Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  luminancja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Celem niniejszej pracy jest określenie możliwości wykorzystania zautomatyzowanego systemu typu Skywatcher, w celu wykonania pomiarów rozkładów luminancji na wybranych powierzchniach wnętrz oświetlanych, takich jak sufity, ściany itp. W artykule przedstawiono procedurę pomiaru rozkładu luminancji powierzchni ścian i sufitu pomieszczenia biurowego z wykorzystaniem miernika luminancji współpracującego z systemem Skywatcher.
EN
The aim of this work is to determine the possibility of using an automated Skywatcher system to analyze the luminance distributions on selected surfaces in illuminated rooms, such as ceilings, walls, etc. The paper presents a procedure for measuring the luminance distribution of wall and ceiling surfaces of an office room using a luminance meter cooperating with the Skywatcher system.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienie związane z wpływem właściwości geometrycznych nośnika reklamowego na sposób jego obserwacji przez kierowcę. Główny nacisk został położony na analizę geometrycznych czynników odwracających uwagę kierowcy od drogi oraz jak ustawienie reklamy, jej powierzchnia oraz zależność kąta pomiędzy osią optyczną wzroku a środkiem reklamy wpływa na wielkość zjawiska olśnienia, w sytuacji, gdy reklama jest źródłem emisji światła. Omówiono wielkości typowych nośników informacji stosowanych w Polsce oraz poddano analizie zależność rozmiaru kątowego obiektu w zależności od odległości kierowcy od reklamy.
EN
This paper presented the issue related to the influence of the geometrical advertising media, the way of its observation by the driver. The main emphasis has been placed on the analysis of the geometrical factors distracting the driver from the road, and how to set advertising, the surface and the angle of the relationship between the optical axis of sight and the center of advertising influences the amount of glare, when advertising is a source of light emission. There has been discussed the size of the typical media used in Poland and analyzed the dependence of the angular size of the object depending on the distance of the driver from advertising.
3
Content available remote Modelowanie wpływu reklam świetlnych na bezpieczeństwo ruchu drogowego
PL
W artykule omówiono zagadnienia modelowania wpływu reklamy świetlnej usytuowanej w otoczeniu drogi na ilość światła docierającego do oka kierowcy. W przedstawionej analizie wykorzystano program do obliczeń świetlnych Dialux 4.12. Za pomocą programu wykonano obliczenia świetlne dla dwóch typów reklam: „backlight" oraz telebim ze źródłami LED SMD. Obliczenia przeprowadzono w trzech różnych ustawieniach kątowych reklamy względem jezdni. Dokonano oceny ilości światła emitowanego w kierunku oka kierowcy przy użyciu pionowych płaszczyzn pomiarowych. Analizie poddano wyniki obliczeń. Wskazano na problem olśnienia oraz czasu adaptacji kierowcy po minięciu reklamy.
EN
Article depicts issues of modeling influence of light advertising placed nearby a road on amount of light reaching driver's eye. For analysis was used software for light calculations Dialux 4.12. Software ran calculations for two types of advertisement: "backlight" and LED display with SMD LEDs. Calculations were carried out for three angles. Amount of light emitted in direction of driver's eye was evaluated with help vertical measuring planes. Results were analyzed. Problems of dazzle and time of driver's adaptation after passing advertisement were pointed out.
4
Content available remote Luminancja reklam LED w otoczeniu dróg
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań reklam typu LED w zakresie pomiarów luminancji powierzchni wizualnej nośnika reklamowego. Zaprezentowano wyniki obliczeń parametrów kontrastu luminancji i równomierności luminancji. Pomiary wykonano w porze nocnej dla nośników LED zlokalizowanych w terenie zabudowanym.
EN
The article presents the results of advertising LED on the measurement surface luminance visual advertising media. The results of the calculation parameters, luminance contrast and luminance uniformity. Measurements were taken at night for media LED located in the urban area.
