Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sprayer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The described research dealt with the viability of insecticidal nematodes contained in the spray liquid flowing through filters used in spraying machines. Steinernema feltiae entomopathogenic nematodes were used in the research. The liquid was filtered using two filters mounted in spraying machines with 50 and 100 mesh number. Concentration of nematodes in the liquid was: 1 million and 2 million in 1 dm3 water. The liquid flowed at three pressure values: 1x105, 2×105 and 4×105 Pa. Significance of nematodes loss with the following liquid flow was observed: through 50 mesh filter (at pressure 4×105 Pa) and through 100 mesh filter (at all flow pressure values).
PL
Opisano badania nad zmianami przeżywalności owadobójczych nicieni zawartych w cieczy opryskowej przepływającej przez filtry stosowane w opryskiwaczach. Do badań użyto nicieni owadobójczych gatunku Steinernema feltiae. Ciecz filtrowana była za pomocą dwóch filtrów montowanych w rozpylaczach o liczbie mesh 50 i 100. Koncentracja nicieni w cieczy wynosiła: 1 mln i 2 mln sztuk w 1 dm3 wody. Przepływ cieczy odbywał się przy trzech wielkościach ciśnienia: 1x105, 2×105 i 4×105 Pa. Stwierdzono istotność strat nicieni przy przepływie cieczy: przez filtr mesh 50 (przy ciśnieniu 4×105 Pa) i przez filtr mesh 100 (przy wszystkich wartościach ciśnienia przepływu). Wyniki pokazały, że na straty nicieni istotny wpływ miały: numer siatki filtra i ciśnienie cieczy wewnątrz instalacji.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie sygnału z modułu Field-IQ współpracującego z panelem nawigacyjnym Trimble CFX-750 do sterowania zespołem elektrozaworów w opryskiwaczu polowym. Przeprowadzone badania umożliwiły dobranie odpowiedniego układu do zmiany parametrów sygnału sterującego elektrozaworami oraz wyznaczenie opóźnień przy ich włączaniu i wyłączaniu.
EN
The article describes the use of a signal from Module Field-IQ cooperating with navigation display Trimble CFX-750 to control the electrovalve in the field sprayer. The study allowed for selecting the appropriate system for changing the parameters of the electrovalve control signal and determining delays when switching on and off.
EN
The results were presented of research into the impact of high pressure installation elements: the piston pump and sprayers with double flat spray: TeeJet DGTJ-60: 110/02, 110/03, 110/04 on the viability of entomopathogenic nematodes Steinernema feltiae. The research was carried out with the pressure of liquid in the installation of 10.0 MPa. The measurements of the number of living nematodes in fluid samples collected from the container, from the pipe that feeds the sprayer and from liquid collected under the sprayer were compared. A 17.7% decrease of the viability of nematodes caused by the pump was found and a 23.6% viability decrease was established caused by the sprayers.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu elementów instalacji wysoko ciśnieniowej: pompy tłokowej i rozpylaczy o podwójnym strumieniu płaskim TeeJet DGTJ-60: 11002, 11003, 11004 na przeżywalność owadobójczych nicieni Steinernema feltiae. Badania przeprowadzono przy ciśnieniu cieczy w instalacji równym 10,0 MPa. Porównano pomiary liczby żywych nicieni w próbach płynu pobranego ze zbiornika, z przewodu zasilającego rozpylacz i z cieczy zebranej pod rozpylaczem. Stwierdzono 17,7% spadek przeżywalności nicieni spowodowany przez pompę oraz 23,6% spadek przeżywalności spowodowany przez rozpylacze.
EN
The study was conducted assessing the losses of spores of the fungus species Isaria fumosorosea during the flow of liquid through the nozzle of the hydraulic agitator. The liquid flow containing spores was 2.5 dm3/min and the pressure 6.0 bar. The liquid circulated 100 times in the system comprising a pump, hydraulic mixer, and reservoir. It has been found that the multiplicity of fluid flow has a significant effect on reducing the number of spores of the fungus Isaria fumosorosea contained in a liquid. The maximum reduction of spores was 89%.
