Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  produkcja stali
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Treść publikacji stanowią dane statystyczne o sytuacji w przemyśle stalowym w pierwszych miesiącach 2020 roku. W publikacji przedstawiono dane dotyczące produkcji stali i wyrobów stalowych oraz zużycia jawnego w analizowanym okresie. Dane dotyczące produkcji stali w pierwszych miesiącach 2020 roku są szczególnie istotne dla badaczy rynku ze względu na kryzys gospodarczy spowodowany pandemią Covid-19. Na potrzeby publikacji korzystano z danych Hutniczej Izby Przemysłowo- Handlowej w Katowicach. Informacje zamieszczone w niniejszej publikacji mają przybliżyć czytelnikom sytuację w sektorze stalowym w pierwszych miesiącach kryzysu Covid-19 (określenie dla zastoju gospodarczego w okresie pandemii).
EN
The content of the publication is statistical data on the situation in the steel industry in the first months of 2020. The publication presents data on the production of steel and steel products and apparent consumption in the analyzed period. Steel production data in the first months of 2020 are particularly important for market researchers due to the economic crisis caused by the Covid-19 pandemic. For the purposes of the publication, data from the Polish Steel Association in Katowice were used. The information contained in this publication is intended to reveal readers the situation in the steel sector in the first months of the Covid-19 crisis (term for economic stagnation during a pandemic).
PL
Treść publikacji stanowią dane statystyczne o sytuacji w przemyśle stalowym pod koniec 2019 roku. Dane dotyczące produkcji stali i wyrobów stalowych oraz zużycia jawnego przedstawiono za 11 miesięcy. Dane roczne (za cały 2019 rok) zostaną opublikowane w raporcie branżowym pod koniec pierwszego kwartału 2020 roku. Na potrzeby publikacji korzystano z danych niepublikowanych, a będących w posiadaniu Hutniczej Izby Przemysłowo- Handlowej w Katowicach. Informacje zamieszczone w niniejszej publikacji mają przybliżyć czytelnikom sytuację w sektorze stalowym pod koniec 2019 roku, niektóre dane przedstawione w publikacji, oszacowano na podstawie danych ubiegłorocznych (roku poprzedzającego rok badany).
EN
The content of the publication provides statistics on the situation in the steel industry at the end of 2019. Data on steel and steel production and public wear are presented in 11 months. Annual data (for the whole of 2019) will be published in an industry report at the end of the first quarter of 2020. For the purposes of publication, unpublished data were used and held by the Polish Steel Association in Katowice. The information provided in this publication is intended to bring the situation in the steel sector closer to readers at the end of 2019, some of the data presented in the publication was estimated on the basis of last year's data (the year preceding the year being examined).
PL
W publiakcji przedstawiono wykonaną analizę stalochłonności dla polskiej gospodarki w latach 2004–2018 przy użyciu wybranych wskaźników oceny. Stalochłonność stanowi jeden z istotnych mierników oceny rozwoju gospodarki. Stal jest podstawowym materiałem konstrukcyjny o bardzo szerokim zakresie właściwości użytkowych, z możliwością pełnego recyklingu. Funkcjonowanie sektora stalowego było określane tradycyjnie w wielu krajach jako strategiczne dla gospodarki, a jego dobra kondycja ma wyraźny kontekst polityczny i społeczny. Stalochłonność jest miarą przetworzenia i zużycia stali przez poszczególne sektory przemysłu w gospodarce. W ustaleniu stalochłonności stosowane są wskaźniki oceny na poziomie całej gospodarki lub poszczególnych sektorów przemysłu. Wybór wskaźników uwarunkowany jest zatem zakresem przestrzennym analizy: ujęcie makroekonomiczne lub mezoekonomiczne. W niniejszej pracy przedstawiono poziom stalochłonności gospodarki polskiej w ujęciu krajowym i sektorowym. Wykonana analiza pokazuje poziom zróznicowania przebiegu analizowanego trendu stalochłonności w zależności od zastosowanego miernika oceny i zakresu przestrzennego analizy. W publikacji zastosowano również odniesienie wyznaczonej stalochłonności do poziomu uzyskiwanego w Unii Europejskiej i na świecie. Wykonana analiza poszerza wiedzę na temat zużycia stali w gospodarce i przemyśle.
