Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Opole
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
2
Content available remote Ogród Zoologiczny w Opolu. Harmonia świata roślin i zwierząt
PL
Historia Ogrodu Zoologicznego w Opolu sięga pocz. XX w., kiedy na Wyspie Bolko, wyznaczonej przez Odrę i jej kanały, utworzono zwierzyniec. Współczesne ZOO w Opolu to kompleks nowoczesnych wybiegów i obiektów o pow. ok. 19 ha, wkomponowany w starodrzew Wyspy Bolko. W artykule przedstawiono historię i etapy rozwoju opolskiego Ogrodu Zoologicznego, scharakteryzowano układ kompozycyjny ogrodu, wskazano walory estetyczne i funkcjonalne, które stanowią o jego atrakcyjności i indywidualności.
EN
The history of Opole Zoological Garden reaches the beginning of the 20th century, when in the Bolko Island, shaped by the Odra river and its canals, the menagerie was founded. Present-day ZOO in Opole is a complex of modern paddocks and structures of an area of around 19 ha, integrated into the old growth of the Bolko Island. In the paper the history and stages of development of Zoological Garden in Opole are presented, the aesthetic and functional values indicated; these ones which make the garden attractive and individual.
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy wykonawcze, które powstały w czasie wykonywania tymczasowej sceny i trybuny na potrzeby festiwalu piosenki. Omówiono zagadnienia prawne dotyczące takiej inwestycji. Podano zagrożenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno obiektom budowlanym, jak i ich użytkownikom.
EN
The article presents some problems during the execution of temporary scene and tribune for the song festival. Legal issues related to such investment are discussed. Safety hazards have been identified both for the building objects and their users.
PL
Do czasów współczesnych w Opolu przetrwało jedynie kilka cementowni. Tylko jedna z nich wykorzystywana jest jako fabryka cementu. Los dwóch najmłodszych cementowni, wybudowanych w niewielkiej odległości od siebie, po II Wojnie Światowej potoczył się podobnie. Niekiedy w literaturze i w źródłach określa się je jako „bliźniacze”, wysnuto ponadto przypuszczenie o wykorzystaniu do ich budowy tego samego projektu konstrukcyjnego. Przypuszczenie to nie jest prawdziwe, ponieważ cementownie różnią się znacząco pod względem zarówno projektu, jak i materiałów użytych do ich budowy. Autorzy niniejszego artykułu porównują strukturę obu fabryk oraz istniejące pomiędzy nimi różnice.
EN
To modern times it has been survived only a few cement plants in Opole. Only one of them still acts as a cement factory. The two youngest cement plants, built in a small distance, met similar happens after World War II. They are sometimes referred to as „twin” in the literature and sources and is put thesis on the use of the same construction project to build them. This thesis is not true, because they differ significantly in both, design and materials used to construction. The authors compare of the structure and identity of the two factories in the article.
PL
Kształtowanie świadomości historycznej wśród lokalnych społeczności, to upowszechnianie wiedzy o ważnych wydarzeniach historycznych w okolicy, jak również pamięć o ludziach, którzy żyli na tym terenie, wpływając na dzisiejszy obraz regionu. Jedną z największych inicjatyw społeczno-kulturalnych w Polsce w 2017 roku będą obchody związane z 800-leciem lokacji miasta Opola. Jest ono swoistym fenomenem w Polsce, ponieważ niemal zawsze (z przerwą w latach 1945-1950, gdy było tylko miastem powiatowym) stanowiło stolicę jakiegoś bytu administracyjnego, co oczywiście sprzyjało jego rozwojowi.
EN
The way of forming the historical awareness among local communities is various. It is implemented by disseminating knowledge about important historical events in the region and the memory of people who lived in this area and had an impact on that region. One of the biggest social-cultural initiative in Poland in 2017 will be the 800th anniversary of foundation of Opole. This city is a specific phenomenon because since its foundation it was always a capital of some administrative unit (with a short break between 1945-1950), which was beneficial for its development.
