badań procesu klasyfikacji odpadów mineralnych na przesiewaczach o sitach płaskich i prostopadłościennych rzeszotach. Opracowano trzy różne konstrukcje przesiewaczy i poddano je badaniom procesowym, które miały na celu określenie sprawności i wydajności tych maszyn w skali półtechnicznej. Na podstawie przeprowadzonych badań opracowano założenia projektowe i zbudowano przesiewacz przemysłowy do przeróbki kruszyw i odpadów mineralnych.
EN
The paper presents investigations results of mineral waste classification on screens with a flat sieve and cuboid riddles. Three different designs of such screens were developed and subjected to process tests, which were aimed at determining the efficiency and capacity of these machines on a semi-technical scale. Based on the research, design assumptions were developed and an industrial screen for processing aggregates and mineral waste was built.
PL
Praca przedstawia urządzenia do klasyfikacji i sortowania materiałów mineralnych różnego pochodzenia i o różnych właściwościach, w tym odpadów mineralnych i kruszyw skalnych. Materiały mineralne przydatne do powtórnego użytku można pozyskać nie tylko z odpadów z przemysłu wydobywczego, ale także hutniczego, chemicznego, a nawet ze szczególnie trudnych do utylizacji pozostałości budowlanych.
EN
The paper presents the equipment for the classification and sorting of minerals of various origin and various properties, including mineral waste and rock aggregates. Reusable minerals can be obtained from waste not only from the mining industry, but also from metallurgical and chemical industries, and even from particularly difficult to utilize construction residues.
PL
Praca prezentuje wyniki badań prowadzonych w Katedrze Aparatury Procesowej Politechniki Łódzkiej, które dotyczyły klasyfikacji różnego rodzaju odpadów mineralnych na przesiewaczach o sitach płaskich i prostopadłościennych rzeszotach. Opracowano trzy różne konstrukcje takich przesiewaczy i poddano je badaniom procesowym, które miały na celu określenie sprawności i wydajności tych maszyn w skali półtechnicznej. Na podstawie przeprowadzonych badań opracowano założenia projektowe i zbudowano przesiewacz przemysłowy do przeróbki odpadów mineralnych.
EN
The paper presents the results of research carried out at the Department of Process Equipment of the Lodz University of Technology concerning the classification of various types of mineral waste using screens with flat sieves and rectangular riddles. Three different designs of such screens have been produced which then underwent process tests aimed at determining the efficiency and performance of those machines on a semi-technical scale. On the basis of the completed tests, design assumptions have been established and an industrial screen for processing mineral waste has been built.
6
Content available remote Wpływ odpadów mineralnych na mobilność miedzi w osadach flotacyjnych
PL
Badano wpływ dodatku odpadów mineralnych do osadów flotacyjnych na mobilność miedzi oraz możliwość przemieszczania się tego pierwiastka do części nadziemnych uprawianych roślin. Doświadczenia prowadzono w nieczynnym zbiorniku osadów flotacyjnych „Wartowice 3” zlokalizowanym na Dolnym Śląsku. Na wyznaczonych tam poletkach osad flotacyjny mieszano z odpadami mineralnymi pochodzącymi z działalności wydobywczej zlokalizowanej w sąsiedztwie zbiornika. Odpad stanowił piasek, skała płonna, fosfogips oraz nadkład z eksploatacji kamieniołomu. Do osadu dodawano także preparat wapniowo-magnezowy (PRP). Wpływ odpadów na mobilność miedzi oceniano na podstawie zawartości tego pierwiastka w kilku gatunkach roślin oraz w podłożach, na których były uprawiane. Wykazano, że wprowadzenie do osadów flotacyjnych odpadów mineralnych powodowało obniżenie zawartości miedzi przyswajalnej przez rośliny oraz ograniczało jej pobieranie przez wszystkie gatunki roślin. Zawartość miedzi w roślinach zależała od okresu wegetacji i nie przekraczała 25 mg/kg s.m.
EN
Three selected plant species and their mixts. were grown up in the region of Lower Silesia on substrates doped with sand, waste rock, phosphogypsum, and overburden from the operation of the quarry. In plants harvested 2–3 times a year, the Cu content was variable depending on the species and the grooving period but it was below 25 mg/kg dry mass.