EN
The publication presents the analysis of steel consumption for the Polish economy in 2004–2018 by using selected assessment indicators. Steel intensity is one of the important measures of an economy development. Steel intensity is a measure of the processing and consumption of steel by individual sectors of the industry in an economy. Indicators of steel intensity are used at the level of an economy or particular industry sectors. The choice of indicators is therefore conditioned by the spatial scope of the analysis: macroeconomic or mesoeconomic approach. This paper presents the level of steel intensity of the Polish economy and particular sectors of the industry. The analysis shows the differentiation of the analyzed steel intensity by using particular indicators in an economy and industry sectors. Obtained ranges of the analysis were compared with the level of steel intensity in the EU and in the world. The analysis extends the knowledge of steel consumption in the economy and industry.
PL
Wraz z nasilaniem się dynamiki zmian w otoczeniu funkcjonowania przedsiębiorstw należących do sektora hutniczego (stalowego) w Polsce rosła popularność metod prognostycznych i scenariuszowych w wyznaczaniu strategii produkcji. Prognozy wyznaczane są przy użyciu metod ekonometrycznych należących do kategorii metod ilościowych. Natomiast scenariusze są rezultatem uzyskanych prognoz i powstają jako urzeczywistnienie uzyskanych rezultatów (wyników prognozowania) przez ich ocenę. Niniejszy artykuł jest przykładem zastosowania metody prognostyczno-scenariuszowej do wyznaczania wielkości produkcji stali w Polsce do 2022 roku.
EN
Along with the intensification of changes in the business environment of enterprises belonging to the metallurgical (steel) sector in Poland, the popularity of forecasting and scenario methods in determining the production strategy grew. Forecasts are determined using econometric methods belonging to the category of quantitative methods. The scenarios, on the other hand, are the result of the obtained forecasts and are created through the implementation of the obtained results (forecasting results) by their evaluation. This article is an example of the application of forecasting-scenario method for determining the quantity of steel production in Poland until 2022.
PL
W niniejszej publikacji przedstawiono opracowane prognozy wielkości produkcji stali według technologii wytwarzania (proces konwertorowy i elektryczny) dla krajowego hutnictwa do 2022 roku. Do prognozowania produkcji stali ogółem zostały wykorzystane podstawowe modele statystyczne. Szereg czasowy utworzyły dane dotyczące rocznej produkcji stali w Polsce w latach 2000-2017. Uzyskane prognozy produkcji stali ogółem stały się podstawą do wyznaczenia udziału stosowanych technologii w prognozach ogółem na podstawie uśrednionych wartości udziałów technologii konwertorowej i elektrycznej w produkcji stali ogółem za lata 2000-2017.
EN
This publication presents forecasts of the steel production according to the used technology (converter and electric process) for the domestic steel industry up to 2022. Basic statistical models were used to forecast steel production in total. The time series created data on annual steel production in Poland in 2000-2017. The obtained forecasts of steel production in total were used to obtain production in converter and electric process on the base of averaged values of these technologies in total steel production in 2000-2017.
EN
Lüders band formation in steels is critical to surface finish during automobile panel manufacturing. This research reports on the problem of Lüders band formation in interstitial free high strength steel compositions (IFHS-steels). The study investigates the effect of chemical composition and processing parameters on the formation of Lüders bands in IFHS-steels. It correlates the problem of Lüders band formation with precipitation kinetics behaviour during the industrial processing of IFHS-steels. Four different compositions viz. Ti-stabilized, Ti-Nb stabilized, low Ti-low Nb, and high Ti-low Nb with high Al were investigated. Annealing parameters were similar to industrial practice followed for batch and continuous annealing lines in steel manufacturing plants. Stabilized IFHS-steel compositions possessing excess of stabilizing elements (Ti, Nb, etc.) for stabilization of interstitial elements (C, N) also showed the problem of Lüders band formation. The new type of IFHS composition containing high Al, investigated in this research, showed no Lüders band formation during batch annealing cycles along with adequate mechanical properties (YS: 190–202 MPa; Δr-value: 0.25). Thus, steel compositions with high Al content processed through batch annealing cycle offer a practical solution to the problem of Lüders band formation in IFHS-steels.
PL
Praca składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna, wykonana na podstawie literatury, stanowi przegląd poglądów na temat roli i miejsca analizy prognostyczno-scenariuszowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Część praktyczna powstała na podstawie wykonanych prognoz wielkości produkcji stali w Polsce z wykorzystaniem modeli liniowych, nieliniowych, metod adaptacyjnych i autoregresyjnych. Uzyskane prognozy uporządkowano, budując scenariusz bazowy i scenariusze optymistyczny oraz pesymistyczny dla wielkości produkcji w krajowym przemyśle stalowym do 2020 roku.
EN
The publication consists of theory and practice. In first part (theory) key opinions about place and role of forecasts and scenarios in enterprise management are presented. The second party (practice) is based on predictions made using linear, nonlinear, adaptive and autoregressive models. The forecasts are structured into the following: base-case scenario, worst-case scenarios and best-case scenarios for steel production in Polish steel industry until 2020.
