Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnostic testing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Taking under consideration, that reliable transmission of energy is fundamental to proper operation of national power grid, quality control is essential for newly installed and in-service cable connections. It is known that routine tests (insulation coordination) completely check the quality of a power cable and accessories at the manufacturer. Nevertheless, the risk of problems with the delivery and installation of accessories can affect the quality of a newly installed power cable circuit. Based on international experience gathered on various power grids over the past 20 years, this article focuses on the use of non-destructive testing for after-installation - and diagnostic tests of all types of transmission cables. This document discusses in particular various actual aspects of testing new connections as well as the condition assessment of service aged HV power cables.
PL
Wiadomo, że podczas standardowych badań fabrycznych (koordynacja izolacji) jakość elektroenergetycznych kabli, a także osprzętu kablowego jest w pełni oceniana przez producenta. Niemniej jednak ryzyko problemów z dostawą i montażem poszczególnych elementów linii kablowej może wpłynąć na jakość nowo zainstalowanej linii. Obecne normy IEC są standardami sformułowanymi głównie przez producentów i nie zawierają odpowiednich zaleceń badań linii kablowych nowo zainstalowanych oraz już eksploatowanych, które by pozwoliły wykryć wady spowodowane wyżej wymienionymi problemami. Przyjęte w tych normach procedury badań odbiorczych skutkują tym, że przebicie/uszkodzenie może wystąpić tylko w przypadku bardzo poważnych wad (bardzo rzadko). Oznacza to, że w sytuacji braku uszkodzenia badanej linii podczas próby odbiorczej nie można wykryć wady w jakimś odcinku kabla lub w osprzęcie. Dlatego, w przeciwieństwie do norm IEC, standardy IEEE 400 i IEEE 400.4 zalecają po zainstalowaniu linii kablowej przeprowadzanie prób napięciowych połączonych z monitorowaniem wyładowań niezupełnych (WNZ), np. stosując napięcie ciągłe lub tłumione napięcie prądu przemiennego (DAC). W przypadku ciągłych napięć przemiennych, z powodu wysokiego poziomu zakłóceń elektromagnetycznych pojawiających się w wyniku generowania rezonansowych napięć przemiennych (ACRT), zgodnie z IEC 60270 wykrywanie WNZ nie jest wystarczająco czułe, aby można było zastosować tą metodę do wykrywania WNZ w izolacji kabli i we wszystkich typach osprzętu kablowego (czyli w głowicach i mufach). W przeciwieństwie do metody ACRT użycie metody DAC zapewnia, oprócz przeprowadzenia próby napięciowej, również bardzo czułe i zgodne z normą IEC 60270 wykrywanie WNZ w całym systemie kablowym. W oparciu na międzynarodowych doświadczeniach – zebrane w ciągu ostatnich 15 lat z badań przeprowadzonych w różnych sieciach energetycznych, w artykule skoncentrowano się na zastosowaniu metody DAC do badań odbiorczych i diagnostyki wszystkich rodzajów kablowych linii przesyłowych. Na praktycznych przykładach przedstawiono różne ważne aspekty badania nowych linii, a także dokonywanie oceny stanu elektroenergetycznych linii kablowych, będących w eksploatacji, wynikające z wieloletniego stosowania układów probierczych DAC w praktyce.
EN
It is known that using factory routine tests (insulation coordination) the quality of a power cable as well as the accessories is fully tested at the manufacturer. Nevertheless the risk of accessories parts delivery and installation problems may influence the quality of a newly installed power cable circuit. The current IEC standards are manufacturers'standards and they do not provide adequate recommendations for after-lying testing and demonstration of above-mentioned problems. A breakdown may occur only in case of extremely serious defects during the after-laying test (very seldom). This means that in a no-breakdown situation the presence of defects in cable parts or in accessories cannot be excluded. Therefore in contrast to the IEC standards the standards IEEE 400 and IEEE 400.4 recommend partial discharge monitored testing e.g. by continuous or damped AC voltages (DAC). In case of continuous AC voltages due to the high level of EM disturbances occurring by on-site generation of resonant AC voltages (ACRT), the PD detection in accordance to IEC 60270 is not sensitive enough to be used for PD detection in cable insulation and in all types of cable accessories. In contrast to ACRT the use of DAC provides in addition to voltage withstand test also very sensitive and IEC 60270 conform PD detection of the complete cable circuit. Based on the international experiences as collected in the last 15 years at different power grids this contribution focuses on the use of DAC for after-laying testing and diagnosis of all types of transmission power cables. In particular supported by practical examples different important aspect of testing new connections as well as condition assessment of service aged power cables will be mentioned in this paper.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie napięcia przemiennego tłumionego (DAC) do badań odbiorczych i diagnostyki w miejscu zainstalowania elektroenergetycznych kabli wysokiego napięcia (do 230 kV).
EN
The article presents the application of damped alternating voltage (DAC) for acceptance tests and diagnostics in the place of installing high voltage power cables (up to 230 kV).
