Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 92

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PWM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono działanie i badania trzech, niskokosztowych metod przetwarzania sygnałów cyfrowych na sygnały analogowe (DAC) tj.: wewnętrzny przetwornik DAC mikrokontrolerów rodziny STM32, zewnętrzny DAC typu MCP4726 firmy Microchip Technology oraz przetwornik DAC zrealizowany przy użyciu dwóch wyjść PWM (modulacja szerokości impulsu). Porównano sposób obsługi tych przetworników, ich zniekształcenia oraz współczynnik zawartości harmonicznych THD (ang. Total Harmonic Distortion). Przedstawione metody posiadały zbliżoną dokładność, natomiast współczynnik THD dla częstotliwości 1 kHz, wynosił 10,34% dla metody PWM oraz < 1% dla pozostałych dwóch metod.
EN
The article presents the operation and tests of three low-cost methods of digital to analog (D/A) converting i.e. an internal D/A converter of the STM32 microcontroller, an external MCP4726 converter from Microchip Technology and a converter implemented using two PWM outputs (Pulse Width Modulation). The handling of these converters, their distortions and the THD (Total Harmonic Distortion) content were compared. The presented methods had similar accuracy, while the THD coefficient for the frequency of 1 kHz was 10.34% for the PWM method and <1% for the other two methods.
EN
Thanks to a very high luminous efficacy of LED lamps (over 160 lm/W) they are the most preferred light sources in lighting applications today. The useful lifetime of LED modules exceeds 50,000 hours. Chromatic parameters of lamps making use of SSL (Solid State Lighting) have already equalled classic solutions, although they were noticeably worse not so long ago. High values of the Colour Rendering Index and (CRI) ease of control over the luminous flux cause that lamps with LEDs have become very attractive solutions. Today, the most important problem concerns LED drivers supplied from the 230 VAC mains. The lifetime of switched-mode converters, including electrolytic capacitors, is considerably shorter than that of LEDs. This paper discusses the features of alternative drivers for LED modules which are supplied directly from the 230 VAC mains and do not contain any electrolytic capacitors. In particular, power factor and efficiency of lamps with one or two strings are analysed and some hints concerning optimal design of such lamps are given. A unique feature of this work is a detailed analysis of harmonics contents in the supply current of such drivers, proving their conformity with the relevant standard. Finally, some problems associated with flicker resulting from the considered type of supply are mentioned.
EN
The pulse width modulation is an efficient and versatile method contributing to an effective improvement of energy control delivered to many automotive electrical loads - e.g. DC motors, solenoid valves, incandescent lamps, LEDs etc.. Basic features of a novel learning system for student’s laboratory activities were discussed. The application of the developed laboratory training system gives the following main benefits - getting students familiar with the pulse width modulation method and its application in automotive technology, performance assessment of selected automotive actuators. Moreover, some tests performed on the installed components can be useful as troubleshooting techniques for automotive electric equipment.
PL
Metoda sterowania oparta na modulacji szerokości impulsu (PWM) jest efektywnym i wszechstronnie stosowanym sposobem regulacji energii elektrycznej dostarczanej do wielu rodzajów odbiorników stosowanych w pojazdach, jak na przykład silników prądu stałego, elektrozaworów, elementów techniki świetlnej wykorzystujących żarowe źródła światła i oparte na technologii LED. W treści pracy przedstawiono podstawowe cechy i właściwości nowego stanowiska laboratoryjnego zbudowanego na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów. Praktyczne wykorzystanie przedstawionego stanowiska dało następujące główne korzyści - pozwoliło zapoznać studentów z ideą metody PWM i zakresem jej zastosowań w technice motoryzacyjnej oraz umożliwiło dokonanie oceny skuteczności działania wybranych samochodowych elementów wykonawczych. Stanowisko może ponadto stanowić narzędzie diagnostyczne umożliwiające sprawdzenie poprawności działania wybranych elektrycznych podzespołów pojazdów.
