Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  agricultural farm
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Suggestions of development of agricultural farms, specialised in milk production
EN
In the paper, the development of dairy farms was described; different factors, determining the development of milk production were considered. They include, for example, the application of modern technical and technological solutions. The development of milk-producing farms requires constant investments and extending their activities e.g. by a direct sale. In the article, the financial-economic analysis of investing on a given farm was carried out. It has revealed that such investment is profitable and brings advantages. The planned investment is characterized by many strong points and the most important one includes a financial stability of the farm and the openness of the owner to novelties. The weakest side of the investment is a big distance from the site of milk sale. It has been found that the competitiveness of Polish farmers is affected by innovations and modern technologies, introduced to the farms.
PL
W artykule opisano rozwój gospodarstw mleczarskich i wzięto pod uwagę różne czynniki determinujące rozwój produkcji mleka. Obejmują one na przykład zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych. Rozwój gospodarstw produkujących mleko wymaga ciągłych inwestycji i rozszerzenia ich działalności, np. przez sprzedaż bezpośrednią. W artykule przeprowadzono analizę finansowo-ekonomiczną inwestycji w danym gospodarstwie. Okazało się, że taka inwestycja jest opłacalna i przynosi korzyści. Planowana inwestycja charakteryzuje się wieloma mocnymi stronami, a najważniejszą z nich jest stabilność finansowa gospodarstwa i otwartość właściciela na nowości. Najsłabszą stroną inwestycji jest duża odległość od miejsca sprzedaży mleka. Stwierdzono, że na konkurencyjność polskich rolników wpływ mają innowacje i nowoczesne technologie wprowadzane do gospodarstw.
EN
The problem of succession has been more and more frequent in investigations concerning the future of agricultural farms in Poland. The reducing number of inhabitants, ageing society and a declining number of new births are only some of the factors which highlight this problem. The focus of the study was on the agricultural farms in the case of accidental events such as death or serious illness that makes it impossible for the owner to make representations and sign on behalf of the business solely. These problems are critical from the standpoint of ensuring the continuous operation of the farm. The study was carried out with using a questionnaire and analysis of the independence of the Chi-square test (χ2). Most of the farmers studied think about what would happen in the case of their permanent loss of ability to manage the farm, and especially in the case of their sudden death. The opportunities for presence of other negative events such as serious illnesses seem to be neglected by those who manage agricultural farms. This is likely to be due to the psychological reluctance to think and prepare for such difficult scenarios. The study also demonstrated the lack of correlation between the size of agricultural farm and securing farmers against the accidental events. A moderate relationship was observed only at the level of general planning of the future of the agricultural farm. One of the popular forms among the owners of agricultural farms was establishment of a kind of mortis causa plenipotentiary.
EN
The subject of the research involved the agricultural farms from the Przysucha county (Masovian Voivodeship, Poland). The assessment of ecological results from farms was the purpose of the thesis. Evaluation was made by using selected indicators: minerals balance, soil's organic substances balance and vegetation cover of soil's index. The research was carried out among 100 chosen agricultural farms, situated on light soil, i.e. rye soil. The ecological assessment of the examined farms showed that all of minerals balances (N, P, K) and soil's organic substances balances were positive. In the case of nitrogen, balances exceeded the limit value 30 kg N·ha-1. Vegetation cover of soil's index, as regards arable land, did not reach the recommended value, i.e. at least 60%. However, the cover of utilised agricultural area soil was similar to the recommended level (>70%). That was because of the large orchards and permanent crops share in horticultural farms, as well as large permanent grassland share in bovine and mixed farms.
EN
The study shows an analysis of renewable energy sources in terms of their use in agritourist farms. The conducted survey aimed at finding out whether it was the respondents’ age, farm size or incomes obtained from different sources that had the biggest impact on decisions to invest in ecological energy media. An answer was provided to the question whether implementation of ecological energy systems was followed by significant reduction in agritourist activity costs. The level of interest in such energy media among farmers who do not use them was assessed. The attitude of agritourist service providers toward more effective utilization of natural resources to the advantage of the natural environment was determined.
