Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vegetable
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The aim of the work was to determine the influence of screw speed and variable amounts of fresh vegetable additives on selected aspects of extrusion-cooking of corn-vegetable blends. Corn grit as a basic component was supplemented with a fresh pulp of beetroot, carrot, leek and onion in amounts of 2.5-10% in the recipe. The extrusion-cooking was carried out using a single-screw extruder in the temperature range 120-145°C and extrudates were formed into directly expanded snacks. Two indicators were measured: the production efficiency (Q) and the specific mechanical energy (SME) consumption. As a result of the findings it was noted that the rotational speed of the extruder’s screw showed a greater impact on both production efficiency and SME as compared to the variable amounts of applied additives. A tendency to increased efficiency and specific mechanical energy consumption was observed along with the increase of screw speed during processing. The highest production efficiency was observed if fresh leek and onion were used as additives and the highest extrusion speed screw was applied. The largest specific energy consumption was noted during the extrusioncooking of blends containing fresh carrot and onion addition at high screw speed.
PL
Celem pracy było określenie wpływu prędkości ślimaka i zmiennych ilości świeżych dodatków warzywnych na wybrane aspekty ekstruzji mieszanek kukurydziano-warzywnych. Grys kukurydziany jako podstawowy składnik uzupełniono dodatkiem pulpy ze świeżych buraków, marchwi, pora i cebuli w ilości 2,5-10,0% receptury. Ekstruzję prowadzono z zastosowaniem jednoślimakowego ekstrudera w zakresie temperatury 120-145°C, zaś ekstrudaty formowano do postaci bezpośrednio ekspandowanych przekąsek. Badano dwa wskaźniki: wydajność produkcji (Q) i specyficzne zapotrzebowanie energii mechanicznej (SME). W wyniku przeprowadzonych badań zauważono, że prędkość obrotowa ślimaka ekstrudera wykazała większy wpływ zarówno na wydajność procesu, jak i na SME w porównaniu ze zmienną ilością zastosowanych dodatków. Zaobserwowano tendencję do zwiększonej wydajności i zapotrzebowania energii mechanicznej wraz ze wzrostem prędkości obrotowej ślimaka podczas ekstruzji. Najwyższą wydajność procesu zaobserwowano, gdy jako dodatki zastosowano świeży por i cebulę, zaś ekstruzję prowadzono przy zastosowaniu najwyższej prędkości ślimaka. Największe jednostkowe zapotrzebowanie energii odnotowano podczas ekstruzji mieszanek zawierających dodatek świeżej marchwi i cebuli przy wysokich obrotach ślimaka ekstrudera.
EN
The increasing use of modern information technology in agriculture involves an ever wider range of production, planning, monitoring and marketing processes. Information technologies are being applied in animal and plant production, and recent decades have witnessed a dynamic growth in research into artificial intelligence and thus into advisory (expert) systems such as artificial neuron networks. Obviously this is not the result of a coincidence or a temporary trend, this dynamic development has been made possible thanks to the rapid advancement of computer technology, allowing ever increasing speeds and volumes of data collection and processing. A large number of research-scientific work with the use of computer image analysis, computer-aided decision making and state of the art modelling tools, including artificial neuron networks, is carried out within the scope of agricultural engineering. The computer-aided decision making process in the area of the qualitative assessment of agri-food products is one of those areas using computer image analysis and neuron modelling. The objective of this research project was to develop and describe a computer image analysis method based on the example of carrots and lyophilisation dehydrates for the purpose of the qualitative assessment and classification of individual categories in the analysed sample in terms of quality.
PL
Zastosowanie coraz bardziej nowoczesnych technologii informatycznych w rolnictwie obejmuje coraz szerszy zakres procesów produkcji, planowania, monitorowania i marketingu. Stosowane techniki informatyczne wykorzystuje się w technologii produkcji zwierzęcej oraz roślinnej. W ciągu ostatnich dekad można zaobserwować dynamiczny rozwój badań nad sztuczną inteligencją, a tym samym nad badaniami w zakresie systemów doradczych (ekspertowych), jak również nad sztucznymi sieciami neuronowymi. Oczywiście nie jest to wynik zbiegu okoliczności czy rezultat chwilowej mody. Ten burzliwy rozwój jest możliwy dzięki szybkiemu postępowi techniki komputerowej, która umożliwia zapamiętywanie coraz większej liczby danych oraz coraz szybsze jej przetwarzanie. Duża liczba prac badawczo-naukowych z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazów, komputerowego wspomagania decyzji i nowoczesnych narzędzi modelowania, jakimi są sztuczne sieci neuronowe, realizowana jest w ramach inżynierii rolniczej. Jednym z obszarów wykorzystywania komputerowej analizy obrazów i modelowania neuronowego jest wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie oceny jakościowej produktów rolno-spożywczych. Celem projektu badawczego było opracowanie i charakterystyka metody komputerowej analizy obrazów na przykładzie korzeni marchwi oraz suszu liofilizacyjnego do oceny jakościowej i klasyfikacji poszczególnych klas w badanej próbie pod względem jakości.