EN
In the paper the novel universal motor driver using three different modulation method of output waveform has been presented and discussed. It should be noted that in today’s world, most of driver of electrical motors are consist of four or six transistors forming appropriate bridges. Appling specified modulation methods enable to drive both single- and three-phase induction and synchronous motors of any kind. The construction of typical transistor bridge that consists of six transistors can be also used to control the direct current motors by switching off one of the pairs of transistors. In this paper the process of construction of universal motor driver has been presented, in which has been implement the modified method of Sinusoidal Pulse Width Modulation (SPWM), Space Vector Pulse Width Modulation (SVPWM) and also the basic Pulse Width Modulation (PWM) for DC motors. The fundamentals of applied modulation algorithms have been discussed and basic equations have been shown. The developed motor controller has been used to power three different types of motors, single-phase induction motor, threephase induction motor and magnetoelectric DC motor. The results of the conducted research have been reported in this work.
PL
Artykuł omawia zagadnienie sterowania pracą 4-pasmowego silnika reluktancyjnego przełączalnego SRM 8/6. Układ sterowania silnika został zbudowany na bazie układu FPGA Artix-7 XC7A35T-L1CSG324I. Zastosowanie układu FPGA umożliwia nie tylko realizację podstawowych metod sterowania pracą silnika, ale również implementację zaawansowanych metod sterowania, umożliwiających np. istotne poszerzenie zakresu pracy silnika ze stałą mocą wyjściową. W pracy ograniczono się do prezentacji podstawowych metod sterowania uruchomionych w układzie rzeczywistym czteropasmowego silnika reluktancyjnego przełączalnego. Zamieszczono wnioski dotyczące implementacji wybranych algorytmów sterowania w układzie sterowania z zastosowaniem układu FPGA.
EN
Paper describes the problem of 4-phase switched reluctance motor SRM 8/6 control. The motor control system was build based on Artix-7 XC7A35T-L1CSG324I FPGA module. The use of the FPGA makes possible implementation not only basic control methods, but also an advanced control methods which, for example, allow to increase the motor output constant power range. In paper only the basic control methods of 4-phase switched reluctance motor were presented. Conclusions related to implementation chosen control methods in FPGA based system were given.
PL
W pracy dokonano przeglądu i oceny różnych technik zasilania i izolacji galwanicznej sterowników bramkowych tranzystorów mocy w stopniach końcowych wzmacniaczy klasy D oraz różnego rodzaju konwerterów DC-AC lub DC-DC. Opisano i porównano techniki wytwarzania pływających napięć zasilających sterowniki bramkowe tranzystorów górnej części mostka w konfiguracji typu bootstrap oraz w konfiguracji typu samo-doładowującej się pompy ładunkowej, a także przedstawiono techniki izolacji galwanicznej sygnałów cyfrowych: optyczną i pojemnościową, które mogą być wykorzystane do sterowania tranzystorów w górnej części mostka. Przedstawiony w pracy oryginalny mostkowy wzmacniacza klasy BD z dwubrzegową modulacją PWM z przesuwaniem fazy sygnału modulowanego PSC PWM i zerowym sygnałem wspólnym na wyjściu pokazuje, że w układach budowanych w oparciu o wielopoziomowe metody modulacji PWM, prawie wszystkie sterowniki tranzystorów stopnia końcowego wymagają pływających napięć zasilających i izolacji galwanicznej. W takich układach najpewniejszą i niezawodną metodą zasilania i izolacji galwanicznej sterowników bramkowych tranzystorów mocy w stopniach końcowych są układy samodoładowujących się pomp ładunkowych z izolacją galwaniczną sygnałów cyfrowych ze sprzężeniem pojemnościowym. Poprawność działania stopnia końcowego tego wzmacniacza, wraz ze wszystkimi układami sterującymi, zweryfikowano za pomocą symulacji komputerowych w programie PSpice.
