Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 115

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modelowanie fizyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono przebieg i wyniki badań przemysłowych wykonanych w ramach 1 Etapu projektu, którego końcowym celem jest opracowanie innowacyjnej stali elektrotechnicznej nowej generacji, przeznaczonej na blachy transformatorowe o wysokiej przenikalności magnetycznej (wysokiej indukcji 1,9 T i małej stratności 0,8 W/kg) z ziarnem zorientowanym (typ HGO) wraz z technologią jej wytwarzania w zakresie: wytapiania w konwertorze z obróbką pozapiecową uwzględniającą próżniowe odgazowanie stali w demonstracyjnej instalacji, ciągłego odlewania wlewków płaskich i walcowania ich na gorąco na półwyrób do dalszego przerobu. Pozostałe etapy wytwarzania blach transformatorowych obejmujące walcowanie na zimno, międzyoperacyjną obróbkę cieplną i cieplno-chemiczną oraz obróbkę powierzchniową stanowią tajemnicą przedsiębiorstwa. W ramach 1 Etapu projektu wykonano symulacje numeryczne i fizyczne wytapiania, odlewania i walcowania na gorąco stali o założonych parametrach jakościowych, celem uzyskania materiału do dalszych badań. Określono parametry wytapiania i odlewania zapewniające uzyskanie odpowiedniej jakości stali o maksymalnej zawartość tlenu całkowitego 12 ppm i udziale powierzchniowym wtrąceń niemetalicznych max. 0,05%, oraz wymagania techniczno-technologiczne urządzenia do obróbki ciekłej stali w próżni, stanowiącego instalację demonstracyjną, a także opracowano model reologiczny stali transformatorowej dla procesu walcowania blach na gorąco, z użyciem którego przeprowadzono wstępne symulacje w celu uzyskania rozkładów temperatury, odkształcenia i prędkości odkształcenia w walcowanym paśmie.
EN
The article presents the process and results of industrial tests carried out as part of the 1st Stage of the project, the final goal of which is to develop an innovative new-generation electrical steel designed for the manufacture of transformer plates with high magnetic permeability (high inductance of 1.9 T and low lossiness of 0.8 W/ kg) and with oriented grain (HGO type) together with the technology of its production in the scope of: melting of steel in a converter with ladle treatment taking into account vacuum degassing of steel in a demonstration installation, continuous casting of flat ingots and their hot rolling for further processing. The remaining stages of transformer plate production, including cold rolling, inter-operational heat and thermo-chemical treatment, as well as surface treatment operations, are a trade secret. As part of the 1st Stage of the project, numerical and physical simulations of melting, casting and hot rolling of steel with assumed quality parameters were carried out in order to obtain material for further research. The melting and casting processes parameters were determined to ensure obtaining the appropriate quality of steel with a maximum total oxygen content of 12 ppm and the surface fraction of non-metallic inclusions of max. 0.05%, technical and technological requirements for the device for liquid steel processing in vacuum constituting the demonstration installation were determined, and a rheological model of transformer steel for the sheet hot-rolling process was developed, with the use of which preliminary simulations were carried out to obtain temperature, deformation and strain rates in the rolled strip.
PL
Artykuł prezentuje ogólne zasady budowy i prowadzenia badań na modelach fizycznych wykorzystywanych w procesie projektowania obiektów hydrotechnicznych. Przedstawiono ograniczenia wynikające z przyjętej metody skalowania modelu, dostępnych metodach oraz zasadach prowadzenia pomiarów.
EN
This article presents general rules for construction and execution of experiments on physical models applied in design of hydro-engineering constructions. It also presents limitations resulting from the adopted scaling method, the available methods and rules for making measurements.