5
Content available Nawierzchnie jasne i rozjaśniane. teoria i praktyka
PL
Przedstawiono podstawowe informacje na temat nawierzchni jasnych i rozjaśnianych oraz stosowanych kruszyw. Rozważono również wady i zalety poszczególnych rozwiązań. Artykuł ma charakter poglądowy.
EN
Provides basic information on the bright and bleached surfaces and used aggregates. It was also considered the advantages and disadvantages of each solution. The article is illustrative.
PL
Artykuł obejmuje problematykę projektowania iluminacji obiektów architektonicznych, będących w strefie wpływu oświetlenia drogowego. Poprawnie wykonany projekt iluminacji poza koncepcją oczekiwanego efektu oświetleniowego powinien uwzględniać istniejące środowisko świetlne, które ma istotny wpływ na końcowy efekt planowanej realizacji iluminacji. W artykule przedstawiono problem imisji środowiska świetlnego na iluminowany obiekt, oraz możliwości jej ujęcia jako elementu tworzonej koncepcji iluminacji. Z drugiej strony podjęto próby oceny możliwości eliminowania niekorzystnych efektów świetlnych pochodzących od opraw oświetleniowych poprzez oświetlenie iluminacyjne. Prace zrealizowano opracowując model komputerowy odwzorowujący przykładowy budynek rzeczywisty zlokalizowany przy ulicy 3 Maja w Rzeszowie. Zaproponowano dwa rozwiązania iluminacji uwzględniającej oświetlenie drogowe dla wybranego obiektu. Prace projektowe związane z przygotowaniem reprezentacji geometrycznej obiektu oraz sceny świetlnej, a także rozkładu luminancji na powierzchniach oświetlanych, przeprowadzono z wykorzystaniem graficznej aplikacji komputerowej.
EN
The article presents the idea of designing architectural illumination which affects the road lighting. Properly created illumination project include the concept of the expected effects of the lighting and existing lighting environment. It has a great impact on the final result of the planned illumination. The paper presents the problem of environmental immision light on the illuminated architectural object and proposes the possibility of forming it as a part of illumination. On the other hand analyzed the possibility of eliminating negative effects of light from road luminaires by floodlighting. Practical use of a combination of road lighting with illumination, was illustrated with the example of the real building – Bank Pekao SA II in Rzeszów. The authors proposed two solutions of illumination taking into account road lighting for the selected object. The virtual geometrical model of the building, lighting scene and calculations of the size of the light were realized with the use of the graphic computer applications.
7
Content available remote Kierunkowe odbicie promieniowania słonecznego od dachów budynków
PL
Przedstawiono zjawisko odbicia kierunkowego promieniowania słonecznego od dachów budynków pokrytych dachówką ze szklistą zewnętrzną warstwą ochronną. Rejestrowane w porze letniej wartości luminancji błyszczących fragmentów dachów odbijających kierunkowo, mogą przekraczać ponad tysiąckrotnie wartości luminancji nieboskłonu i otoczenia i mogą powodować w pomieszczeniach sąsiednich budynków nieporządane zjawisko olśnienia, przyczyniając się do obniżenia jakości życia sąsiadów. To negatywne zjawisko można eliminować poprzez właściwe ukształtowanie sąsiednich budynków, odpowiedni dobór materiału pokrycia dachowego lub wprowadzanie np. ekranów z zieleni.
EN
Recorded in the summer, the luminance values of directionally reflective roofs fragments may exceed more than a thousand times the luminance of the sky and the environment and for that reason can cause undesirable glare, giving the reduction of quality of neighbors life. This negative effect can be eliminated by proper location of the neighboring buildings, appropriate choice of roofing material or placing eg. green screens between them.