5
Content available Technological preconditions in dairy farms
EN
The paper presents the impact of the applied technologies on milk yield of cows in dairy farms. The scope of the research covered technical equipment used in the dairy cattle breeding and milking in 50 farms on the area of Grajewo Province in Podlaskie Voivodeship. The studies were carried out in 2016 with the diagnostic survey method based on the interview questionnaire developed for this purpose. The studies proved that 68% of the respondents from Grajewo Province maintain cattle in a stanchion-tide stable system and the remaining 32% in a free stall system. The group (48%) of the surveyed farmers maintain animals on a deep litter and 34% of them use shallow litter. In case of 18% of the investigated farms, animals are maintained on a slatted floor. In case of 68% of the investigated farms their owners feed cattle in the TMR system while the remaining 32% do it traditionally. The analysed farms in milk production use mainly pipeline milking machines (38%) and bucket milking machines (36%). 22% of the investigated farms have a milking parlour and 4% own a milking robot. A statistical analysis proved a significant correlation between the maintenance system of animals, number of lairs in a cow shed, TMR feeding of cattle, manner of obtaining milk and milk yield of cows.
PL
W pracy przedstawiono wpływ stosowanych technologii na wydajność mleczną krów w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka. Zakresem badań objęto wyposażenie techniczne wykorzystywane w chowie bydła mlecznego oraz doju w 50 gospodarstwach rolnych na terenie powiatu grajewskiego w województwie podlaskim. Badania przeprowadzono w 2016 roku metodą sondażu diagnostycznego na podstawie opracowanego w tym celu kwestionariusza wywiadu. Badania wykazały, że 68% ankietowanych gospodarzy z powiatu grajewskiego utrzymuje bydło w systemie uwięziowym, a pozostałe 32% stosuje system wolnostanowiskowy. Grupa (48%) ankietowanych rolników utrzymuje zwierzęta na głębokiej ściółce, a 34% z nich stosuje płytkie ściółkowanie. W przypadku 18% badanych gospodarstw zwierzęta są utrzymywane na podłodze szczelinowej. W przypadku 68% badanych gospodarstw ich właściciele żywią bydło w systemie TMR, natomiast pozostałe 32% żywi zwierzęta tradycyjnie. Analizowane gospodarstwa w produkcji mleka stosują przede wszystkim dojarki przewodowe (38%) oraz dojarki bańkowe (36%). Halę udojową posiada 22% badanych gospodarstw, natomiast 4% z nich posiada robota udojowego. Analiza statystyczna wykazała istotną dodatnią korelację między systemem utrzymania zwierząt, liczbą stanowisk legowiskowych w oborze, żywieniem bydła TMR, sposobem pozyskiwania mleka a wydajnością mleczną krów.
PL
W opracowaniu przedstawione zostaną badania obejmujące ocenę istniejącego stanu gruntów gospodarstw rolnych w miejscowości Rudnik Stróża - woj. podkarpackie. Materiał badawczy obejmie wszystkie grunty należące do osób zamieszkujących badaną wieś. Wykorzystane dane źródłowe pozyskane zostaną z katastru nieruchomości a zastosowanie narzędzi informatycznych pozwoli na określenie niezbędnych parametrów przestrzennego ukształtowania działek i gospodarstw we wsi. Podstawowym elementem badań będą ciągłe części działek ewidencyjnych, objętych jedną formą użytkowania. Szczegółowe badania dotyczyć będą oceny działek ornych i działek z trwałym użytkiem zielonym oraz ich rozmieszczenia we wsi. Uzyskany wynik umożliwi określenie pozytywnych i negatywnych stron badanego układu gruntowego wskazując niezbędne przemiany w zakresie jego poprawy.
EN
The study presents the researches covering the assessment of a current state of the agricultural lands in the village of Rudnik Stróża - voivodeship podkarpackie. The research material will include all lands belonging to people residing the examined village. The source data which are to be used will be obtained from the land register and the use of IT tools will allow to specify the necessary parameters of the plots and farms spatial shape. The basic element of the research will be a continual parts of the registered parcels of land covered by one form of usage. Detailed studies will concern the assessment of plots with arable land and plots earmarked for grassland and their location in the village. The output will allow to identify the positive and negative sides of the examined ground indicating the necessary changes in the area of its improvement.
EN
The paper presents the analysis of use of IT technologies by farmers. Data from a research survey carried out in 100 randomly selected farms in 2015 constituted research material. The research area covered farms located in Podlaskie Voivodeship on the area of two counties i.e. Wysokie Mazowieckie (50 questionnaires) and Zambrów County (50 questionnaires). The questionnaire is a research instrument. The research was to determine the level of use of specialist computer programs by farmers and their needs concerning acquisition of information on innovations in agriculture. Due to the obtained results one may find out that a low number of farmers uses specialist computer programs in their farms. In Wysokie Mazowieckie County it is only 8% of respondents and in Zambrów County 14%. The main source of information on innovations in agriculture is the Internet, professional agricultural press and television.
