Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This paper presents control method for multiple two-wheeled mobile robots moving in formation. Trajectory tracking algorithm from [7] is extended by collision avoidance, and is applied to the different type of formation task: each robot in the formation mimics motion of the virtual leader with a certain displacement. Each robot avoids collisions with other robots and circular shaped, static obstacles existing in the environment. Artificial potential functions are used to generate repulsive component of the control. Stability analysis of the closed-loop system is based on Lyapunov-like function. Effectiveness of the proposed algorithm is illustrated by simulation results.
PL
W publikacji omówiono rolę dokładności i powtarzalności ilościowej dozowania ciekłego stopu w procesie wytwarzania odlewów ciśnieniowych w maszynach zimnokomorowych. Szczególną uwagę zwrócono na wahania teoretycznego punktu przełączenia drogi tłoka prasującego z I na II fazę, wywołane brakiem powtarzalności ilościowej dozowania ciekłego stopu oraz na technologiczne i ekonomiczne konsekwencje zaburzenia stabilności procesu produkcyjnego.
EN
The function of the accuracy and quantitative reproducibility of liquid alloy feeding in the die casting production process in cold-chamber machines, was elaborated in the hereby paper. A special attention was directed towards fluctuations of the theoretical point of switching the pressing piston from phase I into phase II, caused by the lack of the quantitative reproducibility of liquid alloy feeding. The economical and technological consequences of the production process disturbances, were also considered.
EN
Pests living in the soil cause great damage to horticultural crops every year, particularly those managed by organic farming methods. The most damaging pests are larvae of the genera Melolontha. The purpose of the research was to develop and evaluate the efficacy of a variety of non-chemical methods to reduce the damage caused by the grubs on organic strawberry plantations. The used mechanical methods included soil ploughing and tilling, and hand picking grubs from damaged plants during inspection or manual weed control. The used physical methods were: soil and plants mulching with white agro-textile to limit egg laying and light traps to attract and collect adults. The results indicate even though each method alone is not sufficient to effectively protect organic strawberry crops against Melolontha spp grubs, their integrated use could drastically reduce the population pressure of the insect on the crop and thus increase also the efficacy of other methods, e.g. based on biocontrol mechanisms.
PL
Szkodniki żyjące w glebie, co roku powodują duże szkody w uprawach różnych roślin, także na truskawce, szczególnie prowadzonej systemem ekologicznym. Największe szkody powodują: pędraki chrabąszcza majowego Melolontha melolontha. Celem prowadzonych badań było opracowanie i ocena różnych niechemicznych metod między innymi mechanicznej: stosowanie orki i wszelkiego rodzaju zabiegów uprawowych maszynami z ostrymi elementami oraz wybieranie pędraków spod uszkodzonych roślin podczas lustracji lub ręcznego odchwaszczania plantacji. Z metod fizycznych zastosowano: agrowłókninę do przykrycia roślin i gleby (rodzaj bariery) by ograniczyć składania jaj do gleby przez samice chrabąszczy oraz pułapki świetlne do wabienia i odławiania chrabąszczy w celu redukcji liczby pędraków. Wyniki wskazują, że chociaż każda z tych metod nie wystarcza do skutecznego zabezpieczenia ekologicznych upraw truskawek przed uszkodzeniami powodowanymi przez larwy chrabąszcza majowego, to ich zintegrowane użycie mogłoby drastycznie zmniejszyć populację owadów w uprawach, a tym samym zwiększyć skuteczność innych metod, np. metody biologicznej, czyli stosowanie grzybów i nicieni entomopatogenicznych.
4
Content available Necessity of disinfecting water for crop irrigation
EN
The purpose of that article was to show the significance of water as the source of plant pathogens, and need of it effective disinfection methods in modern agriculture and horticulture. The increase in the cost of agricultural water use for crop irrigation and the necessity of using the same water several times, as well as the changing climatic conditions, including prolonged shortage of atmospheric precipitation and often extreme temperatures during the summer, necessitate the selection of an effective, easy to apply and economical method of disinfecting recirculated water to eliminate or minimize the occurrence of the most serious plant pathogens inhabiting various water sources. Among them, microorganisms of the genera Phytophthora, Pythium and Fusarium, and the species Rhizoctonia solani, Verticillium dahliae and some pathogenic bacteria pose the most serious threat. Some of them can be found in rivers, streams, ponds and water reservoirs, others are soil-borne pathogens that cause root and stem base rot of many plant species. The available literature describes at least a dozen methods of water disinfection, among them slow filtration through sand or lava filters, chlorination and heating. The literature data indicates that the use of sand filters is the most effective, safe and cheapest method of water disinfection.
