Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektrownie wodne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Power plants are the large-scale production facilities with the main purpose of realizing uninterrupted, reliable, efficient, economic and environmentally friendly energy generation. Maintenance is one of the critical factors in achieving these comprehensive goals, which are called as sustainable energy supply. The maintenance processes carried out in order to ensure sustainable energy supply in the power plants should be managed due to the costs arising from time requirement, the use of material and labor, and the loss of generation. In this respect, it is critical that the fault dates are forecasted, and maintenance is performed without failure in power plants consisting of thousands of equipment. In this context in this study, the maintenance planning problem for equipment with high criticality level is handled in one of the large-scale hydroelectric power plants that meet the quintile of Turkey’s energy demand as of the end of 2018. In the first stage, the evaluation criteria determined by the power plant experts are weighted by the Analytical Hierarchy Process (AHP), which is an accepted method in the literature, in order to determine the criticality levels of the equipment in terms of power plant at the next stage. In order to obtain the final priority ranking of the equipment in terms of power plant within the scope of these weights, Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) is used because of its advantages compared to other outranking algorithms. As a result of this solution, for the 14 main equipment groups with the highest criticality level determined on the basis of the power plant, periods between two breakdowns are estimated, and maintenance planning is performed based on these periods. In the estimation phase, an artificial neural network (ANN) model has been established by using 11-years fault data for selected equipment groups and the probable fault dates are estimated by considering a production facility as a system without considering the sector for the first time in the literature. With the plan including the maintenance activities that will be carried out before the determined breakdown dates, increasing the generation efficiency, extending the economic life of the power plant, minimizing the generation costs, maximizing the plant availability rate and maximizing profit are aimed. The maintenance plan is implemented for 2 years in the power plant and the unit shutdowns resulting from the selected equipment groups are not met and the mentioned goals are reached.
PL
Elektrownie to zakłady produkcyjne o dużej skali, których głównym celem jest nieprzerwane, niezawodne, wydajne, rentowne oraz przyjazne dla środowiska wytwarzanie energii. Utrzymanie ruchu stanowi jeden z kluczowych czynników pozwalających na osiągnięcie tych szeroko zakrojonych celów, które określa się wspólnym mianem zrównoważonych dostaw energii. W elektrowniach, procesami utrzymania ruchu, realizowanymi w celu zapewnienia zrównoważonych dostaw energii, zarządza się z uwzględnieniem kosztów związanych z wymogami czasowymi, kosztów materiałów i robocizny oraz strat wytwarzania energii. Ponieważ elektrownie wykorzystują tysiące różnych urządzeń, niezwykle ważne jest prognozowanie dat wystąpienia uszkodzeń oraz zapewnienie bezawaryjnego utrzymania ruchu. W przedstawionych badaniach, rozważano problem planowania utrzymania ruchu sprzętu o wysokim poziomie krytyczności na przykładzie jednej z dużych elektrowni wodnych, która na koniec 2018 r. pokrywała jedną piątą zapotrzebowania Turcji na energię elektryczną. W pierwszym etapie badań, kryteria oceny określone przez ekspertów zatrudnionych w elektrowni ważono za pomocą powszechnie stosowanej w literaturze metody procesu hierarchii analitycznej (AHP) w celu ustalenia poziomów krytyczności poszczególnych elementów wyposażenia elektrowni. Aby opracować ostateczny ranking priorytetowości elementów wyposażenia elektrowni na podstawie określonych wcześniej wag, zastosowano technikę TOPSIS, która polega na porządkowaniu preferencji na podstawie podobieństwa do idealnego rozwiązania. Techniki tej użyto ze względu na jej zalety, których nie mają inne algorytmy oparte na relacji przewyższania (ang. outranking algorithms). Na podstawie wyników otrzymanych dla 14 głównych grup urządzeń o najwyższym poziomie krytyczności, określonym na podstawie danych pochodzących z elektrowni, oszacowano czasy pomiędzy dwiema awariami, a na ich podstawie zaplanowano działania konserwacyjne. W fazie szacowania, opracowano model sztucznej sieci neuronowej (ANN) w oparciu o dane o uszkodzeniach, które wystąpiły w ostatnich 11 latach działania elektrowni, dla wybranych grup urządzeń. Przewidywane daty wystąpienia uszkodzeń szacowano, po raz pierwszy w literaturze, biorąc pod uwagę zakład produkcyjny jako system, bez uwzględnienia sektora produkcyjnego. Plan obejmuje działania konserwacyjne, które mają być przeprowadzone przed przewidywanymi datami awarii, w celu zwiększenia wydajności wytwarzania energii, przedłużenia żywotności elektrowni, minimalizacji kosztów wytwarzania energii, maksymalizacji wskaźnika dostępności elektrowni oraz maksymalizacji zysków. Opracowany plan konserwacji wdrażano w omawianej elektrowni przez 2 lata. W tym okresie nie odnotowano przerw w pracy jednostek wytwórczych spowodowanych awarią rozważanych grup urządzeń, co oznacza, że wspomniane cele zostały osiągnięte.