PL
W pracy przedstawiono analizę użytkowania przez rolników technologii informatycznych. Materiał badawczy stanowiły dane pochodzące z badań ankietowych przeprowadzonych w 100 losowo wybranych gospodarstwach rolnych w 2015 roku. Obszarem badań objęto gospodarstwa położone w województwie podlaskim na terenie dwóch powiatów tj. wysokomazowieckiego (50 ankiet) oraz zambrowskiego (50 ankiet). Instrumentem badawczym był kwestionariusz wywiadu. Badania miały na celu określenie poziomu wykorzystania przez rolników specjalistycznych programów komputerowych, a także jakie są ich potrzeby w zakresie pozyskiwania informacji o nowościach w rolnictwie. Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, iż niewielka liczba rolników wykorzystuje specjalistyczne programy komputerowe w swoim gospodarstwie. W powiecie wysokomazowieckim tylko 8% respondentów a w powiecie zambrowskim 14%. Głównym źródłem pozyskiwania informacji o nowościach w rolnictwie jest Internet, fachowa prasa rolnicza oraz telewizja.
EN
The objective of the paper is to analyse the changes of the agricultural land area and the number of farms in Małopolska and Wielkopolska region as two separate agricultural regions. The research period starts with the Poland's accession to EU and ends in 2013. The land use structure, number and size of agricultural farms were taken into consideration. Additionally, the paper includes analysis of changes in the agricultural land prices. It was stated that agriculture in Małopolska undergoes positive transformations, is still developing and various EU subsidies are one of its development factors. Positive changes were observed mainly in the decrease of the number of individual farms and the increase of the average area of farms. Within the analysed ten years, the agricultural land area decreased by over 186 thousand ha, that is by 25%. Agriculture in Wielkopolska region gained a lot due to the EU accession. However, in this region the changes had different nature. The land utilization remained at the same level as in 2004 and positive changes were observed mainly in the decrease of the number of small farms for the benefit of the biggest ones. The paper constitutes the first part of the developed cycle of publications concerning transformations of the technical agricultural infrastructure of Poland after its accession to the EU.
PL
Celem pracy jest analiza zmian powierzchni użytków rolnych i liczby gospodarstw Małopolski i Wielkopolski jako dwóch odmiennych rolniczo regionów. Okres badań obejmuje moment wejścia Polski do UE po rok 2013. Pod uwagę brano głównie strukturę użytkowania ziemi, liczbę i wielkość gospodarstw rolnych. Dodatkowo pracę wzbogacono o analizę zmian cen wartości ziemi rolniczej. Stwierdzono, że rolnictwo Małopolski przechodzi pozytywne przemiany, wciąż się rozwija a jednym z czynników jego rozwoju są różnego rodzaju dopłaty unijne. Korzystne zmiany zaobserwowano tu głównie w spadku liczby gospodarstw indywidualnych i wzroście średniej powierzchni gospodarstwa. Na przestrzeni analizowanych dziesięciu lat powierzchnia użytków rolnych zmalała o ponad 186 tys. ha, czyli o 25%. Rolnictwo Wielkopolski również wiele zyskało na wejściu do UE, jednak w tym regionie zmiany szły w innym kierunku. Użytkowanie ziemi w zasadzie pozostało na tym samym poziomie co w 2004 roku a korzystne zmiany zaobserwowano głównie w spadku liczby małych gospodarstw na rzecz tych największych. Praca stanowi pierwszą część powstającego cyklu publikacji dotyczących przemian w zakresie technicznego uzbrojenia rolnictwa Polski po wejściu do UE.
PL
Na podstawie wyników badań, przeprowadzonych w 2012 r. przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim metodą wywiadu kierowanego, określono stan wyposażenia gospodarstw rolnych w środki mechanizacji produkcji zwierzęcej oraz wiek tych środków. W porównaniu ze średnimi wartościami krajowymi badane gospodarstwa rolne posiadały na ogół więcej środków mechanizacji związanych z produkcją zwierzęcą w przeliczeniu na 100 gospodarstw rolnych, a mniej w przeliczeniu na 100 krów oraz na 100 ha UR. Wiek środków mechanizacji związanych z produkcją zwierzęcą wynosił od 3 lat w przypadku przyczepy do bel do średnio 22 lat w przypadku przenośnika pasz i jednoosiowych rozrzutników obornika.
EN
Based on the results of research carried out in 2012 by the State Higher Vocational School named professor Edward F. Szczepanik in Suwalki in Podlaskie and Warmińsko-mazurskie region, using the method of directed interview, it was defined the state and age of equipment for mechanization of livestock production in livestock farms. In comparison with the national averages the studied farms generally have more means of mechanization associated with livestock production based on 100 farms, and less based on 100 cows and 100 ha of AL. Age of equipment for livestock production was 3 years in the case of bale trailers to an average of 22 years in the case of one-axle feed conveyors and manure spreaders.