PL
W publikacji poddano analizie tradycyjne i automatyczne systemy dozowania stopów aluminium w zimnokomorowych maszynach ciśnieniowych dominujące w europejskim odlewnictwie. Omówiono ogólne cechy istniejących, automatycznych rozwiązań systemów dozowania oraz nowych rozwiązań, powiązanych z maszyną ciśnieniową. Przedstawiono także podejmowane przez producentów działania w zakresie dalszego rozwoju tych systemów.
EN
The analysis of traditional and automated dispensing systems of aluminium alloys in cold-chamber die casting machines, prevalent in European foundries is presented in paper. The general characteristics of existing automated dispensing systems solutions, characterizing the functionality of new solutions in cooperation with the die casting machine, as well as the actions taken to further their development is presented.
EN
The paper presents selected results of tests on the Fiat Panda I car powered by 1.2 dm3 spark ignition engine. The engine had production installed fuel system with the single-point petrol injection. To improve its in-service performance, the engine was fitted with the multi-point injection fuel system. The assessment of the indicators of the work of the engine, fitted with single-point, or alternatively, multi-point injection fuel system, was conducted on the basis of the tests performed on the MAHA chassis dynamometer. First, tests were run for single-point injection fuel system. Next, the same tests were performed when the engine was fitted with the multi-point injection fuel system. In the tests, engine power, torque, fuel consumption and the concentrations of the exhaust gas components were measured. The latter included carbon monoxide CO, carbon dioxide C02, hydrocarbons HC, nitrogen oxides NOx, and oxygen 02. AVL Digas 4000 exhaust gas analyser was used to take measurements of the concentrations of the basic components of the exhaust gas and of the excess air ratio %u03BB. The investigations were conducted by performing the inertia test and by using the dynamometer to determine the basic indicators of the engine operation. In the investigations, the crankshaft rotational speed ranged from 1500 to 6500 rpm with 500 rpm step. The experimental results made it possible to evaluate how the manner and site of fuel delivery affect the engine -work indicators.
PL
Konsekwencją unowocześniania polskiego rolnictwa i specjalizacji gospodarstw jest coraz większy problem z bezpiecznym dla środowiska naturalnego wykorzystaniem różnego rodzaju odpadów organicznych, powstających w trakcie produkcji i przetwarzania produktów rolnych. Celem badań było określenie tempa wzrostu i zarodnikowania wybranych izolatów antagonistycznych grzybów Trichoderma na podłożach organicznych, skomponowanych z materiałów odpadowych. W doświadczeniach wykorzystano gatunki: Trichoderma harzianum izolaty TRS 61, TRS 59, TRS 69 oraz T. atroviride izolaty TRS 14 i TRS 6. Komponentami służącymi do wytwarzania podłoży organicznych były materiały odpadowe z gospodarstw rolnych oraz odpady z produkcji przetworów warzywnych i gospodarstwa domowego. Stwierdzono, że analizowane izolaty grzybów Trichoderma najlepiej rosły i zarodnikowały na podłożach zawierających w swoim składzie słomę pszenną moczoną w wodach drenażowych z upraw pod osłonami, odpad z marchwi, ziemniaka lub buraka oraz na podłożach zawierających podłoże popieczarkowe z dodatkiem odpadu z marchwi i buraka. Wyniki uzyskane w tej pracy wskazują, że różnorodne organiczne odpady można wykorzystać w rolnictwie jako nośniki mikroorganizmów antagonistycznych.
