Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 217

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  starzenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
1
Content available remote Funkcjonalność szpitala i ergonomia pracy personelu w obliczu starzenia
PL
Ostatnie dekady wskazują na potrzebę istotnych zmian w organizacji i zarządzaniu szpitalami. Obowiązująca definicja szpitala, jaką jest budynek z odpowiednią infrastrukturą techniczną, kreujący przestrzeń niezbędną do realizacji procedur (Tomanek 2015) staje się niewystarczająca. Istnieje wyraźna relacja pomiędzy skutecznością leczenia i efektywnością pracy personelu, lecz przy obecnym niedoborze i starzejącej się populacji personelu medycznego, dotkniętego często przypadłością wypalenia zawodowego, jest ona teoretyczna. Starania o sprawne działanie służby zdrowia są warte szczególnej uwagi, gdyż stawką jest zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej, ochrona społeczeństwa przed konsekwencjami utraty zdrowia, obrona populacji przed zagrożeniem zdrowia oraz poprawa stanu zdrowia jednostki, rodziny i społeczności (WHO 2010).
EN
Recent decades show significant changes in the organization and management of hospitals. The definition of a hospital, which is “a building with appropriate technical infrastructure, which creates space adjusted to the implementation of medical procedures”, becomes deficient. There is a clear relationship between the effectiveness of treatment and the work efficiency of staff, but in the current situation of medical personnel shortage and an aging population of medical staff, that is often suffering from work burnout, it is theoretical. Efforts for efficient work of the health services are worth special attention, while it must ensure equal access to health care, protect society against the consequences of health loss, defend the population against health threats, and improve the health of the individual, family and community.
2
Content available remote Wpływ warunków starzeniowych na podatność tworzyw sztucznych na degradację
PL
Większość powszechnie stosowanych tworzyw sztucznych wykazuje bardzo dobre właściwości termo- i elektroizolacyjne i są one powszechnie wykorzystywane w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. W długim okresie użytkowania tych urządzeń właściwości tworzyw nie powinny ulegać pogorszeniu. Badaniom poddano wybrane rodzaje powszechnie stosowanych tworzyw sztucznych (PE 300, PPH i PVC) zarówno „nowych”, jak i poddanych procesowi starzenia. Stwierdzono, że starzenie przeprowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach normatywnych dla urządzeń elektrycznych nie pogarsza w znaczący sposób parametrów rozkładu tych tworzyw.
EN
Com. polyethylene, hard polypropylene and poly(vinyl chloride) 2–3 mm thick plates were thermally aged under std. conditions: SO2 + air, humidity 75% at 25°C, air, humidity 93% at 40°C or dry air at 70°C. The aged samples were studied by thermogravimetry. No substantial changes of characteristics decompn. temps. and rates were obsd. after ageing.
PL
W zapewnieniu odpowiedniego stanu technicznego budynku w czasie jego użytkowania przydatna jest znajomość procesu starzenia budynku. W artykule jest przedstawiona propozycja modelu prognozy starzenia budynku mieszkalnego. Zaproponowany model PRRD określa zmiany właściwości użytkowych budynku w pełnym okresie jego użytkowania. Model uwzględnia okresy trwałości poszczególnych elementów składowych budynku. Do modelu dodatkowo wprowadzone zostały uzupełnienia uwzględniające intensywność zmian w obiekcie i w jego otoczeniu.
EN
In order to ensure an adequate technical state of a building over the course of its use, familiarity with the building aging process is useful. The article presents the proposal of a model for predicting the aging of a residential building. The proposed PRRD model determines the performance characteristics of a building over the full period of its use. The model accounts for the life spans of individual building components. Additionally introduced in the model were supplements accounting for the intensity of changes in the building and its surroundings.
