Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fire protection system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Modern-day threats for the living of believers
EN
Modern-day threats for believers comprise: fires, destruction of churches as a result of natural phenomena and natural disasters, detection of ammunition left from World War II, terrorist hazards and notifications on the destruction of churches and many others. Hazards may arise during the presence of believers and clergy in churches, cloisters, during mass religious events, pilgrimages etc. Consequently every person is obliged to become aware of hazards and to be able to rescue oneself and the others. An example of four biggest churches in Lviv presents measures undertaken to assure security to the believers, along with those which had not been deployed yet.
PL
Współczesne zagrożenia dla wierzących obejmują: pożary, zniszczenie świątyń na skutek zjawisk naturalnych i klęsk żywiołowych, wykrywanie amunicji z II Wojny Światowej, zagrożenia terrorystyczne oraz zawiadomienia o zniszczeniach świątyń i wiele innych. Niebezpieczeństwa mogą powstać podczas pobytu wierzących i duchowieństwa w świątyniach, klasztorach, podczas masowych wydarzeń religijnych, pielgrzymek itp. Dlatego obowiązkiem każdej osoby jest uświadomienie sobie niebezpieczeństw oraz umiejętność uratować siebie i innych. Przykład czterech największych świątyń we Lwowie pokazuje środki podjęte w celu zapewnienia bezpieczeństwa wierzącym, a także te, które jeszcze nie zostały wdrożone.
2
Content available remote Autonomiczna czujka dymu – skuteczna detekcja pożaru w obiektach mieszkalnych
PL
Artykuł ma na celu przybliżenie i usystematyzowanie informacji dotyczących budowy, zasady działania, funkcjonalności, zakresu stosowania, sposobu montażu i instalacji autonomicznych czujek dymu. Ponadto dokonano przeglądu danych statystycznych dotyczących ofiar pożarów odnotowanych w Polsce i na świecie, a także analizy wpływu działań prewencyjnych polegających na zastosowaniu autonomicznych czujek dymu. Przedstawiono aktualny stan prawny obowiązujący w Polsce w zakresie stosowania autonomicznych czujek dymu.
EN
Part I of the article aims to approximate and systematize information of the construction, principle of operation, functionality, scope of application, assembly and installation of autonomous smoke detectors. In addition, the statistical data on victims of fires recorded in Poland and in the world were reviewed, and the impact of preventive actions involving the use of autonomous smoke detectors was analyzed. The current legal status in Poland in the scope of using of autonomous smoke detectors has been presented.
3
Content available remote Aranżacja przestrzeni w budynkach biurowych
PL
Pierwsze próby z wykorzystaniem telefonów zostały przeprowadzone w Krakowie pod koniec 1877 roku. Szeroka publiczność miała okazję zetknąć się z tym wynalazkiem za sprawą publicznych prezentacji, organizowanych przez takich wynalazców jak Henryk Machalski lub Emil Protaszewicz. Na początku lat 1880-tych telefonia zaczęła zyskiwać znaczenie jako praktyczny środek wewnątrz budynków. Pierwsza próba organizowania publicznej sieci telefonicznej została podjęta pod koniec 1882 roku przez prywatne przedsiębiorstwo i po kilku latach zakończyła się niepowodzeniem. W roku 1887 udało się natomiast uruchomić miejską sieć przeciwpożarową, w której zastosowanie znalazło kilkanaście aparatów telefonicznych. W tym samym roku wznowiono działania zmierzające do uruchomienia w Krakowie publicznej sieci telefonicznej, tym razem pod auspicjami państwa. Projekt został jednak opóźniony, przez co faktyczne prace budowlane rozpoczęto dopiero w roku 1892. Sieć rozpoczęła działanie jeszcze przed oficjalnym uruchomieniem, w dniu 1 stycznia 1893 roku.
EN
First experiments with telephones in Cracow were conducted at the end of the year 1877. Wide audience had an opportunity to see the new invention during public presentations, organized by such inventors as Henryk Machalski or Emil Protaszewicz. During early 1880s telephony gained popularity as means of communication inside of buildings. First failed attempt to create public telephone network in the city was was made in 1882, by private enterprise. In 1887 city-wide fire protection network was established, utilizing both telephone and telegraph devices. In the same year goal of creating public telephone exchange system was resumed by the State. Due to delays first construction works were performed in 1892. Network was operational before its official launch on January 1, 1893.