PL
Badano właściwości mechaniczne owoców śliwy i jadalnych części warzyw. Przeprowadzono próbę doraźną i test pełzania śliwek, rzepy, kalarepy, cebuli oraz rzodkiewki. Na podstawie nakładów pracy odkształcenia obliczano chwilowe wartości współczynnika EC oraz naprężenia σobl. Określano podatność na pełzanie tkanek badanych obiektów poprzez obliczenie liczby dni do podwojenia wartości odkształcenia ε, na podstawie równania Mac Leoda. Porównując cechy mechaniczne owoców śliwy z właściwościami warzyw stwierdzono istotne różnice wartości wskaźnika WP nakładów pracy odkształcenia, a także wartości współczynnika EC. Uzyskane wyniki pozwalają na określenie podatności na odkształcenia tkanek badanych owoców. Stwierdzono, że przed długotrwałym przechowywaniem materiałów roślinnych niezbędne jest wyznaczenie anizotropii ich cech mechanicznych.
EN
Mechanical properties of plum fruit and edible parts of vegetables were investigated. An interim test and creep test of plums, turnip, kohlrabi and radish were carried out. Based on the work inputs of strain, temporary values of coefficient EC and stress σobl were calculated. Susceptibility to creeping of tissues of the investigated objects was determined through calculation of the number of days to doubling of the strain value ε based on MacLeod equation. When comparing mechanical properties of plum fruit with properties of vegetables, significant differences in the values of WP index of the strain work inputs as well as values of coefficient EC were reported. The obtained results allow determination of susceptibility to strain of tissues of the investigated fruit. It was found out that before long-lasting storage of plant materials, it is indispensable to determine anisotropy of their mechanical properties.
PL
Celem pracy była doświadczalna charakterystyka współczynnika wnikania ciepła od warzyw do powietrza podczas ich zamrażania metodą odwróconej fluidyzacji. Wartości współczynnika wnikania ciepła wyznaczano pośrednio poprzez pomiar gęstości strumienia wnikającego ciepła, mierzonej przy użyciu czujnika Heat Flux Sensor. Złoża poddawane zamrażaniu formowano z prób warzyw w postaci plastrów o wymiarach 3x3x0,5 cm. Wyniki z podstawowej części badań eksperymentalnych wykorzystano do opracowania modelu obliczeń liczby Nusselta, który powstał poprzez adaptację zależności Nu = C·Rem ·Prn. Podstawowy wzór modelu o postaci Nux = 0,353·Rex608 charakteryzuje bezwymiarowo zależność współczynnika wnikania ciepła od parametrów procesu i obowiązuje w zakresie wartości liczb Reynoldsa 8000≤Rex≤30000. Weryfikację tej zależności przeprowadzono poprzez wszechstronne porównanie wyników uzyskanych na jej podstawie z rezultatami do-świadczeń w tych samych warunkach procesu. Analiza weryfikacyjna polegała na statystycznej ocenie względnego błędu obliczeń, charakterystyce regresji wartości liczby Nusselta i ocenie dopasowania rozkładów wyników obliczeń liczby Nu do rozkładów liczby Nusselta, uzyskanych według danych eksperymentalnych. Stwierdzono istnienie silnego skorelowania wartości współczynnika wnikania ciepła, otrzymywanych wg proponowanego modelu, z wynikami uzyskanymi na drodze eksperymentalnej.