EN
This paper aims to study the effect of a hindered amine light stabilizer (HALS 770), on the aging behavior of moisture-curable polyurethane (MCPU). MCPU is specifically developed by ourselves for the reinforcement of fragile organic cultural relics in high-humidity environments, but its aging resistance is insufficient. To improve the aging resistance of MCPU, HALS 770 was used to prepare a modified MCPU (MMCPU). A colorimeter, an infrared spectrometer and a thermal analyzer were used to characterize the color and structure changes of MCPU and MMCPU during aging and to determine their aging kinetics. The results show that the activation energy for the thermal decomposition increased from 91–109 kJ/mol to 135–151 kJ/mol. When the color change is used as the indicator for aging, the lifetime of MMCPU under UV aging is 133% longer than that of MCPU, the lifetime of MMCPU under thermal aging at 293 K is 41.3 times that of MCPU. The addition of HALS 770 to MCPU significantly inhibits the aging behavior.
PL
Zbadano wpływ dodatku aminowego stabilizatora światła z zawadą przestrzenną (HALS 770) na starzenie się poliuretanu utwardzanego w kontakcie z wilgocią (MCPU). MCPU opracowano specjalnie do wzmacniania delikatnych organicznych zabytków kultury w środowiskach o dużej wilgotności, jednak jego odporność na starzenie jest niewystarczająca. W celu zwiększenia odporności na starzenie MCPU modyfikowano (otrzymano MMCPU) dodatkiem aminowego stabilizatora światła z zawadą przestrzenną (HALS 770). Zmiany koloru, przyjęte jako wskaźnik starzenia, i struktury MCPU oraz kinetykę procesu oceniano z wykorzystaniem kolorymetru, spektrometru podczerwieni i analizatora termicznego. Wyniki wskazują, że dodatek HALS 770 w istotnym stopniu hamuje procesy starzenia MCPU – stwierdzono zwiększenie energii aktywacji rozkładu termicznego, z 91–109 kJ/mol MCPU do 135–151 kJ/mol – MMCPU. MMCPU w procesie starzenia UV był o 133% stabilniejszy niż MCPU i 41,3 razy bardziej odporny na starzenie termiczne w 293 K.
EN
Super 304H, HR3C and Sanicro 25 grade austenitic matrix steels are used in the construction of pressure components of boilers with supercritical operating parameters. The article presents the results of microstructure examination in delivery condition and after ageing for up to 50,000 hours at 700°C. The microstructure examination was performed using scanning and transmission electron microscopy. The precipitates were identified using transmission electron microscopy. In particular, the study analysed the σ phase precipitation process and its dynamics depending on the ageing time. It has been shown that the intermetallic σ phase plays a significant role in the loss of durability of the tested steel. It is related to its significant increase due to the influence of high temperature, and its coagulation and coalescence dynamics strongly depend on the ageing/operating temperature level. The qualitative and quantitative identification of the intermetallic σ phase precipitation process described in the study is important in the analysis of the loss of durability of the tested steels under creep conditions.
PL
Stale o osnowie austenitycznej w gatunkach Super 304H, HR3C i Sanicro 25 stosowane są w budowie elementów ciśnieniowych kotłów o nadkrytycznych parametrach pracy. W pracy zaprezentowano wyniki badań mikrostruktury w stanie dostawy oraz po starzeniu do 50 000 godzin w temperaturze 700°C. Badania mikrostruktury wykonano wykorzystując skaningową i transmisyjną mikroskopię elektronową. Identyfikację występujących wydzieleń przeprowadzono przy użyciu transmisyjnej mikroskopii elektronowej. W pracy w szczególności analizowano proces wydzieleniowy fazy σ i jego dynamikę w zależności od czasu starzenia. Pokazano, że międzymetaliczna faza σ odgrywa istotny wpływ na utratę trwałości badanej stali. Związane jest to z jej znacznym wzrostem wskutek oddziaływania wysokiej temperatury, a jej dynamika koagulacji i koalescencji zależy silnie od poziomu temperatury starzenia/eksploatacji. Identyfikacja jakościowa i ilościowa opisanego w pracy procesu wydzieleniowego międzymetalicznej fazy σ ma istotne znaczenie w analizie utraty trwałości badanych stali w warunkach pełzania.
