Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  base
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Realizacja zadań mandatowych poza granicami kraju powoduje konieczność zapewnienia odpowiednich warunków żołnierzom do tego zadania wyznaczonym. Należy zatem zapewnić warunki bezpiecznego szeroko rozumianego bytowania niemal na wzór tych, które obowiązują w stałych obiektach koszarowych. Taki sposób rozumowania skutkuje tym, że konieczne jest zapewnienie właściwych warunków zakwaterowania z całym otoczeniem socjalno – bytowym. Dodatkowo należy zadbać o bezpieczeństwo i samowystarczalność bazy w warunkach oddziaływania przeciwnika. Potrzeby z tym związane można zaspokoić czerpiąc odpłatnie z możliwości sojuszników lub też podjąć działania zmierzające do tego aby być samodzielnym zwłaszcza w sytuacji prowadzenia działań poza granicami kraju samodzielnie, bez możliwości korzystania z zewnętrznego wsparcia w zakresie infrastruktury.
EN
Implementation of the mandated tasks outside of the country makes it necessary to ensure appropriate conditions for the soldiers to the task set. You must therefore ensure that safe conditions the wider living almost on the model of those that apply to regular infrastructure objects. Such a rationale means that it is necessary to ensure appropriate conditions of accommodation with the whole social environment. In addition, you must ensure that the safety and self-sufficiency in terms of the impact of the enemy. Needs associated with it, you can meet the drawing for a consideration of the possibilities of allies or take action for this to be an independent, especially activities outside the country alone, without the use of external support in terms of infrastructure.
2
Content available Research of the defective frog wing OF 1/11 mark
EN
In this article, for the first time, research of the defective frog wing of the 1/11 mark on the Latvian Railway has been carried out. In the process of which was collected, processed and the analysis of points defects on the Latvian Railway was carried out for eight compartments of the track distance during 2014, 2015 and 2016 (Developed a chief of defectoscopy shop V. Glotov, approved CD the chief of the distance V. Makedon). The frog wing of the 1/11 mark (the 60 E1 DO 04 07 frog type) was considered according to the basic classification of the defects, and an analysis and research of the cause of its fracture were carried out.
PL
W artykule przedstawiono problem awaryjnego stanu łukowego sklepienia ceglanego sąsiadującego bezpośrednio z uszkodzoną podstawą szybu windy z 1890 r., uważanej nieoficjalnie za najstarszą w Europie. Dokumentacja archiwalna obiektu zachowała się w sposób szczątkowy. Z tego względu autorzy artykułu przeprowadzili inwentaryzację uszkodzonej części budynku oraz sporządzili niezbędne rysunki. Podjęta została również próba przeprowadzenia analizy numerycznej sklepienia przy użyciu przestrzennego modelu powłokowego przygotowanego w programie Autodesk Robot. Artykuł zawiera opis uszkodzeń, próbę wyjaśnienia przyczyn ich powstania oraz wyniki wykonanych obliczeń numerycznych. Jako najbardziej prawdopodobną przyczynę powstania uszkodzeń wskazano nierównomierne osiadanie budynku, spowodowane pracami drogowymi w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
EN
This paper presents the problem of an emergency condition of an arched brick vault adjacent to a damaged base of a lift shaft of 1890, officially considered the oldest one in Europe. Little archival documentation of the building has been remained. Therefore, the authors of this article performed a survey of the damaged part of the building and prepared necessary drawings. An attempt to carry out a numerical analysis of the vault using a spatial shell model designed in Autodesk Robot was also made. The work includes a description of the damage, an attempt to explain causes there of and results of numerical calculations. Uneven subsidence of the building caused by road works in its direct vicinity was found to be the most probable cause of the damage.
4
Content available remote Ocieplenie na ocieplenie - na jakich warunkach?
5
Content available Propozycja klasyfikacji konstrukcji kopułowych
EN
This article is focused on considerations of taxonomic methodology of traditional historical design, and is a development of the article entitled "The geometry of domes." A basic parameter referred to in the analysis is the criterion of geometric complexity. On this basis every object was analyzed and classified according to the adopted category. The dimensions and construction material were also given. The practical use of the proposed method is illustrated in examples by the outstanding works of architecture such as: the Church of Santa Maria degli Angeli in Florence, the chapel of San Pietro in Montorio Basilica of St. Peter in Rome, the Church of Santa Maria della Consolazione at Todi, Il Redentore in Venice, Church of s. Ivo in Rome. Those selected objects are European provenience and come from the Renaissance and Baroque. According to the above parameters the table in which the individual structures were systematized was created. It aims to compare the changes taking place in the field of geometry, size and the way of constructing the objects. Analysis, which were made, lead to the obvious conclusion that each following geometric solution are is based on the existing achievements.