PL
W dziale „e.projekt” prezentujemy przykładowe rozwiązanie układu zasilania pożarowego zestawu hydroforowego, przyłączonego do rozdzielnicy ppoż., do której zasilanie jest doprowadzone sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
PL
W artykule przedstawiono wymagania dotyczące odporności ogniowej konstrukcji obiektów petrochemicznych, metody badań systemów zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych przy oddziaływaniu krzywej węglowodorowej oraz zjawiska występujące w tego typu obiektach podczas normalnej eksploatacji i pożaru.
EN
This paper presents information on requirements for fire protection systems in petrochemical facilities, test methods for determining the contribution to fire resistance of structural steel members and phenomena observed in this type of structures during normal operation and in case of fire.
PL
Wskazano na istotne parametry technologiczne, których zachowanie umożliwia uzyskanie deklarowanych przez producenta właściwości eksploatacyjnych ogniochronnych powłok pęczniejących. Opisane zostały zasady aplikacji, kryteria akceptacji i rozwiązania dla newralgicznych elementów konstrukcji stalowych, głównie w oparciu o zalecenia ASFP (Association for Specialist Fire Protection, UK) Omówiono podstawowe zależności pomiędzy prawidłowo zaprojektowanym, wykonanym i użytkowanym powłokowym systemem ogniochronnym a deklarowaną i oczekiwaną trwałością systemów z udziałem farb pęczniejących w kontekście antykorozyjnym i ogniochronnym.
EN
Main goal of this presentation is to point out important technological parameters which have to be kept to obtain the operation properties of intumescent fire protection coatings. It contains application rules, criteria of acceptance and solution for specific steel sections, mainly based on the recommendations of ASFP (Association for Specialist Fire Protection, UK). It also consists of description of basic relationships between properly designed, applied and used fire protection coating system and expected durability of protection declared by manufacturer in the context of corrosion and fire protection.
10
Content available remote Izolacyjność termiczna przegród z betonu w warunkach pożarowych
PL
W artykule przedstawiono podstawowe wymagania formułowane dla warunków pożarowych w odniesieniu do przegród wykonanych z betonu (ścian nośnych i nienośnych, stropów, stropodachów). Podano praktyczne zalecenia służące weryfikacji wymaganej odporności pożarowej przegród z betonu w odniesieniu do funkcji separacyjnej zgodnie z normami PN-EN. Opisano także wpływ temperatury pożarowej na wartość współczynnika przewodzenia ciepła betonu i znaczenie tego parametru w analizie termicznej konstrukcji.
EN
The article presents basic requirements formulated for fire conditions with regard to concrete building envelope elements (load-bearing and non-load-bearing walls, floor-ceiling assemblies and roof spaces). It specifies practical recommendations for verifying the required fire resistance of concrete building envelope elements in relation to the separating function in accordance with PN-EN standards. The article also describes the influence of fire temperature on the value of concrete thermal conductivity coefficient and the significance of this material parameter for a thermal analysis of the structure.
EN
The paper presents experimental tests for electromechanical drives for use in ventilation and smoke extraction systems of buildings. The determined characteristics (force, shift, current and voltage as a function of time) enable the assessment of applicability of these drives as the drives of flaps and windows in fire protection systems. The study was conducted using a developed test stand facilitating the determination of characteristics of work of linear and rotary drives in changeable temperatures.
PL
W artykule przedstawiono badania eksperymentalne napędów elektromechanicznych pod kątem zastosowania w systemach wentylacji i oddymiania budynków. Wyznaczone charakterystyki (siła, przemieszczenie, prąd i napięcie zasilania w funkcji czasu) pozwalają na dokonanie oceny możliwości ich zastosowania do napędu klap i okien w systemach przeciwpożarowych. W badaniach wykorzystano opracowane stanowisko umożliwiające wyznaczanie charakterystyk pracy napędów liniowych i obrotowych w zmiennych warunkach temperatury.