6
EN
Predicting the aging process of residential buildings carried out using traditional technologies is necessary when planning refurbishment works in these buildings. The article presents a picture of the changes in the technical condition of a not refurbished building constructed in traditional technology, in the form of a function describing the aging process according to the PRRD (Prediction of Reliability according to Rayleigh Distribution) model developed by the author. The results of analyses of the relationships between the function of the intensity of damage and the function of unreliability, as well as the function of changes in the performance characteristics of a building which had not undergone refurbishment during the entire course of its use are presented. Three levels of damage intensity during subsequent years of using the building were determined: safe, critical and unacceptable intensity.
PL
Obiekty budowlane podczas użytkowania podlegają ciągłym procesom destrukcyjnym o zróżnicowanym przebiegu. W miarę upływu czasu następuje obniżanie ich właściwości użytkowych, a częściowe przywrócenie następuje w wyniku napraw. Prognoza procesu starzenia budynków mieszkalnych jest potrzebna do planowania przedsięwzięć remontowych w tych budynkach. Do matematycznego opisu przebiegu procesu niszczenia mogą być stosowane różne metody, między innymi autorski model PRRD (Prediction of Reliability acording to Rayleigh Distribution). Według modelu PRRD można określić prognozy zmian właściwości użytkowych budynku w pełnym okresie jego użytkowania RB(t) oraz prognozy wzrostu zawodności tego budynku FB(t). Korzystając z zależności stosowanych w obiektach technicznych opisujących funkcję niezawodności elementów składowych obiektów wzorem Wienera, została wyprowadzona zależność określająca intensywność uszkodzeń λi(t) dla elementów składowych budynku. Intensywność uszkodzeń λB(t) dla całego budynku w modelu PRRD uwzględnia rolę i zadanie każdego elementu budynku w postaci wag Ai. Policzone zostały zmiany intensywności uszkodzeń w czasie t użytkowania dla każdego spośród przyjętych 25-u elementów składowych budynku.
EN
This paper deals with different types of artificial ageing and its effect upon the mechanical properties of an aluminium alloy. For the purposes of this research, the EN AW 2017 alloy was subjected to different types of heat treatment. These samples were subjected to different analyses. The results of hardness measurements (HB and HV) revealed the highest values of the non‑heat treated sample. The static tensile stress test proved the highest ductility of the heat treated samples. Overall, the best were revealed for the sample artificially aged at 160°C.
EN
The aim of the research was to analyse the processes of degradation observed in a similar welded joint of T91 steel. The analysis was performed for welded joints after long-term annealing for up to 8000 hours at the temperature of 600 °C. Microstructural analysis and hardness testing were performed. The purpose of the tests was to evaluate the effect of annealing time at the temperature of ageing on formation and properties of the decarburized zone in the inter-bead area of the welded joint. The study presents the results of physical examinations of the joint welded using two different filler materials (similar welded joint) after long-term effect of high temperature.
PL
Celem badań była analiza procesów degradacji obserwowanych w złączu spawanym ze stali T91. Analizę wykonano dla połączeń spawanych po długotrwałym wyżarzaniu do 8000 godzin w temperaturze 600°C. Przeprowadzono analizę mikrostrukturalną i badania twardości. Celem badań była ocena wpływu czasu wyżarzania w temperaturze starzenia na powstawanie i właściwości strefy odwęglonej w obszarze międzyściegowym złącza spawanego.
PL
Perspektywiczna znajomość procesu starzenia budynku mieszkalnego jest potrzebna do zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego przez cały okres użytkowania. W artykule zaproponowana jest metoda diagnozy procesu starzenia budynku – metoda PRRD (Prediction of Reliability according to Rayleigh Distribution). W metodzie tej zmiany właściwości użytkowych budynków w funkcji czasu są sposobem przewidywania uszkodzeń. Prognoza degradacji budynku powinna być pomocna w procesach reagowania na uszkodzenia starzeniowe obiektów, a stosowanie przez zarządców krzywych zagrożenia może być przydatne jako wspomaganie planowania przedsięwzięć remontowych.