EN
Sorption properties of fine-grain mixtures of mineral waste proposed for construction of separation screens in landfill sites have been examined. The removal of heavy metals by the mixtures analysed was evaluated by the static batch method. It was found that they characterize by high ability to remove heavy metals at the level of over 99%, even with high contents of these elements. The sorption parameters have been determined based on the Langmuir and Freundlich isotherms. The alkaline character of some components of mixtures provides stabilization of pH, preventing removal of heavy metals to the environment in response to contact a barrier with acid solutions.
PL
Badano możliwość wykorzystania odpadów mineralnych i organicznych do poprawy właściwości osadów flotacyjnych w celu przywrócenia zdegradowanych terenów do ich funkcji pierwotnych. Doświadczenia prowadzono w komorze fitotronowej, w której do osadu flotacyjnego pochodzącego z nieczynnego zbiornika Wartowice zlokalizowanego na Dolnym Śląsku dodawano odpady mineralne pochodzące zdziałalności wydobywczej zlokalizowanej w sąsiedztwie zbiornika. Odpadami mineralnymi były fosfogips, piasek, skała płonna oraz nadkład z eksploatacji kamieniołomu, natomiast jako odpadowe substancje organiczne stosowano trociny bukowe oraz słomę z dodatkiem preparatów mikrobiologicznych. Przydatność tych odpadów oceniano, uprawiając na przygotowanych wg schematu podłożach 3 gatunki roślin. Po zbiorze określano ich skład chemiczny, a także wzajemny stosunek wybranych składników pokarmowych oraz pierwiastków toksycznych. Oceniano również skład chemiczny podłoży, a w tym opracowaniu przedstawiono zawartość fosforu oraz wybranych metali ciężkich. Wykazano, że wprowadzenie do osadu flotacyjnego fosfogipsu wpłynęło na obniżenie jego zasadowego pH i wzrost zawartości fosforu przyswajalnego dla roślin. Dodatek piasku i innych substancji mineralnych poprawiał właściwości powietrzno-wodne podłoża, a regulacja odczynu skutkowała zwiększeniem pobierania cynku i manganu przez rośliny. Nie wpływała natomiast na nadmierne pobieranie miedzi. Stwierdzono, że skład chemiczny uprawianych roślin na ogół był prawidłowy, chociaż wykazano, że zawartość cynku w ich tkankach kształtowała się na poziomie niższym niż wymagany. Wskazane zawartości spowodowały, że wzajemny stosunek zawartych w roślinach pierwiastków prawie w każdym przypadku przyjmował wartości optymalne.
EN
Cu ore flotation sediment was improved by addn. of phosphogypsum, sand, sandstone waste, bentonite, sawdust and/or straw and used as soil in pot cultures of pea, mustard and lucerne in phytotronic chamber for 40 days. The plant tissues were then incinerated and analyzed for P as well as Cu, Zn, Mn and Fe by at. adsorption spectroscopy. The addn. of phosphogypsum was of a high advantage because of an enrichment of the soil in P. The chem. compn. of the plant tissue was acceptable.
PL
Podnoszenie standardów życia oraz rozwój gospodarczy powodują powstawanie dużej ilości odpadów wywołujących często negatywne skutki w naturalnym środowisku człowieka. Zarówno polityka międzynarodowa jak i działania podejmowane przez państwa na własnym terytorium coraz szerzej ukierunkowane są na opracowanie i wdrożenie takich mechanizmów działania, które pozwolą zmniejszyć ładunek zanieczyszczeń degradujących środowisko naturalne [13]. Polski przemysł energetyczny opierający się głównie na spalaniu węgli corocznie generuje miliony ton ubocznych produktów spalania. Obecnie istnieje wiele możliwości zagospodarowania popiołów lotnych, które dominuje nad unieszkodliwianiem ich poprzez składowanie, np. w latach 2003÷2008 w 90% były one gospodarczo wykorzystane [8, 11].
