Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ugniatanie gleby
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem badań było porównanie wartości podstawowych wskaźników określających stopień ugniecenia gleby przez koła ciągników i rozrzutników obornika trzech grup ładowności: 5, 10 i 20 t. Badania realizowano w gospodarstwach o areale 28, 90 i 290 ha, prowadzących produkcję polową oraz zwierzęcą. Porównując wartości wskaźników ugniecenia powierzchni pola, obciążenia pola oraz objętości kolein stwierdzono, że ze wzrostem ładowności rozrzutników z 5 do 10 t maleje ugnieciona powierzchnia pola (od 44 do 15%), obciążenie pola (od 412 do 165 kN·km·ha-1) i objętość kolein (od 165 do 67 m3·ha-1). Rozrzutnik czterokołowy o ładowności 20 t, w porównaniu z rozrzutnikiem dwukołowym o ładowności 10 t, charakteryzował się ok. dwukrotnie większymi wartościami wskaźników obciążenia pola (357 kN·km·ha-1), obciążenia koleiny (204 kN·m-1) oraz objętością kolein (110 m3·ha-1). Naciski jednostkowe zwiększały się ze zwiększaniem ładowności od 97 kN·m-1 w przypadku rozrzutnika 5 t do 204 kN·m-1 w przypadku rozrzutnika 20 t.
EN
The aim of study was to compare the values of basic indices determining degree of soil compaction by the wheels of tractors and manure spreaders of three loading capacity groups: 5, 10 and 20 t. Investigations were carried out in farms of the acreage 28, 90 and 290 ha, directed to crop and animal production. Comparison of the indices, such as field surface compaction, field loading and the wheel track volume, showed that with an increase of loading capacity of manure spreaders from 5 to 10 t, decreased compacted field (from 44 to 15%), field loading (from 412 to 165 kN·km-1·ha), and the volume of wheel track (from 165 to 67 m3·ha-1). The four-wheel manure spreader of 20 t loading capacity, in comparison to the two-wheel spreader of 10 t loading capacity, was characterized by about twice higher value of field loading index (357 kN·km·ha-1), wheel track loading (204 kN·m-1), and the wheel track volume (110 m3·ha-1). The unitary pressures increased with increasing load capacity, from 97 kN·m-1 in the case of 5 t manure spreader, up to 204 kN·m-1 in case of 20 t spreader.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań intensywności działania na glebę kół agregatów rolniczych w 149 indywidualnych gospodarstwach województwa podlaskiego. Dokonano analizy struktury użytkowania gruntów w rozpatrywanych gospodarstwach i ich wyposażenia w narzędzia maszyny i ciągniki rolnicze. Zestawiono wartości parametrów techniczno-eksploatacyjnych narzędzi i maszyn i opracowano 7 technologii zmechanizowanych prac polowych stosowanych w uprawie zbóż, zróżnicowanych pod względem szerokości roboczych agregatów, sposobu połączenia z ciągnikiem oraz sposobu wykonywania przejazdów po polu (tradycyjny, ścieżkowy). Ocenę intensywności ugniecenia pola przez koła agregatów stosowanych w poszczególnych technologiach przeprowadzono na podstawie opracowanego wskaźnika intensywności ugniecenia pola.
EN
The article presents results of the research on intensity of action exerted on soil by wheels of tractor units in 149 individual farms located in Podlaskie Voivodship. The research involved an analysis of soil use structure at analysed farms, and their possession of tools, machines and farm tractors. The research involved comparing values of technical and operating parameters for tools and machines, and developing 7 technologies of mechanised field works employed in corn growing, diversified as regards working widths of the units, method used for coupling with tractor, and type of run across field (conventional, path-type). The intensity of field packing by wheels of units being used in individual technologies was assessed on the basis of worked out field packing intensity index.