PL
Jednym ze źródeł energii elektrycznej wykorzystywanej przez człowieka jest woda. Obecnie idea wykorzystania elektrowni wodnych jest coraz bardziej doceniana przez samorządy terytorialne i coraz częściej można je dostrzec w Polsce i województwie pomorskim. Idea zrównoważonego rozwoju oraz dyrektywy unijne wymogły budowę elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii. W artykule nakreślono sytuację energetyczną województwa pomorskiego. W efekcie ustalono, że ponad połowa energii zużywanej w województwie jest produkowana poza jego obszarem. Biorąc pod uwagę straty przesyłowe, jest to sytuacja niekorzystna. W województwie coraz więcej pojawia się instalacji hydroenergetycznych, ale wciąż jest ich zbyt mało. Przeanalizowano uwarunkowania przyrodnicze i antropogeniczne ponad 300 potencjalnych lokalizacji hydroelektrowni. Na podstawie przeprowadzonych analiz oszacowano potencjał hydroenergetyczny województwa i wskazano najlepsze lokalizacje dla elektrowni wodnych.
EN
One of the sources of electricity used by man is water. Currently the idea of hydroelectric power plants is increasingly appreciated by local governments. Sustainable development and EU directives have required the construction of green power plants. The article outlines the energy situation of the Pomeranian Voivodeship. As a result, it was found that more than half of the energy consumed in the region is produced outside its area. Considering the transmission losses, this is a disadvantage. Hydropower installations are increasingly appearing in the province, but they are still too few. The natural and anthropogenic conditions of more than 300 potential hydropower plants have been analyzed. Based on the conducted research, the hydroelectric potential of the voivodeship was estimated and the best locations for hydropower were identified.
PL
Budowa Zbiornika Trzech Przełomów jest największą i najdroższą inwestycją w elektrownię wodną na świecie. Jak zawsze w przypadku budowy dużych zapór, zyski i straty są istotne. Zyski nie ograniczają się jedynie do finansowych, gdyż elektrownia dostarcza dziesięć procent energii elektrycznej dla Chin, co pozwala na znaczne zmniejszenie emisji gazów ze spalania węgla ze wszystkimi tego pozytywnymi skutkami dla środowiska. Oprócz tego, zbiornik pozwolił na: kontrolę zjawisk powodziowych, poprawę żeglowności środkowego odcinka rzeki Yangtze i ujść dopływów, magazynowanie wody i zaopatrzenie w nią w okresach susz, oraz na zwiększenie zatrudnienia w rejonie zbiornika. Z kolei negatywne konsekwencje dotyczą między innymi: bardzo istotnych ograniczeń w biodywersyfikacji w rzece Yangtze, eutrofizacji wód tej rzeki i ujść jej dopływów, przesiedleń ludności na dużą skalę, zniszczenia siedlisk różnorodnych zwierząt, trudności w ochronie delty rzeki Yangtze i innych. W pracy zostały przedstawione wybrane zagadnienia związane z budową i eksploatacją tego zbiornika.