PL
W wyniku przystąpienie Polski do UE w większości sektorach gospodarki, w tym w rolnictwie, wzrosły wymagania dotyczące produktów. Doprowadziło to do wzrostu konkurencji i potrzeby modernizacji gospodarstw. aby sprostać tym wymaganiom, polskim rolnikom potrzebne są niezbędne do osiągnięcia powyższych celów informacje. Badania zostały przeprowadzone w 2013 roku w województwie Podlaskim i polegały na ankietyzacji grupy 110 rolników w celu określenia źródeł informacji rolniczej, z której dana grupa korzysta przy prowadzeniu gospodarstwa. Badania wykazały, że najpopularniejszym źródłem informacji jest Internet oraz czasopisma rolnicze, za to najmniej popularnymi są ARMiR oraz różnego rodzaju pokazy i wystawy. Wykorzystując Internet, najwięcej ankietowych korzysta z różnego rodzaju portali rolniczych oraz ze stron internetowych agencji rządowych. Ogólny dostęp do informacji, większość badanych określiła jako bardzo dobry. Informacje jakie rolnicy chcieliby otrzymywać częściej są głównie związane z produkcją i zbytem płodów rolnych, przy czym ok. 60% byłaby w stanie za takie informacje zapłacić. Potrzeby zdobycia nowych informacji dotyczących rolnictwa wynikają w dużym stopniu ze specyfiki gospodarstwa i kierunku produkcji. Ankietowani zdobywają i nadal pragną pozyskiwać informacje niezbędne w produkcji rolnej.
EN
As a result of Poland's accession to the European Union, the requirements on products have risen in most sectors of economy including agriculture. It led to an increase in competition and the needs of farm modernization. Polish farmers need essential information in order to achieve the targets mentioned above. The research was conducted in 2013 in Podlaski Province. The group of 110 farmers was surveyed. The purpose of the research was to define the sources of agricultural information which is used by a particular group in running a farm. The research clearly demonstrates that the Internet and agricultural magazines are the most popular sources of information, whereas the Agency of Restructuring and Modernization of Agriculture and also different exhibitions or shows are the least popular. Most of those surveyed use different agricultural portals and also the web sites of governmental agencies. The general access to information is assessed very well by the surveyed. The information which farmers needs the most is the information concerning production and selling of farm production. 60% of farmers are even able to pay for such kind of information. The needs of getting new information on agriculture are resulted to a great extent from the specific nature of the farm and agricultural production. The surveyed farmers are getting and still need getting the information which is essential in farm production.
PL
Celem opracowania była próba naukowego rozstrzygnięcia alternatywy korzystania przez gospodarstwa z usług mechanizacyjnych w stosunku do zakupu nowego bądź używanego sprzętu technicznego na przykładzie kombajnów zbożowych. Utworzono 2 grupy typologiczne kombajnów zbożowych. W poszczególnych grupach odpowiednikami kombajnu przeciętnego były następujące marki i modele: A – Bizon Z056; B – John Deere 1450 CWS. Ustalono punkty graniczne równoważące cenę usługi w godzinach pracy i ha powierzchni przeznaczonej do zbioru. Badania wykazały, że zakup nowego kombajnu będzie racjonalny jedynie w tych gospodarstwach, gdzie zapewniony zostanie minimalny areał zbóż i roślin technologicznie podobnych na poziomie: grupa A – 128 ha; grupa B – 173 ha. W sytuacji braku dostępności do tych usług mogą sobie one pozwolić na zakup sprzętu używanego w przeciętnej cenie nie przekraczającej dla gospodarstw posiadających kombajny z grup A – 89530 PLN, i z grupy B – 176315 PLN.
EN
The aim of the study was scientific consideration of an alternative of using mechanization services by farms in comparison to the purchase of new or used technical equipment on the example of grains combine harvesters. Two typological groups of grain combine harvesters were created. In selected groups following makes and models responded to an average combine harvester: A – Bizon Z056; B – John Deere 1450 CWS. Border points balancing the price of service in working hours and surface designed to harvest were established. Investigations showed, that the purchase of a new combine harvester will be rational only in these farms, where minimum acreage of grains and technologically similar plants will achieve: group A – 128 ha; group B – 173 ha. If these services are unavailable, farms can afford purchase of the used equipment for an average price which does not exceed: PLN 89,530 for group A and PLN 17,6315 for group B.