8
Content available remote Charakterystyka światłowodów bocznych ze spiralnym rdzeniem
PL
Konstrukcja światłowodu włóknistego emitującego lub absorbującego promieniowanie powierzchnią boczną, wymaga zastosowania w obszarze propagacji promieniowania, elementów rozpraszających powodujących lokalne zaburzenie w prowadzeniu modów, doprowadzając w efekcie do częściowej ich utraty powierzchnią boczną. W przypadku emisji promieniowania poprzez boczną, walcową powierzchnię światłowodu problem polega na ustaleniu charakteru rozsyłu tego promieniowania. Światłowody o spiralnie rozłożonych warstwach rozpraszających, opracowane i wykonane na Politechnice Białostockiej, pozwalają na konstruowanie specjalnych czujników promieniowania w zakresie UV-VIS-NIR, które mogą być wrażliwe nie tylko na wybrany zakres promieniowania ale również mogą być czułe na przestrzenną propagację światła.
EN
Construction of optical fiber, which emits or absorbs radiation through the side surface, requires the use of distractions that cause local disturbance propagating. The result is a partial loss of the mods on the fiber lateral surface. It is important to determine the nature of the radiation beam. Fiber layers of helically distributed diffuse, designed and constructed in Bialystok University of Technology, allow the construction of special sensors in the UV-VIS-NIR, which can be sensitive not only to the desired range of radiation but can also be sensitive to spatial light propagation.
9
Content available remote Pomiary luminancji wybranych reklam usytuowanych w pasie drogowym
PL
Obecnie w Polsce nie są zdefiniowane w sposób jednoznaczny parametry techniczne określające zarządcy drogi możliwość lokalizacji reklam świetlnych w pasie drogowym. Cel dotarcia do największej liczby odbiorców powoduje instalowanie przez reklamodawców tego typu obiektów przy głównych arteriach komunikacyjnych Polskich miast i znajdują się one często w polu widzenia kierowcy. Zjawisko to stwarza niebezpieczeństwo wystąpienia zjawiska olśnienia szczególnie w porze nocnej w przypadku nadmiernej luminancji powierzchni reklamy. Przyczynia się także do odwrócenia uwagi kierującego od analizy sytuacji na drodze. Przekłada się to bezpośrednio na spadek poziomu bezpieczeństwa na drodze. Zaproponowane zmiany legislacyjne, wprowadzają obostrzenia dotyczące maksymalnego poziomu luminancji wyświetlanej powierzchni informacji wizualnej na reklamie. Autorzy prezentują przykład badań luminancji przeprowadzonych na wybranych grupach reklam zlokalizowanych w mieście Warszawa odnosząc się do proponowanych zmian prawnych.
EN
Currently in Poland they are not defined clearly defining the technical parameters of the road administrator the possibility to locate neon signs in the traffic lane. Aim to reach the largest audience that advertisers will install such facilities along major thoroughfares Polish cities and they are often visible to the driver. This phenomenon creates the danger of glare especially at night in case of excessive luminance area of advertising. It also contributes to distract the driver from the analysis of the situation on the road. This directly translates into a decrease in the level of safety on the road. The proposed legislative changes, introducing restrictions on the maximum luminance displayed area of visual information on advertising. The authors present an example of the luminance tests carried out on selected ad groups located in Warsaw, referring to the proposed legal changes.
PL
Bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego jest istotnym aspektem, który zależy od wielu czynników. Jednym z nich w warunkach nocnych jest oświetlenie drogowe, które w celu zapewnienia warunków bezpiecznej komunikacji i prawidłowego postrzegania obiektów poruszających się po drodze lub znajdujących się w jej obrębie, powinno spełniać określone wymagania w zakresie poziomu natężenia oświetlenia lub luminancji na powierzchni drogi oraz ich równomierności. Spełnienie osiąga się już na etapie projektowania oświetlenia drogi przez odpowiedni dobór sprzętu oświetleniowego oraz jego lokalizacji. Na etapie realizacji projektu może się to okazać niemożliwe do spełnienia i mogą wystąpić rozbieżności między założeniami projektowymi a stanem rzeczywistym. Mogą one wpływać na pogorszenie bezpieczeństwa komunikacyjnego, w skrajnych przypadkach może powstawać zjawisko olśnienia przykrego, które może stwarzać zagrożenie dla użytkowników drogi. Autorzy podejmują próbę oceny rzeczywistych warunków oświetleniowych na przykładzie wybranych dróg, których oświetlenie zostało zmodernizowane w ostatnich latach. W analizowanych przypadkach stwierdzono nieznaczne odstępstwa w zakresie równomierności wzdłużnej na dwóch ulicach. Znamienny może być fakt, że wystąpiły one na drogach oświetlonych oprawami wykorzystującymi lampy wyładowcze sodowe i metalohalogenkowe. Jedną z przyczyn mogą być uwarunkowania konstrukcyjne opraw z wyładowczymi źródłami światła.