EN
Various methods used for a floating high-side gate drive power supply and galvanic isolation of the Class-D amplifiers and different DC-AC or DC-DC converters have been reviewed and evaluated in the paper. On the basis of the literature, the bootstrap floating supply and self-boost charge pump topology for a gate drive high-side power supply, as well as control signal isolated systems with optically-isolated signals or with capacitive signal isolation have been described and compared. New topologies of the Class-BD amplifiers with Common-Mode (CM) free outputs using PSC PWM - Phase Shifted Carrier Pulse Width presented in the paper, shows that almost all gate drivers of the output stage transistors require floating power supply and galvanic isolation of the control signals. In the case of such circuits with multi-level PWM output, the most reliable and robust method for the floating gate drive power supply and galvanic isolation is self-boost charge pump topology with capacitive control signal isolation. Correct operation of the output stage of the proposed Class-BD amplifiers as well as the PWM modulator and self-boost charge pump topologies with capacitive control signal isolation have been verified using intensive Pspice simulation.
PL
W artykule przedstawiono programowy algorytm pozwalający na rozszerzenie rozdzielczości podstawowego układu sterowania PWM. Zaprezentowane rozwiązanie zostało zastosowane w programowalnym źródle napięcia stałego charakteryzującym się podwyższoną rozdzielczością. W ramach badania wykonano prototyp urządzenia wykorzystujący omawianą technikę.
EN
The article presents a software algorithm that allows to extend the resolution of the basic PWM control system. The presented solution has been applied in a programmable DC voltage source characterized by an increased resolution. As part of the study, a prototype of the device using the discussed technique was made.
8
Content available remote Stabilność strumienia światła lamp LED zasilanych z sieci 230VAC
PL
Obecnie podejmuje się intensywne działania mające na celu całkowite zastąpienie instalacji bazujących na lampach fluoroscencyjnych, rozwiązaniami wykorzystującymi diody LED. Wysoka wydajność świetlna (ponad 160lm/W) oraz żywotność przekraczająca 50 tys. godzin (przy wciąż akceptowalnej wartości utraconego strumienia światła) sprawiają, że są to najbardziej energooszczędne i długowieczne systemy oświetleniowe. Jednak w przypadku lamp LED bezpośrednio zasilanych z sieci 230V AC (np. „żarówki” LED z trzonkiem E14 i E27), sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana. Spełnienie zapisów obowiązujących norm i specyficznych warunków technicznych wymaga bardzo nietypowych układów zasilających, niespotykanych w innych zastosowaniach. Jednym z nich jest opisany w artykule układ sekwencyjnego zasilania modułów LED.
EN
Today many intensive actions are taken in order to replace lighting installations based on fluorescent lamps with solutions that make use of LEDs. Thanks to high luminous efficiency (over 160lm/W) and lifetime exceeding 50,000 hours (with the still acceptable remaining luminous flux) they are the most energy saving and long lasting lighting systems. However, in the case of LED lamps directly supplied from the 230VAC network (eg. LED bulbs with the E14 or E27 base) the problem is more complicated. In order to satisfy the binding standards and specific technical specifications dedicated supply systems are necessary that are not met in other applications. One of such systems is the sequential supply system for LED modules, described in this paper.
9
Content available remote System sterowania silnika SRM z zastosowaniem układu FPGA
PL
Artykuł omawia zagadnienie sterowania pracą 4-pasm owego silnika reluktancyjnego przełączalnego SRM 8/6. Układ sterowania silnika został z budowany na bazie układu FPGA Artix-7 XC7A35T-L1CSG324I. Zastosowanie układu FPGA umożliwia realizację nie tylko podstawowych metod sterowania pracą silnika, ale również implementację zaawansowanych metod sterowania umożliwiających np. istotne poszerzenie zakresu pracy silnika ze stałą mocą wyjściową. W pracy ograniczono się do prezentacji podstawowych metod sterowania uruchomionych w układzie rzeczywistym czteropasmowego silnika reluktancyjnego przełączalnego. Zamieszczono wnioski dotyczące implementacji wybranych algorytmów sterowania w układzie sterowania z zastosowaniem układu FPGA.