EN
A survey concerning provision of milk farms with production means in Warmińsko-Mazurskie Voivodeship was carried out in 2013 in the group of 80 farmers. Based on the survey, it should be stated that farmers define themselves their purchase needs and they start with planning the material needs. They search the market for possible suppliers and then place an order with a selected contractor. In the end, after they receive goods, they evaluate the quality of the service. Farmers more eagerly place orders via Internet. The research shows that farmers have high negotiating skills because they always ask for discounts when ordering. They also negotiate terms concerning orders, when they order big batches and control the received raw materials in order to evaluate the service. In milk farms maintaining the liquidity of supply in production means is significant. The research shows that more than half of farmers place orders a month before the stock depletes. Only a few farmers declared that they place orders for particular goods only when they need it. Some of them even were in favour of purchasing bigger batches in order to store the remaining part and avoid cyclic smaller orders.
PL
Badanie ankietowe dotyczące zaopatrzenia w środki produkcji gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka w województwie warmińsko-mazurskim, przeprowadzono w 2013 roku w grupie rolników liczącej 80 osób. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych należy stwierdzić, że rolnicy sami określają swoje potrzeby zakupowe rozpoczynając od zaplanowania potrzeb materiałowych. Śledzą rynek w poszukiwaniu potencjalnych dostawców, a później decydują się złożyć zamówienie u wybranego kontrahenta. Na zakończenie, po otrzymaniu towaru oceniają jakość wykonanej usługi. Rolnicy coraz chętniej dokonują zamówień i zleceń przez sieć internet. Z badań wynika, że na wysokim poziomie kształtują się umiejętności negocjacyjne rolników, ponieważ zawsze dopytują o rabaty i upusty cenowe podczas zamówień, negocjują również warunki zamówień, gdy zamawiają duże partie oraz kontrolują otrzymywane surowce w celu oceny wykonanej usługi. W gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka istotne jest utrzymanie płynności zaopatrzenia w środki produkcji. Z badań wynika, że więcej, niż połowa rolników dokonuje zamówień z miesięcznym wyprzedzeniem, zanim zapas ulegnie wyczerpaniu. Zaledwie nieliczni oświadczyli, że dokonują zamówień na dany towar dopiero wtedy, gdy jest on potrzebny. Niektórzy nawet skłaniali się do zakupów większych partii, aby pozostałą część magazynować i uniknąć cyklicznych mniejszych zamówień.
PL
Sytuacja ekonomiczna polskich gospodarstw rolnych po akcesji do Unii Europejskiej ulega systematycznej poprawie. Z uwagi na dostępność dodatkowego źródła finansowania rolnicy rozpoczęli wdrażanie nowocześniejszych technologii i maszyn w procesie produkcji rolniczej. Pozytywnym efektem tych zmian pośrednio jest wzrost poziomu bezpieczeństwa pracy wyrażony malejącą liczbą wypadków na wsi. W celu dokładniejszej analizy tego zjawiska przeprowadzono badania ankietowe na losowej próbie 180 gospodarstw rolnych w województwie łódzkim oraz dolnośląskim. Kwestionariusz składał się z pytań otwartych oraz zamkniętych, odnoszących się do oceny poziomu bezpieczeństwa pracy rolników w powiązaniu z ich aktywnością inwestycyjną jako jednym z kilku czynników zmniejszających ryzyko wypadkowe. Jak wynika z badań, głównym celem inwestycyjnym rolników była modernizacja infrastruktury technicznej oraz poprawa poziomu bezpieczeństwa pracy. Wśród zakupionych maszyn dominowały: ciągniki rolnicze, opryskiwacze oraz przyczepy rolnicze. Stwierdzono w obydwu gospodarstwach, że wartość zrealizowanych inwestycji w latach 2006-2012 jest odwrotnie proporcjonalna do liczby zarejestrowanych wypadków w gospodarstwach rolnych. Zaproponowane formuły matematyczne opracowane na podstawie zgromadzonych danych wykazują, że spadek liczby wypadków w gospodarstwach rolnych determinowany jest w znacznym stopniu właśnie przez zrealizowane inwestycje.
EN
Economic situation of Polish farms upon accession to the European Union is subject to systematic improvement. Due to availability of additional sources of funding, farmers have started implementation of the most modern technologies and machines in the agricultural production processes. Increase of the work safety level expressed with a decreasing number of accidents in the country is indirectly a positive effect of these changes. In order to carry out more precise analysis of this phenomenon, questionnaire research was performed on the randomly selected group of 180 agricultural farms in Łódzkie and Dolnośląskie Voivodeship. The questionnaire was composed of open and closed questions referring to the assessment of the safety level of farmers' work in relation to their investment activity as one of several factors which decrease the accident risk. According to the research, the main investment purpose of farmers was modernization of technical infrastructure and improvement of the safety level of labour. Tractors, sprayers and trailers prevailed among the most frequently purchased machines. In both farms, it was found out that the value of the implemented investments in 2006-2012 is inversely proportional to the number of accidents registered in agricultural farms. Suggested mathematical formulas developed based on the collected data prove that the decrease in the number of accidents in agricultural farms is considerably determined by the implemented investments.