PL
Przeprowadzono badania oceny strat zarodników grzyba gatunku Isaria fumosorosea podczas przepływu cieczy przez dyszę mieszadła hydraulicznego. Natężenie przepływu cieczy zawierającej zarodniki wynosiło 2,5 dm3/min, a jej ciśnienie 6,0 bar. Ciecz krążyła w instalacji (składającej się z pompy, mieszadła hydraulicznego i zbiornika) do 100 razy. Stwierdzono, że krotność przepływu cieczy ma istotny wpływ na redukcję ilości zarodników grzyba Isaria fumosorosea zawartych w cieczy. Maksymalna redukcja zarodników wyniosła 89%.
PL
Podstawowym elementem, mających bezpośredni wpływ na skuteczność gaśniczą instalacji przeciwpożarowej mgły wodnej jest dysza wykorzystana do rozpylenia cieczy. Nie wszyscy jednak zdajemy sobie sprawę ile trudu i nakładów finansowych należy ponieść, aby zaprojektować rozpylacz wytwarzający mgłę wodną o wymaganych parametrach. W niniejszym artykule przedstawiono wstęp do teorii rozpylania cieczy, chcąc przybliżyć podstawowe zagadnienia związane z projektowaniem dysz osobom potencjalnie zainteresowanym wykorzystaniem mgły wodnej do ochrony przeciwpożarowe. Artykuł poświęcony jest podstawowym parametrom zewnętrznym i wewnętrznym charakteryzującym dany typ rozpylaczy. Przedstawione zagadnienia są podstawą do zrozumienia złożoności procesów towarzyszących rozpylaniu cieczy.
EN
The basic element, having a direct impact on the extinguishing effectiveness of the water mist fire protection system is nozzle, which is used to spray the liquid. However, we do not realize how much effort and financial expenditures have to be incurred to specify atomizer generating mist with the required parameters. This article presents an introduction to the theory of the liquid atomization, to bring basic issues related to the design of the nozzle for potentially interested persons in using water mist in fire protection. The article discusses the basic internal and external parameters characterized by the type of atomizer. This issues are fundamental to understand the complexity of the phenomenon accompanying the liquid atomization.
EN
The article presents analysis of the mathematical model for determination of a momentary dose of spray applied by the field sprayer nozzles which move on the curve with the forward speed the value of which may differ from the speed accepted for regulation. Regulation speed and regulation dose, real forward speed of a sprayer, angular velocity during the curve movement, and the coefficient of the nozzle location towards the axis of the sprayer turn are independent variables in the suggested model. Based on the mathematical model, plots were drawn and analyses of relation of the spray dose to particular variables were carried out including inter alia, a repeated field spray, application of a dose which considerably differs from the regulation dose and diversity of the dose on the working width of the sprayer.
PL
W artykule przedstawiono analizę modelu matematycznego do wyznaczania chwilowej dawki oprysku aplikowanego przez rozpylacze opryskiwacza polowego poruszającego się po łuku z prędkością postępową, której wartość może odbiegać od prędkości przyjętej do regulacji. W proponowanym modelu zmiennymi niezależnymi są prędkość regulacyjna i dawka regulacyjna, rzeczywista prędkość postępowa opryskiwacza, prędkość kątowa podczas ruchu po łuku i współrzędna położenia rozpylacza względem osi skrętu opryskiwacza. Na podstawie modelu matematycznego sporządzono wykresy i przeprowadzono analizy zależności dawki oprysku od poszczególnych zmiennych, z uwzględnieniem m.in. powtórnego oprysku pola, aplikowania dawki znacznie odbiegającej od dawki regulacyjnej oraz zróżnicowania dawki na szerokości roboczej opryskiwacza.
7
PL
Celem pracy było określenie wpływu okresu użytkowania opryskiwaczy rolniczych na ich stan techniczny oraz na wynik badań kontrolnych, dopuszczający je do użytkowania. Do analizy przebiegu ba-dań sprawności technicznej opryskiwaczy posłużyła dokumentacja, dotycząca wykonanych badań technicznych w 2013 r. w jednej ze stacji kontroli opryskiwaczy (SKO), zlokalizowanej w województwie mazowieckim. W grupie 30 przebadanych opryskiwaczy aż w 16 maszynach występowały usterki, które uniemożliwiały dopuszczenie ich do użytkowania. Zastrzeżenia dotyczyły przede wszystkim elementów dystrybucji i filtracji cieczy. Jednak usterki wskazane przez obsługę SKO, właściciele maszyn usunęli, a ponowne badania to potwierdziły i wszystkie opryskiwacze zostały dopuszczone do użytkowania. Z tego wynika, że część rolników nie kontroluje na bieżąco sprawności technicznej opryskiwaczy.