EN
The research objective was to carry out experimental characteristics of a heat transfer coefficient during the impingement fluidized freezing of vegetables. Heat transfer coefficient values were determined by the intermediate measuring of heat flux density by Heat Flux Sensor. The beds undergoing the freezing process were formed from the vegetable sample slices of 3x3x0.5 cm dimensions. The basic model formulation Nux = 0.353·Rex 0,608 represents a dimensionless dependence of a heat transfer coefficient on the process parameters and is valid for 8000
PL
Rozwój rolnictwa ekologicznego wspierany przez UE od wielu lat, jest także wpisany w Polsce do Programu Rozwoju Ob-szarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ograniczenia w stosowaniu nawozów mineralnych i środków ochrony roślin w produkcji ekologicznej sprawiają, że wymagania w stosunku do odmian są większe niż w tradycyjnych metodach uprawy. Od-powiedni dobór odmian uważany jest za jedną z najłatwiejszych i najskuteczniejszych metod ograniczenia ryzyka uprawy i porażenia roślin przez choroby i szkodniki. Celem prowadzonych badań w latach 2008 - 2010 było wytypowanie gatun-ków i odmian warzyw dyniowatych i korzeniowych najlepiej nadających się do uprawy ekologicznej. W doborze gatunków i odmian uwzględniano wartość gospodarczą gatunku, zainteresowanie rynku, wczesność, wymagania nawozowe, wrażli-wość na zachwaszczenie i odporność na choroby i szkodniki. Ogórek, cukinię, dynię i seler uprawiano na przyoranej jesie-nią koniczynie czerwonej, a marchew po pszenicy ozimej. Wiosną stosowano nawożenie kompostem (20-25 t/ha) lub suchym nawozem kurzym (3 t/ha). Nowe odmiany ogórka (Odys F1, Rodos F1, Kronos F1, Tymon F1), odporne lub tolerancyjne w stosunku do mączniaka rzekomego, zapewniały wysoki i dobrej jakości plon. Najlepsze do uprawy ekologicznej były od-miany cukinii wiążące dużą liczbę owoców i wykazujące mniejszą wrażliwość na mączniaka właściwego (Atena F1, Lajko-nik, Soraya). Najplenniejszymi odmianami dyni o małych owocach i intensywnej barwie miąższu były Karowita, Justynka i Uchiki Kuri (typ Hokkaido). Plon marchwi w uprawie ekologicznej był o około 19% niższy niż w uprawie konwencjonalnej. Odmiany holenderskie (Komarno F1, Joba) dały wyższy plon i miały lepszą barwę miąższu korzenia, niż stare odmiany pol-skie (Perfekcja, Regulska). Uprawa koniczny czerwonej w przedplonie i nawożenie kompostem zapewniło odpowiednią dla uprawy selera dostępność składników pokarmowych w glebie. Odmiana Diamant dała wyższy plon korzeni lepszej jakości niż odmiana Edward.
EN
The development of organic agriculture, supported in UE for many years is also listed in Polish Program of Rural Devel-opment for years 2007-2013. Restricted use of mineral fertilizers and pesticides in organic production causes higher re-quirements concerning cultivars than in conventional one. The proper variety selection is considered as the easiest and most effective method of production risk limitation and pest infestation. The aim of the research conducted in years 2008 - 2010 was to define species and cultivars from Cucurbita and root crops most suitable for organic production of vegetables. In species and cultivars selection the economic value, market interest, earliness, fertilizer requirements, susceptibility to weeds and pest resistance were considered. Cucumber, zucchini, winter squash and celeriac were grown on ploughed in in autumn red clover and carrot after winter wheat. In spring compost (20 - 25 t/ha) or dried chicken manure (3 t/ha) were applied. New cucumber cultivars (Odys F1, Rodos F1, Kronos F1, Tymon F1), resistant or tolerant to downy mildew, ensured high yield of good quality. Zucchini cultivars setting a lot of fruits and less susceptible to powdery mildew were the most convenient to organic cultivation. Karowita, Justynka and Uchiki Kuri (type Hokkaido) were the highest yielding cultivars of small fruits and high intensive flesh colour. The yield of carrot was about 19% lower in organic cultivation than in con-ventional one. Dutch varieties (Komarno F1, Joba) gave higher yield and have better colour of root flash than the old polish ones (Perfekcja i Regulska). Red clover grown as a precrop and compost fertilization provided in soil a proper nutrient availability for celeriac. Cultivar Diamant gave higher yield and better root quality than cv. Edward.
PL
Artykuł stanowi kolejny etap prowadzonych przez autorów badań dotyczących możliwości zastosowania komputerowej analizy obrazu do oceny produktów i surowców rolno-spożywczych. Analizie poddano mieszanki mrożonych warzyw wybranych polskich producentów: marchewka, marchewka z groszkiem oraz mieszanka wielowarzywna. W oparciu o analizę obrazu oceniano udział marchewki w mieszankach oraz jej jakość. Następnie dokonano porównania zawartość marchewki w analizowanych mieszankach w oparciu o test t-Studenta.