6
Content available Kopuły i ich geometria
EN
This article is focused on design of traditional historical domes. Outstanding works of architecture such as: the dome of Hagia Sophia, dome of the dome of the rock mosque, the dome of Florence Cathedral, the dome of Basil's Cathedral in Moscow, as well as less famous – Greek-Catholic Church of St. Michael the Archangel in Krowica Sama have been analyzed. According to the criterion of geometrical complexity we created the table in which the individual structures were systematized. The table also includes information on historical period, building materials, technology and dimensions for all examples. The paper aims to summarize the changes that took place in terms of how to construct and demonstrate the appropriateness of use of this type of solution, which led to the conclusion that each of new solutions is based on already existing one.
PL
Kolejnym regionem, w którym Polski Kongres Drogowy zorganizował regionalne Forum Drogowe, były Warmia i Mazury. Wcześniej odbyło się Lubelskie Forum Drogowe oraz – już dwukrotnie – Śląskie Forum. Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe, które odbywało się 8–10 października 2014 r. w Galinach (powiat bartoszycki), koncentrowało się wokół charakterystycznych dla tego regionu problemów występujących podczas budowy dróg i ich eksploatacji w trudnych warunkach geologicznych.
EN
Another region chosen by the Polish Road Congress to hold a regional Road Forum was Warmia-Masuria Province. Earlier, the Lublin Road Forum and Silesian Forum [already for a second time] were held. The Warmia and Masuria Road Forum held between 8 and 10 October 2014 in Galiny [Bartoszyce Poviat], focused on the region-specific problems in the construction and maintenance of roads in difficult geological conditions.
PL
Artykuł zawiera opis proponowanej przez autorów, nowatorskiej technologii wytwarzania podstaw pod prowadnice liniowe maszyn i urządzeń, wykorzystującej kompozyt polimerowy o osnowie epoksydowej. Celem opracowania nowej metody było znaczące obniżenie kosztów wykonania ram maszyn i urządzeń wyposażonych w prowadnice liniowe oraz umożliwienie wytwarzania powierzchni pod prowadnice w miejscu ich montażu. W pracy omówiono koncepcję technologii oraz materiały i metody użyte przy budowie konstrukcji doświadczalnej.
EN
The article includes a description of, as proposed by the authors, the innovative method of producing bases for linear guides of machinery and equipment using a polymer composite material with epoxy matrix. The aim of the new method was to provide a significant reduction in manufacturing costs of machines and device frames, equipped with linear guides and to enable manufacturing of bases for linear guides at the production site. The paper discusses the concept of technology, materials and methods used in the construction of the experimental design.
PL
W pierwszej części artykułu zaprezentowano metodykę badań degradacji adhezyjnych połączeń powłok z podłożem. Metodykę opracowano w oparciu o rozwinięcie składowych modelu połączenia powłoki z podłożem. Przesłanki wynikające z rozwinięcia modelu oraz metodyki stanowiły wytyczne do zaprojektowania i wykonania stanowiska do badań degradacji połączeń powłok z podłoże, które przedstawiono w drugiej części artykułu.
EN
In the first part of this article the methodology for evaluation of adhesive bond's degradation between coating and substrate is presented. The development of model's components between coating and substrate is a base to elaborate research methodology. The directions formulated in the research enable the drafting and building of a stand for degradation's evaluation of adhesive bonds between coating and substrate, what is described in the second part of the article.
PL
Koncepcja usług ekosystemów w ostatnich latach zyskuje na znaczeniu i popularności zarówno w kontekście badań naukowych, jak i w działaniach praktycznych. W Polsce wciąż jednak nie jest powszechnie znana i jest rzadko uwzględniana w debacie publicznej dotyczącej polityk środowiskowych. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących systemu ochrony przyrody, w tym wybranych aspektów usług ekosystemów, przeprowadzonych wśród przedstawicieli samorządów lokalnych województwa małopolskiego. Wskazano czynniki różnicujące postawy i poziom świadomości względem usług ekosystemów, jak też rekomendowano, jak wyniki niniejszych badań mogą być pomocne w działaniach praktycznych.
EN
In the following paper we present the data collected among representatives of local level authorities using internet, mail or face-to-face questionnaires (mix mode approach). The main aim of the manuscript is to discuss factors that might differentiate the level of awareness of or attitudes towards some ecosystem services on the example of local authorities representatives in Małopolska voivodship.