EN
Prospective knowledge of the aging process of a residential building is necessary to ensure its appropriate technical condition throughout the entire exploitation period. The article proposes a method of diagnosis of residential building aging process – using the PRRD method (Prediction of Reliability according to Rayleigh Distribution). In this method, changes in performance characteristics of buildings in the time function constitute a way of predicting defects. Forecast of degradation of the building should be helpful in the processes of reacting to aging defects of the facilities, whereas the use of threat curves by managers can be useful as a support in planning renovation undertakings.
EN
The study was carried out to determine the effect of long-term ageing (1,000 and 10,000 hours) at 700°C and 750°C on the microstructure of the HR6W alloy. The study indicates that the long-term effect of high temperature causes significant changes in the microstructure of the examined alloy: • After ageing for 1,000 hours at 700°C, in addition to primary MX and M23C6 precipitations, an increase in the size and number of precipitates was observed both inside and along austenite grain boundaries, and the occurrence of the Laves phase was also observed. • After 10,000 hours at 700°C, a significant increase in M23C6 precipitates was observed, especially inside and along grain boundaries. An increase in the Laves phase in the microstructure was also observed. The effect of the increase in the ageing temperature to 750°C: • It significantly accelerated the precipitation process after just 1,000 hours. • In addition to a network of M23C6 precipitates along austenite grain boundaries, their coagulation and an increase in the size of the Laves phase precipitates inside the austenite grains was observed. • The extension of the ageing time to 10,000 hours at 750°C contributed to a significant increase in the size of Laves phase precipitates inside austenite grains.
PL
W pracy przeprowadzono badania, które miały na celu okre- ślenie wpływu długotrwałego starzenia (1000 oraz 10 000 godzin) w temperaturze 700°C oraz 750°C na mikrostrukturę stopu HR6W. Praca wskazuje, że długotrwałe oddziaływanie wysokiej temperatury powoduje znaczne zmiany w mikrostrukturze badanego stopu: • Po czasie starzenia 1000 godzin w temperaturze 700°C oprócz wydzieleń pierwotnych MX i M23C6 zaobserwowano wzrost wielkości i ilości wydzieleń zarówno wewnątrz jak i po granicach ziarn austenitu oraz występowanie fazy Lavesa. • Natomiast po 10 000 godzin w temperaturze 700°C obserwowano znaczny wzrost wydzieleń M23C6, szczególnie wewnątrz i po granicach ziarn. Zaobserwowano także zwiększony udział fazy Lavesa w mikrostrukturze. Wpływ podwyższenia temperatury starzenia do wartości 750°C: • Spowodowało znaczne przyspieszenie procesu wydzieleniowego już po czasie 1000 godzin. • Oprócz siatki wydzieleń typu M23C6 po granicach ziarn austenitu zaobserwowano ich koagulację oraz wzrost wielkości wydzieleń fazy Lavesa wewnątrz ziarn austenitu. • Wydłużenie czasu starzenia do 10 000 godzin w temperaturze 750°C przyczyniło się natomiast do znacznego wzrostu wielkości wydzieleń fazy Lavesa wewnątrz ziarn austenitu.
EN
Purpose: Thermoplastic polyurethanes (TPU) found application in mining. Due to the excellent processing properties, thermoplastic polyurethanes can be also use to make elements that would facilitate miner's work. These elements, however, differ in dimensions depending on the person who is going to use them, that is why they should be personalized. In case of all the above studies, the elements or stuffs were made by means of the injection method. This method limits the possibility of producing mining’s stuff only to models that have a mould. The 3D printing technology developing rapidly throughout the recent years allows for high-precision, personalized elements’ printing, made of thermoplastic materials. Design/methodology/approach: The samples from thermoplastic polyurethanes were made using 3D printing and then subjected to the aging process at intervals of 2, 7 and 30 days. The samples were then subjected to a static tensile tests, hardness tests and FT-IR spectroscopy. Findings: The obtained results of mechanical tests and IR analyses show that the aging process in mine water does not affect the mechanical properties of the samples regardless of the aging time. IR spectral analysis showed no changes in the structure of the main and side polyurethane chains. Both mechanical and spectral tests prove that polyurethanes processed using 3D printing technology can be widely used in mining. Research limitations/implications: Only one type of TPU was processed in this work. Further work should show that synthetic mine water does not degrade the mechanical properties of other commercially available TPUs. Practical implications: The additive technology allows getting elements of mining clothing, ortheses, insoles or exoskeleton elements adapted to one miner. Originality/value: The conducted tests allowed to determine no deterioration of the mechanical properties of samples aged in synthetic mine water. TPU processing using 3D printing technology can be used in mining.