EN
Ultrafine-grained structure was produced in the Accumulative Angular Drawing(AAD) process in which the complex strain path was applied. The microalloyed steel wire rods were produced using multi-pass wire drawing process where the high strain accumulation is used as a way to achieve much higher microstructure refinement level compared to the conventional wire drawing (WD) process. The wires after both AAD process and WD process were examined in order to assess mechanical properties and microstructure development. In order to evaluate the effects of complex deformation on microstructure development and mechanical properties of the drawn wires, a numerical model of the torsion tests were conducted using Abaqus software. The cyclic torsion tests were performed to study the effects of the applied hardening rule - described as a function of dislocations density and the accuracy of the prediction of material behaviour subjected to strain path change during AAD. It has been shown that an additional advantage of presented approach is its capability of tracking evolution of dislocation density during the deformation process. The initial dislocation densities used in the performed calculations were taken from the microstructural analysis using high resolution EBSD. During strain reversal, annihilation of the dislocations (Bauschinger effect) is a common phenomenon that leads to the decrease in dislocation density and affects the final strength. Finally, based on the proposed constitutive description, multiscale finite element modelling combined with Digital Material Representation (DMR) was used as a tool for prediction of the deformation and microstructure inhomogeneity in the drawn wires.
EN
This article presents the results of the physical modeling of the continuous casting of steel slabs in a mold. The experiments focused on the assessment of the shape and stability of the liquid mold slag layer, which was reproduced in studies using silicone oil. The experimental tests were carried out for two different geometries of the submerged entry nozzle, two extreme submergence depths of the submerged entry nozzle (0.215 and 0.295 m), and two extreme casting speeds (1.0 and 1.6 m/min) used in industry. For each variant of the experiment, photographic documentation of the oil layer’s behavior was presented and discussed. The research was supplemented with a visualization of the flow structure using a marker for the selected variant of the experiment.
PL
W artykule przedstawiono wyniki modelowania fizycznego ciągłego odlewania stalowych wlewków płaskich w krystalizatorze. Eksperymenty koncentrowały się na ocenie kształtu i stabilności warstwy ciekłego żużla krystalizatorowego, odwzorowanego w badaniach za pomocą oleju silikonowego. Badania modelowe przeprowadzono dla dwóch różnych geometrii wylewu zanurzeniowego, dwóch skrajnych głębokości zanurzenia wylewu (0,215 m i 0,295 m) oraz dwóch skrajnych prędkości odlewania (1,0 m/min i 1,6 m/min) stosowanych w przemyśle. Dla każdego wariantu eksperymentu zaprezentowano i omówiono dokumentację fotograficzną zachowania się warstwy oleju. Badania uzupełniono znacznikową wizualizacją struktury przepływu dla wybranego wariantu eksperymentu.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań porównujących modelowanie fizyczne oraz modelowanie numeryczne. Do realizacji badań wytypowano proces walcowania kątownika równoramiennego. Badania numeryczne przeprowadzono metodą elementów skończonych z użyciem oprogramowania DEFORM-3D, a w modelowaniu fizycznym wykorzystano możliwości druku 3D do wykonania walców. Przeprowadzone badania potwierdzają zgodność pomiędzy przyjętymi metodami modelowania. Ponadto potwierdzono, że materiał modelowy jakim jest kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS) może być wykorzystany na narzędzia do walcowania ołowiu w gatunku Pb1.
EN
The article presents the results of research comparing physical modelling and numerical modelling. A rolling process of an angle bar was selected for the implementation of the tests. Numerical research was performed using the finite element method with the use of DEFORM-3D software. In physical modelling the possibilities of 3D printing for making rolls were used. The conducted research confirms the compatibility between the adopted modelling methods. Moreover, it was confirmed that the material which is ABS can be used for tools for rolling Pb1 lead.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych na podstawie których określono warunki tarcia pomiędzy materiałem modelowym, a narzędziami wykonanymi z materiału ABS. W badaniach wykorzystano model tarcia Amontonsa - Coulomba. Jako materiał modelowy przyjęto plastelinę handlową na bazie wosku firmy PRIMO, natomiast narzędzia wykonano metodą druku 3D FDM/FFF. Materiałem budulcowym wykorzystanym do wydruku był ABS P430. Badania laboratoryjne przeprowadzono dla pięciu temperatur (0, 5, 10, 15, 20) ˚C w warunkach tarcia suchego i ze smarowaniem (olej PTFE). Do analizy laboratoryjnej wykorzystano próbki materiału modelowego w kształcie krążków w kolorze czarnym oraz białym. Na podstawie zebranych informacji zaobserwowano, że w warunkach tarcia suchego w zakresie badanych temperatur wartości współczynników tarcia dynamicznego dla obu kolorów plasteliny są bardzo wysokie (μ≈1). Po zastosowaniu smarowania olejem teflonowym otrzymano wyniki odpowiednio dla plasteliny białej: 0˚C - 0,454; 5˚C - 0,411; 10˚C - 0,376; 15˚C - 0,319; 20˚C - 0,223, natomiast dla plasteliny czarnej: 0˚C - 0,44; 5˚C - 0,365; 10˚C - 0,362; 15˚C - 0,382; 20˚C - 0,196. Zastosowanie odpowiedniego smarowania podczas modelowania fizycznego pozwala na otrzymanie dokładniejszych wyników symulacji fizycznej procesów obróbki plastycznej.
