Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  coordinate measurements
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The method of evaluating the accuracy of fitting a curvilinear hole-stub pair is presented. The next stages of the process were presented, including: machining of elements, coordinate measurements of machined parts, analysis of measurement results. A method to improve the degree of fitting of the hole-stub pair is proposed.
PL
Przedstawiono metodę oceny dokładności dopasowania pary otwór–czop krzywoliniowy. Zaprezentowano kolejne etapy procesu obejmujące: obróbkę elementów, współrzędnościowe pomiary kontrolne i analizę wyników pomiarów. Zaproponowano metodę poprawy stopnia dopasowania pary otwór–czop.
PL
Przedstawiono zakres i wiarygodność pomiarów wykonywanych w akredytowanym laboratorium w Sekcji Pomiarów Długości i Kąta w Zakładzie Metrologii Wielkości Geometrycznych IZTW. Badania i pomiary przeprowadza się w bardzo szerokim zakresie związanym z analizą struktury geometrycznej powierzchni i dokładności wymiarowo-kształtowej oraz kontrolą jakości wyrobów. Scharakteryzowano możliwości wyposażenia i oprogramowania znajdującego się w laboratorium.
EN
The scope and the reliability of measurements performed in the accredited laboratory in the Section of Length and Angle Measurements in Department of Geometrical Quantities Metrology of the IAMT were presented. The scope of services include the performance of tests and measurements in a very wide range related to surface texture analysis, research tests of dimensional and shape accuracy and product quality control. The capabilities of equipment and software available in the laboratory were characterized.
PL
Na przykładzie pomiaru trzech wariantów odchyłki równoległości osi otworów korbowodu przedstawiono jedną z wielu możliwości zastosowania nowej metody szacowania niepewności pomiarów współrzędnościowych. Jest to kontynuacja artykułu „Szacowanie niepewności pomiarów współrzędnościowych metodą analizy wrażliwości – podstawy teoretyczne” (Mechanik nr 11, 2018). W pierwszym wariancie pole tolerancji ma postać walca, w pozostałych dwóch wariantach ma postać pary płaszczyzn. W opisanych przykładach budżety niepewności zawierają sześć lub dziewięć czynników wejściowych, ale we wszystkich przypadkach, kiedy osie mierzonych otworów są równoległe do jednej z osi maszyny, tylko dwa czynniki wejściowe mają wpływ na niepewność pomiaru odchyłki równoległości.
EN
The examples of measurement of three variants of the parallelism of the connecting-rod center axes the theoretical basis of a new method for estimating the uncertainty of coordinate measurements. This is a continuation of the article “Estimation of coordinate measurement uncertainty – theoretical fundamentals” (Mechanik 11, 2018). In the first variant, this tolerance field is in the form of a cylinder, in the other two it has the form of a pair of planes. In the examples presented, uncertainty budgets contain six or nine input factors. In all cases, when the axes of the measured holes are parallel to one of the machine axes, only two input factors affect the uncertainty of the measurement of parallelism deviation.
4
Content available remote Poprawa dokładności wytwarzania powierzchni swobodnych na frezarkach CNC
PL
W artykule przedstawiono metodę poprawy dokładności wytwarzania powierzchni swobodnych. Metoda polega na wykonaniu pomiarów współrzędnościowych wstępnie wytworzonego obiektu oraz na przebudowie jego nominalnego modelu geometrycznego w celu skompensowania występujących błędów obróbkowych.
EN
This article presents a method of increasing the accuracy of the production of free-form surfaces. This method is based on the execution of coordinate measurements of the pre-treated object and reconstruction of its nominal geometric model in order to compensate existing machining errors.
5
Content available remote Korekcja odchyłek obróbkowych profili 2D opisanych krzywymi NURBS
PL
Przedstawiono metodę korekcji odchyłek obróbkowych profili krzywoliniowych. Bazuje ona na wykorzystaniu pomiarów współrzędnościowych wstępnie wytwarzanego obiektu. Wyniki pomiarów zawierają informacje o zaobserwowanych odchyłkach obróbkowych. Dane te są wykorzystywane w przebudowie modelu geometrycznego wytwarzanego profilu.