EN
This publication describes the aim and essence of testing transient states of direct current electric power systems in relation to normative characteristics of a transient state. The above diagnostic tests of the given direct current nodes of the aircraft enable to quickly and efficiently determine the capability of its electric power systems to the selfregulation of direct current voltage. Many years of research of aircraft conducted in the Air Force Institute of Technology (ITWL) confirm that the ageing of power network elements impacts the deterioration of the parameters of voltage of transient state. On the basis of the results of on-ground tests of the Su-22 aircraft engine, the obtained model parameters of transient states were presented in subsequent years of its operation, which confirms the abovementioned statement. There were also presented the selected results of tests performed during the follow-up overhaul of Su-22 aircraft with exceeded permissible normative thresholds of the change of voltage amplitude values by the step increase of load (decaying impulses). The determined reasons for detected malfunctions were the incorrect operation of the aircraft electrical system, the inefficiency of voltage regulators RN-180M and the defectiveness of direct current generators GS-12T 3s. In the case of GS-12T 3s, the malfunction was due to the incorrect adjustment of the brushes’ angle in relation to the magnetically neutral zone of the commutating generator of a direct current, the above-mentioned generators were adjusted. Verification on the measurement stand and in real conditions (during engine test of Su-22) of transient state parameters of a direct current generators GS-12T 3s after the regulation, confirmed the airworthiness of the examined generators. It proves the efficiency and usefulness of the applied method in the operation process of aircraft. The described issues are essential in view of guaranteeing the airworthiness in aircraft operation and ensuring flight safety.
PL
W publikacji przedstawiono cel oraz istotę badania stanów przejściowych systemów elektroenergetycznych prądu stałego w odniesieniu do normatywnych charakterystyk stanu nieustalonego. Powyższe badania diagnostyczne poszczególnych węzłów prądu stałego statku powietrznego pozwalają na szybkie i skuteczne określenie zdolności ich układów zasilania elektrycznego do samoregulacji napięcia prądu stałego. Wieloletnie badania statków powietrznych wykonywane w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych (ITWL) potwierdzają, że starzenie elementów sieci elektroenergetycznej wpływa na pogorszenie parametrów napięcia stanu nieustalonego. Na przykładzie wyników z prób naziemnych silnika wybranego samolotu Su-22 przedstawiono uzyskane przykładowe parametry stanów przejściowych w kolejnych latach jego eksploatacji, które potwierdzają powyższe stwierdzenie. Przedstawiono również wybrane wyniki badań realizowanych w czasie remontu weryfikacyjnego samolotów Su-22z przekroczonymi dopuszczalnymi progami normatywnymi zmian wartości amplitudy napięcia przy skokowym zwiększeniu obciążenia(impulsów zanikowych). Stwierdzonymi przyczynami wykrytych niesprawności były: niesprawna instalacja elektryczna samolotu, źle działające regulatory napięcia RN-180M oraz wadliwe działanie prądnic prądu stałego GS-12T 3s. W przypadku prądnic GS-12T 3s niesprawność wynikała z nieprawidłowego ustawienia w prądnicy kąta położenia szczotek względem strefy magnetycznie obojętnej. W oparciu o opracowaną w ITWL nową metodę pomiaru i korygowania kąta położenia szczotek względem strefy magnetycznie obojętnej komutatorowej prądnicy prądu stałego wykonano regulację powyższych prądnic. Weryfikacja na stanowisku pomiarowym i w warunkach rzeczywistych (w czasie próby silnika na samolocie Su-22) parametrów stanów przejściowych prądnic prądu stałego GS-12T 3s po regulacji potwierdziła zdatność do lotu badanych prądnic. Świadczy to o skuteczności i przydatności zastosowanej metody w procesie eksploatacji statków powietrznych. Przedstawiona problematyka jest istotna z punktu widzenia zapewnienia zdatności do lotu w procesie eksploatacji statków powietrznych i zapewnienia bezpieczeństwa lotów.
