Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  postmodernity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Publikacja przedstawia myśl wybitnego polskiego filozofa Leszka Kołakowskiego na zagadnienie identyfikacji natury ludzkiej moralności. Twórczość Kołakowskiego to przede wszystkim poszukiwanie sposobu, w jaki człowiek staje się człowiekiem. Dwa najważniejsze wymiary pozwalające na odnalezienie istoty problemu to rozum i transcendencja. Oscylowanie między tymi poziomami czy warstwami ujawnia nie tylko drogę do moralności, jako formalnego zespołu norm i praw, ale także drogę do człowieczeństwa istoty ludzkiej jako wartości abstrakcyjnej.
EN
Leszek Kolakowski's work is revealed primarily through his interest in man, both in the social dimension and in the individual dimension. The contemporary man is a complex entity for Kolakowski, both in historical and existential sense. In the historical perspective, he witnessed the experience of banality and oppression, in the existential perspective, the indispensable tension between biology and intellect. This, according to Kołakowski, is the source of permanent human crisis as a human being.
PL
Publikacja przedstawia myśl wybitnego polskiego filozofa Leszka Kołakowskiego na zagadnienie identyfikacji natury ludzkiej moralności. Twórczość Kołakowskiego to przede wszystkim poszukiwanie sposobu, w jaki człowiek staje się człowiekiem. Dwa najważniejsze wymiary pozwalające na odnalezienie istoty problemu to rozum i transcendencja. Oscylowanie między tymi poziomami czy warstwami ujawnia nie tylko drogę do moralności, jako formalnego zespołu norm i praw, ale także drogę do człowieczeństwa istoty ludzkiej jako wartości abstrakcyjnej.
EN
Leszek Kolakowski's work is revealed primarily through his interest in man, both in the social dimension and in the individual dimension. The contemporary man is a complex entity for Kolakowski, both in historical and existential sense. In the historical perspective, he witnessed the experience of banality and oppression, in the existential perspective, the indispensable tension between biology and intellect. This, according to Kołakowski, is the source of permanent human crisis as a human being.
3
Content available remote Hey boys, it’s no fun! or polish architecture’s games and play
EN
What, if any, are the relationships between architecture and games and fun? Are games and fun identical values? Are these phenomena, when they come together, different depending on the specific cultural centres and the passage of time? I n this essay the author tries to answer this question.
PL
Jakie są, jeśli istnieją, związki między architekturą a grą i zabawą? Czy gra i zabawa są to wartości tożsame? Czy zjawiska te, gdy występują wspólnie, różnią się w zależności od specyfik ośrodków kulturowych i od upływu czasu? W eseju tym autor stara się na tak ustawione pytanie odpowiedzieć.
PL
Artykuł opisuje główną oś obecnej w polskiej socjologii dyskusji dotyczącej definiowania pogranicza, przebiegającą pomiędzy szerokim ujęciem symbolicznym tej kategorii oraz tradycyjną koncepcją, kojarzącą pogranicze z konkretnym terytorium. Przyjęta w analizie perspektywa interakcyjna pozwala na częściowe połączenie obu sposobów ujmowania pogranicza, definiując go jako konstrukcja kulturowa opierająca się na doświadczeniu niekompatybilności poczucia lokalnej i etnicznej wspólnoty. W artykule wskazuje się, że ów typ doświadczenia może wykraczać poza tradycyjnie opisywane pogranicza. Takiego założenia nie można jednak traktować jako ponowoczesnego pewnika, lecz tezę wyjściową do dalszych poszukiwań badawczych.
EN
The article describes main standpoints in a dispute over definition of borderland. The first one defines borderland solely as a symbolic category, whereas the second one traditionally associates that term with a particular territory. The interactional perspective used in the analysis of that problem enabled partial fusion of those polar standpoint and defined the borderland as an experience of cultural incompatibility of local and ethnic communities. The article shows the cases when that type of experience can exceed the traditionally described borderlands, although that assumption should not be treated as a postmodern certainty, but only as a starting point to the further research.