EN
The road pavement structure (apart from having the required load capacity) should be water and frost resistant. This is important for pavements produced with the cold recycling technology. Foamed bitumen and, alternatively, bitumen emulsion were used for the resistance tests of the pavements. The bitumen binder content in the recycled material was 2.0%, 2.5% and 3.0%. The tests (stability against deformation, Marshall stiffness and indirect tensile strength (ITS)) showed that use of foamed bitumen is more advantageous than bitumen emulsion. That is in terms of mechanical properties of pavement. The measurements of resistance due to water and frost (according to AASHTO T283 method) and resistance to low temperature cracking (according to the PANK 4302 method) confirmed that pavement produced with the cold recycling technology is resistant to these climatic factors. The tests also showed that pavement produced with foamed bitumen is more resistant than pavement with bitumen emulsion. It is suggested, that general water resistance criterion (tensile strength retained (TRS)) of such pavement should be broadened to include e.g. the AASHTO T283 method.
12
Content available remote Wyznaczanie naprężeń i odkształceń w krytycznych punktach spągnicy
PL
W pracy przedstawiono metodę wyznaczania amplitud naprężeń i odkształceń dla podzespołu spągnicy obudowy ścianowej wyprodukowanej w Fabryce Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS S.A. Spągnica została przeanalizowana przy podparciach metrycznych i asymetrycznych z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Następnie określono miejsca krytyczne i zweryfikowano je z badaniami eksperymentalnymi.
EN
The paperpresents the method of determination of strain and stress amplitudes for the base of the roof support manufactured in Factory of Mechanized Roof Supports FAZOS S.A. Analysis of the base was performed under symmetric and asymmetric supports with the finite element method. Critical places were defined and the results were verified while tests.
13
Content available Baza wiedzy nawigacyjnej
PL
Na statkach morskich i w ośrodkach kontroli ruchu coraz częściej instalowane są systemy wspomagające prace nawigatorów. Do niedawna działania systemów obejmowały zadania wykonywane uprzednio manualnie, np. akwizycji, śledzenia, odbioru informacji itd. Obecnie wspomaganie systemów może dotyczyć o wiele większego obszaru, obszaru dla którego wymagane jest posiadanie wiedzy dotyczącej np. pracy, zasad zachowania, przepisów itd. Przykładem jest prototyp systemu wspomagania decyzji nawigacyjnej budowanego w Akademii Morskiej w Szczecinie. Praca tego systemu opiera się o bazę wiedzy nawigacyjnej. W artykule przedstawiono definicję wiedzy nawigacyjnej, jej prezentację oraz funkcje w systemie wspomagania decyzji nawigacyjnej.
EN
Navigators' support systems have been introduced on the sea going ships and in the vessel traffic centers. Those systems had been until recently used for manually performed tasks like: equiring, monitoring, information reception etc. Nowadays, supporting systems may concern much wider areas, especially areas in which knowledge about work, behaviour, regulations etc. is required. An example of such a system could be a prototype of navigational decision support system being built at the Maritime University of Szczecin. The article presents a definition of navigational knowledge, its representation and function in navigational decision support system.
PL
Technologia recyklingu na zimno z zastosowaniem mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych polega na frezowaniu zniszczonych drogowych warstw asfaltowych i wymieszaniu uzyskanego rozdrobnionego materiału, zwanego destruktem, z kruszywem łamanym, cementem i emulsją asfaltową w urządzeniach stacjonarnych lub na wykonaniu wszystkich czynności technologicznych na miejscu z zastosowaniem np. recyklera. Celem pracy było ustalenie czynników mających wpływ na trwałość podbudów z MMCE, które osiągnięto poprzez realizację celów szczegółowych takich jak m.in.: opisanie struktury MMCE, ocenę wpływu temperatury na wytrzymałość i odkształcalność próbek z MMCE, ustalenie własności reologicznych przez określenie zespolonego modułu sztywności i kąta przesunięcia fazowego, ocenę trwałości zmęczeniowej próbek MMCE, ocenę odporności na pękanie niskotemperaturowe (TSRST) oraz analizę wyników badań terenowych (FWD, belka Benkelmana). Rezultatem pracy jest aplikacja wyników badań do wymiarowania konstrukcji nawierzchni o podbudowie z MMCE.
EN
Cold recycling technology with mineral-cement-emulsion mixtures (MCEM) consists of the milling of worn road asphalt layers and shuffle got crumbled material, called the RAP, with new broken aggregate, cement and asphalt emulsion in stationary devices or by realization of all technological actions on the spot ("in situ") using the recycler. The aim of the work was the settlement of factors having the influence on durability of bases made of MCEM which were realized by detailed aims such as: the description of structure of MCEM, the assessment of influence of temperature on strength and deformability of samples made of MCEM, the settlement of rheological properties by combined stiffness modulus and loss angle, the assessment of fatigue durability the of samples of the MMCE, the assessment of resistance for low temperature cracking (the TSRST), the analysis and interpretation of surveys in fieldworks (the FWD, the Benkelman's beam). The main issue of investigations is the application to the dimensioning of pavement construction with base made of MCEM.