EN
Purpose: The article presents the issue of the effectiveness of the internal fire protection water supply systems in tourism facility buildings in terms of providing them efficient power supply in different situations and working conditions. The authors discuss the ways to tackle this issue. Introduction: The development of the tourism industry in the country together with various types of international events led to the increase in construction and reconstruction sector activity. The construction boom was provoked by the need to provide tourists with comfortable living conditions. What is more, to ensure these conditions, many objects were built in scenic locations far away from human settlements. For this reasons the buildings are confined to the limited consumption of resources such as electrical power, water and transport communications. In order to protect people and their property from fires, it is essential to ensure an uninterrupted power supply to the fire protection systems, including the internal fire protection water supply system. Having analyzed the existing standby energy sources and the rapid development of technology, especially in the electronic and semiconductor field, the authors determined that in order to provide the backup power to the first category consumers of power supply, which include fire protection system, the optimal solution would be to use rechargeable batteries with autonomous voltage inverters. Methodology: The authors carried out the quantitative analysis of transmission power lines failures and power blackouts in settlements. With the use ofthe modelling theory of systems the authors designed a mathematical model for backup power from batteries with standby voltage inverters for the internal fire protection water supply system. The adequacy of the model was proved by the experiments carried out at the experimental stand. Conclusions: The discussed method of providing backup power to fire protection water supply system with the use of batteries and standalone voltage converters provides necessary parameters for the estimated time required for the arrival of fire operational units. What is more, the method enables to switch on the system more quickly in comparison to other power sources in the conditions of adverse weather. Moreover, it does not require retrofitting of existing and already used systems or special operating conditions, thus the efficiency of the system is improved by about 150 percent.
PL
Cel: W artykule omówiono kwestię efektywności pracy wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w obiektach turystycznych z punktu widzenia jej zasilania w różnych sytuacjach i warunkach pracy, a także zaproponowano możliwe rozwiązania w tym zakresie. Wprowadzenie: Rozwój gałęzi turystycznej w państwie związany z organizacją różnego rodzaju przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym przyczynił się do intensywnego budownictwa i rekonstrukcji obiektów mających na celu zapewnienie turystom komfortowych warunków pobytu. Dlatego też wiele obiektów zlokalizowanych jest w malowniczych punktach z dala od obszarów zamieszkanych. Takie budynki mają mniejsze możliwości korzystania określonych zasobów takich jak elektryczność, woda, komunikacja. Aby ochronić ludzi oraz ich majątki przed skutkami pożaru, konieczne jest zapewnienie regularnej dostawy energii elektrycznej do systemów ochrony przeciwpożarowej w tym wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej. Analizując wykorzystywane dziś autonomiczne źródła zasilające oraz biorąc pod uwagę szybki rozwój techniki, szczególnie w sferze elektroniki i półprzewodników, ustalono, że do zapewnienia zasilania rezerwowego, zgodnie z dokumentami regulacyjnymi – użytkownikom systemów ochrony przeciwpożarowej pierwszej kategorii, optymalnym rozwiązaniem będzie wykorzystanie baterii akumulatorowych w zestawie z autonomicznymi przetwornikami napięcia. Metodologia: W procesie opracowywania artykułu przeprowadzono analizę ilościową przypadków wyłączenia sieci wysokiego napięcia i odcięcia energii na obszarach zamieszkanych. Opracowano model matematyczny rezerwowego źródła zasilania z akumulatorowych baterii z autonomicznymi przetwornikami napięcia dla wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, wykorzystując teorię modelowania systemów. W celu potwierdzenia słuszności modelu i przeprowadzenia eksperymentów opracowano i wykorzystano stanowisko eksperymentalne. Wnioski: Przedstawiony sposób zapewnienia rezerwowych źródeł zasilania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej przy pomocy baterii akumulatorowych i autonomicznych przetworników napięcia zapewnia niezbędne parametry energii elektrycznej w obliczonym czasie do przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz pozwala na szybszą aktywację systemów w porównaniu z innymi źródłami zasilania przy niesprzyjających warunkach pogodowych. Co więcej, metoda ta nie wymaga modernizacji funkcjonujących i używanych systemów, a także szczególnych warunków użytkowania. Proponowane rozwiązanie zwiększa efektywność zasilanego systemu półtorakrotnie.
PL
Omówiono procedury i przepisy obowiązujące w państwach Unii przed wdrożeniem powłok ogniochronnych na konstrukcje stalowe do obrotu i stosowania w świetle wymagań Komisji Europejskiej. Opisano badania odporności ogniowej, reakcji na ogień i pozostałe badania oraz zaprezentowano używane krzywe (temperatura-czas) w badaniach odporności ogniowej (krzywa standardowa, krzywa powolnego nagrzewania, krzywa węglowodorowa). Przedyskutowano wymagania dla systemów powłok ogniochronnych z punktu widzenia różnych środowisk i możliwość zmian w systemie ogniochronnym w zakresie różnych farb podkładowych i farb nawierzchniowych.