EN
The paper presents the results of laboratory tests on the basis of which the friction conditions between the model material and tools made of ABS material were determined. The Amontons -Coulomb friction model was used in the research. As a model material, commercial plasticine based on the PRIMO company was adopted, while the tools were made using the 3D FDM / FFF. The building material used for printing is ABS P430. Laboratory tests were carried out for five temperatures (0, 5, 10, 15, 20˚C) ˚C under dry friction and lubrication conditions (PTFE oil). For laboratory analysis, samples of model material in the shape of discs in black and white were used. Based on the collected information, it was observed that in conditions of dry friction in the range of the tested temperatures, the values of dynamic friction coefficients for both colors of plasticine are very high (μ≈1). After applying Teflon oil lubrication results were obtained for white plasticine, respectively: 0˚C - 0.454; 5˚C - 0.411; 10˚C - 0.376; 15˚C - 0.319; 20˚C - 0.223, while for black plasticine: 0˚C - 0.44; 5˚C - 0.365; 10˚C - 0.362; 15˚C - 0.382; 20˚C - 0.196. The use of appropriate lubrication during physical modeling allows to obtain more accurate results of physical simulation of plastic forming processes.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań warunków tarcia ołowiu Pb1 wykorzystywanego do modelowania fizycznego procesów obróbki plastycznej. Do badań laboratoryjnych wykorzystano narzędzia wykonane z ABS (metodą druku 3D). Celem badań było wyznaczenie czynników oraz współczynników tarcia przy różnych warunkach smarowania. W badaniach wykorzystano metodę spęczenia pierścieni. Testy przeprowadzono dla tarcia suchego oraz z zastosowaniem: oleju PTFE i suchego PTFE. Odczytane z wykresu Burgdorfa wartości współczynników oraz czynników tarcia porównano z wynikami symulacji numerycznych. Do analizy FEM wykorzystano program symulacyjny DEFORM 3D. Na podstawie przeprowadzonych badań doświadczalno - numerycznych określono wpływ rodzaju smaru oraz sposobu przygotowania narzędzi (powierzchnia ABS po wydruku oraz powierzchnia po obróbce papierem ściernym o granulacji 240) na wartości współczynnika i czynnika tarcia. Zastosowanie narzędzi oszlifowanych pozwala na zmniejszenie wartości współczynników oraz czynników tarcia tylko w przypadku zastosowaniu smarowania.
EN
The article presents the results of friction conditions for lead Pb1 used for physical modeling of metal forming processes. In the laboratory study used tools made with ABS (using 3D printing).The aim of the research was to determine the factors and coefficients of friction for different lubrication conditions, using a ring upsetting method. The tests were performed for dry friction using: PTFE oil and dry PTFE. The coefficients and factors of friction read from the Burgdorf plot were compared to the numerical simulations’s results. For the FEM analysis, the DEFORM 3D simulation program was used. The influence of the type of lubricant and the method of preparing the tools (ABS surface after printing and surface after processing with abrasive paper of 240 grit) on the values of coefficient and facto rof friction were determined on the basis of experimental and numerical tests. The use of polished tool allows to reduce coefficients and factors of friction only in the case of using lubrication.