EN
The article constitutes a further stage of the research being conducted by the authors into the possibility of applying computer image analysis to the evaluation of food and agricultural products for the food industry. Various frozen vegetables produced by selected Polish companies in the sector were subjected to study, namely carrots, carrots and peas and a four-vegetable mix. The image was analyzed in order to evaluate both the share of carrot in the mixes and its quality. A comparison of the carrot content was then carried out on the basis of the t-Student test.
PL
W artykule przedstawiono główne cechy rynku żywności ekologicznej w Polsce. Jednymi z najważniejszych barier jego rozwoju są ograniczenia o charakterze popytowym, związane z wysokim poziomem cen produktów ekologicznych. W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań cen detalicznych ekologicznych oraz konwencjonalnych warzyw i owoców. Podjęto również próbę określenia podstawowych czynników determinujących wysokość cen ekoproduktów. Z przeprowadzonych badań wynika, że premie cenowe ekologicznych owoców i warzyw są wysokie i wynoszą od 60% do ponad 300%, na co wpływ ma przede wszystkim niska produkcja i rozproszenie gospodarstw ekologicznych oraz niska efektywność systemu dystrybucji.
EN
The main attributes of the organic market in Poland were presented in the paper. The obstacles of demand character related to high level of organic food prices are the most important barriers of its development. The results of the research on consumer prices of organic fruit and vegetables were presented in the study. The trial to define the basic determinants of the organic products price level was undertaken as well. The carried out research showed that the price premiums amounted from 60% to over 300%, which was mainly influenced by small production volume and low efficiency of the distribution system.
PL
W artykule przedstawiono model obliczeniowy konstrukcji nośnej kombajnu do zbioru warzyw oraz zamieszczono wybrane fragmenty analizy wytrzymałościowej konstrukcji. Obliczenia pozwoliły na weryfikację przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych. Zidentyfikowano stan wytężenia konstrukcji dla przyjętych warunków eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem newralgicznych węzłów konstrukcji (połączenia spawane, miejsca połączeń zespołów z konstrukcją nośną). Wielowariantowa analiza MES pozwoliła na opracowanie właściwego programu badań eksperymentalnych opracowywanej konstrukcji nośnej kombajnu.
EN
The calculation model of a vegetable harvester's carrying construction has been presented in the paper as well as the selected fragments of the structural strength analysis. Performed computer calculations allowed verification of the initial constructional assumptions. The material effort has been identified under the operation condition with the detailed analysis of constructional nodes (welding points, connection points etc.) Multivariate FEM analysis allowed determining the proper experimental research program for the carrying construction of the vegetable harvester.
PL
Przedstawiono wyniki pomiaru cech fizycznych wybranych warzyw o kształcie zbliżonym do kulistego. Przeprowadzono selekcję wagową, następnie realizowano test ściskania dla 10 egzemplarzy z każdej grupy warzyw. Na podstawie analizy zależności siła - przemieszczenie określono wartość dopuszczalnej siły Fdop oraz względnego przemieszczenia jako reakcji na zadane obciążenie. Stwierdzono zróżnicowanie wykluczające stosowanie uniwersalnych rozwiązań w konstrukcji maszyn lub linii technologicznych.
EN
The work presents measurement results for physical features of selected ball-shaped vegetables. Weight selection was carried out first, followed by a compression test for 10 pieces from each group of vegetables. Analysis of force-displacement relation showed the value of acceptable force Fdop and relative displacement as a reaction to preset load. The researchers observed diversification precluding the use of universal solutions for the construction of machines or processing lines.
PL
Potrzeby energetyczne związane z podgrzewaniem wody do podlewania warzyw w uprawach pod osłonami można z powodzeniem zapewnić przez użycie kolektorów słonecznych. Wykorzystane ciepło z kolektorów eliminuje użycie konwencjonalnych paliw, a tym samym ogranicza emisję gazów cieplarnianych. W pracy przeanalizowano w jakim stopniu zastosowanie 3 zestawów próżniowych kolektorów słonecznych obniżyło wyrażoną w ekwiwalencie dwutlenku węgla emisję gazów cieplarnianych. Do obliczeń wykorzystano dane pochodzące z upraw papryki, pomidora i ogórka prowadzonych na wełnie mineralnej i w podłożu organicznym. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że w uprawie w podłożu organicznym i proponowanym zestawem kolektorów ograniczenia w emisji gazów cieplarnianych osiągnęły wartość 83%. Natomiast w uprawie na wełnie mineralnej ograniczenia w emisji gazów były większe, osiągając całkowite ograniczenie w uprawie pomidora.