EN
A growing problem with safe for the environment utilization of a variety of organic waste, arising during the production and processing of agricultural products, is a consequence of modernization and specialization of Polish agriculture. Objective of the research was to examine the growth and sporulation of selected isolates of Trichoderma fungi on organic media, composed from a variety of waste materials. In experiments the isolates of Trichoderma harzianum isolates TRS 61, TRS 59, TRS 69 and T. atroviride TRS 14, TRS 6 were used. Components used for the production of organic substrates were waste materials from farms, from the vegetable-processing industry and household appliances. It was found that the analyzed fungal isolates of Trichoderma best grew and sporulated on the media containing wheat straw soaked in waste nutrient solution (WD) obtained from soilless culture system with the addition of carrot, potato or beetroot waste and on media containing substrate after cultivated mushrooms with carrot and beetroot waste. The results obtained in this work show that it is possible the use of a variety of organic wastes as carriers of antagonistic microorganisms, that could be used to grow plants.
EN
Laboratory research was carried out on groundwater containing iron-organic complexes. For this reason oxidation (O2 and KMnO4) and coagulation (alum and polyaluminium chloride Flokor 1.2A) processes were applied for water treatment. It was concluded that with increase in the coexistence ratio of organic substances and total iron in water (D=[TOC]/[Fe]), efficacy of Fe(II) to Fe(III) oxidation with dissolved oxygen decreased, while the oxidation time was increasing. This rule was not demonstrated for KMnO4 when used as an oxidizing agent. Laboratory tests revealed that the coagulation process markedly increased efficacy of groundwater contaminant removal; the efficacy depended on oxidizing agent and coagulant type and increased with their dose. Additionally, it was shown that for water samples after aeration, varying by the value of the coexistence ratio, an increase in the ratio was accompanied by decrease in the efficacy of contaminant removal in the coagulation process.
PL
Przeprowadzono badania laboratoryjne nad oczyszczaniem wody podziemnej zawierającej kompleksy żelazoorganiczne. W tym celu do oczyszczania wody zastosowano procesy utleniania (O2 i KMnO4) i koagulacji (siarczan glinu i chlorek poliglinu Flokor 1,2A). Stwierdzono, że wraz ze zwiększającą się wartością współczynnika współwystępowania substancji organicznych i żelaza ogólnego w wodzie (D=[OWO]/[Feog]) zmniejszała się skuteczność utleniania Fe(II) do Fe(III) tlenem rozpuszczonym oraz wydłużał się czas utleniania. Prawidłowości takiej nie stwierdzono stosując jako utleniacz KMnO4. Badania wykazały, że proces koagulacji istotnie zwiększył skuteczność usuwania zanieczyszczeń z wody podziemnej i skuteczność ta zależała od rodzaju utleniacza i koagulantu i zwiększała się wraz z ich dawką. Wykazano również, że w przypadku próbek wody po napowietrzaniu, znacznie różniących się wartością współczynnika D, wraz z jego wzrostem zmniejszała się skuteczność usuwania zanieczyszczeń z wody w procesie koagulacji.
PL
W publikacji poddano analizie aktualny stan oraz kierunki rozwoju rozwiązań konstrukcyjnych maszyn ciśnieniowych z zimną komorą prasowania, decydujących jednocześnie o perspektywicznym rozwoju tych maszyn oraz technologii odlewania ciśnieniowego. Skupiono się na głównych zespołach funkcjonalnych obejmujących układy: napędu hydraulicznego, zwierania i ryglowania, oraz prasowania w maszynach znanych firm, obecnych na rynku europejskim.
EN
The paper presents the current status and development trends of design solutions in cold chamber die casting machines. Authors focuses on the major functional elements of machines systems: a hydraulic drive, closing and locking systems and pressing system, in machines from known on the European market producers.