PL
Celem opracowania była ocena wydajności pracy w rolnictwie na tle uzyskiwanej produkcji roślinnej w gospodarstwach rolnych. Na wstępie dokonano oceny nakładów pracy i nakładów surowcowo-materiałowych, określono także wielkość globalnej produkcji rolniczej w badanych gospodarstwach. Była ona niezbędna do obliczenia produkcji czystej netto, a następnie wydajności pracy. Zakresem pracy objęto badania przeprowadzane w 30 gospodarstwach rolnych, położonych na terenie gminy Miechów, w województwie małopolskim. Dobór gospodarstw do badań był celowy – obiekty, w których występowała tylko produkcja roślinna. Najwyższy poziom produkcji rolniczej (roślinnej) ogółem był charakterystyczny dla produkcji warzyw. Jednostkowa globalna produkcja w tym przypadku wynosiła 8244,3 PLN·ha-1. Dla porównania produkcja zbóż to 2295,2 PLN·ha-1 zbóż, a produkcja roślin okopowych to 6140,3 PLN·ha-1. Oceniana wydajność pracy ogółem wynosiła blisko 11PLN·rbh-1. Największą osiągały gospodarstwa z III grupy obszarowej (gdzie dominowała uprawa warzyw). W tym przypadku na jedną roboczogodzinę przypadało 46,8 PLN. Druga grupa obiektów (od 5 do 10 ha) uzyskiwała dodatni wskaźnik wydajności, jednak jego wartość to tylko 4,7 PLN·rbh-1. Bardzo niekorzystne zjawisko odnotowano wśród gospodarstw najmniejszych, o powierzchni poniżej 5 ha – oceniany wskaźnik miał wartość poniżej zera i wynosił -26,5 PLN·rbh-1. W tych gospodarstwach zauważalne jest przeinwestowanie w park maszynowy, który mało wykorzystywany wpływa na wysokie koszty pośrednie związane m.in. z amortyzacją środków trwałych.
EN
The purpose of this paper was to assess the labour efficiency in agriculture against the background of the obtained plant production in agricultural farms. First, labour inputs and raw materials and materials inputs were assessed; size of the global agricultural production in the investigated farms was also determined. It was indispensable for calculation of the net production and then of labour efficiency. The scope of work covered research in 30 farms located on the territory of Miechów commune, Małopolskie Voivodeship. Selection of farms was intentional- objects were only plant production occurred. The highest level of total agricultural production (plant) was characteristic for vegetable production. Unitary global production in this case was 8244.3 PLN·ha-1. For comparison grains production was 2295.2 PLN·ha-1 of grains and production of root crops was 6140.3 PLN·ha-1. The assessed total labour efficiency was 11 PLN·man hour-1. The highest was for farms from the 3rd area group (where vegetables cultivation prevails). In this case PLN 46.8 was for one man hour. The second group of objects (from 5 to 10 ha) obtained a positive efficiency index, however its value was only 4.7 PLN·man hour-1. A very disadvantageous phenomena was reported in case of the smallest farms of 5 ha area – the evaluated index was valued under zero and was -26.5 PLN·man hour-1. In these farms, overinvesting in the machinery park is noticeable, which utilized to a low extent influences high indirect costs related to inter alia amortization of the fixed means.
PL
Dokonano analizy wykorzystania programów komputerowych wspomagających prowadzenie gospodarstwa rolnego przez rolników. Badania zostały przeprowadzone w roku 2012 poprzez bezpośrednie ankietowanie właścicieli 54 gospodarstw rolnych położonych na terenie powiatu łomżyńskiego w województwie podlaskim. Instrumentem badawczym był kwestionariusz wywiadu, który składał się z trzech części. Pierwsza dotyczyła informacji o właścicielu gospodarstwa, druga informacji o gospodarstwie, natomiast trzecia część ankiety składała się z pytań dotyczących specjalistycznych programów komputerowych, jakie rolnicy wykorzystują w swoich gospodarstwach. Pomimo że większość respondentów słyszała o specjalistycznych programach komputerowych dla rolnictwa, to tylko 27% z nich wykorzystuje takie programy w swoim gospodarstwie. Najczęściej wykorzystywanymi programami są programy wspomagające produkcję roślinną (55%), produkcję zwierzęcą (16%) oraz programy rachunkowe (27%). Aż 82% ankietowanych rolników wskazało, że przy wyborze programu komputerowego sugerowało się profilem prowadzonej produkcji w swoim gospodarstwie. Największym zainteresowaniem cieszyły się programy: NawSald (41%), AgroSystem (26%), Zootechnik Bydło (16%) oraz Agronom (14%).