EN
The method of correction of machining of curvilinear profiles is presented. This method is based on the use of coordinate measurements of the pre-manufactured object. The results of the measurements contain information about the observed machining deviations. These data are used in the reconstruction of the geometric model of the produced profile.
EN
This paper concerns the determination of the initial configuration of a mechanism of a prototypical instrument for measuring the translation and rotation of a steered wheel. It covers the determination of coordinates of characteristic points of the mechanism. They were measured using a ROMER measuring arm. In the paper the methodology of measurements is discussed, and in addition the results obtained are presented and their analysis conducted.
PL
Praca dotyczy wyznaczania konfiguracji początkowej mechanizmu prototypowego przyrządu do pomiaru translacji i rotacji koła kierowanego. Polegało to na wyznaczeniu współrzędnych charakterystycznych punktów jego mechanizmu. Pomiary przeprowadzono z wykorzystaniem ramienia pomiarowego firmy ROMER. W pracy została omówiona metodologia pomiarów, przedstawiono uzyskane wyniki oraz przeprowadzono ich analizę.
PL
W artykule zaprezentowana została metodyka rekonstrukcji obiektu przestrzennego. Przedstawione zostały kolejne etapy procesu obejmujące: digitalizację kształtów obiektu, budowę jego modelu geometrycznego, ocenę dokładności utworzonego modelu geometrycznego. Dokładność modelu CAD rekonstruowanego obiektu oszacowana została na podstawie pomiarów współrzędnościowych.
EN
The article presents the method of reconstruction of the spatial object. The next stages of the process were described: digitization of the object, the construction of its geometric model, an assessment of the accuracy of the created CAD model. The accuracy of the CAD model of the reconstructed object was estimated on the basis of the coordinate measurements.
PL
W artykule przedstawiono metodykę, w której korekcję błędów frezowania zarysu krzywoliniowego przeprowadza się na podstawie wyników pomiarów współrzędnościowych. Wykorzystując otrzymane dane pomiarowe, wyznacza się model CAD odchyłek systematycznych reprezentujący złożoną odchyłkę kształtu. Model ten jest bazą do wyznaczenia poprawek kompensujących wpływy błędów obróbki.
EN
The article presents a methodology, in which an error correction of the curvilinear profile milling is carried out on the basis of coordinate measurements. Applying measurement data the CAD model of systematic deviations representing complex form deviation is determined. This model is the basis to determine the corrections compensating for the effects of the machining errors.
9
Content available remote Poprawa dokładności frezowania powierzchni swobodnych
PL
W referacie przedstawiono metodykę poprawy dokładności geometrycznej powierzchni swobodnych otrzymywanych w procesie frezowania. Metodyka polega na korekcji off-line systematycznych błędów obróbki. Korekcję wykonuje się wprowadzając do programów obróbkowych poprawki kompensujące te błędy. Efektem systematycznych błędów obróbki są odchyłki zdeterminowane powierzchni, których model przestrzenny można wyznaczyć na podstawie współrzędnościowych danych pomiarowych. Do estymacji powierzchniowych modeli odchyłek zdeterminowanych zaproponowano metodykę wykorzystującą analizę regresji, statystykę przestrzenną, procedurę iteracyjną i modelowanie NURBS.
EN
The present paper presents a methodology of improving accuracy of freeform surfaces obtained in the milling processes. The methodology consists in correction of systematic machining errors. Such correction is performed off-line by introducing alterations compensating these influences to machining programmes. The effect of systematic influences of machining are deterministic deviations of surfaces, whose spatial models can be determined on the basis of coordinate measurement data, and which can be later compensated for. For estimating surface models of deterministic deviations, the methodology is proposed, in which the regression analysis, spatial statistics, an iterative procedure, and NURBS modelling are applied.