EN
The role of a lecturer is most commonly associated with passing on knowledge. The teacher expounds while the students absorb. The raison d'?tre of such a situation is the existence of something the teacher is equipped with and what the listeners do not possess. If the lecturer had nothing to convey, he would have no right to rid his students of something that none of us has in excess, i.e. time. If this really is the case, a question arises as to what a teacher of ethics can have to offer. Zygmunt Bauman seems to be an appropriate addressee of a question so formulated for a number of reasons. Firstly, it is so because the author of Liquid Modernity has devoted most of his immense research work to a diagnosis of the specificity of contemporary western society. Secondly, because of interdisciplinary nature of his works. Thirdly, because ethics is the core interest around which his deliberations concentrate. Education itself - let it be the fourth reason - has been the subject of numerous comments made by the philosopher. Thus, we can expect from Bauman the most relevant, impartial and competent hints.
PL
Referat koncentruje się wokół zagadnienia współczesnego nauczania etyki, który to problem rozpatrywany jest z punktu widzenia prac Zygmunta Baumana. Rzecz składa się z dwóch części. W pierwszej z nich dochodzi do rozjaśnienia tytułowego pytania poprzez rekonstrukcję baumanowskiej diagnozy specyfiki dzisiejszego społeczeństwa Zachodu. Mowa tu o takich zjawiskach, jak: szybkość i nieprzewidywalność następujących zmian, rozkawałkowanie obrazu rzeczywistości, powszechność uciekania od odpowiedzialności, ekspansja racjonalności ekonomicznej, aksjologiczna atrofia relacji międzyludzkich, zmiana dominującego sposobu życia. Wszystkie te elementy wyznaczają kontekst i związaną z nim kłopotliwość stawianego w tytule pytania. W części drugiej zarysowana zostaje zapośredniczona o wypracowaną przez Baumana koncepcję etyki perspektywa nauczania tego przedmiotu. Podstawowa teza głosi, że nauczyciel etyki nic nie ma do przekazania, lecz za to bardzo wiele do zrobienia. Jego zadanie polega mianowicie na rozbudzaniu wyobraźni moralne.
PL
Niezależnie od tego jak będziemy opisywać społeczeństwa współczesne, to w określeniu nowoczesność z różnymi przymiotnikami (późna, nowa, inna, refleksyjna, płynna, hipernowoczesność) czy ponowoczesność będzie się mieścić swoista radykalizacja pluralizmu na płaszczyźnie strukturalnej, kulturowej, indywidualnej. Nie oznacza to jednak całkowitego zerwania z dotychczasową wizją świata ("detradycjanolizacja") i totalnym otwarciem się na przyszłość. Dokonujące się w tych społeczeństwach przemiany religijności i kościelności mają złożony, wielokierunkowy i wielonurtowy charakter, w których mamy do czynienia z różnymi typami religijności, najczęściej występującymi w "mieszanych" formach i kształtach. W rozważaniach niniejszych nie traktujemy religii jako oddzielnego i wyizolowanego zjawiska ale jako część życia codziennego, życia prywatnego i publicznego. Skupimy się tylko na dwóch procesach tj "odkościelnianiu" i indywidualizacji religijnej, jako wiodących tendencjach i trendach w przemianach religijności w nowoczesnych czy ponowoczesnych społeczeństwach. Przemiany te są wielokierunkowe. "Odkościelnienie" jest pierwszym etapem indywidualizacji religijności (osłabienie lub zerwanie więzi z Kościołem i prywatyzacja decyzji odnoszących się do religijności)
EN
Regardless of how we describe the contemporary society, to define modernity with various adjectives (late, new, different, reflective, smooth,) or will be located ponowoczesność specific radicalization of pluralism at the level of structural, cultural and individual. This does not mean a complete break with the current vision of the world ("detradycjanolizacja") and total openness to the future. Taking place in these societies, religious conversion with different types of religion, the most common in the "mixed" forms and shapes. In consideration of these we do not treat religion as a separate and isolated phenomenon but as part of everyday life, public and private life. We will focus only on the two processes of individualization of religion, as the leading trends and trends in the changes of religion in modern and postmodern societies. These changes are omnidirectional. "Odkościelnienie" is the first stage of individualization of religion (weakening or breaking ties with the Church and privatization decisions relating to religion)
7
PL
Jubileusz 100 lat od twórczego spotkania największych pionierów modernizmu, jest okazją do przypomnienia, refleksji i oceny najważniejszych, błyskotliwych, nowatorskich tendencji Ruchu Nowoczesnego w architekturze i urbanistyce. Niekwestionowane zasługi oraz kontrowersje wokół wkładu i dziedzictwa modernizmu międzywojennego i powojennego są platformą do dyskusji nad ponadczasowością i aktualną przydatnością tego dorobku. Obecnie, w dobie transformacji krajów postkomunistycznych, integracji europejskiej i globalizacji - osiągnięcia pionierów i kontynuatorów Ruchu Nowoczesnego nabierają nowego znaczenia. Wkład tytanicznych, kontrowersyjnych przywódców i stworzonej przez nich nowej epoki wielkiej architektury i wielkich pomyłek to: funkcjonalizm i formalizm, abstrakcja i ekspresja, styl międzynarodowy i stylistyki lokalne, indywidualizm i uniformizm, wyrafinowany artyzm i wulgarna produkcja masowa, niezależność i klientyzm, integracja sztuk i prostacka ekonomiczna inżynieria, prymat kultury i prymat natury. Ten dorobek, w refleksyjnym i selektywnym zrozumieniu, stanowi kapitalną inspirację i podstawę dla współczesnej twórczości, w warunkach zrównoważonego rozwoju i kultury ponowoczesnej.