EN
The following research examines susceptibility to leaching of soluble components from ash-sludge pellets obtained from municipal sewage sludge and fly-ash from brown coal. Pellets are often used as fertilizer, therefore they were enriched with potassium using potassium chloride and sulphate in the amount of 450 g of potassium per kg dw of pellets. Susceptibility to leaching of soluble components in water was examined by 1 and 3-step tests. The obtained water extracts were characterised by an alkaline pH, high electrical conductivity, content of nitrogen and o-phosphates, as well as copper and zinc. Results from both leaching tests show that the biggest pollutants load was leached from pellets modified by K2SO4, and the lowest pollutant were leached from unmodified pellets; the total amount of leached pollutants from pellets determined by the three-step test was much higher than the amount of pollutants determined in the one-step test; the highest amount of trace metals were determined in eluates from ash-sludge pellets modified by K2SO4. Pellets described in the paper cannot be used as an organic-mineral fertilizer, but further studies are conducted on modifying their composition to ensure the gradual leaching of the desired components to limit the threat to the environment.
11
Content available remote Wycena usługi recyklingowej przeróbki odpadów mineralnych układami mobilnymi
PL
Układy recyklingowe to niewielkie mobilne agregaty rozdrabiania i przesiewania odpadów mineralnych górnictwa lub budownictwa. Używane są do przerobu niewielkich źródeł surowców mineralnych, ale też coraz częściej jako elementy wspomagające przemysłowe stacjonarne systemy przeróbcze. W każdym wypadku mogą być eksploatowane na zasadzie usługi produkcyjnej oferowanej na czas określony przez operatora-usługodawcę. W artykule omówiono problem wyceny usługi recyklingowej mierzonej kosztem jednostkowym produkcji, gdzie głównymi składnikami efektywności produkcji jest wydajność techniczna układu i koszty jego eksploatacji. Przedstawiono sposób i formuły obliczania tej efektywności na przykładach.
EN
Recycling systems are the small mobile aggregates used for crushing and screening mineral waste produced in mining or engineering processes. This machinery commonly used to operating small mineral sources, but sometimes applied also as complementary subsystems of the greater industrial processing units. In any case such technology can be offered to mineral business as commercial product of services. Detailed analysis of capacity and running costs of recycling systems consist of loader, trucks and mobile crushing unit is discussed in the paper. In results, some spreadsheet calculation are performed for illustrating of the efficiency prediction of analyzed circuits.
PL
W artykule przedstawiono wyniki testów wymywalności przeprowadzonych na odpadach powęglowych w różnym stopniu przeobrażonych termicznie. Wykazano, że stopień termicznego przeobrażenia, a zwłaszcza obecność szkliwa występującego w intensywnie termicznie przeobrażonych odpadach powęglowych wpływają na zmianę zdolności uwalniania do środowiska składników rozpuszczalnych i pierwiastków śladowych. Zawierające dużo szkliwa spieki wykazały wyższą zdolność do uwalniania Al, Co, Cr, Cu oraz Ni, z kolei w mniejszych ilościach wymywały się z nich K, Mg i Zn.
EN
The results of the entrainment leaching tests were presented in this article. Coal wastes characterize by different change degree were the subject of the entrainment leaching tests. It was shown that the degree of thermal change, especially the presence of glaze in the high thermal changed coal wastes affects on change of ability of discharge into environment dissolvable components and trace elements. Sinters contain lots of glaze present higher ability for the discharge of Al, Co, Cr, Cu and Ni and smaller ability for discharge of K, Mg an Zn.
