Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  błędy wykonawcze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Głównym zadaniem systemu wentylacji w obiektach jest zapewnienie komfortu termicznego użytkowników. W związku z wydłużeniem czasu, który człowiek przez całe swoje życia spędza w budynkach, jest to szczególnie istotne zagadnienie. Skuteczna wymiana powietrza jest zatem niezbędna, a jej realizacja możliwa jest dzięki właściwie zaprojektowanym a także wykonanym i eksploatowanym instalacjom. Istnieje wiele przyczyn niewłaściwie działających systemów wentylacji, które wynikać mogą zarówno z niewiedzy, jak też z pośpiechu w wykonaniu, czy też ograniczania kosztów na etapie montażu elementów instalacji. W artykule przedstawiono przykładowe błędy zarówno wykonawcze, jak i eksploatacyjne, z jakimi autorzy zetknęli się w trakcie realizacji inwestycji. W artykule szczególną uwagę zwrócono na negatywny wpływ takich błędów zarówno w kontekście komfortu użytkowników, jak i efektywności działania całego systemu. Wśród poruszonych zagadnień uwzględniono także wpływ czystości poszczególnych elementów instalacji na energochłonność systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz parametry powietrza w pomieszczeniach.
EN
The main task of the ventilation system in buildings is to ensure the comfort of users. Due to the extension of the time that people spend in buildings, this is a particularly important issue. Effective air exchange is therefore essential, and its implementation is possible thanks to properly designed as well as made and operated installations. There are many reasons for inadequate ventilation systems, which can result from ignorance as well as rush or cost reduction at the installation stage. The analysis presented in the article includes examples of errors, both execution, and operation, which the authors had the opportunity to encounter during the investment implementation. The article focuses on the negative impact of such errors both in terms of user comfort and efficiency of the entire system. The issues discussed also included the impact of the cleanliness of individual elements of the installation on the energy consumption of ventilation and air-conditioning systems and indoor air quality.
2
Content available remote Błędy wykonawcze w izolacjach przeciwwodnych - wybrane przykłady
PL
Artykuł podejmuje tematykę związaną z hydroizolacją obiektów budowlanych. Na wstępie wyjaśniono podstawowe różnice pomiędzy izolacją przeciwwilgociową a przeciwwodną oraz wskazano zakres ich stosowania. Przygotowano diagram związany z głównymi przyczynami usterek w izolacjach przeciwwodnych. W kolejnym punkcie przedstawiono wybrane przykłady błędów wykonawczych wraz z opisem przyczyny ich powstania. Przykłady zobrazowano za pomocą licznych fotografii przedstawiających skutki błędnie wykonanych izolacji. Zaprezentowane przykłady są bezpośrednio związane z doświadczeniem zawodowym autora. Wskazano również błędy wykonawcze zamieszczając tabelę rozwiązań minimalizujących ich powstawanie. Wnioski podsumowują zakres opracowania, zwracając szczególną uwagę na koszty powstałych usterek.
EN
The article presents topics related to the waterproofing of buildings. At the outset, the basic differences between moisture and water insulation and the scope of their application are explained. A diagram was prepared related to the main causes of defects in waterproofing. An overview of selected examples of performance errors and a description of their occurrence. Examples of photos illustrated by means of analysis showing the effects of incorrectly made insulation. The examples presented are related to the author's professional experience. In the last presentation of implementation errors created tables of solutions to minimize their occurrence. The conclusions summarize the scope of the refund paying attention to the costs of defects.
3
Content available remote Dachy z płyt warstwowych - wybrane problemy projektowania i wykonawstwa
PL
Dachy z płyt warstwowych są coraz częściej stosowane w nowoczesnym budownictwie. Wraz z rosnącym zainteresowaniem tego typu rozwiązaniami dachowymi, można również zauważyć zwiększającą się liczbę problemów z jakością dokumentacji projektowej oraz wykonawstwem, które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo użytkowania budynku, właściwości izolacyjne, komfort użytkowania. W artykule przedstawiono podstawowe błędy popełniane podczas projektowania i wykonania dachów z płyt warstwowych.
EN
Roofs made of sandwich panels are being used in modern construction ever more frequently. With an increasing interest in this type of roof solutions, one can also notice an increased number of problems with the quality of the design documentation and the construction works themselves that significantly impact the safety of use of the building, the insulation properties, the comfort of use. The paper presents basic errors made during design and execution of sandwich panel roof systems.