EN
The jubilee of 100 years since a meeting of three greatest pioneers of Modern Movement, is an opportunity for reminding, reflection and evaluation of most important, spectacular, innovating trends of the Modern Movement in architecture and urbanism. Undisputable achievements and controversies around the input and heritage of Modernism before and after the W.W. II, are platform for discussion upon evergreen and recent usefulness of this legacy. Recently, in time of transformation in post communist countries, European integration and globalization - achievements of pioneers and followers of Modern Movement, gain a new meaning and importance. A contribution of titanic, controversial leaders, and created by them: new era of great architecture and great mistakes, is as follows: functionalism and formalism, abstraction and expression, International Style and local styles, individualism and uniformity, refined artistry and vulgar mass production, independence and dependence, correspondence des arts and ornery economic engineering, primacy of culture and preference of nature. This achievements, in reflective and selected understanding, are perfect inspiration and base for contemporary creation, according to conditions of sustainable progress and Post Modern culture.
EN
The paper treats a delicate problem for scholars engaged in teaching and/or research management. Is Management a distinctive and "true science" to be taught in universities or it is only a set of skills to be acquired by experience, by self education or by instruction? But, is "science" it self a clear and general accepted term/concept? If there is not a classic "science", how do we teach it? Passing from modern to postmodern times challenged management a lot. Since the mid of the last century disciplinary teaching was often replaced by transdisciplinary approaches. Management is a very good terrain to apply postmodern visions and approaches. One of it is called End Means Methodology (EMMY) and it offers a more simple and easy way to learn what management is about, to better understand the link with many other disciplines and approaches and to generate a common "managerial" language this discipline is lacking a lot. The author invites readers to offer feed-back and to open a permanent dialogue with the author and other interested on this issue.
PL
Artykuł porusza delikatny problem znany naukowcom zaangażowanym w nauczanie i/lub badania nad zarządzaniem. Czy Zarządzanie jest wyróżniającą się i "prawdziwą nauką", która powinna być wykładana w szkołach wyższych, czy też jest tylko zestawem umiejętności nabywanych przez doświadczenie, przez samoedukację bądź odpowiednie instrukcje? Lecz, czy też "nauka" sama w sobie jest przejrzystym i ogólnie przyjętym terminem/pojęciem? Jeśli nie istnieje klasyczna "nauka", jak mamy jej nauczać? Począwszy od modernizmu po czasy postmodernistyczne zarządzanie stanowiło duże wyzwanie. Od połowy zeszłego stulecia nauczanie dyscyplinarne często zastępowane było przez transdyscyplinarne podejście. Zarządzanie jest bardzo dobrym obszarem dla zastosowania post-modernistycznych wizji i poglądów. Jednym z nich jest End Means Methodology (EMMY), która proponuje prostszy sposób pozwalający nauczyć się tego, czego zarządzanie dotyczy, umożliwia lepsze zrozumienie powiązań zarządzania z innymi dziedzinami czy podejściami oraz generuje wspólny "zarządczy" język tej dyscypliny, który jest niezwykle potrzebny. Autor zaprasza czytelników do wyrażenia swojej opinii zwrotnej i do nieustannego otwartego dialogu wszystkich zainteresowanych kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule.