PL
W artykule przedstawiono metodę podwyższenia dokładności elementów wytwarzanych na obrabiarkach CNC. W metodzie tej na podstawie nominalnego modelu geometrycznego wytwarzanego obiektu generowane są programy obróbkowe. Po obróbce wstępnej przeprowadza się pomiary współrzędnościowe. Na podstawie wyników pomiarów przebudowuje się nominalny model geometryczny elementu i tworzy się skorygowane programy obróbkowe. Następnie powtórnie przeprowadza się obróbkę i pomiary. Opisana metoda sprawdzona została na przykładzie profilu krzywoliniowego wytwarzanego na elektroerozyjnej wycinarce drutowej.
EN
The article presents a method of the accuracy increasing of the components produced on CNC machine tools. In this method, part programs are generated based on the nominal geometrical model of the produced object. After preliminary treatment coordinate measurements are carried out. Based on the results of measurements it rebuilds nominal geometric model of the element and creates a corrected part programs. Then re-treatment and measurements are carried out. The described method was verified on the example of the curvilinear profile produced on the wire cut EDM machine.
11
Content available remote Identification of base plane parameters by means of Hough transform
EN
Hough Transform is a widely used method of recognizing shapes and objects from digital images. It was originally used for line detection from binary images, but together with the development of computational method, it was subsequently used for detecting more complex objects. In the paper, method of determination of geometrical parameters describing average machined or to-be-machined surfaces of casts, which can be created based on the clouds of points from coordinate machine measurements, was explained. The point cloud parameterization and its transformation into Hough space is explained. The identification of a shape is conducted by “voting”. Any characteristic point “votes” i.e. adds a certain value to the value of points in Hough space which represent the surfaces on which that point lies. The paper describes the constraints of space accumulation due to the limitations of memory size. The method of its minimization was presented. The final set of values contained maxima which represented parameters of the surfaces from the original cloud of points. In addition, presented are the results for a cast which was a part of frame structure of machine tool.
PL
Transformacja Hougha jest metodą szeroko stosowaną do rozpoznawania kształtów i obiektów ze zdjęć. Początkowo była ona wykorzystywana do detekcji linii z obrazów binarnych, a wraz z rozwojem technik obliczeniowych zaczęto ją stosować do detekcji coraz bardziej skomplikowanych obiektów. W artykule przedstawiono metodę określania parametrów geometrycznych opisujących uśrednione powierzchnie obróbkowe odlewów otrzymane na podstawie analizy chmury punktów pomiarowych uzyskanych z pomiarów współrzędnościowych. Opisano sposób parametryzacji chmury punktów i ich przekształcenie do przestrzeni Hougha. Kształt był identyfikowany przez głosowanie. Charakterystyczny punkt „głosował”, tj. dodawał pewną jednostkową liczbę do wartości tych punktów w zbiorze powierzchni, które reprezentowały powierzchnie przechodzące przez ten punkt. W artykule przedstawiono ograniczenia akumulacji przestrzeni ze względu na wielkość pamięci obliczeniowej oraz sposób minimalizacji tej przestrzeni. Wynikowy zbiór zawierał maksima reprezentujące powierzchnie wykryte w oryginalnej chmurze punktów reprezentującej odlew. Opisaną metodę zastosowano do automatycznej identyfikacji powierzchni obróbkowych odlewu stanowiącego fragment struktury nośnej obrabiarki.
PL
Opisano metodykę wyznaczania przestrzennych modeli CAD śladów pozostawianych przez procesy obróbkowe na powierzchniach swobodnych. Podstawą wyznaczania modeli są lokalne odchyłki wyznaczane w pomiarach współrzędnościowych przeprowadzanych według regularnej siatki punktów. Do estymacji modeli zaproponowano stosowanie autorskiej metodyki wykorzystującej analizę regresji, statystykę przestrzenną, procedurę iteracyjną i modelowanie NURBS.