8
Content available remote Model fizyczny obwodu elektroenergetycznego trójfazowego pieca łukowego
PL
W pracy przedstawiono model obwodu pieca łukowego przeznaczony do laboratorium elektrotechnologii lub podstaw elektrotechniki. Model ten pracuje przy niskich prądach, bez elementów o wysokiej temperaturze. W ten sposób unika się układów chłodzenia i rozpraszania energii. Umożliwia on badanie wpływu ograniczeń układu zasilania, problemów kompensacji mocy biernej, generacji harmonicznych w systemie oraz weryfikację charakterystyk wyznaczanych analitycznie lub symulacyjnie.
EN
The paper deals a model of the circuit arc furnace designed for electrotechnology or fundamentals of electrical engineering laboratory. This model works at low currents, without high temperature components. In this way, the cooling and dissipation of energy are avoided. This model allows the study of the impact of the supply system restrictions, reactive power compensation problems, harmonic propagation in the system and characteristics verification designated analytically or by simulation.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych z wykorzystaniem modelu fizycznego reaktora do rafinacji okresowej aluminium metodą barbotażu. Skupiono się głównie na konstrukcji wirnika doprowadzającego gaz rafinujący do ciekłego metalu. Zaprojektowano dwa różne rodzaje wirników, które następnie zostały wydrukowane przy użyciu drukarki 3D. Konstrukcja wirnika oraz dobór odpowiednich parametrów procesowych, mają duży wpływ na pożądany, równomierny poziom dyspersji pęcherzyków gazowych w metalu. Badania przeprowadzono dla natężenia przepływu gazu od 10 do 30 dm3/min oraz prędkości obrotowej rotora od 240 do 400 obr./min. Na podstawie wyników testów wyznaczono krzywe RTD, umożliwiające określenie minimalnego czasu mieszania znacznika w cieczy modelowej dla obu testowanych wirników. Przeprowadzono również badania wizualizacji stopnia dyspersji pęcherzyków gazowych w objętości reaktora.
EN
Results of research conducted with the use of physical model of reactor applied for batch aluminium refining process by barbotage method were presented and discussed. The main focus was put on the construction of rotary impeller, which introduces the refining gas into the liquid metal. Two different rotary impellers were designed, which consequently were printed using 3D printer. The impeller construction and the choice of appropriate processing parameters influence greatly on the desirable uniform level of gas dispersion in the metal. The research was carried out for the flow rate of refining gas from 10 to 30 dm3/min and the rotary impeller speed from 240 to 400 rpm. Basing on the tests results the RTD curves were deter¬mined, which give the possibility to estimate the minimal time of mixing the tracer in the modelling liquid for both types of impellers. Additionally the research of visualization of the gas bubbles dispersion in the reactor volume was also conducted.
10
Content available remote Physical and numerical modelling of gas flow in electrostatic precipitator
EN
In this paper results of numerical and physical modelling of electrostatic precipitator (ESP) in scale 1:20 to real object were presented. The physical model of ESP was made from transparent plastic to allow visualization of gas flow (by spark method). On the basis of physical modelling gas guiding elements were selected to ensure uniform velocity distribution thought ESP chamber. The numerical simulations were made using Ansys CFX. In this work results of numerical and physical modelling were compared.
PL
W artykule przedstawiono wyniki modelowania fizycznego i numerycznego przepływu gazu przez model elektrofiltru, wykonanego w skali 1:20 do istniejącego obiektu. Model fizyczny wykonano z przezroczystego tworzywa w celu wizualizacji przepływu gazu (metodą iskrową). Na podstawie pomiarów rozkładu prędkości w modelu fizycznym, dobrano optymalny układ elementów kierująco-dławiących w celu zapewnienia równomiernego rozpływu gazu w komorze elektrofiltru. Symulacja numeryczna został wykonana w programie Ansys CFX. W pracy dokonano porównania wyników rozkładu prędkości uzyskanych za pomocą modelu fizycznego i numerycznego.
PL
W pracy dokonano oceny wpływu czynników technologicznych na zaciąganie ciekłego żużla w krystalizatorze do ciągłego odlewania wlewków płaskich. Badania miały formę badań modelowych, prowadzonych na modelu wodnym krystalizatora z wylewem zanurzeniowym, wykonanym w skali liniowej Sl = 0,4. Badano wpływ następujących czynników na krytyczną prędkość odlewania: właściwości fizykochemicznych ciekłego żużla, grubości warstwy ciekłego żużla, głębokości zanurzenia wylewu oraz rodzaju zastosowanego wylewu zanurzeniowego. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono optymalne warunki odlewania dla dwóch wylewów zanurzeniowych różniących się między sobą geometrią otworów wylewowych.