6
Content available remote Architektura sakralna Opola w okresie dwudziestolecia międzywojennego
PL
Z powodu dynamicznego wzrostu ludności miasta niezbędne okazało się wybudowanie nowych osiedli mieszkaniowych i towarzyszących im obiektów użyteczności publicznej. Do XX wieku na terenie Opola znajdowało się jedynie pięć świątyń katolickich, które nie były w stanie pomieścić powiększającej się ilości wiernych. W związku z tym w okresie dwudzie - stolecia międzywojennego na terenie Opola wybudowano cztery kościoły. W poniższym artykule przedstawiono rozwiązania przestrzenne kościołów pw. św. Piotra i Pawła, pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, św. Józefa oraz św. Michała Archanioła.
EN
Due to the dynamic growth of the population of the city, it was necessary to build new housing estates and as - sociated public facilities. Up to the 20th century there were only five Catholic churches in Opole, which were unable to host the growing number of people. Accordingly there were built four churches in Opole during the interwar period. The following article presents spatial solutions of St. Peter and Paul, Sacred Heart of Jesus, St. Joseph and St. Archangel Michael churches
PL
Przedstawiono zarys historycznego rozwoju przemysłu cementowego Opola i etapy powojennych przemian. Scharakteryzowano rozwiązania architektoniczno-przestrzenne oraz materiałowe obiektów cementowni od drugiej połowy XIX w. do okresu międzywojennego. Podano przykłady współczesnych adaptacji i rewitalizacji postindustrialnych obiektów i terenów w Opolu.
EN
In the paper the outline of historic development of Opole’s cement industry and phases of its postwar changes are presented. The architectural, spatial and material solutions are characterised from second half of the 19th century to the interwar period. The examples of contemporary adaptations and revitalisations of postindustrial buildings and areas in Opole are indicated.
EN
In this paper the architectural competition for the seat of the authorities of the Regency of Opole of 1929 is presented, its formula, participants, the jury are indicated on the background of examples of German competitions of the interwar period. Analysis of the competition entries enabled definition of their style inspired by the ideas of interwar modernism and also architectural tradition. The jury declared decisively on the side of modern architecture, guaranteeing the new edifice the required representativeness and monumentalism.
PL
W artykule przedstawiono zrealizowany w 1929 r. konkurs na nową siedzibę władz rejencji w Opolu, wskazując jego formułę, uczestników, skład sądu konkursowego na tle przykładów niemieckich konkursów okresu międzywojennego. Analiza prac konkursowych pozwoliła określić ich stylistykę inspirowaną ideami międzywojennego modernizmu jak i architektoniczną tradycją. Sąd konkursowy zadeklarował się zdecydowanie po stronie architektury nowoczesnej gwarantującej nowemu gmachowi wymaganą reprezentacyjność i monumentalizm.
10
EN
Cooperation between Explomet and R&D units is growing increasingly, embracing a rate of more and more areas of application, including issues of fundamental nature. The ideas, proposed for many years by the company, in the field of new applications of explosive cladding technology and its products, gain approval of the world of science. Increasingly Science undertakes research’s actions, which should enhance its initiative role.
PL
Explomet zawsze działania rozwojowe traktował priorytetowo. Historycznie rzecz ujmując, wdrażanie technologii wybuchowego platerowania zawsze wiązało się z przełamywaniem stereotypów, pokonywaniem ‘niemożliwości’ – przysłowiowym udowadnianiem, że można i że się da. Aktualnie firma inwestuje w swoje badawczo-rozwojowe zaplecze, zapewniając tym samym warunki do jeszcze lepszego rozwoju i jednocześnie podnosząc poziom kompetencji w zakresie badań materiałowych, konsekwentnie zbliżający ją do naukowych partnerów.
11
EN
The country’s real explosive cladding technology development had strong industrial character. Associated with the initiative and activity of enterprise Zach Metalchem, but held in cooperation mainly with Opole academy - WSI, the Technical University of Opole later. This collaboration as an expression of regional and smart specialization is effectively still continues, and its industrial side is the company ZTW Explomet.