EN
The paper attempts to answer the question, whether the processes of constructing identity in modern and post-modern times are similar or rather different. Modern society, in contrary to traditional (primitive, simple, pre-industrial) society, ruptures with collective and universal values that influenced human life and his identity. Since that moment, a man is no more strongly involved in social ties; modernity and post-modernity give him unquestionable autonomy in which individualism is the key-value. Therefore, accordingly to the new reality and new social (philosophical) conditions, the human identity is constructed. What are the rules of this process? Are the modernism and post-modernism two separate epochs and two separate realities that construct different cultural frames in which the process of building the identity and the identity itself take specific (opposite) directions? Or rather, as some sociologists prove (e.g. Anthony Giddens), post-modernism brings indeed the new quality of life but should be understood just as the continuation – strengthened form of the previous – modern stage of society? The attempt to answer the question, by presenting main scientific assumptions about subject matter, has been undertaken in this paper.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienia techniczne rozwiązywane podczas opracowania projektu technicznego i uzyskiwania pozwolenia na budowę. Obiektem jest ponowoczesny rynek w Janowcu n/Wisłą. Kwestie objęły: transport, kontekst rynku wobec obwodnicy i ulicy głównej, parkowanie, tranzyt autobusowy, zmiany rzędnej, wprowadzenie muru oporowego, nawierzchnie, wodę, oświetlenie, iluminację, usunięcie oraz nasadzenia roślin. Zagadnienia techniczne budziły dyskusje ze strony konserwatora, samorządu oraz ludności. Dzięki międzydyscyplinarnym pracom oraz perswazjom ze strony projektantów, prace zakończyły się sukcesem.
EN
Herewith, technical problems of working project and an application process for a building permit, are presented. The object is the Post Modern, Main Square in a country town Janowiec upon Vistula. Question were: transportation - the main street, parking, bus transit, the change of a level of Square, resistance wall, floor surface, water, lighting, illumination, removal and planting trees and bushes. Technical questions provoked discussion of: conservators, representatives of municipality and community. Thanks to the interdisciplinary labour and persuading, all works terminated with success.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono, zgodnie z tezami Konferencji, wybrane cztery fundamentalne aspekty kreowania przestrzeni publicznej w miejskim środowisku zamieszkania. Zaprezentowane przykłady są wybitnie atrakcyjne, ale równocześnie są modelowymi wzorcami inspirującymi do dalszych przemyśleń i działań. 1. Geneza tworzenia archetypicznego placu, jako podstawowej przestrzeni publicznej w osadnictwie pierwotnym; 2. Gentryfikacja centralnego placu w zdekapitalizowanym małym mieście o potencjale turystycznym, w kraju postkomunistycznym; 3. Wysokie wartości identyfikacji społecznościowej, dzięki silnej tożsamości unikalnego placu historycznego - świadka przeszłości; 4. Przekształcanie dużego miasta monocentrycznego w metropolię policentryczną, konsekwencją jest potrzeba tworzenia nowych centrów, a w nich placów o wartościach ponadczasowych.
EN
The paper deals, according to the thesis given, with the four chosen fundamental aspects concerning creation of public space, within an urban housing environment. Samples presented are attractive thus represent universal models, which inspire towards next ideas and solutions. 1. A genesis of creation of a square, as a basic public space in the primary housing environment. 2. Gentrification of a central square in deteriorated country town of tourist potential, in post communist country. 3. The high values of social identification thanks to the strong character of a unique historical square, which is a witness of the past. 4. Conversion of a mono-centric city, into a poly-centric metropolis, a consequence of it is creation of new central squares representing overtime values.
12
Content available remote Zmierzch kontekstu czy schyłek dzieła?
PL
Ponowoczesną architekturą XXI wieku wciąż rządzi narzucony w erze modernizmu ideologiczny schemat walki "starego" z "nowym", w którym racja stać musi z założenia po stronie "nowego". Subiektywny pogląd o potrzebie permanentnej rewolucji w architekturze jest jednak konsekwentnie przedstawiany jako nieodparta konieczność, warunkowana postępem cywilizacyjnym. Efemeryczne dzieła (?) architektury nadal często ignorują lub niszczą historyczny kontekst - lecz bez niego ich krótkotrwały sukces okazuje się niemożliwy.