EN
In this paper, the assesment of the impact of technological factors on the liquid slag entrainment in mould during continuous slab casting, has been made. The reasearch took the form of laboratory tests, conducted on a water model of mould and submerged entry nozzle, made on a linear scale of Sl = 0,4. The following factors affecting the critical value of casting speed were tested: physicochemical properties of liquid slag, thickness of liquid slag layer, submergence depth of submerged entry nozzle and characteristic dimensions of submerged entry nozzle ports. Based on the carried out studies the optimal casting conditions, for two submerged entry nozzles, differing in geometry, has been established.
PL
W pracy dokonano analizy struktury przepływu stali w krystalizatorze do ciągłego odlewania wlewków płaskich. Badania miały formę eksperymentów laboratoryjnych prowadzonych na wykonanym w skali liniowej Sl = 0,4 modelu wodnym krystalizatora i wylewu zanurzeniowego. Doświadczenia miały na celu określenie stopnia asymetrii przepływu, w zależności od czynników technologicznych: prędkości odlewania oraz głębokości zanurzenia wylewu, a także od położenia wylewu. Na podstawie analizy otrzymanych wyników metodą Taguchi'ego określono czynniki, mające istotny statystycznie wpływ na występowania asymetrii przepływu w krystalizatorze.
EN
In this paper, the analysis of flow structure of steel in continuous slabs casting mould has been carried out. The research took the form laboratory experiments conducted on the Sl = 0.4 linear scale water model of mould and submerged entry nozzle. The experiments aimed at to determine the degree of flow asymmetry, depending on technological factors: casting speed and submergence depth of submerged entry nozzle and also depending on submerged entry nozzle position. Based on the obtained results, factors, that have statistically significant impact on the presence of flow asymmetry in mould, have been determined using Taguchi method.
EN
The paper presents the results of experimental and numerical research in the scope of commercial plasticine cracking. The purpose of the study was to determine the limit value of the Cockroft-Latham integral. The value of the integral was determined on the basis of the stretching test and com-puter simulations. Experimental studies utilized axially symmetrical samples made of commercial black and white wax based plasticine. Samples were cooled to 0, 5, 10, 15 and 20°C. After the completion of experimental studies, finite element numerical simulation was performed under the con-ditions of 3-dimensional state of deformation in DEFORM 3D simulation software. Based on the results of experimental and numerical studies, the Cockroft-Latham limit value was calculated.
PL
Podczas projektowania nowych technologii z wykorzystaniem metod fizycznego modelowania szczególnie ważne jest zapewnienie parametrów odkształcenia (ε, ε& , T), występujących w rzeczywistych procesach technologicznych. Wymienione parametry wpływają bezpośrednio na naprężenie uplastyczniające, a co za tym idzie na mikrostrukturę i własności gotowego wyrobu. Stosowane obecnie metody symulacji fizycznej, pomimo dynamicznego rozwoju bazy laboratoryjnej posiadają jednak pewne ograniczenia. W przypadku fizycznego modelowania w próbie skręcania z wykorzystaniem plastometru skrętnego ograniczeniem może być prędkość odkształcenia. Z kolei w przypadku fizycznego modelowania w próbie ściskania przy zastosowaniu symulatora GLEEBLE ograniczeniem może okazać się niska wartość sumarycznego odkształcenia. Zasadne staje się więc prowadzenie badań nad rozwiązaniem problemów związanych z fizycznym modelowaniem procesów walcowania walcówki w nowoczesnych walcowniach, cechujących się wysokimi prędkościami liniowymi walcowanego pasma. W pracy opisano możliwości rozwiązania problemów związanych z fizycznym modelowaniem procesów walcowania walcówki o średnicy 5,5 mm ze stali 30MnB4, z prędkościami do około 120 m/s, przy wykorzystaniu dostępnych urządzeń laboratoryjnych. Fizyczne modelowanie procesu walcowania walcówki przeprowadzono z wykorzystaniem symulatora procesów metalurgicznych GLEEBLE 3800 oraz plastometru skrętnego STD 812. Otrzymane wyniki badań modelowania fizycznego porównano z wynikami badań doświadczalnych przeprowadzonych w warunkach przemysłowych. Stwierdzono, że otrzymane wyniki badań metalograficznych oraz analizowanych własności mechanicznych materiału po fizycznym modelowaniu, z dużą dokładnością odpowiadają wynikom otrzymanym w warunkach przemysłowych.