EN
Energy demand for warming up water used for watering vegetables cultivated under covers may be efficiently provided for by solar collectors. Consumed heat from collectors eliminates using of conventional fuels, and thus it reduces emission of greenhouse gases. The work involved analysis of the degree, to which using 3 sets of vacuum solar collectors reduced emission of greenhouse gases expressed in carbon dioxide equivalent. Data obtained from pepper, tomato and cucumber growing in mineral wool and organic ground was used in computations. Completed analysis proved that in case of vegetables grown in organic ground and with use of the proposed set of collectors, reductions in greenhouse gases emission reached 83%. Whereas, in case of plant growing in mineral wool reductions in gas emission were even higher, reaching complete reduction for tomatoes.
PL
Surowe warzywa i owoce, stanowiące podstawę zdrowej diety człowieka, uprawiane i zbierane w niewłaściwy sposób mogą być źródłem bakterii patogennych, wirusów oraz pasożytów wewnętrznych (robaków i pierwotniaków). W artykule przedstawiono podstawy dobrych praktyk (GAP i GHP), które w połączeniu z dezynfekcją surowych warzyw i owoców redukują liczbę patogenów do bezpiecznego poziomu. Jeśli chodzi o dezynfekcję chemiczną, opisano przykłady zmniejszania populacji bakterii patogennych przy zastosowaniu chloru, ozonu, nadtlenku wodoru i kwasów organicznych. Podano także przykłady zastosowań promieniowania γ i UV do redukcji bakterii patogennych i wirusów.
EN
Raw vegetables and fruits constituting a basic component of healthy human diet, when are cultivated and harvested in a wrong way, may become a source of pathogenic bacteria and viruses as well as endoparasites (worms and protozoa). In the article, there were presented some fundamentals of good practices (GAP and GHP) which in connection with sanitization of raw vegetables and fruits form a key element of pathogens` reduction to a safe level. Relating to chemical sanitization, some examples of reduction of bacteria population by application of chlorine, ozone, hydrogen peroxide and organic acids are described. In the paper, the examples of application of γ radiation and UV radiation to reduction of pathogenic bacteria and viruses on raw vegetables and fruits were presented.
PL
Opłacalność produkcji stanowi pojęcie określające ekonomiczną efektywność gospodarowania w każdym gospodarstwie rolnym. Opłacalność przedstawiana jest jako stosunek wartości uzyskanej produkcji do poniesionych kosztów. Relacja ta stanowi odmianę miernika efektywności, zwanego wskaźnikiem opłacalności. Wielkość wskaźnika opłacalności zależy w praktyce rolniczej nie tylko od wyników gospodarowania uzyskanych pracą własną rolnika ale i od szeregu warunków obiektywnych (uwarunkowań zewnętrznych) mających wpływ na wartość produkcji. W artykule dokonano analizy wskaźników opłacalności oraz wskaźników dochodowości dla upraw stanowiących podstawę produkcji w wybranych gospodarstwach ekologicznych certyfikowanych lub będących w okresie przestawiania. Badaniem objęto 26 małych i średnich gospodarstw województwa świętokrzyskiego specjalizujących się w uprawach ogrodniczych i uprawach trwałych w roku gospodarczym 2006.
EN
The cost-effectiveness of production is a notion describing the economic efficiency of the activity of each farm. Cost-effectiveness is presented as the relationship of the value of production achieved versus costs incurred. This relationship forms a variant of effectiveness measure known as the cost-effectiveness indicator. The value of the cost-effectiveness indicator in agricultural practice depends not only on the results obtained through the work of the farmer him- or herself, but also on a series of objective conditions influencing production value. Analysis of cost-effectiveness indicators for cultivation forming the basis of production on purposely selected organic farms, both certified and in the course of conversion, is performed in the article. The research encompassed 26 small and medium-sized farms in the świętokrzyskie region specialising in horticultural and permanent cultivations in the economic year 2006.