EN
Safety of road users is an important aspect, which depends on many factors. One of them at night is road lighting, which in order to provide secure communication and accurate perception of objects moving on the road, should fulfill specific requirements in terms on illuminance or luminance on the road surface and their uniformity. The fulfillment is achieved at the design stage of the road illumination by appropriate selection of lighting equipment and its location. During the implementation phase of the project it may be impossible to fulfill, and some discrepancies between design assumptions and actual status may occur. They can affect the deterioration of traffic safety, and in extreme cases unpleasant glare can arise, which may pose a threat to road users. The authors attempt to assess the real lighting conditions, based on selected roads, where lighting was upgraded in recent years. In the analyzed cases there was insignificant deviations in terms of longitudinal uniformity on two streets, illuminated by sodium and metal-halide lamps. One of the reasons for this may be the structural conditions of luminaires with discharge light sources.
PL
Parametrem decydującym o przydatności laserów półprzewodnikowych w wielu nowoczesnych zastosowaniach technicznych lub medycznych jest luminancja wiązki fal emitowanej przez te lasery. Ze względu na różnego rodzaju ograniczenia konstrukcyjne, pojedyncze krawędziowe lasery półprzewodnikowe osiągnęły już jednak niemal maksymalną sprawność i moc wyjściową, a generowana przez nie wiązka charakteryzuje się asymetrycznym przekrojem i znaczną rozbieżnością. Rozwiązaniem staje się zatem stosowanie zbioru laserów tworzących matryce a następnie sumowanie emitowanych przez nie wiązek. Proces takiego sumowania (ang. Beam-combining) jest złożony ze względu na interferencję fal o różnych długościach, fazach i kierunkach propagacji, wymaga zatem synchronizacji. Zagadnienia te, a w szczególności metody sumowania koherentnego i niekoherentnego wiązek emitowanych przez jednowymiarowe matryce zwane linijkami laserowymi stanowią temat niniejszego artykułu. Jego ramy zostały ograniczone do opisania zagadnień kluczowych, lecz bogaty spis literatury powinien umożliwić zainteresowanym czytelnikom uzupełnienie aktualnego stanu wiedzy i techniki w tej dziedzinie.
EN
The parameter that is of particular interest for those who want to apply semiconductor lasers in modern technical or medical applications is luminance of the beam they emit. Numerous construction limitations have already almost restricted further improvements in the efficiency and output power of the individual devices. What’s more, their beam is usually asymmetrical in the cross-section and strongly divergent. Therefore a solution is sought through beam-combining of the laser arrays. The latter is complicated by wave interference that are of different length, phase and direction of propagation. These problems and in particular methods of coherent and non-coherent synchronization of the beams emitted by one-dimensional laser arrays are the subject of the present paper. Its scope has been restricted to some selected topics but a reach bibliography should be helpful for those who find the problems interesting.