PL
Naprężenia w warstwie ornej i podglebiu powstające w miejscach przejazdu kół ciągników i maszyn rolniczych są uważane za główny czynnik prowadzący do degradacji środowiska glebowego. Naprężenia te są związane z przenoszeniem nadmiernych obciążeń przez koła. W publikacjach naukowych wskazuje się różne rozwiązania mogące ograniczyć skutki ugniatania gleby jak np. stosowanie odpowiedniego ogumienia, zmniejszenie ciśnienia w oponach, łączenie zabiegów, stosowanie ścieżek przejazdowych itp. Szczególnie ważne jest odpowiednie zestawienie agregatu. Zakres podejmowanych działań zależy również od wielkości gospodarstwa, profilu produkcji, i jego możliwości finansowych. Wyniki prowadzonych badań i analiz ukazują wyposażenie 149 gospodarstw rolniczych województwa podlaskiego w narzędzia, maszyny i ciągniki rolnicze w aspekcie możliwości zmniejszenia ugniatania gleby kołami agregatów.
EN
Soil stresses in the arable layer and the subsoil beneath the tractor wheel track are considered as major factors causing soil degradation. These stresses result from excessive loads on tractor wheels exerted on the soil. Various solutions of that problem have been recommended in research papers, namely: application of proper tyres and appropriate inflation pressure, combining of various field operations, controlled traffic technologies etc. The proper selection of tractor and machines is also very important. The scope of such actions depends on the farm area, directions of production and financial strength of the farm. The results of analysis on tractor-machine sets in 149 farms from the viewpoint of possibilities for soil compacting reduction are presented in the paper.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem ugniatającego działania kół ciągnika rolniczego na zmiany właściwości retencyjnych dwóch różnych gleb pokrytych roślinnością trawiastą. Badania prowadzono na specjalnie założonych doświadczeniach polowych, w których obiekty doświadczalne były poddawane ugniataniu kołami ciągnika Ursus C-360 przez 0-, 2-, 4- i 6-krotne przejazdy (całych powierzchni), w ciągu 3 lat po każdym pokosie (3 pokosy rocznie, łącznie 9 serii przejazdowych). Po ostatnim ugniataniu pobrano próbki gleby z 3 głębokości (0-5, 10-15, 20-25 cm) do określenia właściwości retencyjnych i oznaczono retencję użyteczną i produkcyjną badanych gleb. Z badań wynika, że właściwości retencyjne rozpatrywanych gleb pod wpływem wielokrotnych przejazdów ciągnika zmieniają się w różnym stopniu. Na glebie pyłowej nacisk kół ciągnika spowodował istotne zmiany zawartości wody retencyjnej, zarówno użytecznej, jak i produkcyjnej. Na glebie piaszczystej wpływ ugniatania był mniej wyraźny, a istotne różnice wystąpiły tylko między obiektami ugniatanymi a obiektem kontrolnym i to głównie w warstwie 10-15 cm.
EN
The study was carried out as a field experiment on two soils (silt and loamy sand) under grasses. The experimental factor was the number of tractor passes. Plots were compacted by wheels of a Ursus C-360 tractor (weight 2056 kg) after each cut. Wheel passes covered the entire surface of plots. The combination of passes was as follows: control (0), one pass (1), two passes (2), four passes (4) and six passes (6). In the third year soil samples (volume 100 cm³) were collected from three soil layers: 0-5 cm, 10-15 cm and 20-25 cm. Soil samples were saturated with water on a suction plate and then water retention was determined. The results showed that retention properties were different for different soils. In silty soil wheel pressure significantly affected available and productive water retention. In sandy soil these differences were only recorded in the 10-15 cm soil layer.
5
Content available remote Wpływ ciężkich maszyn rolniczych na fizykomechaniczne właściwości gleby
PL
Rozważania teoretyczne i wykonane w wielu krajach badania eksperymentalne wskazują na niebezpieczne zjawisko ugniatania podglebia na bardzo dużych głębokościach, tj. 1 m i głębiej. Zjawisko to nosi niekiedy znamiona trwałości i nieusuwalności. Stwierdza się istotny wpływ wilgotności gleby w warstwie ornej na stan naprężeń w podglebiu wywołanych ruchem ciężkich maszyn rolniczych. Ugniecenie podglebia jest trudne do usunięcia ze względu na koszty i energochłonność takiego zabiegu. Skutki ugniecenia podglebia są odczuwalne niekiedy przez wiele lat w postaci obniżki plonów. Stosowane sposoby zapobiegania ugnieceniu można podzielić na: konstrukcyjne, technologiczne i administracyjne. W trosce o przyszłe pokolenia pojawiają się propozycje międzynarodowych działań na rzecz uzgodnienia dopuszczalnych wartości ciśnienia na powierzchni styku koła z glebą oraz dopuszczalnego obciążenie kół maszyn i środków transportu poruszających się po polu.