EN
The purpose of this paper was to determine the impact of the period of use of agricultural sprayers on their technical condition and also on the result of compliance tests that approves their use. For the analysis of the course of technical efficiency studies of sprayers, a documentation was used, concern-ing technical studies carried out in 2013 in one of the sprayer inspection stations (SKO), located in the Mazowieckie province. In a group of 30 tested sprayers, as many as 16 machines experienced faults that prevented their use. Objections concerned primarily the elements of distribution and filtration of liquids. However the faults identified by the SKO service were removed by the machines owners, re-examinations confirmed it and all the sprayers have been approved for use. This shows that some of the farmers do not check up to date the technical efficiency of their sprayers.
PL
Przedstawiono problematykę przyrostu temperatury cieczy w zbiorniku opryskiwacza, w wyniku jej częściowej recyrkulacji. Ma to znaczenie dla niektórych rodzajów aplikowanych preparatów w ochronie roślin, szczególnie biologicznych (żywych organizmów). Zmiana temperatury cieczy, poza zagrożeniem termicznym dla substancji wrażliwych i organizmów żywych, może podczas jej rozpylania wpływać na spektrum generowanych kropli i w konsekwencji na skuteczność biologiczną stosowanych preparatów, a także na poziom strat poprzez jej znoszenie i odparowanie.
EN
The problem of temperature increase of liquid in the sprayer tank, as a result of the partial recirculation of liquid were described. This is important for some types of applied plant protection preparations, especially biological (living organisms). Change of the liquid temperature generates a risk for heat-sensitive substances, and for living organisms. In addition, the temperature increase can affect the spectrum of the generated droplets, and consequently can decrease the biological efficacy, as well as the increase of losses by evaporation and aerial drift.
PL
W pracy przedstawiono przegląd tematyki z zakresu techniki ochrony roślin ze szczególnym naciskiem na zagadnienia jakości opryskiwania oraz znoszenia cieczy opryskowej. Do najważniejszych wskaźników jakości opryskiwania należą: nierównomierność rozkładu opadu, stopień pokrycia opryskiwanych powierzchni oraz naniesienie cieczy użytkowej. Celem pracy było określenie dominującej tematyki oraz zarysowujących się trendów w badaniach na podstawie analizy celów i wyników opublikowanych prac z badań przeprowadzonych w XXI wieku. Zakres przeglądu obejmuje wyniki doświadczeń zarówno polskich, jak i zagranicznych naukowców. W analizie przeważają prace związane z badaniami rozpylaczy, w których podkreśla się znaczenie wyboru właściwego rozpylacza w zależności od warunków technicznych, technologicznych i pogodowych.
EN
The review of the subject concerning a plant protection technology with a particular interest in the issues concerning spraying quality and drift of the sprayed liquid was presented in the paper. Irregularity of the fall distribution of the sprayed liquid, degree of the sprayed surfaces covering and drifting of utility liquid are the most significant indexes of the spraying quality. The purpose of the paper was to determine a prevailing subject and appearing trends in the research based on the analysis of objectives and results of the published papers from the research carried out in the 21st century. The scope of the review covers experimental results of both Polish as well as foreign scientists. Papers related to the investigated sprayers, where the significance of the selection of the proper sprayer in relation to technical, technological and weather conditions are emphasised, prevail in the analysis.