12
Content available remote Badania powierzchni świetlnej kostkowych pulpitów nastawczych
PL
W artykule opisano budowę pulpitów nastawczych służących do sterowania ruchem kolejowym. Pulpity kostkowe zawierają elementy rozmieszczone w kostkach o typowych kształtach. Zaprezentowane zostały wyniki doświadczeń związanych z pomiarem luminancji i barwy pulpitów przy wykorzystaniu wprowadzanych źródeł LED oraz stosowanych żarówek 24V. Brak precyzyjnych wytycznych dotyczących barw stosowanych odnośnie tła i elementów sygnalizacyjnych sprawia, że przy różnych konfiguracjach kostek i źródeł otrzymywana barwa odbiega od oczekiwanej.
EN
In this article topological operation tables used to steer and control railway traffic are submitted. Tables contain elements set in typically shaped cubes. The article describes results of experiments connected with measurement of luminance and colour of operation tables with normally used 24V bulbs and with introduced LEDs. The lack of precised directives about colours used for background and signal elements makes that with different configurations of cubes and sources achieved colour is different that predicted.
13
Content available remote Iluminacja pałacu Tyszkiewiczów w Weryni
PL
W artykule przedstawiono koncepcję iluminacji Pałacu Tyszkiewiczów w Weryni. Zaprezentowano autorski, komputerowy model obiektu architektonicznego, pomocny w wiarygodnym opracowaniu iluminacji. Projekt iluminacji Pałacu Tyszkiewiczów wykonany został z uwzględnieniem zasad techniki świetlnej i obowiązujących norm. Do symulacji rzeczywistego efektu oświetlenia obiektu, zastosowano wizualizację fotorealistyczną modelu rozpatrywanego obiektu architektonicznego. Iluminacja obiektu to również jego promocja, dlatego powinna uwzględnić jego historyczny charakter i klimat, a także realizowane funkcje i znaczenie. Prawidłowo zaprojektowane oświetlenie powinno skutkować podniesieniem walorów estetycznych obiektu. Wykorzystanie graficznej aplikacji komputerowej daje możliwość oceny różnych wariantów iluminacji pod względem przyjętych kryteriów iluminacji bez prób terenowych. Natomiast poprzez przeprowadzenie komputerowych obliczeń wielkości świetlnych, można stwierdzić czy dana koncepcja spełnia ilościowe wymagania poziomów luminancji. Luminancja obok natężenia oświetlenia jest w większości przypadków wielkością normującą poziom wymagań oświetleniowych. Aby uzyskać pożądany efekt oświetlenia, należy zwrócić uwagę na typ elewacji budynku, stopień zabrudzenia, detale zdobnicze oraz warunki późniejszej eksploatacji instalacji oświetleniowej. Odpowiedni dobór sprzętu oświetleniowego jest szczególnie ważny przy iluminacji budynków.
EN
This paper presents the concept of illumination Palace Tyszkiewiczów in Werynia. Presented made a computer model of an architectural object to develop a reliable illumination. Project illumination Tyszkiewiczów Palace is made of the principles of lighting technology and standards. To simulate real lighting effects were used for visualization of photorealistic architectural object model. Illumination is also the object of his promotion, and should take account of its historical nature and climate, as well as the implemented functions and importance. Properly designed lighting should result in an increase aesthetic object. The use of graphical desktop application gives you the opportunity to evaluate different variants of illumination in terms of the criteria adopted illumination without field trials. In contrast, by carrying out computer calculations of the size of the light, you can tell whether the concept meets the quantitative requirements of luminance. Luminance next irradiance is in most cases the size regulates the level of lighting requirements. To get the desired lighting effect , you should pay attention to the type of building facade, the degree of soiling , decorative details and conditions subsequent operation of the lighting system. Proper selection of lighting equipment is particularly important for illumination of buildings.
EN
This contribution deals with the instrumental support of long-term sensing of light technical data measured under the night sky. The objective of such measurements is the quantification of obtrusive light and its different levels comparison in populated industrial areas and outside. For long-term measurements of low illuminance levels (approx. 10-2 lux) and luminance (about 10-3 cd/m2) it is necessary to use not only measuring devices with high sensitivity, but also completely autonomous with the possibility of saving the measured data.