EN
Paper describes the problem of 4-phase switched reluctance motor SRM 8/6 control. The motor control system was build based on Artix-7 XC7A35T-L1CSG324I FPGA module. The use of the FPGA makes possible implementation not only basic control methods, but also an advanced control methods which, for example, allow to increase the motor output constant power range. In paper only the basic control methods of 4-phase switched reluctance motor were presented. Conclusions related to implementation chosen control methods in FPGA based system were given.
PL
W referacie przedstawiono analizę współpracy pośrednich przemienników częstotliwości z zasilanymi przez nie silnikami indukcyjnymi. Na warunki pracy silników zasilanych z pośrednich przemienników częstotliwości mają w warunkach kopalnianych wpływ parametry elementów pasożytniczych użytych przewodów oponowych lub/i kabli górniczych, parametry elementów wchodzących w skład filtrów oraz sposób sterowania pracą zaworów falownika. Istotną właściwością omawianego przekształtnika jest to, że nie jest on źródłem napięcia sinusoidalnie zmiennego. Odkształcenie napięcia wyjściowego przemiennika jest efektem wielokrotnej komutacji zaworów falownika pracującego przy sterowaniu z modulacją szerokości impulsów (MSI). Z komutacją zaworów falownika związane są duże stromości narastania napięcia wyjściowego przemiennika. Stromości te osiągają wartości dochodzące do kilkunastu kV na s. Tak duże stromości narastania napięcia wyjściowego przemiennika powodują w stanie przejściowym przepływ dużych prądów pojemnościowych. W pracy omówiono wpływ poszczególnych parametrów kabli i przewodów oponowych na wartości przepięć i prądów doziemnych. Omówiono również sposoby ograniczenia tych niekorzystnych zjawisk (przepięć, prądów doziemnych).
EN
The paper contains analysis of cooperation between induction motors with the intermediate frequency inverters that supply them. In the mine environment, parasitic elements of the cables, parameters of the filters’ elements, and a method of control over inverter transistors have an impact on the regime of motors fed by the intermediate frequency inverters. An important feature of such a converter is that it is not a source of sinusoidal voltage. Deformation of voltage output is a result of inverter transistors being switched up multiple times with pulse – width modulation (PWM) control. Large steepness of the converter output rising voltage is related to switching of the transistors. The steepness reaches values of up to a dozen or so kV on s. Such a large steepness of output rising voltage can cause passage of large capacitive currents. The paper discusses also the influence of the parameters of individual cables on values of the overvoltages and earth leakage currents. Various ways to limit this negative phenomena (overvoltage, the earth leakage current) are also discusses in the paper.
11
Content available remote Badanie możliwości transmisji danych poprzez instalacje oświetleniowe LED
PL
Coraz powszechniejsze stosowanie urządzeń wykorzystujących bezprzewodową łączność radiową może w niedługim czasie doprowadzić do sytuacji, w której ograniczone zasoby dozwolonych pasm częstotliwości ulegną wyczerpaniu. W takim wypadku istotnego znaczenia nabierają badania koncentrujące się na opracowaniu alternatywnych metod transmisji sygnału. Taką transmisję można zrealizować poprzez odpowiednią modulację strumienia światła lamp wykorzystywanych w instalacjach oświetleniowych. Ważną właściwością diod LED jest bardzo łatwa modulacja strumienia światła, nawet z bardzo wysoką częstotliwością. W komunikacie opisano możliwości transmisji danych z wykorzystaniem różnego rodzaju systemów oświetleniowych bazujących na technologii SSL. Przedstawiono i omówiono wyniki pomiarów charakterystyk częstotliwościowych diod LED wykorzystywanych w modułach świecących.
EN
Due to the more and more widespread applications of devices that use wireless radio communication, it is possible to come to a point soon in which the limited resources of the available frequency bands will be exhausted. From this point of view, research focused on the development of alternative methods of signal transmission is becoming very important. Such transmission may be effected by proper modulation of the luminous flux of lamps used in lighting installations. LEDs allow particularly easy modulation of their luminous flux, even with a high frequency. This report describes the possibility of data transmission with the use of various lighting systems based on the SSL technology. Some results of measurements of the frequency response of LEDs used in lighting modules are presented and discussed.