EN
During design of new technologies with using physical modelling methods particularly important is to ensure deformation parameters (ε, ε& , T), occurring in the actual technological processes. These parameters directly affect on the yield stress, microstructure and properties of the finished product. Current methods of physical simulation, despite the dynamic development of laboratory base have some limitations. During physical modelling in the torsion test by using torsion plastometer limitation may be the strain rate. Alternatively, during physical modelling in a compression test by using GLEEBLE simulator limitation may be the low value of the summary strain. It becomes justifiable to conduct investigations into the solution of the problems associated with the physical modelling of wire rod rolling processes in modern rolling mills that are characterized by high linear speeds of strip being rolled. The paper describes the possibilities of solving the problems related to the physical modelling of the processes of rolling 5.5 mmdiameter 30MnB4 steel wire rod at rolling velocities of about 120 m/s, using available laboratory equipment. The physical modelling of the wire rod rolling process was performed using the GLEEBLE 3800 metallurgical process simulator and an STD 812 torsion plastometer. The results obtained from the physical modelling studies were compared with the results of experimental tests carried out under industrial conditions. It was found that the obtained results of the metallographic examinations and mechanical testing of the material after physical modelling correspond, with high accuracy, to the results obtained under industrial conditions.
PL
Badania z wykorzystaniem modeli fizycznych reaktorów metalurgicznych stanowią jedną z metod rozwiązywania problemów technologicznych występujących w trakcie wytapiania i odlewania stali. Najczęściej dotyczą one zjawisk hydrodynamicznych występujących w ciekłej stali, żużlu lub na granicy podziału faz stal-żużel. W eksperymentach, celem identyfikacji badanych zjawisk, stosowane są różnego rodzaju znaczniki. Właściwy dobór znacznika, zarówno z punktu widzenia jego własności fizyko-chemicznych, jak i miejsca wprowadzenia do modelu reaktora metalurgicznego ma istotny wpływ na jakość uzyskiwanych wyników. W artykule przedstawiono rezultaty badań wpływu miejsca wprowadzania znacznika na wyniki modelowania z zastosowaniem modelu wodnego kadzi stalowniczej.
EN
Studies using metallurgical reactors’ physical models are one of the methods of solving technological problems that occur during melting and casting. Most often they involve hydrodynamic phenomena occurring in the liquid steel, slag or on the steel-slag phase boundary. In the experiments various kinds of markers are used to identify the examined phenomena. Proper selection of the marker, both from the point of view of it’s physical and chemical properties as well as point of entry into the metallurgical reactor model has a significant impact on result’s quality. The article presents the impact of markers point of entry on the results of modeling in the steel ladle water model.
PL
Celem pracy było określenie wpływu historii odkształcenia, stanu odkształcenia oraz prędkości odkształcenia na wartość oraz charakter zmian naprężenia uplastyczniającego, mikrostrukturę, a także wybrane własności mechaniczne stali 30MnB4, podczas fizycznego modelowania procesu walcowania prętów okrągłych gładkich. W celu określenia wpływu historii odkształcenia, stanu odkształcenia oraz prędkości odkształcenia na analizowane parametry zastosowano dwa schematy odkształcenia: próbę skręcania przy zastosowaniu plastomeru skrętnego STD 812 oraz próbę jednoosiowego ściskania, z wykorzystaniem symulatora GLEEBLE 3800.