PL
W Polsce prace nad technologią zgrzewania wybuchowego rozpoczęły się w latach 60. ubiegłego wieku. Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Instytut Techniki Cieplnej i wreszcie Politechnika Gdańska i Politechnika Częstochowska to jednostki, które najbardziej zaangażowane były w tworzenie podstaw tej technologii. Należy jednocześnie stwierdzić, że poza Politechniką Gdańską (łączniki spawalnicze aluminium-stal) oraz ITC (wybuchowe mocowanie rurek w ścianach sitowych wymienników ciepła), żadnej z pozostałych, wymienionych instytucji badawczych nie udało się dokonać jakiegokolwiek wdrożenia. Przyczyny tego stanu rzeczy były i nadal pozostają dość oczywiste – zaangażowanie w prace badawcze miało na celu jedynie budowanie indywidulanych karier naukowych. Nie istniała potrzeba, oczekiwanie, czy wreszcie przymus działania na rzecz przemysłu, na rzecz gospodarki. W tej chwili próbuje się budować relacje nieco bardziej angażujące naukę w rozwiązywanie konkretnych – rozwojowych i celowych zagadnień ulokowanych w sferze gospodarczej.
PL
Jednym z wielu logistycznych założeń koncepcji zrównoważonego transportu jest ograniczenie udziału ruchu samochodowego na rzecz ruchu rowerowego, szczególnie na krótkich dystansach w miastach. W artykule przedstawiono ocenę i analizę bezpieczeństwa ruchu rowerowego w Opolu jako czynnika wpływającego na szanse powodzenia realizacji transportu zgodnego z ideą zrównoważonego transportu.
EN
One of the many logistical assumptions of the concept of sustainable transport is to reduce using cars for the cycling, particularly for short distances in cities. The article presents the evaluation and analysis of safety of cycling in Opole as a factor in the chances of successful implementation of transport compatible with sustainable transport.
PL
W artykule przedstawione zostały najczęstsze przyczyny wypadków według Najwyższej Izby Kontroli. Szczególną uwagę zwrócono na stan bezpieczeństwa na drogach województwa opolskiego, a także na stan infrastruktury drogowej miasta Opola. Zaznaczono także sposoby poprawy bezpieczeństwa ruchu.
EN
The article presents the most common causes of accidents according to the Supreme Chamber of Control. Particular attention was paid to the state of road safety Opole province, as well as the state of the road infrastructure of the city of Opole. Also indicated ways to improve traffic safety.
PL
Przedstawiono rozwiązania architektoniczne, materiałowe i konstrukcyjne zastosowane w reprezentatywnych obiektach technologicznych omawianych zakładów, stanowiących przykład architektury industrialnej z początku XX wieku.
EN
Architectural, material and structural solutions used in the representative technological buildings of the former Royal Wagon Repair Works in Opole were specified in the paper as an example of the industrial architecture at the beginning of the 20th century and a trial to complete the knowledge about this problem.
PL
Zieleń miejską Opola na początku XIX w. tworzyły nieliczne skwery przed budynkami użyteczności publicznej. Pierwsze założenie parkowe miasta o charakterze krajobrazowym powstało w latach 40. XIX w. na wyspie Pasieka, kolejne na tej samej wyspie pod koniec wieku wokół dawnego zamku książęcego. Wśród placów śródmiejskich Opola o funkcji rekreacyjnej wyróżniają się: zachowany i zrewitalizowany plac Ignacego Daszyńskiego z secesyjną fontanną z początku XX w. oraz modernistyczne założenie placu Adama Mickiewicza z lat 20. XX w., oczekujące na rewaloryzację. Wśród współczesnych realizacji związanych z zielenią miasta należy wyróżnić zakończoną w 2011 r. rewitalizację parku Nadodrzańskiego na wyspie Pasiece oraz rozpoczęte w tym samym roku zagospodarowanie nabrzeży Młynówki graniczącej ze Starym Miastem.