PL
Celem niniejszej publikacji jest opracowanie prognoz wielkości produkcji stali ogółem i według technologii wytwarzania (proces konwertorowy i elektryczny) w krajowym hutnictwie. W artykule przedstawiono przebieg linii trendów wielkości produkcji stali według poszczególnych procesów wytwarzania w latach 2000-2017. Poszczególne trendy poddano interpretacji, a następnie dokonano predykcji zmian w ich przebiegu do 2022 roku. Jako instrumenty (metody) prognozowania zastosowano adaptacyjne modele wygładzania wykładniczego.
EN
The aim of the article is to forecast total steel production and according to the used technology (Bessemer and electrical process) in Poland. The article presents the course of trends in steel production according to manufacturing processes over the period of 2000-2017. A prediction of their changes until 2022 was developed based on the interpretation of the trends. Adaptive exponential smoothing models were used during forecasting.
PL
Celem niniejszej publikacji jest opracowanie modeli ekonometrycznych określających zależności między zużyciem prętów żebrowanych (zmienna objaśniana) w krajowym budownictwie w latach 2004-2017 i materiałami substytucyjnymi (walcówka - również stosowana do zbrojenia betonu) oraz komplementarnymi (cement), które wpływają na wielkość zużycia prętów. W opracowanych modelach zmiennymi objaśniającymi były: zużycie cementu i produkcja budowlana. Budując model zużycia prętów żebrowanych w krajowym budownictwie ustalono także poziom zależności zużycia materiałów zbrojeniowych w różnych typach obiektów budowlanych o przeznaczeniu indywidualnym, np. budynki jednorodzinne, deweloperskim (np. budynki wielorodzinne), zbiorowym (np. budynki użytkowania zbiorowego) oraz o wykorzystaniu do celów przemysłowych, infrastrukturalnych i innych. Proces specyfikacji modelu zużycia prętów żebrowanych w krajowym budownictwie w latach 2004-2017 stanowi treść niniejszej publikacji.
EN
The purpose of this paper is to develop econometric models defining the relationship between the apparent consumption of rebars (dependent variable) in the domestic construction industry in 2004-2017 and substitutionary (ribbed wire rods) and complementary materials (cement) (independent variables), which affect the use of rebars. In the developed models, the independent variables were: cement consumption (material used for concrete production) and value of construction production. While building a model of the use of rebars in the domestic construction industry, the relations of consumption of individual materials in various types of construction facilities for individual use, e.g. singlefamily buildings, developers buildings (e.g. multi-family buildings), collective buildings (e.g. buildings for collective use) as well as industrial, infrastructural and other use, was also established. The process of model specification of the use rebars in the domestic construction industry in 2004-2017 is the content of this publication.
EN
Forecasting is an element of the decision-making process through which a desired vision of the future status of the company is worked out and determines the techniques of achieving it. Creating forecasts is a conscious action and it is based on a certain method. Statistical-econometric methods were used in this publication. The projections concerned steel production and the proportion between the applied technologies. The research covered the domestic steel industry. Due to the time span of the projections, which was assumed until 2020, the designated forecasts were acknowledged as short-term projections.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu scenariuszy stanów otoczenia na przewidywaną wielkość produkcji stali w Polsce. Praca powstała na podstawie połączenia metod ilościowych i jakościowych. Dane statystyczne o wielości produkcji stali (jednowymiarowy szereg czasowy t = 2000, 2001…, 2016) zostały wykorzystane do zbudowania prognoz do 2020 roku. Wyniki prognoz poddano ocenie ekspertów z obszaru metalurgii proszonych o wskazanie przyczyn zmian. W procesie tworzenia scenariusza uwzględniono prawdopodobieństwo wystąpienia przewidywanych uwarunkowań wraz z ich oceną, czy stanowią szansę dla prognozowanej produkcji hutniczej, czy też zagrożenie. Na podstawie wykonanej analizy stwierdzono, że strefą o wysokim zagrożeniu dla wzrostu produkcji stali jest strefa środowiskowa, a w szczególności rosnące obostrzenia w zakresie ochrony środowiska i związane z tym koszty dostosowania przedsiębiorstw hutniczych do nowych wymagań UE.