PL
Artykuł dotyczy urządzeń pomagających przy długoterminowym skanowaniu technicznych danych oświetlenia obserwowanego nocnego nieba. Celem pomiarów jest analiza zanieczyszczenia świetlnego w zaludnionych obszarach przemysłowych oraz poza nimi. Dla długoterminowych pomiarów niskich poziomów natężenia oświetlenia (cca 10-2 lx) i luminancji (około 10-3 cd/m2) powinny być wykorzystywane nie tylko urządzenia o wysokiej czułości, ale również urządzenia całkowicie autonomiczne z możliwością zapisywania danych pomiarowych.
EN
Producing a proper level of contrast of a human figure with the background on pedestrian crossing is an indispensable condition for creating possibilities of noticing a pedestrian by a driver of a vehicle approaching the crossing. The paper presents detailed results of luminance measurements on the pedestrian crossing illuminated by means of three lighting solutions. On the basis of the obtained results of luminance and luminance contrast, effects of lighting of a pedestrian figure have been compared.
PL
Wytworzenie odpowiednio wysokiego poziomu kontrastu sylwetki człowieka z tłem na przejściu dla pieszych jest warunkiem niezbędnym do stworzenia możliwości jej rozpoznania przez kierowcę pojazdu zbliżającego się do przejścia dla pieszych. W artykule zaprezentowano szczegółowe wyniki pomiarów luminancji na oświetlonym za pomocą trzech rozwiązań oświetleniowych przejściu dla pieszych. Na podstawie otrzymanych wyników luminancji i kontrastu luminancji porównano efekty oświetlenia sylwetki pieszego.
PL
Zagadnienia podejmowane w niniejszej monografii mają na celu zidentyfikowanie i eliminację zagrożeń pochodzących od warunków oświetleniowych, które mają wpływ na bezpieczeństwo pieszych na przejściu. Czynniki te wpływają na poziom bezpieczeństwa drogowej infrastruktury transportowej. Problematyka zawarta w pracy dotyczy modelowania, badań eksperymentalnych i oceny jakości oświetlenia sylwetki pieszego na przejściu dla pieszych. Na wstępie zaprezentowano zagadnienia związane z warunkami postrzegania obiektów przez kierowcę pojazdu. Następnie przedstawiono zalecenia formalne, dotyczące standardów oświetlenia przejść dla pieszych zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wsród wytycznych normalizacyjnych zaprezentowano zalecenia Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej CIE oraz model obliczeniowy widzialności obiektu standardowego metodą STV (ang. Small Target Visibility), służący do oceny jakości oświetlenia rzeczywistych obiektów infrastruktury drogowej w USA. W celu weryfikacji dostępnych metod oceny sytuacji oświetleniowej na przejściu dla pieszych zastosowano zaawansowane narzędzia symulacyjne. Na podstawie wyników badań symulacyjnych dokonano wstępnej oceny projektów oświetlenia przejść dla pieszych z wykorzystaniem wymagań normalizacyjnych oraz metody STV. W dalszej części pracy przedstawiono własną propozycję metody wyznaczania luminancji sylwetki człowieka i luminancji tła na przejściu dla pieszych. Stosując zaproponowaną metodę wyznaczania luminancji sylwetki czlowieka na przejściu dla pieszych, przeprowadzono komputerowe analizy symulacyjne oraz badania terenowe. Na podstawie przeprowadzonych analiz symulacyjnych i badań terenowych ustalono wartości luminancji i kontrastu luminancji sylwetki pieszego z tłem, jakie są w stanie wytworzyć zainstalowane oprawy oświetleniowe. Uzyskane wyniki zostały wykorzystane do stworzenia zasad oceny jakości oświetlenia sylwetki pieszego na przejściu dla pieszych. W pracy zaproponowano model obliczeniowy, służący do oceny jakości oświetlenia sylwetki człowieka na przejściu dla pieszych. Model wykorzystuje modelowanie rozmyte i może być zastosowany przez projektantów oświetlenia oraz audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego jako element kompleksowej oceny bezpieczeństwa przejścia dla pieszych. Ocena przeprowadzona na podstawie parametrów luminancji pieszego i jego kontrastu luminancji z tłem pozwala jednoznacznie zidentyfikować warunki postrzegania pieszego przez kierowcę pojazdu na wytypowanym do badań przejściu dla pieszych. Należy nadmienić, że utrzymanie założonego poziomu luminancji sylwetki pieszego i dodatniego kontrastu luminancji w obrębie całego przejścia dla pieszych może przyczynić się do zagwarantowania kierowcy odpowiednich warunków obserwacji pieszego, znajdującego się na przejściu dla pieszych.