PL
Narodowa strategia rolnictwa i obszarów wiejskich kładzie duży nacisk na rozwój zrównoważonych systemów produkcji rolnej, zapewniających bezpieczeństwo żywności i ochronę środowiska. W ramach prowadzonych wspólnych badań w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach i Instytucie Technologii Eksploatacji - PIB, Zakład Technik Włókienniczych w Łodzi opracowano nowe biodegradowalne podłoża uprawowe przeznaczone do bezglebowej uprawy warzyw pod osłonami. Opracowane podłoża wykorzystujące odpadowe surowce włókiennicze i roślinne mają właściwości uprawowe porównywalne do powszechnie stosowanych na bazie wełny mineralnej, które po sezonie uprawowym stanowią odpad bardzo trudny do utylizacji. Opracowane i zbadane w warunkach szklarniowych nowe podłoża po zakończonym cyklu uprawowym są w 100% wykorzystane jako środki ulepszania gleby, ponieważ zawierają w swojej strukturze znaczne ilości związków odżywczych gromadzonych z kropelkowego odżywiania roślin w okresie uprawowym i jako materia organiczna zwiększa zasoby próchnicy w glebie.
EN
The intensification of production processes and high-tech agriculture have caused a decrease in soil fertility on a global scale. It has been estimated that the fertility of soils is being reduced yearly by the rate of 2.5%, which is about 1000 times faster than the natural growth of plants. Glasshouse crop production in Europe is usually concentrated in small areas, which poses a large pollution risk for the soils, ground waters, and the natural environment. To eliminate that problem, the target of this project is the application in common production of new biodegradable organic substrates and easy environmentally sound recycling instead of mineral wool. The goal of the research is the development of innovative technologies in new soil improvers and soilless substrates for greenhouse cultivation applied in comprehensive agricultural research. The ecological meaning of this project results from the reduction of the soil and water pollution and revitalisation of the soil ecosystem. The fertility of the soils can be only improved by proper humus management. An increase in the contents of organic matter improves the structure of soil and increases its water capacity and content of the nutrition components, and its resistance to erosion and physical and chemical degradation. All the agricultural systems should tend to increase (or at least to retain) the contents of the organic components of soils. The increase in content of organic components of the soil reduces the transition of water and minerals to the environment and acts against the eutrophication of the water reservoirs, which is consistent with the EU Directives concerning nitrides and waters. The expected results are the reduction of non-biodegradable bulk waste on landfill sites from soilless cultivation carried in glasshouses and plastic tunnels. In Poland in one year, it totals over 30 thousand tons. The results can be realised through the application of new innovated organic substrates, which can be completely process into eco-activators after the cultivation period.
EN
In this paper the trajectory tracking control algorithm with obstacle avoidance capability is presented. As a robot gets into a neighborhood of the obstacle, the collision avoidance behavior is turned on. It is implemented using the artificial potential function (APF) that increases to infinity as the robot approaches a boundary of the obstacle. This feature guarantees collision avoidance. As avoidance behavior is active only in the neighborhood of the obstacle it does not affect the motion when there is no risk of the collision. Authors show that trajectory of the robot converges to desired one when a robot is out of the APF area. Due to a local characteristic of the APF, the implementation of the algorithm of the robot that uses only on-board sensors is possible. The stability proof is presented for both a near obstacle and obstacle-free areas. Effectiveness of the algorithm is illustrated with experiments on a real robot in an environment with static circle-shaped obstacles.
EN
The main aim of the present study was to search for the impact of aluminium (Al3+) on uptake and accumulation of aluminium and basic elements, and on the content of anthocyanins in seedlings of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench). Whole 4-days old buckwheat seedlings or seedlings with excised roots were placed in a growth chamber and exposed to various concentrations of AlCl3 dissolved in Hoagland solution. Aluminium was accumulated in much higher amounts in buckwheat cotyledons and hypocotyls of seedlings incubated after excising roots, than by whole seedlings. High concentration of Al3+ in nutrient solution caused the decrease of potassium uptake in buckwheat hypocotyls and cotyledons. The same high Al3+ concentration caused significant decline of calcium uptake by hypocotyls, but not by cotyledons. Magnesium level in cotyledons and hypocotyls of buckwheat seedlings without roots treated with Al3+ declined, but in case whole seedlings did not undergo such phenomenon. High concentration of Al3+ in nutrient solution caused enhanced biosynthesis and accumulation of anthocyanins in hypocotyls, but not in cotyledons of common buckwheat.