EN
The article presents analysis of the effect of scenarios of the environment states on forecasted volume of steel production in Poland. The work was based on a combination of quantitative and qualitative methods. Statistics on figures of steel production (one-dimensional time series t = 2000, 2001 ..., 2016) were used to build forecasts by 2020. The forecast results were evaluated by experts from metallurgy and they were asked for indication of reasons of the changes. The process of creating the scenario takes into account the probability of occurrence of predicted conditions together with their assessment, whether they constitute an opportunity for forecasted steel production or a threat. On the base of realized analysis the most threats for development of steel industry in Poland is environmental protection particularly the new European environmental law.
PL
W artykule przedstawiono wyniki statycznej analizy zużycia jawnego prętów żebrowanych w Polsce z wykorzystaniem modeli ekonometrycznych. Publikacja powstała na podstawie danych empirycznych zgromadzonych przez Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową w Katowicach. Zużycie jawne obliczono jest sumą produkcji wyrobu pomniejszonego o eksport wyrobu a zwiększonego o import w ujęciu rocznym. Dane przedstawiono w jednostkach naturalnych (tony). Zakresem czasowym analizy zostały objęte lata 2004-2017. W badanym okresie uwzględniono zużycie prętów żebrowanych przez kluczowego odbiorcę wyrobów w przemyśle, tj. budownictwo. Oszacowane modele są odzwierciedleniem rzeczywistego zjawiska zużycia prętów żebrowanych w Polsce. Wykonana analiza może być wykorzystana przy podejmowaniu decyzji produkcyjnych w przedsiębiorstwach hutniczych i okołohutniczych, jak i stanowić podstawę do prognozowania kierunków zmian na rynkach producentów i odbiorców wyrobów stalowych.
EN
The article presents the results of a static analysis of the apparent use of rebars in Poland using econometric models. The publication was based on empirical data collected by the Polish Steel Association in Katowice. Explicit consumption is calculated as the sum of production of the product less the export of the product and increased by import on an annual basis. Data are presented in natural units (tons). The period of analysis was covered in the years 2004-2017. In the analyzed period, the consumption of rebars by the key recipient of products in industry, i.e. construction, was taken into account. The estimated models are a reflection of the real phenomenon of the wear of rebars in Poland. The performed analysis can be used in making production decisions in metallurgical and metallurgical enterprises, as well as be the basis for forecasting directions of changes on the markets of producers and recipients of steel products.
13
Content available Zastosowanie stali stopowych w środkach transportu
PL
W artykule omówione zostały zagadnienia zastosowania stali stopowych w środkach transportu. Przedstawiono podstawowe informacje dotyczące produkcji stali stopowych, walcowania na gorąco, właściwości mechanicznych oraz korozyjnych. Sporządzono wykresy przedstawiające uśrednione wartości granicy plastyczności, wydłużenia względnego, twardości oraz odporności korozyjne (PREN) dla wybranych stali stopowych.
EN
The article discusses transport applications of most popular stainless steels. The basic information about the production of alloy steels, hot rolling, mechanical and corrosion properties in that paper, are presented. In addition, the plots of yield strength, relative elongation, hardness and corrosion resistance (PREN) for selected stainless steels were shown.
EN
The goal of presented research is to assess the feasibility of environmental scenarios for the Polish metallurgical sector until year 2020. The study employed: (I) Quantitative elaboration of steel production volume forecasts for Poland until year 2020; (II) Qualitative evaluation of factors influencing production processes in the environment of metallurgical companies; (III) Analytic Hierarchy Process for assessment of probability of occurrence of particular environmental scenarios for Polish steel industry: (i) optimistic (steel production volume exceeding the projected average of 8.895 mln tons); (ii) pessimistic (steel production volume lower than the projected average of 8.895 mln tons); (iii) base (steel production volume conform to the projected average of 8.895 mln tons, with a possible 10% deviation). The relevance of decision-making criteria has been assessed by scientists and practitioners with specialization in metallurgy. In result the most probable scenario has been chosen. Practical outcome are managerial conclusions from the perspective of production engineering. Main research limitations originate from the territorial limitation to Poland. Further research should be led in the metallurgical sectors of other European and emerging economies.
EN
Steel is dominating construction materials applied in different branch of economies. How the studies concerning perspective development are passing all construction materials position of steel still long not changing. Very steel is friendly to the environment, but her waste (scrap) it is possible to process again into the functional product. The steel production is very much material and energy intensive. Over half of materials and raw materials entered into integrated manufacturing processes of steel (large stove-converter) is creating by products on the exit, waste. The article constitutes the inspection of raw material potential once possibilities using waste.
PL
W artykule omówiono sytuację na światowym rynku stali, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki zmian w wielkości produkcji stali w ostatnich latach. Na podstawie danych statystycznych wielkości produkcji stali za lata 2000-2015 zbudowano prognozy zmian w poziomie produkcji stali na świecie do 2020 roku, uwzględniając cykliczność zmian.