PL
Przeróbka odpadów mineralnych ma ogromne znaczenie w gospodarce narodowej przede wszystkim ze względu na duże ilości masowe tych odpadów, jak też ich różnorodność. Odpady mineralne występują w wielu gałęziach przemysłu w szczególności w górnictwie węgla i surowców skalnych oraz w energetyce. Wiele z tych odpadów ma zresztą dużą wartość a możliwości ich wykorzystania są bardzo szerokie. Stąd też często zamiast pojęcia "odpady" mówi się o surowcach towarzyszących wydobyciu głównego surowca kopalnego
EN
Screening of grained waste is divided into several stages, the first one is separation of large grains, that is those that should be subjected to deep milling, in different grinding machines. The second stage of waste processing is a multiple (depending on needs) classification of waste on sieves, so screening in different screening machines. Basing on many years of experience, authors of the paper recognize that sifters with flat screens are the most appropriate machines for screening of waste. They are definitely more recommend than sieving drums. The use of flat screen sifters consists in selection of machine among manufactured sifters. It is best to use free-standing screen with all of its equipment The present study demonstrates the results of the research programme carried out at the Department of Process Equipment, Technical University of Lodz, and concerns double-frequency screens. On the basis of the research results the design assumptions of the industrial machine aimed at fine-grained screening have been elaborated. It is widely known that the shape of trajectory in the oscillating motion of the screen has a relevant meaning for obtaining the best processing properties of the machine. Therefore, the trajectories of oscillating motion, which will lead to the intensive segregation of the grain layer moving on the sieve, have been searched for a long time. Seemingly, it is possible to obtain a double-frequency screen. Two rotational vibrators of the same or different static moments are applied for the drive of such a screen. As the name indicates, it is a screen which is characterised by two different rotational speeds of those drive vibrators. The construction of the screen enables to regulate (for research objectives) all the basic operation parameters of the machine, such as:the inclination of the sieve against the level, setting of the engines against the middle part of the sieve, exciting forces generated by the engines, the engine rotational speeds. Basing on results of the research on a double-frequency screen in a laboratory scale, the concept of building an industrial screen (Fig. 13) was developed, which will be installed in one of the mining companies exploiting mineral aggregates. Supporting structure will be welded-bolt together structure made of typical steel rolled profiles. It must be composed of such elements, in order to it was possible to transport the entire screen (dismantled) by road transport. Supporting structure is a free-standing element, placed on a paved surface. It should contain catwalks for operation stuff and control box where all elements of machine drives control will be placed. Supporting structure should also allow to change screens angle = 0-20°, by tilting the entire sieve of screen.
EN
Mineral sequestration using mineral waste is an interesting attempt at combining the solving of two important ecological problems: the reduction of anthropogenic emissions of CO2 by permanent binding and a fuller use of waste with restricted economic applications. The waste used to bind CO2 by way of mineral sequestration should have a high content of CaO and free CaO. Fly ashes from fluidized beds seem interesting in terms of preparing aqueous suspensions to be used in mineral sequestration of CO2. The article presents the results of modelling of the processes occuring in aqueous suspensions as exemplified by suspensions prepared on the basis of fluidized ashes from the power plant in Tychy subjected to the effects of CO2. The selection of these suspensions was based on the results of previous research. The thermodynamic model presented in the article is an attempt to identify the kind and order of occurrence of chemical reactions leading to permanent binding of carbon dioxide observed in aqueous ash suspensions subjected to the effects of CO2. The elaborated model confirmed both the complexity of themineral sequestration process in this kind of waste and the results of research conducted by other authors.
PL
Mineralna sekwestracja przy zastosowaniu odpadów mineralnych jest interesującą próbą połączenia dwóch ważnych problemów ekologicznych: redukcji antropogenicznej emisji CO2 poprzez jego trwałe wiązanie oraz pełniejszego wykorzystania odpadów o ograniczonym zastosowaniu gospodarczym. Do wiązania CO2 poprzez mineralną sekwestrację powinny być stosowane odpady o wysokiej zawartości CaO i wolnego CaO. Interesującymi odpadami do sporządzania zawiesin wodnych do zastosowania ich dla mineralnej sekwestracji CO2 są popioły fluidalne. W artykule przedstawiono wyniki modelowania dotyczące procesów zachodzących w zawiesinach wodnych na przykładzie zawiesin sporządzonych z popiołem fluidalnym z Ec. Tychy poddanych działaniu CO2. Zawiesiny te wybrano na podstawie wyników wcześniejszych badań. Przedstawiony w artykule model jest próbą identyfikacji rodzaju i kolejności reakcji chemicznych w wodnych zawiesinach popiołowych poddanych działaniu CO2 prowadzących do trwałego wiązania ditlenku węgla. Wykonane modelowanie potwierdziło złożoność procesu mineralnej sekwestracji oraz wyniki badań innych autorów.