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań porównawczych stopnia pokrycia opryskiwanych obiektów przy użyciu rozpylaczy eżektorowych: jednostrumieniowego (AVI 11002) i dwustrumieniowego (AVI TWIN 11002). Pomiary przeprowadzono przy dwóch prędkościach roboczych agregatu, trzech ustawieniach rozpylaczy i stałej dawce cieczy. Badania wykonano w warunkach laboratoryjnych. Użyto nośnika rozpylaczy, symulującego pracę opryskiwacza polowego. W doświadczeniu zastosowano papierki wodnoczułe, zamocowane na trzech sztucznych roślinach, rozstawionych w 3-metrowych odstępach. Próbniki założone na sztuczne rośliny tworzyły obiekty oznaczone jako: poziomy górny (Apog ), poziomy dolny (Apod ), pionowy najazdowy (Anj ) oraz pionowy odjazdowy (Aoj ). Po wykonaniu pomiaru papierki poddano komputerowej analizie obrazu w celu określenia stopnia pokrycia, wartości przedstawiono na wykresach słupkowych. Wyniki poddano wieloczynnikowej analizie wariancji, która wykazała, że zastosowany rozpylacz i prędkość agregatu istotnie wpłynęły na stopień pokrycia obiektów poziomych górnych, nie stwierdzono natomiast, w tym przypadku, istotnego wpływu kąta ustawienia rozpylaczy. Wszystkie przyjęte do badań parametry pracy rozpylaczy istotnie wpłynęły na pokrycie obiektów pionowych. Wyższe wartości stopnia pokrycia obiektów pionowych zaobserwowano dla rozpylacza dwustrumieniowego, natomiast w przypadku obiektu poziomego górnego dla rozpylacza jednostrumieniowego. Na obiektach oznaczonych jako poziome dolne nie odnotowano zauważalnego pokrycia opryskiwaną cieczą.
EN
The research paper includes results of comparative research of the coverage degree of the sprayed objects with the use of air induction sprayers: a one-stream (AVI 11002) and two-stream (AVI TWIN 11002). The measurements were carried out at two work speeds of an aggregate, three settings of sprayers and a fixed dose of liquids. The research was conducted in laboratory conditions. A sprayer carrier was applied, which stimulates operation of a field sprayer. Water-sensitive papers were used in an experiment. They were mounted to three artificial plants spaced in 3-metres intervals. Samplers placed on artificial plants formed surfaces determined as: an upper level (Apog), a lower level (Apod), vertical approach (Anj) and vertical leaving (Aoj). Upon carrying out the measurement, the papers were subjected to a computer image analysis in order to determine the coverage degree, the values have been presented at bar charts. The results were subjected to a multi-factor analysis of variance, which proved that the sprayer used and the speed of aggregate significantly influence the coverage degree of upper horizontal objects, whereas, no significant influence of the angle of sprayers setting has been determined in this case. All working parameters of sprayers, which were accepted for the research, have significantly influenced coverage of vertical facilities. Higher values of coverage degree of vertical facilities were reported for a two-stream sprayer, while in case of an upper horizontal sprayer for a one-stream sprayer. No noticeable coverage with a sprayed liquid has been noticed on horizontal objects.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia zastosowania paliw pochodzenia roślinnego w silnikach wysokoprężnych. Podano podstawowe wymagania stawiane procesowi wtryskiwania biopaliw, konstrukcji wtryskiwaczy umożliwiających rozpylanie paliw o zwiększonej lepkości. Zaproponowano oryginalny typ rozpylaczy, wykorzystujący efekt termiczny obrobki paliwa. Podano wyniki badań silnika z komorą wirową przy pracy na mieszaninie oleju słonecznikowego z olejem napędowym.
EN
The paper presents the use of vegetable fuels in diesel engines. The basic requirements for biofuels injection process, enabling the construction of spraying fuel injectors with increased viscosity are described. The original type of the sprayers, using the thermal effect of fuel treatments is proposed. The final results of engine tests with the vortex chamber at work on a mixture of sunflower oil with diesel are listed.
PL
Wyznaczono wartości przeżywalności względnej owadobójczych nicieni w cieczy przepływającej wielokrotnie przez dysze. Średnice otworów dyszy wynosiły 0,8 i 1,5 mm. Wartości ciśnienia cieczy przyjętego do badań wynosiły 0,5 i 2,0 MPa.. W przeprowadzonych badaniach użyte zostały nicienie Heterorhabditis bacteriophora i Heterorhabditis megidis.
EN
There were estimating values of a relative viability of entomopathogenic nematodes contained in liquid repeatedly flowing through nozzles. Diameters of the nozzle orifices were 0,8 and 1,5 mm. Values of a liquid pressure taken to the experiments were 0,5 and 2,0 Mpa. In the study were used the nematodes: Heterorhabditis bacteriophora and Heterorhabditis megidis.
PL
Straty owadobójczych nicieni występujące w instalacji opryskiwacza osłabiają skuteczność zawierających je biologicznych środków ochrony roślin w zwalczaniu szkodników. Wyznaczono równanie regresji opisujące przeżywalność owadobójczych nicieni Steinernema feltiae w zbiorniku opryskiwacza. Za pomocą matematycznych formuł oszacowano zmiany wartości przeżywalności względnej nicieni w zależności od ciśnienia cieczy, wydajności pompy i natężenia wypływu cieczy z opryskiwacza.