EN
Constructing of the Three Gorges Reservoir has been the largest and the most expensive investment into a hydroelectric plant in the whole World. As always in the case of building large dams benefits and losses are significant. The benefits are not only limited to income from selling electric energy but include : significant reduction of burning coal with all environmental impacts, flood control, improvements in water transportation, better water supply during dry periods, and job creation in neighbourhood of the reservoir. Negative consequences include among other things crucial effects on biodiversity in the Yangtze River, eutrophication of water in the reservoir and in the tributaries, displacement of human population, destroying of precious habitats of many species, problems with protecting of the Yangtze River delta and others. Selected economical and environmental aspects of the Three Gorges Reservoir have been described.
EN
This paper deals with the water management infrastructure, with a particular emphasis on the hydropower structures and environmental protection in the "Dolina Radwi, Chocieli i Chotli" Natura 2000 site in the Radew river basin (the zachodniopomorskie province in the north-western Poland). Advantages and drawbacks (environmental, economic and social) of water power generation and a characterization of the Radew basin and characterization of hydropower usage of this area are discussed. The natural conditions of the terrain are described and the legal setting is characterized for undertakings in the Natura 2000 sites (Water Framework Directive, the Birds Directive, the Habitats Directive, Water Resources Law, the Nature Conservation Act, Act on Access to Information on the Environment and Its Protection and on Environmental Impact Assessments and executory provisions in the form of regulations). The paper presents an assessment of the operation of the hydropower plants "Rosnowo" and "Niedalino" on the river Radew in the context of the environment protection requirements for such facilities. Attention is also given to the social conflicts related to the operation of water management facilities in the Natura 2000 sites (on the example of the Trout Farm in Ubiedrze on the river Chociel). The authors conclude that in the "Dolina Radwi, Chocieli i Chotli" site rational actions are being taken for sustainable water management of hydraulic engineering facilities and that the principles of environmental protection are observed. The hydropower plants discussed in this paper have contributed to the formation of ecosystems related to water, already in existence at the time of creation of the "Dolina Radwi, Chocieli i Chotli" site. They also contributed to the specific species composition and the hydrological regime as well as other properties of the animate and inanimate world. The hydropower plants play various positive roles in the environment and economy, they generate inexpensive clean energy to be used by man. This way both the power production policy and the environmental policy are implemented. The use of this alternative energy source should be promoted also in the Natura 2000 sites. The structures related to water management may operate properly, but certain social, legal and environmental conditions apply. Any arising problems are minimized and users manage the natural resources in a rational and appropriate manner, both in terms of planning or modernizing these structures or by using compensation means. Moreover, several water management works have been carried out in the Radew river basin and despite the rich hydro-engineering infrastructure in the area, the unique natural qualities of the site are preserved.