EN
The problems undertaken in the present monograph aim at identification and elimination of risks originating from lighting conditions influencing the safety of pedestrians on the crossing. These factors have an impact on the safety level of road transport infrastructure. The topics covered in the paper concern modeling, experimental research and quality assessment of pedestrian figure lighting on the crossing. The introductory part of the paper deals with the issues referring to perception conditions of objects by a vehicle driver. Then, formal recommendations are presented for pedestrian crossing lighting standards both in Poland and worldwide. Among normative guidelines, the recommendations ofInternational Commission on Illumination CIE are mentioned, as well as calculation model of small target visibility by means of STV method used for assessment of the lighting state of real objects in the road infrastructure of the USA. For the sake of verification of available assessment methods of the lighting situation on pedestrian crossing, advanced simulation equipment has been used. On the basis of simulation research results, initial assessment of pedestrian crossing lighting projects has been conducted with the use of normative requirements and STV method. Further in the article, the author's proposal has been presented for the method of determination of pedestrian figure luminance as well as background luminance on pedestrian crossing. Making use of the proposed method of determining human figure luminance on pedestrian crossing, computer simulation analyses and field researches have been conducted. On the basis of conducted simulation analyses and field researches, the author established the values of luminance and human figure luminance contrast against background that the installed lighting frames are able to create. The results obtained have been used for creation of rules of quality assessment of pedestrian figure lighting on pedestrian crossing. The author's calculation model has been proposed for quality assessment of pedestrian figure lighting on the crossing. The model uses fuzzy modeling and can be applied by lighting designers and road traffic safety auditors as an element of complex safety assessment on pedestrian crossing. Assessment conducted on the basis of pedestrian figure luminance parameters and its contrast against background allow for unambignous identification of pedestrian figure perception conditions by a vehicle driver on a pedestrian crossing designated for research. It should be mentioned that maintaining the assumed level of pedestrian figure luminance and the positive luminance contrast within the area of the whole pedestrian crossing can contribute to ensuring the driver appropriate observation conditions of a pedestrian on the crossing.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań luminancji wybranych wskaźników pilotażowonawigacyjnych w pierwszej kabinie pilota samolotu szkolno-treningowego PZL-130 Orlik TC-I. Uzyskane z pomiarów wartości luminancji wykorzystano do obliczenia kontrastu dla poszczególnych elementów wskaźników i porównano go z zaleceniami zawartymi w normach NATO. Wyniki badań zostały skonfrontowane z opiniami pilotów, latających na tym typie samolotu, dzięki zastosowaniu autorskiej ergonomicznej listy kontrolnej. Pomierzone wartości luminancji pozwoliły również na analizę szczelności obudów wybranych wskaźników. W artykule zaproponowano odpowiednie działania korekcyjne, sformułowane na podstawie analizy wyników badań, mające na celu poprawę wartości kontrastu i udoskonalenie wskaźników z myślą o korzystniejszych warunkach pracy pilotów.