PL
Produkcja warzyw z siewu wprost do gruntu w uprawie ekologicznej jest obarczona wysokim ryzykiem z powodu braku skutecznych zapraw nasiennych dopuszczonych do stosowania w tym systemie uprawy. W praktyce nierównomierne i słabe wschody są przyczyną powtarzania siewów niektórych gatunków warzyw. W latach 2004-2007 w Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach przeprowadzono badania nad wschodami fasoli oraz ogórka w uprawie ekologicznej. Przed siewem wykonano testy kiełkowania i zdrowotności nasion, a następnie oceniano wschody z uwzględnieniem siewek uszkodzonych oraz nasion nie kiełkujących. U fasoli oceniano wschody w zależności od terminu siewu oraz od odmiany. Wykazano podatność niektórych odmian fasoli na żerowanie mietek. Wykazano korzystny wpływ opóźniania terminu siewu na liczebność wschodów fasoli. W przypadku ogórka określano skuteczność środków Grevit 200 Sl i Biosept 33 oraz wyciągów roślinnych dopuszczonych do ochrony przed chorobami i szkodnikami w rolnictwie ekologicznym. Przeprowadzono badania porównawcze wschodów ogórka z uprawy polowej w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. Zastosowane naturalne zaprawy nasienne wykazywały pewien efekt zwiększania liczby wschodów, jednakże ich skuteczność była istotnie słabsza niż zapraw chemicznych. Wskazano na ważność struktury gleby podczas wschodów ogórka.
EN
Direct field sowing of vegetable seeds in organic farming is an adventure, because of the lack of effective seed treatments admitted to this kind of cultivation. In practice uneven and poor field emergence often cause reiterate sowings of some vege- table species. During 2004-2007 in the Research Institute of Vegetable Crops at Skierniewice the research was conducted on bean and cucumber field emergence in organic cultivation. Before field sowing the seed germination and healthness tests were taken and then field emergence were counted considering damaged seedlings and non germinating seeds. In the bean experiment the field emergence was examined in relation to the cultivar and date of sowing. The susceptibility of some cultivars to maggots was found. The advantage of delayed sowing in relation to the number of seedlings was proved. In the cucumber experiment the efficacy of Grevit 200SL and Biosept 33SL as well as plant extracts admitted to pest control in organic farming were evaluated. The comparative analysis of cucumber field emergence in organic and conventional cultivation were taken. The biological treatments increased the number of field emergence to some extent, but their efficacy was significantly lower as compared to chemical treatment. The soil structure was of a great importance in the cucumber field emergence.
PL
Omówiono możliwości zastosowania ozonu w różnych zakładach przemysłu spożywczego. Przedstawiono metody jego otrzymywania i właściwości fizykochemiczne. Porównano działanie dezynfekcyjne ozonu z tradycyjnie stosowanymi środkami chemicznymi. Podano przykłady zastosowania w przechowalnictwie warzyw i owoców, przemyśle cukrowniczym i fermentacyjnym. Wykazano, że właściwie użyty ozon jest bezpiecznym i odpowiednim środkiem do zastosowania w przetwórstwie żywności.
EN
Possibilities of ozone applications in food industry are discussed. Methods of ozone generation, and its physical and chemical properties are given. Disinfectant activity of ozone is compared to traditional chemical disinfectants. Examples of application in storage of fruit and vegetables, in sugar and fermentation industries are demonstrated. It has been shown that proper use of ozone is safe and convinient in food processing.
PL
Celem badań było określenie wpływu i znaczenia różnych czynników, w tym pochodzenia z produkcji ekologicznej na decyzje zakupowe i spożycie owoców i warzyw w gospodarstwach domowych polskich konsumentów. Źródłem danych były informacje pierwotne uzyskane w wyniku badania ankietowego zrealizowanego w styczniu, lutym i marcu 2003 r. na 542-osobowej próbie respondentów mieszkających w Warszawie, w miastach poniżej 50 tys. mieszkańców i na wsi mazowieckiej. Spośród badanych największą wagę do sposobu żywienia przywiązywali respondenci do 30-go roku życia i powyżej 60 roku życia, pracujący na własny rachunek oraz studenci, jednocześnie charakteryzujący się wyższym poziomem dochodów na osobę i mniejszą liczbą osób w gospodarstwie domowym, a najmniejszą osoby utrzymujące się z rolnictwa oraz z grup o najniższych dochodach. Dominującymi wśród respondentów miejscami zaopatrzenia w owoce i warzywa były targowiska lub bazary, następnie sklepy owocowo-warzywne, własna działka lub gospodarstwo i hipermarkety. Sklepy z żywnością ekologiczną jako miejsca najczęstszych zakupów owoców i warzyw wskazywane były najrzadziej. Jednocześnie większość badanych była zdania, że ceny ekologicznych owoców i warzyw są wysokie i zbyt wysokie, przy czym najczęściej taki pogląd reprezentowali mieszkańcy Warszawy oraz osoby młode do 20 roku życia, a także z grup wiekowych 31-40 i 41-50 lat. Wśród motywów zakupu owoców i warzyw najczęściej wskazywano walory smakowe, wygląd zewnętrzny, świeżość i wartość odżywczą. Pochodzenie owoców i warzyw z produkcji ekologicznej jako główny motyw zakupu było istotne odpowiednio dla 10,1% i 11,4% respondentów.