EN
Opole’s urban green areas in 19th century were created by few, little squares located in front of the public buildings. First town’s landscape park layout was set up in the 40ties of 19th century on the Pasieka island, next one was created at the end of the 19th century around the former prince castle at the same island. Amongst the downtown squares worth mentioning are preserved and revitalized Ignacy Daszyński square from the beginning of the 20th century with Art Nouveau fountain and modern layout of Adam Mickiewicz square coming from the 20ties of 19th century and awaiting renovation. Contemporary realizations connected with urban green areas represent completed in 2011 revitalization of Nadodrzański Park on the Pasieka island and started in 2011 development of Młynówka’s quays, which borders on Opole’s Old Town.
EN
The purpose of this paper is to discuss issues related to the protection of the historic villages taking into account the characteristics of the resources and institutional activities undertaken for the preservation of that heritage in the Opole region. The paper characterizes the cultural heritage resources of the Opole village in the of historical, architectural and legal context. The paper discusses in detail the work of team for preservation of the cultural heritage of villages and protection of the rural landscape, working with the Governor of Opole since 2008. In the framework of goals set by the team there was adopted and largely completed the following activities program: to recognize of achievements of institutions dealing with these problematic aspects, to explore the historical resource of the Opole village in the field, documentation and valorization of the resource, specifying the most valuable resources (more than 100 villages covered by the demand of protection), proposals for protection activities - recommendations for the individual institutions, activation of the local community, educational activities. The paper presents the used research methods and examples of the taken actions under the program.
EN
Gustav Allinger, the author of the municipal cemetery design in Opole Półwieś significantly contributed to the development of garden and urban green areas architecture in the 20th-century Germany. He was born in 1891 in Lauffen am Neckar, Baden-Württemberg, died in Bonn in 1974, at the age of 83. Designing and organisational talents of Gustav Allinger were already revealed in the 1920s during preparations and realisations of garden exhibitions. Designs of gardens constitute a significant part in Allinger’s professional achievements illustrating the development of his style and accompanying him at all stages of his professional career. Designs of gardens from 1920s and 1930s are based on geometrical divisions, while designs from the 1940s and 1950s constitute layouts with a less formal and freer character. Another topic which was also tackled by designers was connected with development of the area for future public utility facilities (schools, universities, spas and hospitals) as well as for companies and residential complexes. In the years 1928–1932 Gustav Allinger acted as director of The Office of Urban Green Areas (Stadtgartendirektor) in Zabrze (Hindenburg) and took part in the work on regulatory plans and designs of new housing estates of the town. Urban cemetery layouts are presented as a preserved group of several designs elaborated in the years 1914–1943 in the territory of North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate and present Poland (Bolesławiec, Elbląg, Gdynia and Opole). The new municipal cemetery layout in Opole Półwieś, which was carried out partly, constitutes an elongated geometrical arrangement based on straight lines and concentric arcs. The cemetery was officially opened in 1931. The cemetery was extended in the years 1970s and 1980s and its further extension took place in the 1990s and at the beginning of the 21st century. In 2012 the last phase of its development is to be completed.
PL
Gustav Allinger, autor projektu cmentarza komunalnego w Opolu Półwsi, znacząco przyczynił się do rozwoju architektury ogrodów i zieleni miejskiej w XX-wiecznych Niemczech. Urodził się w 1891 r. w Lauffen am Neckar, w Badenii-Wirtembergii, zmarł w Bonn w 1974 r. w wieku 83 lat. Projektowe i organizacyjne talenty Gustava Allingera ujawniły się już w latach 20. XX w. w trakcie przygotowań i realizacji wystaw ogrodniczych. W dorobku zawodowym Allingera znaczącą grupę stanowią projekty ogrodów, które obrazują rozwój jego stylu, towarzysząc mu na wszystkich etapach kariery zawodowej. Projekty ogrodów z lat 20. i 30. XX w. oparte są na geometrycznych podziałach, późniejsze z lat 40. i 50. to założenia o charakterze mniej formalnym i bardziej swobodnym. Podejmowanym tematem projektowym były również opracowania zagospodarowania terenu na obiekty użyteczności publicznej (szkoły, uczelnie wyższe, uzdrowiska i szpitale) oraz dla firm i zespołów mieszkaniowych. W latach 1928–1932 Gustav Allinger pełnił funkcję dyrektora Urzędu Zieleni Miejskiej (Stadtgartendirektor) w Zabrzu (Hindenburg), uczestniczył w pracach nad planami regulacyjnymi i projektami nowych osiedli miasta. Założenia urbanistyczne cmentarzy to zachowana grupa kilkunastu projektów opracowanych w latach 1914–1943, na terenach Nadrenii Północnej-Westfalii, Nadrenii-Palatynatu oraz współczesnej Polski (Bolesławiec, Elbląg, Gdynia i Opole). Założenie nowego cmentarza komunalnego w Opolu Półwsi, w części zrealizowane, to wydłużona, geometryczna kompozycja oparta na liniach prostych i współśrodkowych łukach. Cmentarz został oficjalnie otwarty w 1931 r. Cmentarz został powiększony w latach 70. i 80. XX w., dalsza rozbudowa nekropolii nastąpiła w latach 90. XX w. i na początku XXI w. W 2012 r. realizowany będzie ostatni etap rozbudowy cmentarza.