EN
The postmodern architecture of the 21st century continues to be governed by the ideological pattern of the struggle between the "old" and the "new", imposed in the era of modernity, in which by principle, it is the "new" that has to be always right. The subjective view concerning the need for a permanent revolution in architecture is however consistently presented as an irresistible necessity, conditioned by progress. The ephemeral works of architecture still continue to ignore or destroy the historical context - though without it, their short-lived success turns out to be impossible.
13
Content available remote "Serce świata" - Manhattan
PL
"Serce miasta" jest kapitalnym pojęciem badawczym i twórczym. Zawiera ono esencję wartości urbanistycznych. Przypomina o ponadczasowych wartościach miasta, które osiągnęły wyżyny w historii, a obecnie borykają się z trudnościami. Jednak kultura ponowoczesna wnosi w te wartości nowe życie i czyni je aktualnymi. Takie wartości w najwyższym stopniu osiąga nowojorski Manhattan, który dzięki nim może pretendować do pozycji urbanistycznego "serca świata".
EN
"The Heart of The City" is a great idea, both scientific as well artistic. It contains the essence of values concerning urbanism. It helps to remember about evergreen values of cities, which achieved high standards in the past, but nowadays they suffer difficulties, both functional and aesthetic. Hopefully the postmodern culture inserts inside those traditional values a new life, thus makes them useful. Those values rise a summit in the New Yorker Manhattan, which thanks to that can be nominated to position of "The Heart of The World".
14
Content available remote Kontekst i kontrast
PL
Od kiedy Rem Koolhaas ogłosił hasło "f...ck The Context", zrodziła się generacja młodych architektów podzielających ten pogląd. Hauczyciele uniwersyteccy, organizatorzy konkursów, dołączyli do tego antykontekstualnego poglądu, dlatego możemy obserwować liczne ambitne projekty zupełnie pozbawione powiązań kontekstualnych. Istnieje już kilka ważnych budynków zaprojektowanych przeciwko ich kontekstowi. Najbardziej uderzającym przykładem jest Wieża Akbar w Barcelonie. Rozwinięto niniejsze zagadnienie poprzez Londyn, Manhattan i Warszawę.
EN
Since Rem Koolhaas announced the slogan "f...ck the Context", a generation of young architects sharing this view, is born. Teachers in universities, organizers of competitions, joined the anti-contextual position, there from one can observe numerous ambitious projects quite without contextual relationships. There are already several important buildings designed against their context. The one most striking is Torre Akbar in Barcelona. The paper unfolds herewith problem through London, Manhattan and Warsaw.
PL
W artykule poruszono problem współczesnej rewaloryzacji przestrzeni publicznych na tle międzynarodowym, ze szczegółowym wskazaniem przykładu najnowszej koncepcji dotyczącej placu Biskupiego w Krakowie. Przedstawiono kluczowe zagadnienia twórczej rewaloryzacji europejskich placów śródmiejskich. Na tym tle omówiono współczesne kwestie związane z placem Biskupim - jego historię, architekturę i analizę współczesnego stanu zagospodarowania. Przedstawiono koncepcje rewaloryzacji innych placów miejskich na świecie, zaprezentowano pomysł na współczesne zagospodarowanie placu, nadanie mu nowej formy i funkcji, dzięki którym może zostać przywrócona jego świetność z początku XX w., wzbogacona wartościami kulturowymi nowego milenium.
EN
The article concentrates on the problem of restoration of public spaces, including an international background with the example of the most recent conception of plac Biskupi in Kraków - especially pointed out. The crucial problems of creative restoration of European central city squares is presented on a wide background. Contemporary problems connected with plac Biskupi, its history, architecture and analysis of Contemporary condition of the square organization, are brought up against this background. On the background of restoration concepts of other city squares in the world, there is presented the idea of modern organisation of plac Biskupi, of giving it a new shape and function, thanks to which it will be restored to its former glory from the beginning of the 20th Century, enriched by cultural values of the new Millennium.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.