EN
Occurring in sprayer installation losses of an entomopathogenic nematodes weaken the effectiveness of pest control containing them biological agents. Regression equation, describing the viability of the entomopathogenic nematodes Steinernema feltiae, in a sprayer tank was determined. Changes of the entomopathogenic nematodes viability, depending on a liquid pressure, pump capacity and liquid outflow rates from the sprayer, was evaluated by means of the mathematical formulas.
PL
W instalacjach opryskiwaczy, podczas aplikacji biologicznych środków ochrony roślin, powstają straty pożytecznych organizmów. Straty wzrastają wraz ze wzrostem liczby przepływów cieczy wewnątrz instalacji opryskiwacza. Wyznaczono modele matematyczne do obliczania liczby cykli przepływów. Za pomocą tych modeli wykonano analizy wpływu pojemności cieczy w zbiorniku, wydajności pompy opryskiwacza oraz natężenia wypływu cieczy z opryskiwacza na ilość cykli krążenia cieczy wewnątrz układu hydraulicznego opryskiwacza.
EN
There are the losses of beneficial organisms - biological pest control agents in a sprayer machines during the application. The losses increase with a number of liquid flows inside the sprayer installation. The mathematical formulas to count an amount of number of flows cycles were performed. The analysis of influence of liquid capacity in sprayer tank, sprayer pump flow rate and liquid discharge flow rate from sprayer on the number of liquid circulation cycles inside the sprayer hydraulic system were made by using these mathematical formulas.
15
Content available Technika ochrony roślin w dyrektywach UE
PL
W pracy przedstawiono przegląd wybranych zagadnień dotyczących techniki ochrony roślin zawartych w dyrektywach UE. Prawo europejskie w coraz większym stopniu determinuje kierunki rozwoju produkcji roślinnej i postępu w technice opryskiwania roślin. Szczególnym wyzwaniem jest dyrektywa o zrównoważonym stosowaniu środków ochrony roślin, która nakazuje między innymi poszerzenie zakresu inspekcji sprzętu do ochrony roślin i szkoleń związanych z wykonywaniem zabiegów oraz doskonalenie techniki opryskiwania i unikania skażeń miejscowych poprzez bezpieczne postępowanie ze środkami ochrony roślin. W związku z tym nowe regulacje prawne mogą być również inspiracją dla nowych tematów prac badawczych, ważnych dla rozwoju nauki i potrzeb praktyki.
EN
The paper presents an overview of selected issues in respect of plant protection technique in EU directives. European law determines the directions of development on plant production and spray application techniques. A particular challenge for all interested bodies is the directive on the sustainable use of pesticides, which, among other things, requires extending the scope of both plant protection equipment inspection and operator training, as well as the improving of spray application techniques and the avoidance of point source pollution by means of the safe use of plant protection products. The directives can thus serve as an inspiration for new research of importance to both the progress of science and practical requirements.
PL
Celem pracy jest przedstawienie technicznych i infrastrukturalnych rozwiązań służących do zagospodarowania skażonych pozostałości po zabiegach chemicznej ochrony roślin. Stanowisko biobed, na którym napełnia się, myje oraz przechowuje opryskiwacz jest skutecznym sposobem ograniczenia skażeń miejscowych. Wewnątrz stanowiska odbywa się proces biodegradacji środków ochrony roślin z udziałem bakterii, grzybów i glonów, istniejących w substracie glebowym. Zużyty substrat nie jest odpadem chemicznym podlegającym kosztownej utylizacji, tylko ulegającą procesom gnilnym biomasą.
EN
The purpose of the study is to present technical and infrastructural solutions for the management of contaminated remnants of chemical plant protection. The Biobed stand, used for filling, cleaning and storing the sprayer is an efficient tool for reducing point source pollutions. The biodegradation of pesticides takes place within the stand with participation of bacteria, fungi and algae existing in the soil substrate. The used substrate is not a chemical waste subject to expensive utilization, but it is a degradable biomass.