EN
The purpose of this work was determination of the strain history, strain state and strain rate influence on the value and changes of the flow stress, microstructure and selected mechanical properties of the 30MnB4 steel grade, during physical modeling of the plain round bar rolling process. In order for determination of the strain history, strain state and strain rate influence on the parameters under analysis two strain schemes were used: torsion test, by using torsion plastometer STD 812 and uniaxial compression test by using GLEEBLE 3800 simulator.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pilotażowych badań modelowych, przedmuchiwania ciekłej stali przy dużych natężeniach przepływu gazu. Przeprowadzone doświadczenia miały na celu określenie warunków hydrodynamicznych panujących w kadzi stalowniczej podczas procesu głębokiego odwęglania ciekłej stali tlenem wdmuchiwanym przez kształtkę gazoprzepuszczalną typu szczelinowego. Tego rodzaju zabiegi stosowane są jako innowacyjne rozwiązania przy utylizacji kordów z zużytych opon samochodowych i wytapianiu stali niskostopowych z bardzo niskimi zawartościami węgla. Może to mieć w przyszłości podstawowe znaczenie w produkcji stali o wysokich właściwościach mechanicznych i antykorozyjnych. Badania przeprowadzono na specjalnie w tym celu skonstruowanym i zbudowanym w skali liniowej SL = 0,25 modelu wodnym.
EN
The paper presents the results of a pilot model testing, purging the liquid steel at high gas flow rates. Experiments were designed to determine the hydrodynamic conditions prevailing in the tank during the deep decarburization of liquid steel oxygen blown through the gas-permeable type fitting slot. This kind of treatments are used as innovative solutions at the disposal of cords used car tires and smelting low alloy steels with very low carbon contents. This may be of fundamental importance in the production of ordinary steel with high mechanical properties and anti-corrosion. Tests were performed on a specially constructed and built in the linear model SL = 0.25 aq.
PL
W pracy przedstawiono rezultaty modelowania właściwości mechanicznych blach cienkich ze stopu magnezu AZ31. Badania te są kontynuacją doświadczeń w zakresie sporządzania charakterystyk technologicznej plastyczności blach taśmowych ze stopów magnezu odlewanych między walcami w układach pionowych i poziomych, tzw. Metodą „twin roll casting”. W ramach wcześniejszych doświadczeń prowadzonych w Instytucie Technologii Metali Politechniki Śląskiej i we współpracy z Technical University - Freiberg Mining Academy (Germany) pozyskano półwyroby w postaci blach cienkich ze stopu AZ31. W celu dalszego przetwarzania wytworzonych blach niezbędnym stalo się zaprojektowanie optymalnych warunków ich przetwarzania np. metodami tłoczenia. Stąd podjęto prace modelowe nad zaprojektowaniem optymalnych warunków kształtowania tych blach. Przy zastosowaniu granicznych krzywych tłoczenia określono kompleksowo tłoczność blach ze stopu magnezu AZ31 w podwyższonej temperaturze. Z uwagi na niską odkształcalność magnezu w temperaturze otoczenia próby tłoczności wykonano w podgrzewanych matrycach w zakresie temperatury od 20°C do 350°C. Jako modelową próbę tłoczenia wybrano próbę miseczkowania stemplem o kołowym przekroju. W badaniach wykorzystano nowoczesny, cyfrowy analizator odkształceń lokalnych AutoGrid oraz metodę analizy obrazu odkształcanych siatek podziałowych. Oceniono ilościowy i jakościowy wpływ temperatury odkształcenia na efekty tłoczenia wyrobów ze stopu magnezu AZ31. Wykonano również badania profilometryczne dla oceny zaprojektowanych warunków kształtowania i jakości powierzchni wyrobów tłoczonych z magnezowych blach w podwyższonej temperaturze.
EN
The paper presents the results of modeling mechanical properties of thin AZ31 magnesium alloy metal sheets. These studies are a continuation of experiences in presenting the characteristics of technological plasticity of strips made of magnesium alloy which have been cast between rolls in vertical and horizontal systems called 'twin-roll casting’. In the context of previous experiments conducted at the Institute of Material Technology of the Silesian University of Technology in cooperation with the Technical University - Bergakademie Freiberg (Germany), drawability of these strips at elevated temperatures has been comprehensively defined while using forming limit curves. Due to low formability of magnesium alloys at ambient temperature, formability tests - including cup forming tests presented in this paper - have been carried out in heated dies at temperature range of 20°C to 350°C. A modern AutoGrid digital local strain analyzer has been used in the examinations and the method of image analysis of deformed coordination nets has been applied. Quantitative and qualitative impact of deformation temperature upon the drawability effects of AZ31 magnesium alloys products have been evaluated. To assess designed forming conditions and surface quality of pressed products made of AZ31 alloy the profilometry tests was done.