EN
Theoretical investigations and experiments carried out in several countries points out on a dangerous phenomenon of deep subsoil compaction at the depth of 1 m and deeper. This compaction seems to be sometimes permanent and non-removable. Important is the influence of plough layer moisture content on the state of stress in the subsoil caused by the trafflc of heavy agricultural machines and tractors. Subsoil compaction is very difficult to remove because of costs and energy consumption. Effects of subsoil compaction may be visible for many years as a diminished yield of agricultural plants. Methods of diminishing or alleviation of compaction may be divided in three groups: design of machines and their traction elements, technological and administrative. Thinking of future generations some proposals of international co-operation have appeared aimed to establish maximum permissible values of the wheel ground pressure as well as wheel loads of machines and transport means moving on flelds.
PL
Celem pracy jest scharakteryzowanie makroporowatości gleby poddanej naciskom kół różnych ciągników. Badania wykonano w latach 1997-1999 na piasku gliniastym mocnym pokrytym mieszanką trawiasto-koniczynową. Na uzyskanych zgładach jednostronnych z próbek gleby pobranych w dwóch warstwach 0-8 i 10-18 cm wykonano oznaczenia porowatości i wyznaczono współczynnik kształtu porów glebowych wykorzystując program komputerowej analizy obrazu. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, iż badany czynnik tj. nacisk kół różnych ciągników nie powoduje statystycznie istotnych zmian w zakresie porowatości gleby oraz nie wpływa na kształt porów glebowych.
EN
This paper presents results of the researches carried out in 1997-1999 in Mydlniki on loamy sand. The aim of this study was to show the influence of pressure produced by tractor wheels on soil structure under grassland. Soil samples from two layers, 0-8 and 10-18 cm, were collected in autumn 1999. Pores were divided into 8 fractions. Area and pore shape index (circularity) were calculated for these fractions using software for image analysis (Aphelion). The results shows that weight of tractor and depth are not significant factors. There were no differences between control and compacted plots as well. The reason for this shortage of significant differences is self-compaction and also numerous root pores and zoogenic pores made by earthworms, ants, beetle larvae etc. We can notice the bigger pores are the shape index increase. A numerous big pores, especially in upper layer of soil, are long with horizontal direction.
7
PL
Celem pracy było przedstawienie zależności pomiędzy naciskami jednostkowymi wywieranymi przez koła ciągników na właściwości retencyjne gleby lekkiej pokrytej roślinnością trawiastą. W wyniku analizy statystycznej stwierdzono, iż wpływ badanych czynników, takich jak nacisk jednostkowy kół ciągnika oraz liczba przejazdów, na właściwości retencyjne jest statystycznie nieistotny. Stwierdzono jedynie różnice pomiędzy obiektami ugniatanymi a nieugniatanymi.
EN
This paper presents results of the researches carried out in 1997-1999 in Mydlniki on silty soil. The aim of this study was to show influence of multiple passes of tractor wheels on air-water properties of sandy soil under grassland. Results showed that multiple passes of different tractors wheels are not significant. The only differences are between control and compacted soil. Changes in useful and productive retention were observed as a result of changes in differential porosity.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań agregatu ciągnik-pług w trzech konfiguracjach roboczych wynikających z ustawienia ciągnika względem zagłębionego pługa. Cel badań obejmował ocenę wpływu prowadzenia ciągnika na ugniatanie gleby oraz warunki współpracy ciagnika z pługiem.
EN
This article shows the outcome of the research of the tractor-plough combination in three working configurations, resulting from the position of the tractor with respect to the dropped plough. The aim of the research includes the assessment of the influence of the tractor driving on soil packing as well as the conditions of the tractor-plough cooperation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.