Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  carbonate formation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem zabiegów kwasowania wykonywanych w formacjach węglanowych jest zmniejszenie współczynnika „skin" dzięki wytworzeniu kanałów o dużej przepuszczalności, zwanych otworami robaczkowymi. Na ich formowanie znaczący wpływ ma szybkość reakcji cieczy kwasującej ze skałą w warunkach złożowych. W wielu przypadkach ze względu na wysoką temperaturę złoża zachodzi konieczność spowolnienia tej reakcji. W artykule przedstawiono metody stosowane w celu opóźnienia tej reakcji i zapewnienia głębszej penetracji kwasu w formację przed jego wyczerpaniem. Zaprezentowano również ciecz technologiczną - emulsję typu kwas w ropie opracowaną w Zakładzie Stymulacji Wydobycia Węglowodorów Instytutu Nafty i Gazu - PIB, która została z powodzeniem zastosowana na krajowym złożu węglanowym.
EN
Matrix acidizing treatments are performed in carbonate formation in order to reduce „skin" by creation conductive channels called wormholes. Reaction rate of acidizing liquid and rock has a significant impact on their creation. In many cases it is necessary to slow down the reaction due to the high temperature of the reservoir. This paper presents the Ssang Yong methods used to slow down this reaction and allows the acid to penetrate deeper into the formation before spending. This paper presents the internal phase emulsion with crude oil developed at the Department of Production Stimulation by the Oil and Gas Institute - National Research Institute, which had been successfully applied in our national carbonate reservoir.
2
Content available remote Efektywne zabiegi kwasowania w złożach węglanowych
PL
Po serii badań laboratoryjnych nad technologią kwasowania skał węglanowych emulsją ropno-kwasową wykonany został pilotażowy zabieg. Po potwierdzeniu skuteczności tej technologii została ona zastosowana w odwiertach produkcyjnych złoża BMB. Zebrane dane eksploatacyjne z sześciu zabiegów potwierdzają jej skuteczność. W odwiertach tych odnotowano znaczny wzrost produkcji z jednoczesnym spadkiem depresji ciśnienia, przy której prowadzona jest eksploatacja. Technologia ta została również zastosowana na innym złożu udostępniającym utwory dolomitu głównego.
EN
After laboratory research the pilot treatment has been done. After obtaining positive results from this treatment, BMB oil field operator begun to use emulsified acid for small scale acidizing treatment on production wells. Six acidizing treatments have been performed using emulsified acid. Oil and gas production increase was achieved after each treatment. Significant oil and gas production increase and decrease of near wellbore pressure drop was noticed during the production process. After positive results of emulsified acid treatment have been achieved on BMB oil field, this technology was successfully introduced in wells on another oil field located on the same carbonate formation.
PL
Budowa antyklinalno-zrębowa kompleksu węglanowego o dużej miąższości była specjalnie predystynowana litologicznie (porowate dolomity) do przyjęcia i rozprowadzenia roztworów i wytrącenia okruszcowania. Siarczki metali występują zonalnie: piryt lub markasyt występują głębiej, sfaleryt nieco wyżej, a galena najwyżej, nie rzadko z kalcytem. To uporządkowanie zakłócone bywa rozkładem szczelin, czyli dróg roztworów kruszconośnych. Podkreślono, że wykształcenie siarczków tak w skałach triasowych, jak w dewońskich, jest analogiczne, z wyjątkiem otworu S-17, gdzie sfaleryt ma charakter wybitnie metasomatyczny. Podobnie układają się zawartości pierwiastków śladowych.
EN
The anticlinic-horst of the carbonate complex of great thickness was especially lithologically (porous dolomites) predestinated for acceptance and distribution of solutions and precipitations of ores. Metal sulphides occur zonally: pyrite or marcasite occur deeper down, sphalerite somewhat higher and galena highest, often together with calcite. This order may be disturbed by the arrangement of crevices, that is the ways of ore-bearing solutions. It is emphasized that the formation of sulphides, in trias- and in devon-rocks is analogous, except in the bore-hole S-17, where sphalerite has a notably metasomatic character. The arrangement of micro-elements is similar.
PL
Przedstawiono zasadnicze elementy budowy geologicznej w podanym rejonie, które przypuszczalnie warunkują lub ściślej współwarunkują pojawienie się kruszców żelaza, cynku i ołowiu. Mineralizację siarczkową poprzedza dolomityzacja o charakterystycznym wykształceniu, tak zwanym kruszco-nośnym. tak w triasie, jak i dewonie. Tak zmienione skały węglanowe przeżyły specyficzne oddziaływania ze strony ługowania oraz mechanicznego zgniatania, w tym również i skrasowienia.
EN
There are presented the principal elements of geological structure in the mentioned region which probably conditioned or, more precisely, participated in the apparition of the iron-, zinc- and lead ores. The sulphidic mineralization was preceded by dolomitization with a characteristic ore bearing formation, so in Trias as in Devon. The changed carbonate rocks underwent a specific influence of lixiviation, mechanical crushing and karstication.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.