EN
The analysis of the use of computer programmes supporting running an agricultural farm by farmers was carried out. The research was carried out in 2012 in the form of a direct survey of owners of 54 agricultural farms located in Łomżyński province in Podlaskie voivodeship. A survey questionnaire, which consisted of three parts was a research instrument. The first part concerned information on the farm owner, the second on a farm, while the third part of the questionnaire comprised questions on specialists computer programmes, which farmers use in their farms. Although, majority of respondents have heard of specialists computer programmes for agriculture, only 27% of them use such programmes in their farms. Programmes supporting plant production (55%), animal production (16%) and accounting programmes (27%) are the most frequently used computer programmes. As much as 82% of the questioned farmers proved, that they were influenced by the production profile of their farms while selecting a computer programme. The most popular were: NawSald (41%), AgroSystem (26%), Zootechnik Bydło (16%) and Agronom (14%).
PL
Dokonano oceny wybranych gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka krowiego pod względem wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT). Materiał badawczy stanowiły dane pochodzące z badań ankietowych przeprowadzonych w 100 losowo wybranych gospodarstwach w 2011 roku. Obszarem badań objęto gospodarstwa położone na terenie województwa podlaskiego. Instrumentem badawczym był kwestionariusz wywiadu, który składał się z trzech części. Pierwsza dotyczyła informacji o właścicielu gospodarstwa, druga informacji o gospodarstwie, natomiast trzecia część ankiety składała się z dziesięciu pytań dotyczących wykorzystania Internetu oraz specjalistycznych programów komputerowych przeznaczonych dla rolników. Komputer w gospodarstwie domowym posiadało 89 badanych rolników, z czego 96% komputerów było podłączonych do Internetu. Wśród korzyści, jakie przynieść może posiadanie łącza internetowego respondenci wymieniają najczęściej: zakup środków ochrony roślin, edukację i kontakty z innymi uczestnikami rynku. Wśród właścicieli gospodarstw posiadających dostęp do Internetu najliczniejszą grupę stanowili respondenci w przedziale wiekowym 41-50 lat oraz 31-40 lat, których było odpowiednio 42% i 36%. Najwięcej rolników posiadających Internet było w grupie obszarowej powyżej 30 ha UR - 36%, następnie w grupie 10-20 ha - 32% oraz >20-30 ha - 25%. Większość, bo 56% badanych, przyznało, że użytkownikami komputera są najczęściej ich dzieci. Część wskazała, że jest to współmałżonek - 21% oraz, że nie ma reguły, kto najczęściej w ich domu użytkuje komputer - 23%.
EN
The selected farms specializing in cow milk production were estimated in relation to application of information and communication technologies (ICT). Data from a research survey carried out in 100 randomly selected farms in 2011 constituted research material. Farms located in the territory of Podlaskie Voivodeship were included in the research. A survey questionnaire, which consisted of three parts was a research instrument. The first part concerned information on the farm owner, the second on a farm, while the third part of the questionnaire comprised ten questions on using the Internet and professional computer programs for farmers. 89 questioned farmers owned a computer in their households, while 96% of computers were connected to the Internet. Among advantages, which the internet connection gives, respondents list the most often: purchase of plant protection products, education and contacts with other market participants. Respondents who were 41-50 years of age and 31-40 years of age, the number of whom was respectively 42% and 36%, constituted the most numerous group among farm owners having the Internet connection. The highest number of farmers who have the Internet connection were in an area group above 30 ha of arable land - 36%, then in the group of 10-20 ha - 32% and >20-30 ha - 25%. Majority, that is 56% of questioned admitted that their children are the most frequent users of computers. Some of them pointed their spouses as the most frequent users of computers - that is 21%, and that there is no rule of who is the most frequent user of the computer in their households - 23%.