EN
The article presents the situation in the global steel market, with particular emphasis on the dynamics of changes in the volume of steel production in recent years. Based on statistics (world steel production) from the years 2000-2015 was built the forecast volume of steel production in the world by 2020, according to cycles of changes.
PL
Prognozowanie jest elementem procesu podejmowania decyzji, w którym wypracowuje się pożądany obraz przyszłego stanu przedsiębiorstwa i określa sposoby jego osiągnięcia. Opracowanie prognoz jest postępowaniem świadomym i opartym na jakieś metodzie. W niniejszej publikacji zastosowano metody statystyczno-ekonometryczne. Prognozowanie dotyczyło produkcji stali i proporcji pomiędzy stosowanymi technologiami. Zakresem badań objęto krajowym przemysł stalowy. Ze względu na czasokres przewidywań, który przyjęto do 2020 roku, wyznaczone prognozy uznano za krótkoterminowe.
EN
Forecasting is part of the decision-making process, which generates the desired image of the future state of the enterprise and identifies ways to achieve it. Development of forecasts is aware of the proceedings and based on some method. In this publication, the methods of statistical and econometric are used. Forecasting related to steel production and the ratio between the applied technologies. The scope of the research included the domestic steel industry. Due to the duration of predictions, which was adopted 2020, they set the forecast was for the short-term.
PL
Celem niniejszej publikacji jest analiza i predykcja wielkości produkcji stali według technologii wytwarzania (proces konwertorowy i elektryczny) w krajowym, europejskim i światowym hutnictwie. W artykule przedstawiono przebieg linii trendów wielkości produkcji stali według procesów wytwarzania w układzie kraj, Europa, świat. Poszczególne trendy poddano interpretacji, a następnie dokonano predykcji zmian w ich przebiegu do 2020 roku.
XX
The aim of the article is analysis and prediction of steel production according to used technology (converter and electric process) in Poland, Europe and in the world. Particular time trends are presented in the paper. On the base of the analysis prediction of their changes until 2020 was developed.
19
Content available Zinc Recovery from Flue Dust
EN
Flue dust from processing of steelmaking dust in cupola furnace was processed hydrometallurgically in order to recover zinc. The flue dust contained 17.8% Zn, 8.14% Si, 4.20% Fe, 2.34% Pb and minor elements. Leaching of the dust in H2SO4 enabled achieving almost 100% Zn extraction. Iron was removed from the leach liquors by means of hydrolytic precipitation up to pH = 4.5. Zinc electrowinning was used to obtain metallic zinc of high purity from purified solutions. As an alternative process of winning zinc from the leach liquors, precipitation of basic zinc carbonate was investigated.
PL
Pyły lotne z przetwarzania pyłów stalowniczych w piecu żeliwnym zostały przetworzone za pomocą hydrometalurgii w celu odzysku cynku. Pył ten zawierał 17,8% Zn, 8,14% Si, 4,20% Fe, 2,34% Pb oraz śladowe ilości innych pierwiastków. Ługowanie pyłu w H2SO4 umożliwiło uzyskanie niemal 100% Zn. Żelazo zostało usunięte z cieczy za pomocą precypitacji hydrolitycznej przy wartości pH = 4,5. Elektroliza cynku została zastosowana do otrzymania cynku metalicznego o dużej czystości z oczyszczanych roztworów. Jako alternatywny proces otrzymania cynku z cieczy ługowniczych, zbadano precypitację bazowego węglanu cynku.
EN
The publication presents the prognostic modeling of steel production in Poland by 2020. Based on the general framework predicting, was made an attempt to adjust the model to empirical data, which were the size of steel production in Poland in the years 1990−2015. Applied prediction based on the autoregressive model AR (1, 3, 4) and (1, 4). Prediction exante (for the years 2016 to 2020) indicates that over the next 5 years (until 2020) should be an decrease in steel production by approx. 200−300 thousand tons according to steel production in 2015.
PL
W publikacji zaprezentowano prognostyczny model zmian w produkcji stali do 2020 roku. Model powstał na podstawie danych empirycznych (ze źródeł statystycznych) obrazujących wolumen produkcji stali w latach 1990−2015. Zbudowano modele autoregresyjne AR (1, 3, 4) i AR (1, 4). Przewidywania ex-ante (na lata 2016−2020) obejmowały 5 lat (do 2020 roku) i pozwoliły ustalić nieznaczne wahania spadkowe o około 200−300 tys. ton. w stosunku do produkcji stali w 2015 roku.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.