15
Content available remote Podbudowa asfaltem spienionym
PL
Asfalt spieniony powstaje po wprowadzeniu do gorącego asfaltu wody i powietrza pod ciśnieniem. Piana otacza kruszywo i szybko rozpada się, pozostawiając na powierzchni lepiszcze. Stosowany jest głównie do recyklingu nawierzchni podobnie jak emulsja asfaltowa. Dotychczas w Polsce nie wykonywano badań materiałów z asfaltem spienionym i nie opracowano specyfikacji technicznych.
EN
Foaming asphalt is created by insertion of water and air under pressure to hot bitumen. Foam cover grains of aggregate and it is quickly disintegrating leaving the binder on aggregate. Foaming asphalt is mainly used to recycling of pavement in the same way as asphalt emulsion. Up to now in Poland, neither tests of materials with foaming asphalt have been made nor technical specification elaborated.
16
PL
Ochrona powierzchni terenu ulegającego degradacji wskutek wydobywania kopalin użytecznych wciąż stanowi ważny problem dla wszystkich regionów, na których eksploatacja jest lub była dokonywana. Zagadnienie to nabiera jeszcze większego znaczenia, gdy w grę wchodzi również potrzeba ochrony obiektów budowlanych znajdujących się w zasięgu wpływów górniczych. Zaprojektowanie i wykonanie odpowiednich zabezpieczeń wymaga wykonania prognozy stanu naprężenia (oraz związanego z nim stanu odkształcenia i przemieszczenia) zarówno podłoża, jak i konstrukcji. Ponieważ jest to zagadnienie bardzo złożone, właściwym narzędziem jego rozwiązania wydają się być metody numeryczne. W Instytucie Mechaniki Górotworu PAN od kilku lat trwają prace nad modelowaniem numerycznym wpływu górniczych deformacji terenu na budynki. W ich wyniku opracowana została metodyka, która pozwala na uwzględnienie sprężystych, plastycznych i lepkich własności gruntu, a wykorzystując teorię prognozowania deformacji terenu Budryka-Knothego, umożliwia symulowanie, przebiegającego w czasie i w przestrzeni, kształtowania się niecki górniczej. Obliczenia numeryczne wykonywane są w pakiecie programów MES – ABAQUS. W pracy przedstawiono wyniki płaskiego i przestrzennego modelowania numerycznego wpływu niecki górniczej na konstrukcję budynku, przeprowadzonego według opracowanej metodyki.
EN
The preservation of the ground surface subjected to the degradation as a result of extracting useful minerals still is making the important problem for all regions, on which the exploitation is or was made. This problem gains the even bigger significance when a need of the preservation of building objects being found is also possible in the range of mining infl uences. Designing and making appropriate safety barriers require the state of stress prediction (and, connected with it, prediction of strains and displacements) made for both: subsoil and the structure. Since there is this very complex problem, numerical methods seem to be an appropriate tool of solving it. In the Strata Mechanics Research Institute works on numerical modelling the influence of mining deformations of the rock mass on surface structures are conducted for a few years. In their result a methodology which lets for taking into consideration elastic, plastic and viscous properties of soil was worked out and using the theory of predicting the deformation of the ground surface established by Budryk & Knothe. This methodology is enabling simulating, running in the time and in the space, of developing of mining trough. Numerical calculations are being made in the package of FEM programs – ABAQUS. At work results of 2D and 3D numerical modelling of the influence of the mining exploitation on the structure of a building, carried out according to methodology worked out were introduced.
PL
Odpowiednie zabezpieczenie obiektu budowlanego, przed niekorzystnymi skutkami przewidywanych deformacji podłoża, opiera się na umiejętności wyznaczenia wpływu tego procesu na stan naprężenia elementów konstrukcji. Zagadnienie to jednak, ze względu na jego znaczną złożoność, nie doczekało się zadowalających rozwiązań. W artykule przestawiono fragment rezultatów prac, prowadzonych w Instytucie Mechaniki Górotworu PAN, nad zastosowaniem techniki obliczeń numerycznych do rozwiązywania złożonych zagadnień geotechnicznych, w szczególności zaś do wyznaczania wpływu górniczych deformacji górotworu na budynki. Zaprezentowane wyniki obejmują analizę porównawczą płaskiego i przestrzennego modelowania współpracy budynku z podłożem oraz omówienie najważniejszych aspektów analizy trójwymiarowej.
EN
The determination of the state of the building seems to be an important geotechnical problem especially when the building is subjected to the influence of mining damages. The paper is focused on numerical solution of a problem of interaction between a building and soil. To represent soils properties in a best way a visco-plastic-elastic model was applied, while the building was assumed to be an linear elastic body.
18
Content available remote A way to BCI
EN
We proved two structure theorems on BCK. In this paper we prove a basic structure theorem on BCI.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.