PL
Ilość odpadów przemysłowych, w tym odpadów mineralnych, jaka powstaje w różnych procesach technologicznych, stanowi duży problem zarówno dla gospodarki Polski jak i wielu krajów rozwiniętych. Znaczna część tych odpadów posiada właściwości, które pozwalają je wykorzystać jako surowce wtórne. W artykule przedstawiono kierunki i możliwości wykorzystania wybranych odpadów, tj. odpadów węglowych i odpadów z przemysłu energetycznego do produkcji materiałów budowlanych. Wykorzystanie tych odpadów zależne jest od ich własności, zatem przedstawiono charakterystykę każdego z odpadów, a następnie wskazano do produkcji, których materiałów budowlanych się on nadaje i w jakim charakterze (jako surowiec podstawowy, czy uzupełniający). W świetle wciąż rozwijającego się budownictwa wykorzystanie tych odpadów wydaje się być jednym z ważniejszych problemów gospodarczych, a także szansą na zmniejszenie ilości odpadów na składowiskach i hałdach, zmniejszenie zużycia pierwotnych surowców mineralnych, a tym samym zmniejszenie obciążenia i zagrożenia dla środowiska naturalnego i środowiska życia człowieka.
EN
The amount of industrial waste materials, including mineral waste, originating from various technological processes poses a serious problem for Polish economy as well as for many other developed countries. Most of these materials have properties allowing to use them as secondary raw materials. The paper presents directions and possibilities of using selected waste materials, such as coal and power industry waste materials, in production of construction materials. Using these waste materials, however, depends on their properties. Therefore, the paper presents also characteristics of each type of waste material and indicates in what ways (as a base or supplementary raw material) and for which type a of construction material production it is used best. In terms of constantly developing construction industry, proper use of these waste materials seems to be not only one of the most vital economical problems but also a chance for diminishing the amount of waste materials on landfills and waste dumps, limiting consumption of mineral resources and in this way lessening the burden and threat on natural and human inhabited environment.
16
EN
In the years 2007-2008, a potential utility of mineral wastes for reclamation of post-flotation sediment dumping site was tested. In the tests, use was made of barren rock, sand from a mine, overlay from a quarry, as well as phosphogypsum. They were used in the amount of 10% of sediment gravimetric capacity for pot experiments. Investigation proved that phosphogypsum and quarry overlay did improve those substrate properties which determine plant growth and development (pH and nutrient content). Additionally, phosphogypsum decreased the amount of substrate-soluble copper and zinc and, therefore, reduced their uptake by plants. According to the examination results, barren rock and mine sand considerably limited iron and manganese conversion into the forms easily assimilated by plants.
PL
W latach 2007-2008 badano możliwości wykorzystania odpadów mineralnych do rewitalizacji składowiska odpadów poflotacyjnych. W badaniach wykorzystano skałę płoną, piasek z kopalni, nadkład z kamieniołomu oraz fosfogips, które stosowano w doświadczeniach wegetacyjnych w ilości stanowiącej 10% objętości wagowej osadu. Badania wykazały, że fosfogips oraz nadkład z kamieniołomu w największym stopniu poprawiały te właściwości podłoża, które determinują wzrost i rozwój roślin (pH i zawartość składników pokarmowych). Fosfogips dodatkowo zmniejszał ilości miedzi i cynku rozpuszczalnego w podłożu, a tym samym ograniczał pobieranie tych metali przez rośliny. Badana skała płona i piasek z kopalni w znacznym stopniu ograniczały przechodzenie żelaza i manganu w formy przyswajalne przez rośliny.
17
Content available remote The use of accompanying raw materials by KWB "Bełchatów"
EN
Brown coal exploration in the brown coal mine KWB "Bełchatów" SA may be regarded as the appearance of a large number of accompanying minerals, de facto being mineral waste and being produced as a result of the mining activity. The minerals constitute an important problem in the whole mining industry, not only in the open-cut brown coal mining. The raw materials in the brown coal mine are used in various branches of the national economy. The study deals with the possibilities of using the accompanying minerals and the ways of their processing. What is more, the study is based on the papers written by the academics and students of the Technical University of Lodz in the mine of brown coal alone with the aim to acquire the knowledge of mineral waste management and its possible industrial applications.
PL
Wydobycie węgla brunatnego w KWB "Bełchatów" SA oznacza pojawienie się dużych ilości kopalin towarzyszących, mających charakter odpadów mineralnych, powstałych w rezultacie działalności górniczej. Kopaliny te stanowią istotny problem w całym górnictwie, nie tylko w odkrywkowym górnictwie węgla brunatnego. Surowce towarzyszące kopalni węgla brunatnego są wykorzystywane w różnych gałęziach gospodarki narodowej. Niniejszy artykuł traktuje o możliwościach wykorzystania kopalin towarzyszących i o sposobach przeróbki tych kopalin. Został on napisany na bazie prac wykonanych przez pracowników i studentów Politechniki Łódzkiej w samej kopalni, celem których było rozpoznanie gospodarki odpadami mineralnymi i możliwości ich przemysłowego wykorzystania.