PL
Celem prezentowanych badań była ocena wpływu glinu (Al3+) na jego pobieranie i akumulację oraz podstawowych pierwiastków, a także na zawartość antocyjanów w siewkach gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench). Całe 4-dniowe siewki lub siewki z odciętymi korzeniami rosły w komorze wzrostu na pożywce Hoaglanda, zawierającej różne stężenia AlCl3. Glin był nagromadzany w znacznie większych ilościach przez liścienie i hipokotyle roślin gryki pozbawionych systemu korzeniowego w porównaniu do całych siewek. Duże stężenie Al3+ w pożywce powodowało hamowanie pobierania potasu przez liścienie i hipokotyle gryki. Takie samo stężenie Al powodowało obniżenie pobierania wapnia przez hipokotyle, ale nie przez liścienie. Poziom magnezu w liścieniach i hipokotylach siewek gryki pozbawionych systemu korzeniowego obniżał się pod wpływem jonów Al3+, ale takie zjawisko nie wystąpiło w roślinach mających system korzeniowy. Wysokie stężenia Al3+ w pożywce powodowało zwiększoną biosyntezę i akumulację antocyjanów w hipokotylach, ale nie w liścieniach gryki zwyczajnej.
PL
Artykuł przedstawia koncepcję sterowania kinematyką robota mobilnego klasy (2,0) dla zadania śledzenia trajektorii z funkcją unikania kolizji z wypukłymi przeszkodami statycznymi. Proponowane sterowanie wynika z modyfikacji oryginalnej metody VFO, która polega na rozszerzeniu definicji tzw. pola zbieżności o ortogonalny składnik zwany wektorem oddziaływania przeszkód. Wprowadzona modyfikacja pola zbieżności pozwala na zachowanie oryginalnej postaci reguły sterowania VFO. Metoda dopuszcza przechodzenie trajektorii referencyjnej przez obszary przeszkód a także nakładanie się obszarów oddziaływania przeszkód sąsiadujących. Efektywność metody zilustrowano wynikami eksperymentów.
EN
The paper presents a control strategy for a (2,0)-type mobile robot for a trajectory tracking task with static obstacles collision avoidance. The concept is a modified version of the original VFO (Vector-Field-Orientation) control algorithm with an additional orthogonal vector component - obstacle interaction vector - included in a definition of so-called convergence vector field. Modification included in the convergence vector field preserves the original definition of the VFO control law. The method admits time-evolution of a referenee trajectory through obstacle areas. Overlapping of obstacle interaction areas is also permitted. Experimental results illustrate effectiveness of the method.
14
Content available remote Unia dla przedsiębiorców
PL
Niniejszy artykuł jest skierowany do przedsiębiorców, którzy są zainteresowani uzyskaniem dofinansowania z Unii Europejskiej. Pomoc mogą oni otrzymać dzięki dostępnym programom unijnym takim jak 7 Program Ramowy i fundusze strukturalne. Każdy z programów ma swoje zasady dotyczące udziału, aplikowania i wdrażania pomocy i przedsiębiorca w celu przygotowania wniosku powinien przede wszystkim zapoznać się z wytycznymi programu i dostępnymi dokumentami konkursowymi. W artykule można odnaleźć podstawowe informacje dostępnych programów oraz praktyczne wskazówki jak przygotować się do procesu aplikacji.
EN
The article is geared towards Polish business entities interested in obtaining subsidies from EU-funds. Funding opportunities are available through several funding schemes and programmes such as 7 th Frame Programme or Structural Funds. As a general rule, each fund has its own rules for participation, application and implementation and it is crucial to download and read the latest updated version of the guidance documents specific to each fund before starting to prepare the proposal.This study is primarily meant for project proposers, who intend to brave the next round of EU calls, to give an overview and some tips on application.
15
PL
Przedsiębiorcy swoją przewagę konkurencyjną powinni opierać na wiedzy i innowacjach. Obecnie istnieje możliwość finansowania przez przedsiębiorców swoich pomysłów dotyczących udoskonalenia organizacji produkcji, technologii czy marketingu. W artykule ponadto zawarte jest wyjaśnienie dlaczego jest rzeczą niezmiernie trudną dla większości firm wprowadzić innowacje w życie gospodarcze. Zawarte są również przykłady w jaki sposób niektóre kraje Unii Europejskiej finansują innowacje.