EN
The aim of the article is to explain the procedures and rules prepared by European Commission and valid for fire protection products of steel constructions before they are putted on the market and incorporate in buildings in member states of European Union. The fire resistance tests, reaction to fire tests and other necessary tests are described as well as the time-temperature curves used for fire resistance tests (standard time-temperature curve, slow heating curve, hydrocarbon curve). Requirements for fire protection systems from different environmental conditions point of view and possible changes of primer or top coat in fire protection systems are also discussed.
PL
Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące metod badań i wymagań stawianych działkom wodno - pianowym, wykonywanych w ramach wstępnego badania typu podczas ich dopuszczania do obrotu i stosowania na podstawie znaku budowlanego oraz świadectwa dopuszczenia. We wstępie opisano cechy funkcjonalne, rodzaje i zasadę działania działek gaśniczych, również zasady ich dopuszczania do obrotu i stosowania obowiązujące w Polsce. Zasadnicza część artykułu zawiera zestawienie wymagań i metod badawczych działek stosowanych jako wyroby budowlane oraz wyposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej. Do każdego zestawienia wymagań i metod badań w ramach sprecyzowanych cech funkcjonalnych wyrobu wykonano analizę porównawczą. Podstawą dla sporządzenia artykułu były informacje zawarte w dokumentach normatywnych oraz w pozycjach literaturowych z zakresu opisywanej dziedziny, wśród których najważniejsze to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami), polska norma PN-EN 13565-1:2003+A1:2007 "Stałe urządzenia gaśnicze - urządzenia pianowe. Część 1: Wymagania i metody badań dla podzespołów", polska norma PN-91/M-51270 "Sprzęt pożarniczy. Działka wodno - pianowe".
EN
The article contains basic information about water-foam monitors requirements and methods of tests, carried out as initial type testing in the process of authorization of the sale and usage on the basis construction mark and certification. Functional characteristics, existing types, the rules of operation, the rules of authorization the sale and usage, which are obligatory in Poland for extinguishing monitors, were described in the introduction. The main part of the article consists of the list of the requirements and test methods for monitors used as construction products and equipment of fire bridge. For every list of the requirements and test methods detailed comparative analysis, considering specified functional product parameters have been carried out. The basis for preparing the article was information from standard documents and literature in the scope of the described field. The most important of them are as follows: Directive of The Minister of teh Interior dated 20.06.2007 about the list of the products used for public safety or protection of health, life and property as well as the rules of issuing the certificates for usage of these products (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 with later changes), Polish standard PN-EN 13565-1:2003+A1:2007 "Fixed Extinguishing systems - foam systems. Part 1: Requirements and test methods for components", Polish standard PN-91/M-51270 "Fire service equipment. Water - foam monitors".
PL
Bezpośrednie wyładowanie piorunowe w obiekt lub w jego pobliżu może spowodować uszkodzenie lub błędne działanie systemu przeciwpożarowego w tym obiekcie. Ochrona przed błędnym działaniem jest bardzo istotna, gdyż zapobiega ponoszeniu znacznych nakładów finansowych oraz zapewnia ciągłą gotowość systemu do pracy. W artykule przedstawiono wyniki badań odporności typowego systemu przeciwpożarowego na działanie zaburzeń impulsowych zgodnych z zaleceniami norm EMC oraz uwzględniających rzeczywiste zagrożenie piorunowe.
EN
Lightning strike to the LPS of structure with fire protection system or nearby can caused destruction of this system or malfunction in its work. In modern system this last case, when fires extinguish system is turn on, is also very significant and can cause large financial losses and temporal lack of protection against fire. In this paper the investigation of typical fire protection system during standard and non-standard EMC tests are presented. All tests were performed on the real one unit.
16
Content available remote A model of fire safety of sea-going vessels
EN
This article presents a fire protection system on board ships staying in ports. The author attempts to show the possibilities of creating a model of procedures relating to the rescue-firefighting operation. This systemic approach allows to build a comprehensive rescue-firefighting system in Polish ports.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.