EN
The article presents comparison of the results obtained from reinforced concrete beams experimental studies with the use of ARAMIS system (digital image correlation) with the results gained from numerical modeling. During studies, deviation from the plane of reinforced concrete beams was observed. Inventory of rebars positions in cross-section of this beams showed significant deviations. Analysis carried out in the work [1] revealed the impact of improperly embedded longitudinal reinforcement on the occurrence of horizontal displacements. Based on the collected data, numerical models of two selected reinforced concrete beams with correct and incorrect positon of the reinforcing bars were made using the Concrete Damaged Plasticity model in Abaqus software. It has been shown that premature interruption of the calculation appeared in models taking into account deviations in the position of reinforcing bars. However, the occurrence of horizontal displacements was still confirmed by numerical model for beams with incorrect positioning of rebars.
PL
W artykule przedstawiono porównanie wyników badań eksperymentalnych belek żelbetowych z wykorzystaniem systemu ARAMIS (korelacja obrazu cyfrowego) z wynikami uzyskanymi w wyniku modelowania numerycznego. W wykonanych badaniach zaobserwowane zostało odchylenie z płaszczyzny belek żelbetowych, spowodowane niezgodnym z projektem rozmieszczeniem prętów zbrojenia, co potwierdzono w pracy [1]. Inwentaryzacja położenia prętów zbrojeniowych w przekroju poprzecznym belek wykazała ich znaczne odchylenia. Na podstawie zebranych danych, w oprogramowaniu Abaqus, przy użyciu modelu Concrete Damaged Plasticity, wykonano numeryczne modele dwóch wybranych belek żelbetowych z prawidłowym oraz nieprawidłowym rozmieszczeniem prętów. Stwierdzono przedwczesne przerwanie obliczeń dla modeli uwzględniających odchylenie w położeniu prętów zbrojeniowych. Mimo to opracowany model numeryczny potwierdza występowanie przemieszczeń poziomych w belkach z niewłaściwym rozmieszczeniem prętów.
5
Content available remote Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe dotyczące stropodachów
PL
W artykule przedstawiono zasady dotyczące projektowania stropodachów w zakresie cieplno-wilgotnościowym. Omówiono aktualnie obowiązujące regulacje w tym zakresie oraz kwestie związane z koniecznością wentylowania stropodachów. Ponadto podano podstawowe błędy wynikające ze złego projektowania i wykonawstwa.
EN
The article presents rules concerning the design of ceiling roofs in terms of heat and humidity. It discusses current laws in force in this regard as well as issues related to the necessity of ventilation of ceiling roofs. In addition, basic errors stemming from bad design and execution are presented.
6
Content available remote Dylatacje w systemach ETICS. Projektowanie i wady wykonawcze
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dylatacji. Podano ogólne informacje dotyczące projektowania dylatacji, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego podlegającego termomodernizacji, a także błędy wykonawcze dylatacji w budynkach mieszkalnych ocieplanych w systemach ETICS.
EN
The article presents certain expansion joint issues. General information is provided about designing expansion joints, particularly for thermally improved residential buildings, and fabrication defects occurring in expansion joints in residential buildings insulated with ETICS systems.
7
Content available remote Co wpływa na obniżenie komfortu akustycznego w budynku?
PL
W artykule przedstawiono podstawowe błędy projektowe i wykonawcze, które mają istotny wpływ na akustykę budynku. Wymieniono przykłady błędów popełnianych na etapie projektu wstępnego, podczas projektowania i wykonania przegród, projektowania i wykonania instalacji oraz wykańczania wnętrz. Wytłumaczono pojęcia izolacyjności akustycznej i chłonności akustycznej.
EN
The article presents the main design and development errors having a major effect on a building’s acoustic properties. Example errors are mentioned that occur at the initial design stage, when engineering and building the envelope, engineering and building system installations, and finishing of interiors. There is a discussion of the concept of sound reduction index and sound absorption efficiency.
8
Content available remote Former and contemporary threats to historic gardens
EN
In this paper, the comparison of former and contemporary threats to the value of historic gardens has been carried out. The analysis was based upon the publication of Majdecki, dating back to the 80s and 90s of the 20th c., being treated as a reference to the currently observed negative practices. In this article, verification of the earlier classification of phenomena, constituting a threat to the historic gardens, was suggested. Observations by the authors and scientific publications from the recent ten years have been adopted as the basis for conclusions and syntheses.