PL
Tkaniny przeznaczone do produkcji odzieży ochronnej dla strażaków muszą zapewniać dostateczny poziom bezpieczeństwa podczas wykonywanych działań przez ratowników. Przeprowadzone badania, które opisano w artykule, miały na celu pokazanie zmian zachodzących w tkaninach w czasie ich przyspieszonego starzenia, do którego wykorzystano lampę ksenonową. Ocenę prowadzono na podstawie badań wytrzymałości na przebicie kulką po cyklu starzenia.
EN
Textiles intended for protective clothing shall provide the fireman with sufficient safety during operations. The aim of the conducted research was to demonstrate changes occurring in the textiles in conditions of accelerated aging using xenon lamp. The assessment of wear was based on the textile’s residual ball bursting strength after an aging cycle.
PL
Części 1÷9 i 1÷10 Eurokodu 3 oraz PN-EN ISO 5817:2014 uporządkowały reguły projektowania konstrukcji stalowych narażonych na zmęczenie. Podane klasy zmęczeniowe FAT określono wg jednakowego algorytmu dla badanych elementów poziomu jakości B i C. W artykule wykazano, że algorytmu tego nie można stosować dla elementów starzonych oraz z niezgodnościami spawalniczymi, karbami poziomu jakości D i większymi. Wymagania dotyczące zmęczenia z części 1÷9 Eurokodu 3, podobnie jak udarności z części 1÷10, nie powinny dotyczyć konstrukcji eksploatowanych.
EN
Parts 1÷9 and 1÷10 of the Eurocode 3 and the PN-EN ISO 5817:2014 standard ordered the rules for designing steel structures exposed to fatigue. The given FAT fatigue classes were determined according to the same algorithm for the tested quality level elements B and C. The article shows that this algorithm can not be used for aging elements and with welding incompatibilities, notches of quality level D and larger. Fatigue requirements from parts 1÷9 of Eurocode 3, as well as impact strengths from parts 1÷10, should not apply to exploited structures.
EN
The increased interest in transmission of electricity by using high DC voltage forced the need to examine the ageing resistance of silicone rubber insulators exposed to high DC voltage. Under operating conditions, in the presence of a high DC voltage due to electrostatic phenomena is observed even a fourfold increase in the accumulation of contaminants on the surface of the insulator compared to the high AC voltage. Lack of crossing zero values by current and voltage curves favors to the maintenance of surface discharges concentrated especially in the presence of water. In the paper tests results of the model composite insulators with different inclination of upper surface sheds in the clean fog chamber under high DC voltage is described. The aim of the research is to recognition of degradation ageing process of composite insulators electric properties and the phenomena of leakage current development. Laboratory test results allow to inference about the influence of the shape and design parameters of sheds on the behavior of the silicone composite insulators in operation. ().
PL
W artykule przedstawiono wyniki rozkładów napięcia na połączonych w łańcuch izolatorach: kompozytowym na 110 kV i pojedynczym izolatorze kołpakowym pokrytym warstwą silikonu RTV. Zasymulowano zmianę właściwości powierzchniowych izolatorów w czasie eksploatacji. Stwierdzono, że dołączenie do izolatora kompozytowego niewielkiego izolatora ceramicznego, powleczonego silikonem RTV, w istotny sposób łagodzi występującą na izolatorze kompozytowym nierównomierność rozkładu napięcia.
18
Content available remote Elastyczne materiały stosowane w technice ekranowania pola elektromagnetycznego
PL
W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki badań efektywności ekranowania pola elektromagnetycznego (SE) dla metalizowanych, elastycznych kompozytów wykorzystujących włókninę polipropylenową (PP). Metaliczne warstwy (Cu-Zn, Ti, NiO) nakładano metodą impulsowego rozpylania magnetronowego. Najwyższe wartości SE (≥ 55 dB) uzyskano dla kompozytów PP/Cu-Zn. Dla naprzemiennie nakładanych metalicznych warstw Cu-Zn i Ti nie stwierdzono wpływu starzenia środowiskowego na wartość SE.