EN
The methodology of determining CAD models of spatial patterns left by machining processes on the free-form surfaces is presented. The basis for determining the models are local deviations determined in coordinate measurements carried out along a regular grid of points. To estimate the proposed models applying proprietary methodology that uses regression analysis, spatial statistics, iterative procedure and NURBS modelling is proposed.
PL
Przedstawiono podstawy teoretyczne umożliwiające opracowanie oprogramowania do wyznaczania niepewności pomiarów współrzędnościowych. Niepewność pomiaru jest wyznaczana metodą typu B. Bilans niepewności jest tworzony dla każdej charakterystyki geometrycznej zgodnie z jej modelem i obejmuje błędy kinematyczne, głowicy i temperatury.
EN
Presented are theoretical principles applicable in development of the software that could be used for evaluation of the coordinate measurement results. Measurement uncertainty is determined by means of the method B. The balance of uncertainty is established for each and every geometric characteristic according to its model to cover the errors occurring due to kinematics, head function and temperature changes.
PL
W kontroli dokładności powierzchni swobodnych na współrzędnościowych maszynach pomiarowych wyznacza się lokalne odchyłki geometryczne przez porównanie otrzymanych punktów z nominalnym modelem CAD. Efektywna strategia próbkowania to taka, w której prawdopodobieństwo zlokalizowania maksymalnej odchyłki geometrycznej jest jak największe przy jak najmniejszej liczbie punktów pomiarowych. W referacie zaprezentowano metodę lokalizowania punktów pomiarowych w kontroli dokładności powierzchni obrabianych w powtarzalnych warunkach. Proponowana procedura bazuje na estymacji śladu procesu obróbkowego reprezentowanego przez uśredniony model odchyłek systematycznych pozostawionych przez proces obróbkowy na powierzchniach a następnie wyznaczeniu niewielkiej liczby punktów pomiarowych w obszarach krytycznych.
EN
In accuracy inspecting of free-form surfaces on coordinate measuring machines geometric deviations are determined as normal deviations of obtained points from the nominal CAD model. An effective measurement is one in which the probability of locating the greatest deviation is highest with the smallest possible number of measurement points. The present paper proposes a method of planning a measurement strategy of free-form surfaces machined under repeatable conditions, which uses spatial models of patterns left by the machining process on surfaces. Effective surface measurements were planned locating the measurement points in the areas of greatest deviations.
EN
The article presents the conception of coordinate measurement. The characteristic of two systems (Coordinate Measuring Machine – CMM and Coordinate Measuring Arm – CMA) which are based on this measurement is also shown. Further on their construction, working principle, application, advantages and disadvantages are described. Finally, the methods of accuracy evaluation of these devices are presented and compared.
PL
Pomiary współrzędnościowe są źródłem cyfrowych danych w postaci współrzędnych punktów pomiarowych o dyskretnym rozkładzie na mierzonej powierzchni. Odchyłki geometryczne powierzchni swobodnych wyznacza się w każdym punkcie, jako odchyłki normalne tych punktów od powierzchni nominalnej (modelu CAD). Różne źródła błędów w procesie wytwarzania powodują powstawanie odchyłek o odmiennym charakterze, deterministycznym i losowym. W artykule przedstawiono dyskusję nad modelem statystycznym odchyłek, teoretyczne podstawy testowania przestrzennej zależności danych pomiarowych oraz wyniki badań symulowanych odchyłek geometrycznych, polegających na testowaniu ich autokorelacji przestrzennej za pomocą statystyki Morana.
EN
Coordinate measurements are the source of digital data in the form of coordinates of the measurement points of a discrete distribution on the measured surface. The geometric deviatons of free-form surfaces are determined as normal deviations of these points from the nominal surface (the CAD model). Different sources of errors in the manufacturing process results in deviatons of different character, deterministic and random. Geometric deviatons of 3D free-form surfaces may be treated as a spatial process, and spatial data analysis methods can be applied in order to conduct research on the relationship among them. The paper presents considerations on a spatial process and on a model of deviations, theoretic bases for testing spa-tial dependences of measurement data as well as the results of tests on simulated geometric deviations involving testing their spatial autocorrelation with the use of the Moran's / statistics.
