Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  telepracownik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Telepracownik - nową kategorią zawodową w społeczeństwie informacyjnym
PL
Nowa kategoria zawodowa - telepracownik została powołana stosunkowo niedawno w 2007 roku nowelizacją Kodeksu pracy, który określał charakter, warunki pracy i prawa dotyczące nowego zawodu. Należy podkreślić relatywizm oczekiwań związanych z tą nową formą elastycznego zatrudnienia jaką stanowiła telepraca. W koncepcjach, które legły u podstaw tego typu pracy podkreślano właściwie same pozytywne korzyści płynące zarówno dla pracownika jak i przedsiębiorcy. Niemniej praktyczne doświadczenia związane z zaistnieniem tego zawodu i tej formy zatrudnienia na rynku pracy wskazują, że w systemie zarządzania telepracą i telepracownikami występują również zjawiska negatywne o charakterze manipulacyjnym. Na tym tle rodzi się problem badawczy czy telepracownicy są inwestycyjnym kapitałem ludzkim stanowiącym o ich podmiotowości czy znajdują się w rubryce "koszty jako uprzedmiotowiona siła robocza". Odpowiedzi szukano w podjętej eksploracji na terenie dużej firmy o charakterze callcenter znajdującej się w regionie peryferyjnym. Kwestie które były analizowane to: ocena charakteru i warunków pracy telepracowników; ocena rozwojowego charakteru wykonywanych prac: samoocena własnej pozycji w firmie - podmiotowość; kapitał ludzki czy przedmiotowość; siła robocza. Prezentacja uzyskanych wyników jest celem niniejszego artykułu.
EN
The teleworker was established in Poland as a new professional category recently, in 2007, by an amendment of the Polish Labour Code which determined the nature, working conditions and rights relating to that new profession. We should emphasize a certain relativism of expectations associated with telework as a new form of flexible employment. In fact, only positive benefits available to both the employer and the employee were emphasized in the conceptions which constituted the grounds of that type of work. Nevertheless, practical experiences associated with the existence of the new profession and the related form of employment on the labour market indicate that there also appeared some negative phenomena of manipulative nature in the telework and teleworker management systems. Those phenomena inspired a research problem whether the teleworkers became a human capital worthy of capital investment and revealing their empowerment, or rather they should be labelled as "the cost of subjected labour force". Researchers were looking for answers to that question by exploring a large corporation operating a Call Center established in a peripheral region. They analysed the following issues: evaluation of the telework nature and of working conditions; evaluation of the prospective nature of the jobs: self-estimation of the teleworker's position in the corporation: empowerment; human capital or subjected labour force; labour force as such. The purpose of this paper is to present the research results.
2
EN
The article specifies the telework term, describes its types and emphasizes some roles of tele-employer and teleworker in this kind of employment. The article also includes results of poll analysis about popularity of employment in teleworker form in selected enterprises of West-Pomeranian Province.
3
Content available remote Telepraca jako nowa forma organizacji systemu pracy
PL
Prezentowany artykuł koncentruje się na nowej formie zorganizowania procesu pracy - telepracy. Szczegółowo przedstawia jej zalety i wady z punktu widzenia pracownika i pracodawcy. W publikacji opisano rodzaje telepracy, szanse i zagrożenia dla rozwoju telepracy w Polsce, a także przeanalizowano sytuacje, kiedy w firmie można wdrożyć telepracę.
EN
The paper focuses on a new form of flexible working - telework. It discusses in detail the advantages and disadvantages of such work organization from the perspective of bofh the employer and employee. The publication presents different kinds of telework together with the opportunities and threats to the development of telework in Poland. Additionally, situations in which companies could benefit from implementation of telework have been analysed.
PL
Telepraca jest nowym sposobem organizacji pracy, który rewolucjonizuje dwa zasadnicze aspekty struktury pracy: czas i przestrzeń. Jest wiele rodzajów telepracy. Do podstawowych zalicza się telepracę w domu, telepracę mobilną, telepracę opartą na samozatrudnieniu (np. SOHO - small office home office), centra telepracy oraz telepracę zamienną. W artykule autor stara się na podstawie przeprowadzanych badań odpowiedzieć na pytanie: jakie właściwości organizacyjne i społeczne oraz jakie cechy indywidualne pracownika warunkują sukces w telepracy.
EN
Telework is a new way of organizing work. It revolutionizes two principal aspects of the structure of work: time and space. There are many kinds of telework. The basic ones include home-based telework, mobile telework, telework by self-employed in SOHOs and centre-based telework. There are also combinations of different kinds of telework. On the basis of a conducted study, the author attempts to explain what organizational and social characteristics and what individual characteristics of the worker determine success in telework.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.