18
Content available remote Tailings from sand and gravel processing plants as the potential source of gold
EN
Tailings produced during the manufacture of aggregates in the Rakowice sand and gravel plant (Middle Bóbr River valley, SW Poland) were characterized in the paper. A 3.0 inches laboratory Knelson concentrator was used to evaluate the recovery of free gold from tailings collected from the sand and gravel processing plant. Gravity recoverable gold (GRG) was determined using the difference between the gold content in the Knelson feed and the tails. Analysis of several samples collected from different types of tailings revealed the average content of 0.27 ppm of gold and recoveries of gold between 85–98% in the concentrates. The sand and gravel deposits are thus potential sources of gold and other economic heavy minerals, mainly of ilmenite and titanomagnetite, as well as small amounts of zircon, monazite and rutile. The annual deposition of about 6 kg of Au and 1000 Mg of other heavy minerals in the tailing pond during the last 5 years of the Rakowice Mine operation has been assessed.
PL
Górnictwo surowców okruchowych zlokalizowane w Sudetach wytwarza znaczne ilości odpadów mineralnych (piasków i mułków) deponowanych w wyeksploatowanej części złoża, a powstających najczęściej po operacji klasyfikacji ziarnowej urobku. W procesie przesiewania i przemywania powyższe odpady są wzbogacane w złoto i inne minerały ciężkie, które w złożu występują zazwyczaj w ilościach śladowych. W artykule, na przykładzie drobnoziarnistych odpadów z płukania żwirów i piasków w żwirowni Rakowice koło Lwówka Śląskiego na Dolnym Śląsku, przedstawiono możliwości ich wykorzystania jako źródło minerałów ciężkich i złota. Odpady z płukania kruszyw poddano wzbogacaniu grawitacyjnemu za pomocą koncentratora Knelsona wydzielając koncentrat minerałów ciężkich ze złotem. Wzbogacanie grawitacyjne próbek tych odpadów wykazało, że możliwe jest otrzymywanie koncentratów zawierających średnio 27 g/t Au z uzyskami złota w zależności od typu osadów rzędu 85-98%. Do koncentratów tych przechodzą także minerały tytanu, cyrkonu i metali ziem rzadkich. Według szacunku autora w odpadach żwirowni Rakowice deponuje się rocznie około 6 kg złota oraz 1000 Mg minerałów ciężkich możliwych do pozyskania w postaci takiego koncentratu.
19
Content available remote Oil agglomeration of mineral tailings in mixed-surfactant systems
EN
In this paper the results of spherical oil agglomeration of mineral tailings were presented. Tailings from nickel recovery (the Szklary heap, Lower Silesia, Poland) were used in these investigations. Agglomeration experiments have been carried out in water suspension of mineral particles in the presence of cationic and anionic surfactants and kerosene as bridging oil.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań procesu aglomeracji olejowej odpadów mineralnych, pozostałych po hutniczej obróbce rudy niklowej, zgromadzonych na hałdzie w okolicach miejscowości Szklary na Dolnym Śląsku. Proces prowadzono w zawiesinie wodnej cząstek mineralnych w obecności surfaktantu kationowego oraz anionowego, użytych jako substancje modyfikujące właściwości powierzchniowe ciała stałego oraz emulgatora oleju (nafty) w wodzie.
PL
W artykule omówiono właściwości drobnoziarnistych odpadów mineralnych pochodzących z procesów górnictwa i przeróbki. Szczególną uwagę zwrócono na odpady flotacji blendy pochodzące z okruszcowanych dolomitów. Poddano analizie procesy zachodzące wewnątrz zwałowisk odpadów drobnoziarnistych. Omówiono ich znaczenie dla oddziaływań na środowisko i wykorzystania w różnych aplikacjach praktycznych
EN
The paper presents the properties of fine-grained mineral waste generated from mining and preparation processes. Particular attention was paid to flotation waste of blende originating from the ore-bearing dolomite. The processes occurring inside the fine-grained waste dumping sites have been analyzed. Their importances in relation to their effects on the environment and use in various practical applications have been discussed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.