17
PL
W artykule przedstawiono problem opracowania wyników pomiarów realizowanych skanerem laserowym z wykorzystaniem oprogramowania 3D Reshaper. Na podstawie zrealizowanych pomiarów zaprezentowano możliwości wyznaczania wymiaru i błędu kształtu wybranych elementów.
EN
The article presents a problem with operations on measurement effects from laser scanner working with 3D Reshaper software. Possibilities to dimension and shape error evaluation of an object based on performed measurements have been shown.
EN
Obtaining discrete data is inseparably connected with losing information on surface properties. In contact measurements, the ball tip functions as a mechanical-geometrical filter. In coordinate measurements the coordinates of the measurement points of a discrete distribution on the measured surface are obtained. Surface geometric deviations are represented by a set of local deviations, i.e. deviations of measurement points from the nominal surface (the CAD model), determined in a direction normal to this surface. The results of measurements depend both on the ball tip diameter and the grid size of measurement points. This article presents findings on the influence of the ball tip diameter and the grid size on coordinate measurement results along with the experimental results of measurement of a free-form milled surface, in order to determine its local geometric deviations. One section of the surface under research was measured using different measurement parameters. The whole surface was also scanned with different parameters, observing the rule of selecting the tip diameter d and the sampling interval T in the ratio of 2:1.
19
Content available remote Badania symulacyjne metody analizy odchyłek geometrycznych powierzchni swobodnych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych metody analizy odchyłek geometrycznych powierzchni swobodnych. Metoda ta polega na iteracyjnym modelowaniu CAD powierzchni reprezentującej odchyłki zdeterminowane i weryfikacji modelu w każdym kroku iteracji przez testowanie autokorelacji przestrzennej reszt od modelu.
EN
Coordinate measurements are the source of digital data in the form of coordinates of the measurement points of a discrete distribution on the measured surface. The geometric deviations of freeform surfaces are determined at each point as normal deviations of these points from the nominal surface (the CAD model). Different sources of errors in the production process result in deviations of different character, deterministic and random. In the article results of simulation tests of method for analysis of free-form geometric deviations, consisting in an iterative modeling CAD surface of deterministic deviations and verification the model's adequacy in each iteration step by testing the spatial autocorrelation in model residuals, were presented.
20
Content available remote Reverse engineering of complex-shape surfaces
EN
The article presents issues connected with coordinate measurements of complex-shape surfaces. These measurements are presented on the example of carrying out the reverse engineering process of objects described with the use of free surface patches. The introduction to the article comprises a presentation of the B-spline method. This method has been applied to constructing geometric models of the reconstructed surfaces. Moreover, the introduction presents a method of constructing a surface patch on the basis of a cloud of points in space. Further in the article, a practical implementation of the metodology of reconstructing objects described with the use of complex shape surface patches has been presented. The methodology includes subsequent object measurements and reconstructing the object's geometric model, and concentrates on the possibly most accurate reconstruction of the shapes and dimensions of the researched object.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia pomiarów współrzędnościowych powierzchni złożonych. Pomiary prowadzono podczas realizacji procesu inżynierii odwrotnej obiektu opisanego za pomocą powierzchni swobodnej. Podano charakterystykę metody B-spline oraz sposobu budowy płata powierzchni na podstawie chmury punktów pomiarowych. Informacje te stosowano w tworzeniu modelu geometrycznego odtwarzanej powierzchni. Omówiono praktyczne zastosowanie metodyki realizacji procesu inżynierii odwrotnej obiektu określanego za pomocą płatów powierzchni o skomplikowanych kształtach. Przy użyciu tej metody prowadzono kolejne pomiary i rekonstrukcję modelu geometrycznego obiektu. Przyjęto kryterium dokładnego odwzorowania kształtów i wymiarów badanego obiektu.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.