PL
Zespoły i osiedla mieszkaniowe Opola o niskiej i średniej intensywności zabudowy zrealizowane w okresie międzywojennym, tworzą charakterystyczne i uporządkowane fragmenty przestrzeni miasta o indywidualnych cechach urbanistycznych i architektonicznych. Świadczą o ciągłości rozwoju miasta i wchodzą w skład jego dziedzictwa kulturowego. Jednak nowatorska urbanistyka i architektura tego okresu pozostaje ciągle niedoceniana, skazana w wielu przypadkach na postępującą degradację. Przeskalowane rozbudowy, ocieplanie elewacji bez chronienia jej kompozycji i detalu, wymiana stolarki okiennej niezgodnie z oryginalnymi rozwiązaniami, przypadkowe, niespójne kolorystyki - to główne obszary architektoniczno-urbanistycznych przekształceń i degradacji.
EN
The residential complexes and estates of Opole which were built with low and medium density in the interwar period make up characteristic and ordered parts of the urban space, with individual features relating to urban planning and architecture. They testify to the continuity of the city's development and form part of its cultural heritage. Nonetheless the innovative planning and architecture of that period remain undervalued, and in many cases are condemned to progressive degradation. Extension projects involving a change of scale, thermal insulation of elevations without preservation of their composition and detail, installation of new windows not in accordance with the original design, and unplanned and inconsistent colour schemes - these are the main fields of transformation and degradation of architectural and urban planning values.
PL
Niniejszy artykuł opisuje przebieg prac nad budową wiaduktu w ciągu ulicy Reymonta w Opolu. Autorzy pokrótce przedstawili tło historyczne, następnie obszernie opisali przebieg prac - począwszy od fazy projektu, aż po realizację, ze szczególnym uwzględnieniem pojawiających się podczas budowy komplikacji.
20
Content available remote Ustabilizowanie przęsła skrajnego mostu drogowego przez Odrę w Opolu
EN
This paper explores a study of steel multi-span continuous road bridge in Opole, suspected of vertical instability. The rational structural solutions and choden the best one - to protect side span against pull it away from roller bearings have been also described. This is one of the biggest bridge structure in the city, with two plate girders and orthotropic plate deck, built in 1984. Several design and manufacure mistakes have determined unusual bridge behavior. The roller bearings studies show the vertical instability of the side, shortest span of 31 m long and led in conclusion to make a decission of strentgthen the bridge. The anchor bearings system considered in this study consists of pair of the upper and lower anchor structures made of S355 steel, linked by a tension member. The anchors are symmetric relative to the main girder axis - the upper ones are the stiff members welded to each girder, while lower ones, each consists of relatively small in dimensions plates join with reinforcement rods, are combined with abutment slab. A high resistant grout has been applied to provide appropriate joint between lower anchor member and the abutment concrete. Performed / FEM analysis conducted for anchorings was very useful to find target design. Several important conclusions have been made on the basis of theoretical and practical background, mainly indicates that applied solution can successfully reduce vertical instability effect of shortest bridge span.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.