EN
The article presents the results of research on the effectiveness of electromagnetic field (SE) screening for metalized, flexible composites using polypropylene nonwoven (PP). Metallic layers (Cu-Zn, Ti, Ni) were applied by pulsed magnetron sputtering. The highest SE values (≥ 55 dB) were obtained for PP / Cu-Zn composites. For the alternately applied Cu-Zn and Ti metallic layers, no effect of environmental aging on the SE value was found.
PL
Badaniu metalograficznemu w stanie dostawy oraz po procesie starzenia w temperaturze 700°C i czasach do 10 000 godzin poddano stop na bazie niklu HR6W. Zakres przeprowadzonych badań obejmował: badania strukturalne za pomocą mikroskopii optycznej i skaningowej mikroskopii elektronowej, identyfikację wydzieleń z wykorzystaniem dyfrakcji elektronowej oraz pomiar twardości. Przeprowadzone badania wykazały, że w stanie dostawy w analizowanym stopie występowały jedynie wydzielenia typu MX, natomiast długotrwałe starzenie przyczyniło się do wydzielenia się licznych cząstek faz wtórnych: węglików M23C 6, fazy Lavesa oraz złożonych kompleksów. Intensywny przebieg procesów wydzieleniowych skutkował wzrostem twardości badanego stopu.
EN
The nickel-based HR6W alloy was subject to metallographic tests in the as-received state and after the ageing process at the temperature of 700°C and times up to 10 000 hours. The scope of the performed tests included the structural tests using optical microscopy and scanning electron microscopy, the identification of precipitates using electron diffraction TEM and the measurement of hardness. The tests showed that in the as-received state in the analysed alloy, only the MX type of precipitates occurred, and that the long-term ageing contributed to the precipitation of numerous particles of secondary phases: M23C6 carbides, Laves phase, and compound complexes. The intense course of precipitation processes resulted in the growth of hardness of the examined alloy.
EN
The paper includes a probabilistic method for evaluating the durability of components and device assemblies which operate under the impact of destructive processes. As a result of these processes, wear that causes deterioration of their cooperation conditions occurs. It is assumed that a component operates reliably when the wear does not exceed the acceptable (limit) values. In mathematical terms, this method is based on a differential equation, after the transformation of which, it is possible to obtain the Fokker-Planck type partial differential equation. The specific solution of this equation allows for obtaining the density function of the probability wear in the normal distribution form. The paper presents two methods for determining the durability. The first one involves the application of the wear density function, and the second one consists in determining the probability density function of the time of reaching the acceptable state, and its use in order to determine the component or assembly durability. The paper presents a numerical example on the aircraft technology operation process.
PL
Praca zawiera probabilistyczną metodę oceny trwałości elementów lub zespołów urządzeń pracujących w warunkach oddziaływania procesów destrukcyjnych. W wyniku działania tychże procesów następuje zużywanie powodujące pogorszenie warunków ich współpracy. Przyjmuje się, że element pracuje niezawodnie, gdy zużycie nie przekracza wartości dopuszczalnych (granicznych). Metoda od strony matematycznej bazuje na równaniu różnicowym z którego po przekształceniu otrzymuje się równanie różniczkowe cząstkowe typu Fokkera-Plancka. Z rozwiązania szczególnego tego równania otrzymuje się funkcję gęstości prawdopodobieństwa zużywania w postaci rozkładu normalnego. W pracy przedstawione są dwa sposoby wyznaczania trwałości. Pierwszy polega na wykorzystaniu funkcji gęstości zużywania a drugi na wyznaczeniu funkcji gęstości prawdopodobieństwa czasu osiągania stanu dopuszczalnego i zastosowanie jej do wyznaczenia trwałości elementu lub zespołu. W pracy przedstawiono przykład liczbowy dotyczący procesu eksploatacji techniki lotniczej.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.