PL
W artykule omówiono wyniki badań diagnostycznych alternatorów i wielofunkcyjnych regulatorów napięcia na przykładzie wybranego samochodu. Przedstawiono zalety i wady aktualnie stosowanych alternatorów, różniących się uzwojeniem i sposobem połączeń elektrycznych.
EN
The article discusses the results of diagnostic testing alternators and multifunctional voltage regulators for Ex-will the car. We present the advantages and disadvantages of currently used alternators, different way of winding and electrical connections.
EN
Diagnostic testing of power units is of significance as far as preventing serious industrial breakdowns is concerned. Indicating measurement possibilities as well as advantages arising from measurement of relative vibrations of a motor is the aim of this article.
PL
Zachowanie wysokotemperaturowej wytrzymałości przez elementy kotłów czy rurociągów w perspektywie długiego czasu eksploatacji ogranicza szereg czynników, w tym zjawisko pełzania. Ponieważ zdecydowana większość bloków energetycznych w Polsce przekroczyła ponad dwukrotnie czas obliczeniowy, należy spodziewać się, że zjawisko pełzania będzie pojawiać się na coraz większej liczbie elementów urządzeń energetycznych. Regularne wykonywanie badań diagnostycznych wpływa znacząco na bezpieczeństwo pracy rurociągów parowych, ponieważ umożliwia wyeliminowanie elementów, którym grozi uszkodzenie (rozszczelnienie) podczas pracy. W artykule dokonano analizy stanu materiału wyciętego z eksploatowanej instalacji kolana rurociągu pary pierwotnej po przepracowaniu około 260 tysięcy godzin, dla którego w ramach okresowych badań wykryto zmiany dekohezyjne. Podjęte działania już na etapie badań nieniszczących na obiekcie pozwoliły na wczesnym etapie zdiagnozować zagrażający mieniu i życiu stan materiału kolana rurociągu i na bezpieczną jego wymianę. Późniejsze badania niszczące materiału kolana potwierdziły słuszność tej decyzji, gdyż dalsza eksploatacja tego fragmentu rurociągu mogłaby doprowadzić nawet do rozszczelnienia rurociągu.
EN
Holding the high-temperature strength by boiler or pipeline elements in the perspective of a long-time operation is limited by many factors, including creep. As the vast majority of power units in Poland have exceeded the calculated operating-life almost twicely we can expect that this phenomenon will concern the bigger and bigger amount of power equipment elements. Regular carrying out of the diagnostic tests will significantly influence steam pipelines working safety by eliminating the elements endangered by a damage (leak) during work. Analysis has been made of a material cut out from the elbow of a primary steam installation being in operation for about 260 thousand hours where, during periodic testing, decohesive changes were detected. Activities, taken up already at the stage of non-destructive tests, enabled at first to diagnose the dangerous for life and property condition of the pipeline elbow material and then its safe replacement. The later on conducted destructive tests confirmed appropriateness of this decision, as further operation of this pipeline fragment could even lead to the loss of tightness.
PL
Przedstawiono główne mechaniczne, aerodynamiczne, hydrodynamiczne i elektromagnetyczne mechanizmy generacji drgań i dźwięku w jednocylindrowym silniku o zapłonie samoczynnym. Przedstawiono kolejność zachodzenia tych procesów i oparte na niej teoretyczne widmo drgań dla silnika HATZ 1B40, stosowanego m. in. jako źródło napędu agregatów prądotwórczych FOGO. Zaprezentowane wyniki analizy teoretycznej będą bardzo pomocne przy praktycznej analizie zjawisk wibroakustycznych związanych z pracą silnika HATZ 1B40 zasilanego różnymi paliwami ciekłymi i gazowymi.
EN
Mechanical, aerodynamic, hydrodynamic and electromagnetic processes of the generation vibration and sound in a single-cylinder compression-ignition engine are presented. The sequence of these processes and based on it theoretical vibration spectrum for the HATZ 1B40 engine are presented. This engine is used, among others, like a prime mover for FOGO alternators. Presented results of theoretical analysis will be very useful in practical analysis of the vibration and sound connected with operation of the HATZ 1B40 engine feded various liquid and gaseous fuels.
8
Content available remote Filtr UKF w diagnostyce wirnika silnika asynchronicznego
PL
Określenie ilości pękniętych awaryjnie prętów, czy odcinków pierścieni klatki wirnika silnika asynchronicznego jest ważnym zagadnieniem podczas eksploatacji tej maszyny. Zastosowany w tym celu filtr UKF dawał dokładne informacje, podając numery uszkodzonych prętów czy odcinków pierścieni. Dla uzyskania tak dokładnych informacji filtr ten wymagał pomiarów prądów stojana oraz prądów dodatkowych, jednozwojowych cewek umieszczonych na zębach stojana, a obciążonych dużymi rezystancjami (~~1 k). Potrzebny też był pomiar prędkości obrotowej wirnika i związany z tym kąt obrotu wału maszyny. Testowano metodę określania numerów pękniętych prętów i odcinków pierścieni wirnika oraz metodę wykrywania tylko pękniętych prętów klatki wirnika. Opracowana metoda nadaje się do ochrony dużych, kosztownych napędów asynchronicznych.