EN
The field sprayers with spraying beam are the most widely used toapply the phytopharmaceutics.In terminology, field sprayers are composed in the main part of the traditional hydraulic ones. Protection of agricultural cultivations by means of hydrogaseous sprayers, apart from decreasing of toxicological standards, allows to reduce the costs of tillage, the contamination as well as to economize considerably the expenditures of energy.
18
EN
Purpose: the appearance western corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) in Slovenia brings new challenges to machines used for pesticide spraying of corn. The control of western corn rootworm is difficult due to the height of the corn crop in July-August. The current paper presents the exploitation characteristics of mistblower with cannon and field sprayer with high-mounted spraying boom and vertical tube extension with distributing nozzles on pesticide distribution over the corn plant. Design/methodology/approach: Two field experiments with different air adjustments and driving speed (mistblower with cannon) and nozzle flow and driving speed (field sprayer with high-mounted spraying boom) were research. Findings: The ventilator of the mistblower spread the pesticide over the wider band of the field as the field sprayer, however the pesticide distribution measured as coefficient of variation did not fulfil the legislative requirements. Research limitations/implications: The experiment results presented herein can be applied under similar equipment adjustment, working speed and growing conditions of the corn plant (78.000/ ha and the height of 2.70 m). Practical implications: The field sprayer with high-mounted spraying boom and vertical tube extension was proved as an efficient machine for controlling of western corn rootworm adults in the developed corn growing over 2.70 m. With the presented technical procedure the damage caused by the western corn rootworm can be almost completely prevented. However due to the growing stage of the plant in the time of spreading of the adult, about 6.5 % of the plants are overridden. Originality/value: By implementing the findings from our experiments a severe damage in corn yield caused by the western corn rootworm can be reduced significantly. On that way an effective way in production of corn can be contribute to farmers’ economy.
PL
Badania zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych na specjalnie do tego celu skonstruowanym stanowisku badawczym. Celem badań było określenie wpływu ustawienia wybranych rozpylaczy w płaszczyźnie równoległej do kierunku jazdy i prostopadłej do podłoża oraz przyjętych parametrów rozpylania na stopień pokrycia opryskiwanych powierzchni w warunkach działania czołowego strumienia powietrza wynikającego z ruch opryskiwacza. Analiza wyników badań wykazała istotny wpływ przyjętych parametrów pracy i ustawienia rozpylaczy na stopień pokrycia opryskiwanych powierzchni a zwłaszcza wpływ odchylania rozpylonej strugi w kierunku przeciwnym do działania strumienia powietrza na pokrycie opryskiwanych powierzchni pionowych.
EN
The tests were carried out in laboratory conditions at a stand specially designed for that purpose. The purpose of the research was to determine relationship between the impact of positions of selected sprayers in plane parallel to run direction and perpendicular to the ground, and assumed spraying parameters on coverage degree for surfaces sprayed under the influence of air stream generated as a result of spraying machine run. Analysis of test results has proven significant effect of the assumed work parameters and sprayer positions on coverage degree for sprayed surfaces, and in particular the effect of sprayed stream deflection in direction opposite to air stream action on coverage of sprayed vertical surfaces.
PL
Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych na specjalnie do tego celu skonstruowanym stanowisku. Podstawowym jego elementem był tunel aerodynamiczny wewnątrz, którego rozpylacz wytwarzał rozpyloną strugę ustawianą pod zmiennym kątem w stosunku do kierunku działania strumienia powietrza. Celem przeprowadzonych badań było określenie zależności wpływu zmian kierunku działania strumienia powietrza w stosunku do rozpylonej strugi na wskaźnik opadu rozpylanej cieczy dla wybranego rozpylacza i różnych przyjętych parametrów rozpylania. Uzyskane wyniki wykazały, że strumień powietrza działający z boku na rozpyloną strugę działa korzystnie na charakterystykę opadu rozpylonej cieczy mierzonej wskaźnikiem opadu cieczy.
EN
The tests were carried out in laboratory conditions at a stand specially designed for that purpose. Its basic element was an aerodynamic tunnel, in which sprayer was generating an atomised stream set at variable angle in relation to air stream operation direction. The purpose of the research was to determine relationship between the impact of changes in air stream operation direction related to atomised stream on sprayed liquid falling index for a selected sprayer, and assumed different spraying parameters. Obtained results prove that air stream acting on atomised stream from the side has positive effect on atomised liquid falling characteristics, measured using liquid falling index.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.