EN
Entrepreneurs should know that economic predominance is based on knowledge and innovation. At present there are possibilities to finance new ideas concerning improvement of production, technology or marketing. In the article you will find explanation why is it extremly difficult for most companies to implement innovation in economic life. The article contains examples of European countries which support innovation in different way.
EN
The present work is a part of our studies aimed at clarifying the influence of sterical constraints in N-terminal part of AVP analogues on the pharmacological activity of the resulting peptides. In this study we described the synthesis of four new analogues of AVP substituted at positions 2 and 3 or 3 and 4 with two diastereoisomers of 4-aminopyroglutamic acid and four peptides in which we combined the above modification with the placement of 3-mercaptopropionic acid at position 1. All new peptides were not active in bioassays for pressor, antidiuretic and uterotonic activity.
PL
Badania sondażowe wykazują, że wśród społeczeństwa polskiego istnieje wysokie deklarowane poparcie społeczne dla segregacji odpadów i recyklingu. Uzyskanie społecznej akceptacji dla segregacji odpadów, a także przygotowanie mieszkańców do wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów można osiągnąć dzięki prowadzonym na terenie miast i gmin programom edukacyjnym, informacyjnym oraz promocyjnym. W pierwszej części artykułu dokonano przeglądu czterech realizowanych w Polsce w latach 1993-1999 programów edukacyjno-informacyjnych. W części drugiej przedstawiono opracowany w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) na podstawie analizy zagadnienia roli komunikacji społecznej we wdrażaniu nowoczesnej gospodarki komunalnej, przeglądu realizowanych w Polsce programów edukacyjnych i informacyjnych opracowano modelowy program informacyjno-edukacyjny służący wdrażaniu systemu selektywnej zbiórki odpadów. Opracowany w IETU modelowy program podnoszenia świadomości społecznej na obszarze wdrażania nowoczesnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi może zostać zastosowany w dowolnej gminie, bądź zespole gmin, realizujących wieloletni program gospodarki odpadami komunalnymi. Modelowy program informacyjno-edukacyjny określa miedzy innymi cele, które pragnie się osiągnąć za jego pośrednictwem, adresatów programu, główne treści przekazu, środki komunikowania się i działania edukacyjne, termin i fazy realizacji programu.
EN
Questionnaire investigations prove a declared high public support for segregation and recycling of waste. Gaining public approval for selective collection of waste and preparing residents for implementation of the system could be achieved through educational programs and information as well as promotion campaigns launched in towns and municipalities. Part 1 of the article presents and overview of four information and educational programs carried out in Poland in the years 1993 - 1999. Part 2 of the article presents a model information an educational program for implementation of a selective waste collection system developed by the Institute for Ecology of Industrial Areas in Katowice. The program is based on an analysis of the role of public communication in implementing modern municipal management programs as well as an overview of information and educational programs already launchd in Poland. The IETU model program for raising public awareness in the area of implementing modern waste management systems may find application in any municipality or a group of municipalities, which realize a long term program of waste management. The model information and educational program defines the goals which are to be achieved, target audience, basic communicatioin contents, ways of communication as well as educational activities. Also projec timing and realization stages have been set up in the model.
PL
Każdy mieszkaniec Polski w swoim gospodarstwie domowym wytwarza w ciągu roku średnio 290 kg odpadów komunalnych. Jednak jak dotąd większość gmin przeprowadza tylko próby selektywnej zbiórki odpadów. W dalszym ciągu niewystarczająca jest informacja o potrzebie i zasadach segregacji odpadów, technologii recyklingu i wytwarzanych za ich pomocą produktów czy wykorzystywaniu określonej ilości surowców wtórnych przy wytwarzaniu danego wyrobu. Badania sondażowe wykazują, że wśród społeczeństwa polskiego istnieje wysokie deklarowane poparcie dla segregacji odpadów i recyklingu. Uzyskanie społecznej akceptacji dla segregacji odpadów, a także przygotowanie mieszkańców do jej wdrożenia można osiągnąć dzięki prowadzonym na terenie miast i gmin programom edukacyjnym, informacyjnym oraz promocyjnym. W artykule dokonano przeglądu czterech realizowanych w Polsce w latach 1993-1999 programów edukacyjno-informacyjnych. • Program Szkoleń i Podnoszenia Świadomości Społecznej w Dziedzinie Gospodarki Odpadami na przykładzie województwa katowickiego realizowany przez Firmy Haskonigng Royal Dutch Consulting Engineers and Architects oraz Citec S.A. • "Program edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami" Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze, • "Czysta Sprawa" - pilotażowy program edukacji ekologicznej miasta Rzeszowa i MB Rzeszów S.A., o zagospodarowaniu odpadów komunalnych, • Selektywna Zbiórka Odpadów Organicznych - Program Ochrony Środowiska Naturalnego Przed Odpadami (Pilotażowy Program Bielany) realizowany przez AGATOM Service.