EN
Intensive use of induction heating (IH) technology can be seen in many areas such as industrial, domestic and medical applications. The evolution of high-frequency switches has facilitated the design of high-frequency inverters, the key element of induction heating technology. Controling output power in a high-frequency inverter for induction heating application is complex. However, the importance of IH technology is not widespread. Induction heating technology requires accurate output power and current control with appropriate dynamics. Several power control techniques have been discussed inrelation to designing high-frequency inverters for IH applications. This paper makes a comprehensive review of the various power control techniques regarding high-frequency inverters for modern IH applications (domestic & industrial).
EN
In the paper the 3-phase power diode rectifier system with quasi-sinusoidal input (power grid) current is presented. In order to benefit from it, the current modulation in the DC circuit of a rectifier is used. The essential part of the current modulator is the wide-band power electronics controlled current source based on a multi-channel converter. The control algorithm of the current modulator respects impact of aliasing phenomena at system stability by using the method proposed by the authors. The paper includes the rectifier system description and rules of operation of the current modulator. Also, some results of research on both the rectifier simulation model and the laboratory prototype of a current modulator are presented.
14
Content available remote Lampa LED o regulowanej temperaturze barwowej
PL
Zastosowanie lamp o regulowanej temperaturze barwowej jest bardzo szerokie. Coraz częściej stosuje się je w instalacjach oświetlenia ogólnego (np. hotele, biura, centra handlowe), ale także wykorzystywane są do badań naukowych i w defektoskopii. Istotnym obszarem zastosowań jest medycyna. Odpowiednio dobrana temperatura barwowa lampy umożliwia łatwe zobrazowanie uszkodzonych lub patologicznych tkanek, tym samym ułatwiając pracę lekarzy (np. chirurgów podczas operacji, gdzie światło o odpowiedniej temperaturze barwowej lepiej kontrastuje pole operacyjne). W komunikacie opisano nowoczesne sposoby budowy takich lamp wykorzystujące technologię SSL. Przedstawiono i omówiono wyniki badań trzech konfiguracji lampy z regulacją temperatury barwowej, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności otrzymanych parametrów chromatycznych z tzw. krzywą Plancka zobrazowaną na płaszczyźnie barw CIE1931.
EN
Lamps with color temperature control have a wide area of application. They are used more and more often not only in general purpose lighting installations (e.g. hotels, offices, shopping centres), but also in research facilities and for fault detection. Medical applications are very important as well. A properly chosen color temperature of the lamp ensures easy imaging of damaged or pathological tissues, facilitating decisions made by doctors (e.g. light with a suitable color temperature ensures better contrast in the operational field for surgeons). This report shortly describes modern methods of designing such lamps with the use of the SSL technology (Solid State Lighting). Then experimental results for three configurations of a lamp with color temperature control are presented, with a particular attention paid to the conformity of the obtained chromatic parameters with the Planckian locus on the CIE1931 chromaticity diagram.
PL
Dobierając sposób zasilania można w ograniczonym zakresie sterować parametrami optycznymi źródeł światła zawierających diody elektroluminescencyjne. W referacie przedstawiono wyniki pomiarów zmiany tych parametrów dla zestawu diod. Dotyczyły one zmian: mocy optycznej, długości fali dla której występuje maksimum emisji oraz szerokości połówkowej. Zamieszczono również przykładowe wyniki pomiarów widmowych charakterystyk badanego układu z zastosowaniem kamery smugowej.
EN
By proper design of the power supply it is possible to control, in limited extent, optical parameters of light sources consisting of lightemitting diodes. The paper presents results of measurements of selected optical parameters changes for the set of LEDs. These changes concerned: optical power, wavelength of maximum emissions, and half-width. Sample results of measurements of the spectral characteristics tested system using streak camera were also presented.