PL
Praca dotyczy zagadnień dotyczących infrastruktury gospodarki wodnej ze szczególnym uwzględnieniem obiektów hydroenergetycznych i ochrony przyrody na obszarze Natura 2000 „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli” w zlewni rzeki Radwi. Przedstawiono zalety i wady energetyki wodnej, charakterystykę zlewni rzeki Radew oraz wykorzystania hydroenergetycznego omawianego obszaru. Opisano warunki przyrodnicze terenu i scharakteryzowano uwarunkowania prawne dla przedsięwzięć na obszarach Natura 2000 (Ramowa Dyrektywa Wodna, Dyrektywa Ptasia i Siedliskowa, Ustawa Prawo wodne, akty wykonawcze w formie rozporządzeń i inne). W pracy przedstawiono ocenę funkcjonowania hydroelektrowni „Rosnowo” i „Niedalino” na rzece Radwi w kontekście wymagań stawianym takim obiektom ze względu na ochronę przyrody. Zwrócono także uwagę na konflikty społeczne związane z funkcjonowaniem przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej na obszarach Natura 2000. Z pracy wynika, że na obszarze Natura 2000 „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli” prowadzone są racjonalne działania mające na celu osiągnięcie zrównoważonej gospodarki wodnej na obiektach hydrotechnicznych, z zachowaniem zasad ochrony środowiska. Omawiane w artykule elektrownie wodne przyczyniły się do wykształcenia ekosystemów związanych z wodą, zastanych w momencie tworzenia „Doliny Radwi, Chocieli i Chotli”, a także określonego składu gatunkowego, reżimu hydrologicznego oraz innych właściwości świata ożywionego i nieożywionego. Elektrownie wodne pełniąc różne zadania w środowisku i gospodarce wytwarzają energię, z której korzysta człowiek. W ten sposób realizuje się zarówno politykę energetyczną, jak również środowiskową. Obiekty związane z gospodarką wodną mogą dobrze funkcjonować, jednakże pod pewnymi warunkami społecznymi, prawnymi i środowiskowymi. Jakiekolwiek problemy są jednak minimalizowane, a użytkownicy w sposób racjonalny gospodarują poprawnie zasobami środowiska, planując i dokonując modernizacji tych budowli czy też stosując środki kompensujące. Ponadto w zlewni Radwi wykonano szereg prac z zakresu gospodarki wodnej i mimo bogatej infrastruktury wodnej na tym obszarze, zachowane zostały unikalne walory przyrodnicze terenu.
PL
Stwierdzono, że bezpieczne prowadzenie eksploatacji hydrozespołu oraz pełna automatyzacja pracy elektrowni wymaga zastosowania wielu zabezpieczeń hydromechanicznych. Ostateczna liczba zastosowanych zabezpieczeń w modernizowanych lub nowych hydrozespołach wynika z wymogów stawianych przez Inwestora. Koszty zastosowania niezbędnych zabezpieczeń są znikome w skali całej inwestycji. Stosując odpowiednie zabezpieczenia można uniknąć poważnych awarii hydrozespołu, które mogą wystąpić podczas rozbiegu turbiny. Prawidłowo zaprojektowany i wyposażony w niezbędne zabezpieczenia hydromechaniczne układ regulacji turbiny zapewni wieloletnią, bezpieczną eksploatację hydrozespołu.
EN
Ascertained is that the safe running of a hydro unit and full automation of a power plant operation needs application of many hydro-mechanical protection devices. The final amount of applied protections in modernized or new hydro units results from demands placed by an investor. The protection application costs are really a margin of the whole investment outlay while using proper protections one can avoid major failures which can occur during a turbine start-up. A turbine control system, properly designed and equipped with all necessary hydro-mechanical protections, will ensure a many-year and safe operation of a hydro unit.
PL
W artykule przedstawiono przykłady odbiorów technicznych konstrukcji wchodzących w skład elektrowni wodnych. Zwrócono szczególną uwagę na konstrukcje wielkogabarytowe, tj. obudowy stojanów, wały turbin i generatorów, kratownice oraz zawory kulowe. Opisano budowę elektrowni wodnej oraz nawiązano do możliwości, jakie daje stosowanie odnawialnych źródeł energii, do których zalicza się również hydroelektrownie. Podkreślono także możliwości rzeczoznawców TÜV NORD Polska w zakresie podejmowania się różnych zadań wynikających z potrzeb klientów oraz ich profesjonalnej, kompetentnej i szybkiej realizacji.