EN
The aim of this study was to describe the importance of origin of fruits and vegetables from the organic production as a factor influencing the decisions of Polish consumers to purchase and consume those products in their households. The source of data were information obtained from the survey conducted in January, February and March 2003 on 542 size sample, which included respondents living in Warsaw, as well as in the cities with less than 50 thousands inhabitants and in the Mazowian countryside. Among people participated in the survey the most concern about their diet were respondents aged 30 or younger and those aged over 60, working on their own, and also students. All of them characterized by higher level of household income and lower number of people in the household. People living from farming and groups with the lowest income were less concern about their diet. For respondents the most common places of fruits and vegetables purchase turned out to be open air markets and bazaars, then groceries, own plots, farms and supermarkets. Shops with organic food were indicated the rarest as a place of fruits and vegetables purchase. At the same time most people who took part in the survey were of the opinion that prices of the organic fruits and vegetables are high and too high. This opinion was presented the most often by the Warsaw inhabitants and young respondents aged 20 or younger, and also in the age group of 31-40 and 41-50. For respondents, the primary motivators for buying organic fruits and vegetables were taste, appearance, freshness and nutritional value. The origin of fruits and vegetables from organic production as a main motivator for buying organics, turned out to be essential for 10,1% and 11,4% of respondents.
PL
Celem badań było określenie możliwości uprawy roślin warzywnych na nasiona w aspekcie fitopatologicznym. Wykazono możliwość otoczkowania nasion z wykorzystaniem biopreparatu opartego na grzybie Trichoderma viride dla ochrony siewek przed chorobami zgorzelowymi. Przy zachowaniu odpowiedniej technologii, w jednej otoczce znajdowało się 250 żywych jednostek tworzących kolonie grzyba (jtk). Najlepszy efekt uzyskano zaprawiając nasiona w wodnej zawiesinie biopreparatu i dodając pozostałość zawiesiny po zaprawianiu do komponentów w trakcie otoczkowania. Ważnym elementem jest czystość mikrobiologiczna stosowanych komponentów. Opryskiwanie biopreparatami w okresie wegetacji celem ochrony przed chorobami dawało zróżnicowane wyniki. Najlepszy efekt uzyskano w ochronie cebuli przed mączniakiem rzekomym (Peronospora destructor) stosując kilkakrotne opryskiwanie Bioseptem. Zebrane nasiona buraka ćwikłowego i marchwi jadalnej zasiedlone były licznie przez patogeny grzybowe. W trakcie czyszczenia większość zasiedlonych przez patogeny nasion została wyeliminowana ale ubytki byty znaczne.
EN
The aim of studies was evaluation of possibility of vegetable seed production from the phytopathological point of view. It was found that there is a possibility of seed coating with biopreparation based on fungus Trichoderma viride in order to protect seedlings from rot diseases. When a proper technology was used, 250 living cfu (colony forming units) were present in single coat. The best results were obtained after seed treatment with water suspension of biopreparation with addition of remains of suspension after treatment into components of coats. Microbiological cleanliness of coat components is also of a great importance. Sprayings with biopreparations during cropping season resulted in differentiated degree of pathogen development limitation. The best results were obtained in the case of downy mildew (Peronospora destructor) of onion after several sprayings with Biosept. Harvested seeds of red beet and carrot were numerously settled with fungal pathogens. During cleaning of seeds, most of them was removed but losses were considerable.