EN
This article presents the luminance research results of the selected basic pilotage-navigation parameters indicators in the first cabin of the pilot-training airplane PZL-130 Orlik TC-I. Luminance values obtained from measurements have been used to calculate contrast for individual elements of the indicators and to compare it with the recommendations contained in the NATO standards. The research results have been confronted with the opinion of the pilots flying on this type of airplane thanks to the author’s ergonomic control list. Measured luminance value also allowed to analyze the selected indicator chassis tightness. In this article there have been proposed appropriate corrective actions, formulated on the basis of research results analysis, which aim in improvement of the contrast values and refinement of indicators for more favorable conditions of pilot work.
18
Content available remote Badanie możliwości zastosowania LEDów w oświetleniu kontrolek pojazdów
PL
Oświetlenie kontrolek pojazdów, musi być tak zaprojektowane, aby możliwe było natychmiastowe zlokalizowanie i określenie, w jakim są one stanie. W tym celu powinny być one podświetlone. Coraz częściej stosuje się w tym celu LEDy. W artykule przeprowadzona została analiza parametrów świetlnych LEDów pod kątem zastosowania ich w tej aplikacji.
EN
Car’s indicators and controls must be designed that way that their user must have possibility read them immediate at any time during the day and night. For this reason the indicator and controls should be highlighted. Nowadays LEDs are commonly used for this purpose. In this paper we presented the study on optical properties of LEDs used for vehicle control lighting.
EN
Realization of existing normative recommendations concerning lighting of pedestrian crossings gives the designer some freedom in the choice of lighting standards. Determining the actual state of lighting conditions is connected with conducting field research of as-built lighting. The article will present formal requirements of the currently applied standard concerning lighting of pedestrian crossings. Preliminary proposal shall be presented of the way of conducting lighting assessment on pedestrian crossings taking into consideration luminance and contrast parameters.
PL
Realizacja istniejących zaleceń normatywnych dotyczących oświetlenia przejść dla pieszych pozostawia projektantowi pewną swobodę dotyczącą doboru standardu oświetlenia. Ustalenie stanu faktycznego warunków oświetleniowych wiąże się z powykonawczym przeprowadzeniem badań w terenie. W artykule zostaną zaprezentowane wymogi formalne obecnie stosowanej normy, dotyczące oświetlenia przejść dla pieszych. Przedstawiona zostanie wstępna propozycja sposobu przeprowadzenia badań oświetlenia na przejściu dla pieszych z uwzględnieniem parametrów luminancji i kontrastu.
20
Content available remote Ocena jakości oświetlenia sylwetki pieszego na przejściu dla pieszych
PL
Jednym z czynników wpływających na możliwość uniknięcia sytuacji wypadkowej jest zastosowanie dodatkowego oświetlenia zamontowanego w pobliżu przejścia dla pieszych. Niestety nie zawsze zastosowane rozwiązanie oświetleniowe przynosi oczekiwane efekty. Spowodowane jest to między innymi zbyt wysoką luminancją tła, niewłaściwym sposobem emisji wiązki świetlnej oprawy lub stanem technicznym zastosowanego rozwiązania. Obecnie brakuje narzędzi pozwalających w sposób jednoznaczny ocenić jakość oświetlenia. W artykule zostanie zaprezentowana propozycja modelu do oceny jakości oświetlenia sylwetki pieszego na przejściu dla pieszych. Do rozwiązania problemu zaproponowano wykorzystanie algorytmów logiki rozmytej. Przedstawiono wyniki oceny dla przykładowych sytuacji oświetleniowych.
EN
One of the factors influencing the possibility of avoiding accident situation is application of additional lighting installed in the vicinity of pedestrian crossing. Unfortunately, the lighting solution applied does not always bring expected results. Among other things, this is due to the improper way of light beam emission from a lighting frame or the technical state of the solution applied. Currently there are insufficient tools which would unambiguously assess the quality of lighting. The article will present the proposal of assessment model of lighting quality of pedestrian figure on the crossing. The use of fuzzy-logic algorithms has been proposed as the problem solution.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.