8
Content available remote Rozwój innowacyjnych rozwiązań hydroenergetycznych turbin
PL
Cel pracy sformułowano w postaci pytania: Jakie warunki techniczne Wt (konstrukcja turbiny, aeratora) są niezbędne dla zaistnienia stanu postulowanego SP (wysoka efektywność ekologiczna, energetyczna i ekonomiczna działania)? Omówiono postępowanie badawczo-koncepcyjne dotyczące rozwoju turbin wodnych małej mocy z opcją aeracji. Sformułowano problem konstrukcyjny dla rozwiązania innowacyjnego. Rozwiązanie oparto o wspomaganie komputerowe obliczeń i wizualizacji ciśnienia, prędkości, momentu sił w przestrzeni roboczej dwóch różnych turbin.
EN
In the paper, the treatment research and conceptual development of low power energy water turbine with the aeration is discussed. The problem of construction/design for the innovative solutions is formulated. The solution is based on computer-aided calculation and visualization of pressure, speed, torque forces in the working space of two different turbines.
EN
Poland is a country with scarce water resources, which places it in this regard at the end of the list of European countries. Also the capacity of retention reservoirs in Poland is very small compared to other neighbouring European countries, and does not exceed 6% of the average annual runoff from its territory. This results in the low hydropower potential. What is more, this low potential is used to a limited extent only, in contrast to most European countries. The first hydropower facilities were built in Poland in the interwar period. The development of hydropower facilities intensified in Poland after World War II. They were the low and high head plants, but also facilities with equilibrium reservoirs and reversible units. After World War II, in Poland, within its new borders, there were a lot of small hydropower plants, which initially were ignored by utility companies and were devastated. Later, they were gradually activated. The construction of new facilities, modernization of existing ones, as well as reconstruction of those degraded, are often obstructed by significant ecological restrictions. This paper presents these processes and describes the major hydropower facilities in Poland.
PL
Polska jest krajem o skromnych zasobach wodnych, co stawia nas pod tym względem na końcu listy krajów europejskich. Również pojemność zbiorników retencyjnych w Polsce jest bardzo niska w porównaniu z innymi sąsiadującymi z nami krajami europejskimi i nie przekracza 6% średniego rocznego odpływu z terenu kraju. Wynikiem tego jest również niski potencjał hydroenergetyczny. Co więcej, ten niski potencjał jest wykorzystany jedynie w niewielkim stopniu w przeciwieństwie do większości krajów europejskich. Pierwsze obiekty hydroenergetyczne w Polsce powstały w okresie międzywojennym. Rozwój inwestycji hydroenergetycznych nastąpił w Polsce po II wojnie światowej. Były to elektrownie niskiego i wysokiego spadu, ale również obiekty ze zbiornikami wyrównawczymi, posiadające jednostki odwracalne. Po II wojnie światowej na terenie Polski, w nowych granicach, było bardzo dużo małych elektrowni wodnych, które w początkowym okresie nie stanowiły zainteresowania organizacji energetycznych i ulegały dewastacji. Później zaczęto je stopniowo uruchamiać. Na przeszkodzie budowy nowych, modernizacji istniejących lub odbudowy zdegradowanych obiektów często jednak stają znaczne ograniczenia ekologiczne. W artykule przedstawiono te procesy, jak również opis istniejących większych obiektów hydroenergetycznych w Polsce.
EN
Human induce land use change is among the major driver of biodiversity loss. The large scale development projects like hydro-electric projects (HEP) will likely to bring about changes at landscape level. Hydro-electric Projects development in India has fastened in the last decade especially in Indian Himalayan Region. The Himalaya being the biodiversity hotspot could have negatively impacted by HEP development. I used remote sensing technology to investigate the ongoing construction of Parvati Hydro-electric Project (PHEP) development and its influence on land use change. I choose 2005 as base year and compared it with 2010 scene. The analysis showed that dense and open forest decreased during PHEP construction. While settlement area grew by 85%, scrub area increased around PHEP construction site. New category degraded forest was added in the 2010. The study showed that PHEP has caused significant changes in Sainj valley since the development of PHEP. There is an urgent need to address the issue of HEP development in fragile mountain ecosystem otherwise it will cause irreparable loss in the nature and environment.