PL
Dotychczas prowadzone badania modelowe przepływu ciekłej stali w kadzi pośredniej urządzenia COS dotyczyły określenia optymalnych warunków przepływu i homogenizacji ciekłej stali w jej przestrzeni roboczej oraz optymalnego doboru regulatorów przepływu. Nie uwzględniają jednak odpowiedzi na pytanie dotyczące ruchu wtrąceń niemetalicznych w ciekłej stali. Wiedza ta jest bardzo istotna z punktu widzenia uzyskiwania wlewków ciągłych o bardzo dużej czystości metalurgicznej. W artykule przedstawiono adaptację fizycznego modelu urządzenia COS umożliwiającego realizację badań dotyczących pomiarów z zastosowaniem systemu pomiarowego Abakus® mobil fluid.
EN
So far conducted modelling studies of flow processes occurring in the continuous casting tundish, allows to determine the optimal fluid flow conditions and homogenization of liquid steel in the tundish working space and optimal selection of flow controls devices. But they do not give any answer to a question regarding the movement and separation of nonmetallic inclusions from molten steel. Such a knowledge is very important from the steel quality point of view. The presented article introduces an adaptation of the physical model of the tundish device, allowing investigation concerning the particle separation measurements using the Abakus® mobil fluid system.
EN
Experimental modeling of real phenomena is continuously used in practical research of technical problems, especially to verify numerical solutions. During the experiment, it is crucial to correctly set experiment’s conditions and to transfer model research results into a real phenomenon. In order to do that, physical phenomena similitude is used. Water supply network’s failure is a complex phenomenon. Due to the complexity of a phenomenon, it is very difficult to design its experimental model with assuring not only a geometric and kinematic similarity but also a dynamic one. In this paper we estimated terms of creation of a physical model simulating water supply network’s failures, basing on an analysis of a form of the phenomena equations and a dimensional analysis. Research was made by considering particular processes accompanying water supply network’s failure (a water flow in a pipe, an outflow through a pipe hole and a water flow in ground) individually and independently but also as an entire phenomenon. The obtained results are the effect of theoretical analyses, which need to be confirmed in the future by an empiric verification. Basing on pursued experiments, a laboratory stand to physical simulation of a water supply network’s failure can be designed.
PL
Fizyczne modelowanie zjawisk rzeczywistych jest nieustannie wykorzystywane w badaniach praktycznych problemów technicznych. Przy przeprowadzaniu eksperymentu bardzo ważnym zagadnieniem jest właściwy dobór warunków doświadczenia oraz sposób przeniesienia wyników badań uzyskanych dla modelu na zjawisko rzeczywiste. W tym celu wykorzystuje się teorię podobieństwa zjawisk fizycznych. Awaria sieci wodociągowej, polegająca na jej rozszczelnieniu, jest zjawiskiem złożonym. Powoduje to, że bardzo trudno jest zaprojektować model fizyczny awarii, tak by zachować nie tylko podobieństwo geometryczne i kinematyczne, ale również dynamiczne. W ramach niniejszej pracy podjęto próbę określenia warunków budowy modelu fizycznego symulującego awarie polegające na rozszczelnieniu sieci wodociągowej, w oparciu o analizę postaci równań opisujących zjawisko i analizę wymiarową. Badania przeprowadzono rozpatrując poszczególne procesy towarzyszące awarii (przepływ wody w rurze, wypływ przez otwór oraz przepływ w gruncie) oddzielnie, niezależnie od siebie oraz traktując zjawisko całościowo. Przedstawione w artykule wyniki obliczeń stanowią rezultat teoretycznych analiz, wymagających w przyszłości potwierdzenia przez empiryczną weryfikację. Dopiero wówczas będą mogły stanowić podstawę projektu stanowiska laboratoryjnego do fizycznej symulacji awarii sieci wodociągowej.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.