EN
Determining the number of broken bars due to the failure or the number of ring segments of the rotor cage of the asynchronous motor is the important problem during the operation of such machine. UKF filter, used to achieve this goal, gave exact information: numbers of broken bars and ring segments. For receiving such exact information the filter needed the measurements of the stator currents and currents of the additional onewinding coils placed at stator teeth and loaded by big resistance (~1 k). The measurement of the rotation speed of the rotor and connected with this the angle of the machine shaft rotation was needed also. The method of determining the numbers of broken bars and ring segments of the rotor and the method of detecting only the broken bars of the rotor cage were tested. The presented method can be used for protecting big and expensive asynchronous drives.
EN
The paper presents a survey of state-of-the-art non-destructive diagnostic techniques of testing building structures and examples of their applications. Much attention is devoted to acoustic techniques since they have been greatly developed in recent years and there is a clear trend towards acquiring information on a tested element or structure from acoustic signals processed by proper software using complex data analysis algorithms. Another trend in the development of non-destructive techniques is towards assessing characteristics other than strength in elements or structures, particularly the ones made of concrete or reinforced concrete. The paper focuses on techniques suitable for: detecting defects invisible on the surface, estimating the depth of cracks, determining the dimensions of elements accessible from one side only and 2D and 3D imaging of reinforcement distribution in such elements. Finally, directions of further development in this field are indicated.
PL
W artykule przedstawiono przegląd wybranych najnowszych metod nieniszczącej diagnostyki obiektów budowlanych wraz z przykładami ich zastosowań. Poświęcono sporo miejsca metodom akustycznym, ponieważ w przypadku tych metod następuje obecnie nie tylko szybki rozwój, ale i wyraźne starania w kierunku pozyskiwania informacji o badanym elemencie lub konstrukcji na podstawie sygnałów akustycznych "przetworzonych" przez odpowiednie oprogramowanie wykorzystujące złożone algorytmy analizy danych. Zwrócono uwagę na fakt, że aktualnie rozwój metod nieniszczących jest ukierunkowany na ocenę w elementach i konstrukcjach, a zwłaszcza tych wykonanych z betonu i żelbetu, innych cech niż wytrzymałość. Skupiono się w pracy przede wszystkim na metodach przydatnych do: wykrywania wad niewidocznych na powierzchni, oceny głębokości pęknięć, określenia wymiarów elementów dostępnych jednostronnie, uzyskiwania obrazu płaskiego lub przestrzennego rozmieszczenia zbrojenia w takich elementach. W końcowej części pracy zamieszczono informacje odnośnie do przewidywanych dalszych kierunków rozwoju.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prób mających na celu budowę klasyfikatora lokalnych uszkodzeń zębów kół przekładni, opartego na sztucznych sieciach neuronowych. W badaniach wykorzystano sieci neuronowe typu perceptron wielowarstwowy (MLP). Obiekt badań stanowiła przekładnia zębata o zębach prostych, pracująca na stanowisku mocy krążącej FZG. Badaniami objęto przekładnie z kołami bez uszkodzeń oraz z lokalnymi uszkodzeniami zębów w postaci pęknięcia u podstawy zęba i wykruszenia wierzchołka zęba. W artykule zaproponowano budowę deskryptorów lokalnych uszkodzeń zębów kół wykorzystując do tego celu sygnały drganiowe poddane odpowiedniej filtracji oraz przetwarzaniu.
EN
The paper presents the results of an experimental application of an artificial neural network as a classifier of the degree of the cracking root and the chipping tip of the tooth in a gear wheel. The neural classifier was based on the artificial neural network of an MLP type (Multi-Layer Perceptions). The input data for the classifier was in the form of a matrix composed of statistical measures, obtained from continuous wavelet analysis. In order to create a basis of knowledge, a stand testing was done. The experimental tests were conducted in the system operating as circulating power test rigs. As a result, the method of standard construction for diagnostic systems based on artificial intelligence was also worked out by means of defining the ways of filtrating and analysing of signals and diagnostic measurements. Additionally, the choice of the architecture and algorithm of teaching artificial neural networks used to classify the state of an object was researched.
11
Content available Algorytm minimalizacji sygnatur uszkodzeń
PL
W pracy przedstawiono metodę minimalizacji sygnatur uszkodzeń jako jedno z rozwiązań problemów związanych z dużą liczbą sygnałów pomiarowych, wykorzystywanych testów i potencjalnych uszkodzeń w złożonych instalacjach technologicznych. Jego opracowanie ma na celu skrócenie czasu lokalizacji uszkodzeń w takich instalacjach. W referacie opisano różnicę pomiędzy pełnymi sygnaturami uszkodzeń a sygnaturami zredukowanymi oraz przedstawiono poszczególne kroki realizacji algorytmu, na podstawie którego można uzyskać sygnatury zredukowane.
EN
The paper presents a method of minimization of fault signatures as a solution of a problem concerning large number of measuring signals and potential faults in compound technological systems. The aim of elaboration of the algorithm is to shorten the time of fault isolation in such systems. The paper describes the difference between full and reduced fault signatures as well as presents individual steps of realization of the algorithm enabling to obtain the reduced signatures.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.