PL
Działalność człowieka, wywołująca zmiany użytkowania gruntów, jest jednym z głównych czynników, powodujących ograniczanie różnorodności biologicznej. Inwestycje o dużej skali, jak elektrownia wodna, najprawdopodobniej spowodują zmiany w przestrzeni. Rozwój elektrowni wodnych w Indiach następuje szczególnie intensywnie w rejonie Himalajów. Istnieją uzasadnione obawy, że na tym obszarze, mającym tak duże walory przyrodnicze, mogą wystąpić szczególnie zagrożenia ekologiczne. W pracy przedstawiono zastosowanie teledetekcji do monitorowania ewentualnych zmian w krajobrazie. Porównywano dane z 2010 r., po wybudowaniu elektrowni, z obrazami uzyskanymi w 2005 r., przyjętym jako referencyjny. Analizy wykazały, że obszary leśne znacznie się zmniejszyły. Liczba ludności zwiększyła się o 85%, co spowodowało zabudowę terenu wokół elektrowni. Ponadto zauważono degradację lasów. Duże zmiany wystąpiły w dolinie Sainy. Występuje konieczność rozważnej lokalizacji elektrowni wodnych, analizy oddziaływania elektrowni w fazie budowy i eksploatacji. Bez szczegółowych planów i analiz ich budowa może spowodować niepowetowane straty w przyrodzie i środowisku.
PL
W celu zapewnienia bezpieczeństwa stopnia wodnego we Włocławku, w styczniu 2009 r., na wniosek Ministra Środowiska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wprowadziło na Listę indykatywną projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zadanie: "Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek: modernizacja stopnia wodnego we Włocławku i poprawa bezpieczeństwa powodziowego zbiornika włocławskiego".
PL
Na początku artykułu, we wprowadzeniu uzasadniono potrzebę poszukiwania nowych, niekonwencjonalnych źródeł energii elektrycznej oraz przedstawiono historię powstawania elektrowni wodnych. Artykuł kolejno omawia największe elektrownie wodne na świecie, hydroelektrownie w Polsce, turbiny wodne, elektrownie pływowe i elektrownie wiatrowe.
EN
On the beginning of the article, in the introduction it is presented the reason of need for search for the new nonconventional sources of electric energy and the history of formation water power plants. The article discusses in turn the largest water power plants in the world, the water power plants in Poland, the water turbines, the tidal power plants and the wind power plants.
PL
Elektrownie wodne pracujące w kaskadzie - obok optymalnego wykorzystania wody w rzece do produkcji energii elektrycznej - pełnią też bardzo ważną funkcję swoistego regulatora spływu wody. Szczególnego znaczenia nabiera rola tych elektrowni w sytuacjach powodziowych. W artykule poruszono temat takiego opo- miarowania wymaganego odcinka rzeki, które pozwoli na współzależne sterowanie wszystkimi elektrowniami pracującymi w kaskadzie oraz umożliwi wykorzystanie tych pomiarów do ostrzegania o zagrożeniach powodziowych.
EN
Besides the optimal use of water for hydropower generation, the main task of the cascade of hydropower plants is to regulate the flow of water into the river, what is of particular importance during floods. The article discusses the issue of such measurement system of a river's section that would allow interdependent control of every hydropower plant working in the cascade and use of the gathered data for warning against flood threats.
15
Content available 100-Lecie elektryfikacji Kaszub
PL
Przedstawiono zasadnicze fakty z historii budowy elektrowni wodnych na terenie Kaszub oraz ich wykorzystania w sieci elektroenergetycznej Polski w okresie ubiegłych 100 lat.
EN
The essential facts from the history of the construction of hydroelectric power stations in the Kaszuby Region and its useing in the Polish electric power system during the past 100 years.