PL
Celem pracy jest wykazanie możliwości uzyskania dodatkowego przychodu ze sprzedaży energii wiatrowej, w dużym obszarowo (98,97 ha UR) gospodarstwie rolnym oraz ocena wpływu tej działalności na dochód rodziny. Wykazano możliwości wykorzystania w gospodarstwie rolnym energii elektrycznej, uzyskanej z własnych elektrowni wiatrowych. Wpływy z energii wiatrowej w ogólnym bilansie wyników gospodarstwa przekraczają 20% i są dodatkowym, pewnym źródłem dochodu. Koszt wytworzenia 1 kWh w gospodarstwie stanowi 39% (0,18 PLN) uzyskanej ceny sprzedaży (0,47 PLN) i jest niższy od średniego kosztu w Polsce (0,30 PLN). Amortyzacja w ogólnym bilansie ekonomicznym jest bardzo wysoka i wynosi ponad 10% w stosunku do przychodu ogółem.
EN
The purpose of the paper is to prove possibilities of additional income from wind energy sale, in a large farm (98.97 ha AL) and assessment of the impact of this activity on the family income. Possibilities of application of electric energy obtained from own wind power stations were indicated. Impacts from wind energy in a total balance of the farm results exceed 20% and are an additional reliable source of income. The cost of generation of 1 kWh in a farm constitutes 39% (PLN 0.18) of the obtained sale price (PLN 0.47) and is lower than an average cost in Poland (PLN 0.30). Amortization in a total economic balance is very high and amounts to over 10% in comparison to the total income.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań jakościowej odnowy parku maszynowego gospodarstw rolnych. Dane do badań uzyskano z wywiadu standaryzowanego, który przeprowadzono na dwóch grupach respondentów. Jedną grupą byli rolnicy powiatu jarocińskiego, województwa wielkopolskiego, a drugą specjaliści z zakresu techniki rolniczej. Z uzyskanych danych wynika, że podstawowym kryterium podjęcia decyzji o zakupie maszyn rolniczych pozostaje cena maszyny i jej dostępność na rynku. Jakość maszyn nie jest ważnym czynnikiem, głównie ze względu na niedoinwestowanie gospodarstw.
EN
The results of research of the qualitative renovation of the machine park in agricultural farms were presented in the work. Data for research were obtained from the interview, which was conducted with two groups ofrespondents. The farmers of Jarocin administrative district, Wielkopolska province constituted one group, and the second one was formed by experts in agricultural technique. Based on the obtained data it results that the price is primary criterion to make the decision on the purchase of agricultural machines as well as an accessibility on the market. The quality of machines is not important factor, mainly because of weak investing in the farms.
PL
Celem pracy jest ocena przydatności dostępnych na rynku, wybranych programów komputerowych wspomagających funkcjonowanie gospodarstwa rolnego, w aspekcie pozyskiwania informacji niezbędnych w procesie podejmowania decyzji. Badania prowadzono w gospodarstwie rolnym położonym na terenie Wielkopolski. Objęto nimi aplikacje obsługujące każdą gałąź produkcji prowadzonej w analizowanym gospodarstwie oraz program umożliwiający tworzenie relacji gospodarstwa z instytucjami zewnętrznymi.
EN
The aim of the study is an assessment of the usefulness of eommereially available, selected programs that support the functioning of the farm in terms of obtaining the information necessary for decision making. The study was carried out in the farm located in Wielkopolska. This group includes applications that support each branch of production conducted in the holding and analysis software that enables the creation of a holding relationship with external institutions.
PL
Zakresem pracy objęto grupę producencką ukierunkowaną na produkcję mleka, zrzeszającą 6 gospodarstw rolnych. Celem pracy była analiza wyposażenia parku maszynowego badanych obiektów. Uzyskane wyniki pozwalają wnioskować, iż wyposażenie badanych obiektów jest zgodne z ukierunkowaniem produkcji. Pozwala zmechanizować większość prac oraz dotrzymać terminów agrotechnicznych. W przypadku wskaźnika wartości odtworzeniowej tylko gospodarstwa 3 i 4 nie przekroczyły wartości 500 tys.zł*gosp.-1. Również w tych dwóch gospodarstwach odnotowane najniższe wartości wskaźnika mocy zainstalowanej w parku maszynowym na poziomie zaledwie ok. 5,5 kWh*ha-1UR. Ilościowe wyposażenie we wszystkich obiektach było na zbliżonym poziomie.
EN
The study covered a producers' group oriented on milk production, uniting six farms. The analysis of a machinery park of the examined objects was the purpose of the study. The obtained results allow for reasoning that the infrastructure of the examined objects is compatible with the production trend. It helps to mechanize most of the works and to keep agrotechnological time limits. In case of the reproductive value index, only 3rd and 4th farm did not exceed the value of 500 thousand PLN*farm-1. Moreover, on those two farms, the lowest values of the power index installed in a machinery park on the level about 5.5 kWh*ha-1 of arable land, were reported. Quantity infrastructure in all objects was on a similar level.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.