PL
Technologie: hybrydowa i monolityczna układów scalonych umożliwiają opracowanie i wykonanie w zminiaturyzowanej postaci specjalizowanych sterowników, które znajdują zastosowanie w wielu aplikacjach w sprzęcie elektronicznym i oświetleniowym. Zintegrowane sterowniki pozwalają na budowę szeregu urządzeń takich jak przetwornice napięcia, układów do generacji wysokich napięć, zasilaczy do świetlówek i lamp LED, a także elektronicznych transformatorów, regulatorów obrotów silnika, narzędzi elektrycznych itp. [1, 2, 3, 8].
EN
The paper contains the result of research work carried out in Private Institute of Electronic Engineering together witch Cracow University of Technology. The works were dedicated for elaboration new application specific hybrid drivers for electrical devices and light engineering, thick-film technology were used.
EN
The paper presents the idea of power electronics voltage controlled current source (VCCS) which is able much more precise mapping of its output current in a reference signal, compared to a typical converter solution. It can be achieved by means of such interconnection of two separate converters that one of them corrects a total output current towards a reference signal. An output power of auxiliary converter is much lower than an output power of main one but its frequency response is extended. Thanks to continuous work of this converter also pulse modulation components in a total output current are minimized. In the paper an exemplary application of a current source, as an execution block of active power filter (APF), is presented.
18
Content available Galvanic separation of analogue signals
EN
The article deals with the issues of galvanic separation of analogue circuits and methods to perform it. The authors described capacitive, inductive and optical couplings, separation with the use of processing as well as non-linearity correction of optoelectronic materials characteristics. The available solutions were presented and their characteristics.
PL
Artykuł poświęcony jest zagadnieniom związanym z separacją galwaniczną obwodów analogowych i sposobom jej realizacji. Opisano w nim sprzężenia pojemnościowe, indukcyjne i optyczne, separację z zastosowaniem przetwarzania oraz linearyzację charakterystyk elementów optoelektronicznych. Przedstawiono dostępne rozwiązania i ich właściwości.
EN
The Z-source inverters are recent topological options proposed for buck–boost energy conversion with a number of possible voltage- and current-type circuit. This paper presents new step-up DC-DC converter topologies with improved efficiency, nearly twofold increased gain, over twofold boost factor and reduced ripple free output. The topology contains quasi ZSI (Impedance Source Inverter) which has one diode, two capacitors, two inductors are used to maintain continuous current on the primary side for reducing energy losses in the output, a single phase isolation transformer, and a voltage doubler rectifier (VDR). There are two operating modes shoot-through (ST) and non-shoot through (NST) modes. For controlling quasi ZSI (impedance source inverter), Pulse Width Modulation (PWM) with duty cycle ratio control method is used. By implementing the Simple boost control method of shoot- through technique is achieved in quasi ZSI (impedance source inverter), voltage boost factor and component stresses are considerably reduced when compared to the conventional method.
PL
W artykule zaprezentowano nową topologię przekształtnika DC-DC o zwiększonej skuteczności, zmniejszonych tętnieniach. Zastosowano dwa tryby pracy: shoot-through ST i non shoo through (NST). W układzie zastosowano podwójny układ prostowania VDR. Do sterowania przekształtnika ZSI wykorzystano układ PWM.
PL
Techniki hybrydowa i monolitycznych układów scalonych umożliwiają konstrukcję zintegrowanych programowalnych sterowników umożliwiających zasilanie i sterowanie większością dostępnych ma rynku źródeł światła LED a także elementów automatyki: zaworów, silników, siłowników, zespołów napędowych itd., oraz elementów grzejnych itp. Zintegrowane sterowniki pozwalają na budowę najbardziej zróżnicowanych układów regulacji i obustronnej transmisji danych na duże odległości. Uzyskuje się przy tym dużą rozdzielczość sterowania PWM. Tego typu sterowniki mogą być stosowane w inteligentnych systemach sterowania budynków mieszkalnych oraz np. w oświetleniu drogowym (dróg szybkiego ruchu i autostrad) [3, 6, 8, 9, 11].
EN
The paper contains the result of research work carried out in Private Institute of Electronic Engineering together witch Cracow University of Technology. The works were dedicated for elaboration new hybrid integrated LED drivers and automatic elements, thick-film technology were used.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.