PL
Omówiono nośnik energii jakim jest woda użytkowa przemysłowa oraz przedstawiono jej charakterystykę i możliwości przetwarzania na energię elektryczną traktowaną jako energię zieloną.W energetyce woda użytkowa pochodzącą z chłodzenia skraplaczy elektrowni cieplnej może być przetwarzana na energię elektryczną w elektrowni wodnej, która musi być zlokalizowana i ściśle powiązana z elektrownią cieplną, wyposażoną w turbiny parowe. Lokalizację i wyposażenie małej elektrowni wodnej oraz warunki eksploatacyjne dla tego typu układu przedstawiono na przykładzie istniejącej Elektrowni Skawina.
EN
The specific setup of Small Hydroelectric Power Plants (SHPP) depends on hydrotechnical conditions, i.e. the hydroelectric generating set and the way water is supplied to it. It is especially interesting to utilize industrial dump waters, used to several technological processes, as an energy source to produce electric power. In such cases, the Small Hydroelectric Power Plants are classified as continuous flow power stations. In particular, this kind of SHPP may be situated either at the water intake or on a dump water draining system from a large power plant (conventional or nuclear). These waters are used to cool down steam generators and, thus, more energy can be produced by SHPP using dump water from nuclear power station since the required water supply is doubled in comparison to thermal power station. The water power station in Thermal Skawina Power Plant is classified as a SHPP. It operates with dump waters used to cool down steam generators and is probably the only power station of this kind in Poland. This kind of SHPP features the well defined range of water load, based, here, on the power generated by the steam generator, i.e. not dependant on other factors, e.g wether. The ammount of dump water supplied oscillates with the season and is 23.3 m3/s in summer and 17.8 m3/s in winter. The highest dump water temperature (in summer) doeas not exceed 35oC.
PL
Opisano sposoby przekazywania napędu z wolnoobrotowych turbin i kół wodnych na generatory elektryczne. Przedstawiono koncepcję zastosowania multiplikującej przekładni hydrostatycznej o zmiennym przełożeniu, umożliwiającej sterowanie przełożeniem w zależności od prędkości turbiny lub koła wodnego.
EN
In the paper has been described power transmission from the low rotary turbines and water wheels to power generator. It is shown the conception of use the variable multiplication hydrostatic transmission n to control the ratio depending on the rotational speed of the turbine or water wheel.
PL
W artykule przedstawione zostało zagadnienie minimalizacji strat energii elektrycznej w układzie napędowym pompy elektrowni wodnej, wtórnie wykorzystującej wodę użytkową na trasie jej przepływu. Pompa napędzana jest klatkowym silnikiem asynchronicznym o regulowanej prędkości obrotowej. Zaprezentowano podstawowe rezultaty obliczeń teoretycznych, oraz wyniki testów laboratoryjnych.
EN
The paper comments on the problem of electric energy loses minimization in the pump drive of a water power plant using industrial water. The pump drive is a cage asynchronous motor with adjustable rotation rate. The main results of theoretical calculations as well as the results of laboratory tests are presented.
PL
W artykule przedstawiono projekt automatyzacji małej elektrowni wodnej, na przykładzie elektrowni "EKOWAT" w Głuchołazach. Zastosowane rozwiązanie może okazać się stosunkowo prostym i łatwym rozwiązaniem realizującym następujące zadania: rozruch i zatrzymanie jednego bądź dwóch turbozespołów współpracując z urządzeniami mie­rzącymi poziom wody górnej, dwiema pompami próżniowymi, tyrystorowym układem soft-start oraz przekaźnikiem elektromagnetycznym reagującym na zanik napięcia od strony systemu elektroenergetycznego.
EN
In the paper have been presented - on example at a small hydropower station on the "Biała Głuchołazka" river - concept of automation procedures for regulation of high water level by special irrigation canals. On dry or small rainfall seasons a sensors , located on high water side canse activation of PLC controller , which in turn start two vacuum pumps. Suction on irrigation tube cause lifting of high water level, and controller activate one of two generators, cutting of vacuum pumps, but circulation of water is supporting by siphon effect. This solution make possible work both generators rated capacity 75 and 50 kW.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.