Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  struktury periodyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy zaproponowano wykorzystanie metody różnic skończonych i całkowego sformułowania pola wektorowego do obliczeń rozkładu pola magnetycznego w cienkowarstwowych strukturach, formujących niejednorodne warstwy materiałów laminarnych. Zaprezentowano przykładowe geometrie elementów periodycznych, które obliczano przy wykorzystaniu metod elementów i różnic skończonych, a także określono ich indukcyjność. Scharakteryzowano dokładność proponowanego modelu różnicowo-całkowego 2D w odniesieniu do różniczkowego modelu 3D.
EN
The paper demonstrates the application of the finite-difference method combined with integral vector field formulation to calculate the magnetic field distribution in thin-film structures, which form nonhomogeneous layers of the laminar materials. An exemplar geometries of periodic elements were presented and solved both by the finite-element and finite-difference method, to estimate elements self-inductance. The accuracy of the proposed difference-integral 2D model in relation to differential 3D model were characterized. (Analysis of the magnetic properties of the thin-film materials with a conductive periodic structure).
PL
W artykule rozpatrzono wyznaczenie rozkładu pola elektrycznego, poprzez zastosowanie metod modelowania obwodowego periodycznie rozłożonych struktur przewodzących. Zaproponowano geometrię struktur tworzących warstwę roboczą materiału złożonego. Przykładowy materiał poddano analizie polowej za pomocą Metody Elementów Skończonych (MES) oraz obwodowej przy zastosowaniu ekwiwalentnego schematu elektrycznego, obliczając rozkład potencjału elektrycznego. Na podstawie obu modeli określono zastępczą rezystancję materiału widzianą z wybranej pary zacisków oraz oszacowano całkowitą rozpraszaną moc cieplną. Wyniki obliczeń porównano z pomiarami rzeczywistych prototypów, wytworzonych metodą druku 3D. Scharakteryzowano dokładność metod obliczeniowych. Omówiono efektywność metody obwodowej, w kontekście odwzorowania zjawisk i właściwości elektrycznych materiałów o złożonej geometrii i różnym sposobie zasilania.
EN
The paper presents the determination of electric field distribution by application of the electrical network model of periodically arranged conductive structures. The geometries of periodic structures were proposed. Electric field analysis in 2D numerical model of material was performed by the Finite Element Method as well as equivalent network model. In addition the equivalent material resistance between selected pair of terminals and total dissipated power were estimated. The results were compared with the measurements of prototypes performed by 3D printing. The accuracy of both calculation methods were characterized. The effectiveness of network method was discussed in context of electric properties and phenomena of materials with complex periodic geometry and various types of power supply terminal locations.
PL
W artykule porównano cechy oraz przydatność zastosowania wybranych metod, służących obliczaniu wielkości elektrycznych w periodycznych strukturach przewodzących materiałów warstwowych. Rozpatrzono wykorzystanie metod sieciowych do obliczeń układu złożonego z kilkudziesięciu komórek, jako alternatywy dla metody elementów skończonych (MES). Na przykładzie powtarzalnego, porowatego układu złożonego z obrotowo-symetrycznych komórek, określono dokładność obliczeń dwóch metod sieciowych – metody potencjałów węzłowych oraz metody prądów oczkowych – a także wyznaczono zastępcze rezystancje proponowanej struktury, w zależności od jej geometrii wewnętrznej. Przedstawiono i przeanalizowano rozkład potencjału oraz gęstości prądu dla analizowanej struktury.
EN
The paper presents a comparison of the features and applications of the selected methods for calculating electric quantities in the laminar materials periodic conductive structures. Circuit analysis methods were investigated as an alternative to the finite element method (FEM) for the calculation of a system consisting of many elements. An exemplary, repetitive porous system consisting of rotationally–symmetric cells served to determine the computation accuracy of two methods – nodal and mesh analysis. There was also specified the equivalent resistance of the cells, depending on its internal geometry. The potential and current density distribution for the analyzed structures were presented and discussed.
PL
W pracy przedstawiono metodę bezpośredniej, laserowej litografii interferencyjnej do modyfikacji przypowierzchniowej warstwy materiałów. Zmiana topografii oraz mikrostruktury powierzchni prowadzi do wielu korzystnych zmian właściwości materiału, poczynając od zmian typowo mechanicznych, takich jak zmiana współczynnika tarcia, po zmiany właściwości optycznych, magnetycznych i innych. W artykule opisano dwukanałowy impulsowy układ laserowy na krysztale Nd:YAG z Q-modulacją, generujący impulsy o czasie trwania 8-10 ns oraz energii 1,5 J w każdym kanale. Laser służył do naświetlania struktur interferencyjnych na powierzchni różnych materiałów. Ramiona dwukanałowego układu laserowego stanowiły jednocześnie interferometr Macha-Zehndera. Zaprezentowano również wybrane struktury periodyczne jedno- oraz dwuwymiarowe, wytworzone w warunkach impulsowego naświetlania powierzchni metali, półprzewodników, polimerów oraz tzw. warstw diamentopodobnych. We wnioskach przedyskutowano potencjalne obszary zastosowania technologii bezpośredniej, laserowej litografii interferencyjnej.
EN
In this article a direct laser interference lithography method is described. This method is one of the best solutions for top surface of material modifications – changes of topography and microstructure. These changes lead to many beneficial modifications of material properties from mechanical ones like change of friction coefficient to change of optical or magnetic properties etc. In the article we introduce laser system based on Nd:YAG crystal with Q-modulation, generating pulses of 8-10 ns duration with maximal energy 1,5 J in each channel. The laser was used to produce interference structures on surfaces of photo-active materials. Two chanels of interferometer laser system make simultaneously Mach-Zehnder interferometer. We intruduce periodical structures (1D and 2D) created on surfa ces of polimers, metals, and DLC type surfaces. In the conclusion, possibile practical applications of manufactured structures are shown.
PL
Zaproponowano metodę dyfrakcyjną do oceny niejednorodności powierzchni struktur niemetalicznych. Stopień niejednorodności powierzchni związano z współczynnikami wydajności dyfrakcyjnej. Dokładność oceny niejednorodności zależy głównie od liczby warstw podziału obszaru analizowanego w przyjętej metodzie numerycznej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.