EN
Annually, each resident of Poland produces by average 290 kg of wastes in their households. So far however, most of municipalities has made pilot projects of selective waste collection. Information on the needs and principles of waste selection, recycling technologies, products made out of recyclables or the share of recycled materials in production of specific goods is still insufficient. Questionnaire studies show that Polish society declares high approval for waste selection and recycling. Getting public approval for selection of waste and preparing communities to implement it can be achieved by means of educational, informative and promotion programs launched in cities and municipalities. The article presents an overview of four educational and informative programs carried out in Poland in the years 1993-1999: • Program of training and raising public awareness in the area of waste management on the example of the Katowice Voievodeship, carried out by Haskoning Royal Dutch Consulting Engineers and Architects and Citec S.A., • " Program of Ecological Education in Waste Management" of the Municipal Center of Ecological Education by the Municipal and Housing Management Enterprise in Zielona Góra • "Clean Business"- pilot ecological education program of the City of Rzeszów and MB Rzeszów S.A on waste management • Selective Collection of Organic Waste: A Program for Protecting Natural Environment against Waste (Pilot Bielany Project) - carried out by AGATOM Service.
19
Content available remote Ograniczenia w zastosowaniu kadzi wirowej do klarowania cieczy
PL
Kadź wirowa w porównaniu do innych urządzeń do oczyszczania i klarowania cieczy ma wiele zalet, a mimo to nie znalazła dot ych-czas szerszego zastosowania poza browarnictwem. Przeprowadzono zatem badania możliwości jej wykorzystania przy produkcji soków owocowych i wina. Na podstawie badań 8 zawiesin o różnych właściwościach sedymentacyjnych stwierdzono, że możliwe jest klarowanie zawiesin o stężeniu do 1% zawartości osadu. Skuteczność kadzi wirowej może być porównywalna ze skutecznością wydzielania osadu w średniej klasy wirówce sedymentacyjnej.
EN
A cycling vat, compared to other devices for cleaning and clarification of liquid reveals a lot of advantages, but up to the present it has not been broadly used except brewing industry. Therefore, a possibility of the use of a cycling vat in the production of fruit juice and wine has been analysed. On the basis of experiments dealing with eight suspensions of different sedimentation properties, it has been stated that clarification of suspensions with deposit concentration up to 1% was possible. An efficiency of a cycling vat is comparable to the one of an average settling centrifuge.
20
Content available remote Wpływ koncentracji zawiesiny na proces rozdzielania w kadzi wirowo-osadowej
PL
W pracy przedstawiono badania określające wpływ koncentracji zawiesiny na proces rozdzielania w kadzi wirowo-osadowej. Zmieniając koncentrację i wysokość cieczy w kadzi badano wpływ tych parametrów na sposób gromadzenia się osadu. Określono stosunek wysokości cieczy do średnicy kadzi, przy którym proces klarowania przebiega najskuteczniej. Opisano proces podwójnego zawirowania.
EN
In this paper the research to definite the influence of suspension concentration on the clarification in a whirlpool is presented. The concentration and the height of liquide in a whirlpool were changed then the influence of parameters on the way to accumulate the sediment was studied. Proportion of the height of liquide and diameter of whirlpool, at which clarification process is most efficacious was defined. The process of double whirlpool was described.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.