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań porównawczych cen ekologicznych warzyw i owoców w Polsce i Niemczech Porównywane są ceny warzyw i owoców na polskim rynku uzyskane na podstawie notowań, prowadzonych w sklepach z ekologiczną żywnością zlokalizowanych na terenie miasta Poznania, z detalicznymi cenami notowanymi na rynku niemieckim. Na podstawie uzyskanych danych i wynikających z nich końcowych wniosków, można wskazać na kierunki zmian zachodzących w tych cenach oraz grupy warzyw i owoców, w których Polska ma korzystne relacje cenowe, co stwarza szansę wykorzystania przewagi komparatywnej we wzroście ich eksportu.
EN
The paper presents the findings of comparative study of organic fruit and vegetable prices in Poland and German)'. The] comparison concerns the prices of fruit and vegetables gained from organic shop quotations in the area of the city of Poznań and retail prices in Germany. Basing on the obtained data and final conclusions, pricing trends in the fruit and vegetable segment, i.e. the segment in which the price relations are beneficial for Poland, can be shown. This creates an opportunity for using the comparative advantage in increasing their exports.
PL
Prace nad rozwojem technologii uprawy warzyw korzeniowych na redlinach są prowadzone w Instytucie Warzywnicza już od wielu lat. Ich efektem jest skonstruowanie maszyn pozwalających zmechanizować formowanie redlin, siew, układanie węży nawadniających oraz zwalczanie chwastów. Maszyna do odchwaszczania wyposażona jest w tradycyjne opielacze "gęsiostopki niesymetryczne" do zwalczania chwastów u podstawy redlin oraz w aktywne zespoły wirników do usuwania chwastów z powierzchni bocznych redlin. Maszyna jest też wyposażona w specjalne obsypniki pozwalające na jednoczesne odtworzenie pierwotnego kształtu redlin. Próby przeprowadzone w różnych warunkach glebowych i wilgotnościowych wykazały skuteczne niszczenie chwastów i dobre odtwarzanie kształtu redliny. Najskuteczniejsze działanie agregatu stwierdzono na glebie średnio wilgotnej.
EN
For several years the Research Institute of Vegetable Crops worked on development of new technology of vegetable crops cultivation on the ridges. As results of this activity designed were some machines for ridge formation and seed sowing, mechanical equipment for installation of subsurface drip irrigation and for weed control. The weeder is equipped with regular winged blades to weed control between ridges and with active set of rotors to kill the weeds on the sides. The weeder has special hillers allowed to recreate original shape of the ridges at the same time. Field tests carried out at different soil and moisture conditions proved successful weed control and proper ridge shape recreation. The best weeder operation was on medium moist soil.
PL
Znajomość procesu tłoczenia oraz czynników decydujących o jego przebiegu wynika przede wszystkim z doświadczeń i obserwacji przemysłowych, a w mniejszym stopniu z badań eksperymentalnych i prac teoretycznych. Celem pracy było zaprojektowanie i wykonanie uniwersalnej laboratoryjnej prasy koszowej oraz przeprowadzenie badań testujących polegających na tłoczeniu soku z miazg owocowych i warzywnych. Badania wykazały pełną przydatność zaprojektowanego stanowiska pomiarowego do badań operacji tłoczenia miazg owocowych z uwzględnieniem różnych parametrów procesu.
EN
Knowledge of the pressing process and its decisive factors results above all from experience and industrial observation and to a lesser extent from experimental studies and theoretical research. The objective of the work was to design and make a universal laboratory basket press and to perform test studies, consisting in pressing juice from fruit and vegetable pulp. The research showed full usability of the designed measuring stand for studies on fruit pulp pressing operation, taking into account different process parameters.
PL
W pracy przedstawiono praktyczne użycie metody porównania przebiegów krzywych relaksacji naprężeń kilku warzyw i owoców. Przebiegi relaksacji naprężeń w walcowych próbkach jabłka, marchwi i ziemniaka przy różnych prędkościach deformacji wstępnej były normalizowane, a następnie aproksymowane równaniem [F0-F(t)]/F0 = abt/(1+bt). Powyższe równanie zawiera dwie stałe mające ścisły związek z cechami kształtu krzywej relaksacji.
EN
The work presents practical use of the method allowing to compare characteristics of stress relaxation curves for several vegetables and fruit. Stress relaxation characteristics in cylindrical samples of apple, carrot and potato at various initial distortion rates were normalised, and then approximated by the equation [F0-F(t)]/F0 = abt/(1+bt). This equation contains two constants strictly related to relaxation curve shape features.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.