PL
W artykule przedstawiono porównanie dawnych i współczesnych zagrożeń dla wartości zabytkowych założeń ogrodowych. Analizę oparto na publikacji Majdeckiego z lat 80. i 90. XX w., traktowanej jako opracowanie stanowiące odniesienie do współcześnie obserwowanych negatywnych praktyk. W artykule zaproponowano weryfikację wcześniejszej klasyfikacji zjawisk zagrażających zabytkowej zieleni. Za podstawę wniosków i syntez służyły własne obserwacje autorki oraz publikacje naukowe z ostatnich dziesięciu lat.
EN
Currently, the emphasis is on the low cost of the investment and heating buildings. The aim of the study was to demonstrate the importance of proper implementation thermal insulation in existing residential buildings. In addition, they had to point out how the seemingly insignificant details of the implementation have the influence on the deterioration of the building insulation. This affects not only the economic aspect, but also the internal climate in the structure. If the thermal insulation have already made it is difficult to validate non-invasive method. The useful research material to detect errors can be infrared camera. The paper presents the analysis and assessment of occurrence of errors in the thermal insulation of a one-family house, based on thermo-graphic investigations. The field investigations were carried out according to the PN-EN 13187. The thermograms obtained with the use of a thermal imaging camera were analyzed and then the quality of the thermal insulation of individual elements of the building was assessed.Studies of single-family building number 1 using infrared camera showed a small building errors. These are typical insulation defects in sensitive areas – by the chimney, on the combination of the external door frame to the wall, on the combination of the outer wall and the substring. Studies of single-family building number 2 showed significant errors foundation insulation, on the combination door jamb connections and external wall and incorrect insulation on loft.
PL
Omówiono badania i ocenę obecnego stanu elewacji budynków mieszkalnych docieplonych metodą lekką – mokrą. Na podstawie wykonanych przeglądów i ocen technicznych pokazano błędy projektowe i wykonawcze popełnione podczas docieplania budynków, które mają decydujący wpływ na korozję biologiczną elewacji i podstawowe właściwości materiałów oraz właściwości użytkowe mieszkań.
EN
The current state of residential building facade insulation applied by means of the light-wet method has been evaluated. Based on a series of inspections and technical assessments, design and workmanship errors, which have a decisive influence on the biological corrosion of facades, the basic material properties and functional properties of the buildings, have been presented.
PL
W artykule omówiono skutki zastosowania niewłaściwych hydroizolacji balkonów i loggii. Zwrócono uwagę na główne przyczyny uszkodzeń, takie jak działanie czynników zewnętrznych, niewłaściwe opracowanie projektu realizacji lub naprawy, a także niepoprawny dobór materiałów. Na podstawie konkretnego przykładu wskazano podstawowe błędy popełnione podczas remontu loggii na jednym z poznańskich osiedli mieszkaniowych.
EN
The article discusses the consequences of using improper waterproofing for balco-nies and loggias. It points out the main causes of damage, such as the influence of external factors, improper development of an implementation or repair project, as well as incorrect selection of materials. Based on a specific example, the article presents some basic errors that have occurred during the repair of a loggia in one of the residential developments in Poznań.
12
Content available remote Błędy w projektowaniu i wykonawstwie izolacji akustycznych
PL
W artykule omówiono podstawowe błędy dotyczące izolacyjności akustycznej popełniane na rożnych etapach wznoszenia budynku. W analizie wykorzystano doświadczenie Zakładu Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej, który współpracuje z projektantami, producentami wyrobów budowlanych oraz wykonawcami budynków.
EN
The article discusses basic defects of noise reduction, which are made at various stages of building construction. The analysis uses the experience of Building Research Institute – Acoustics Department, which cooperates with designers, manufacturers of construction materials and building contractors.
EN
Examples of defectively constructed-designed and constructed openings in RC beams in a building under construction were presented in the paper. As a result of errors in the design and construction-construction phases, the beams could not fulfil their function. The state of the considered beam with openings was defined as critical (a failure). The results of an analysis of the designed and constructed-constructed state showed differences in the static performance of the structure. However, the redistribution of internal forces is not significant because of the relatively stiff floor slab which takes over the loads from beams. This paper can also provide a background for a more general discussion about the present quality of coordination between design and construction of building structures.
PL
W artykule przestawiono przykłady błędnie wykonanych otworów w belkach żelbetowych nowo wznoszonego budynku. Na skutek błędów projektowo-wykonawczych belki nie mogły spełniać swojej funkcji. Stan analizowanej belki z otworami określono jako awaryjny. Wyniki obliczeń stanu projektowanego i istniejącego wykazały różnice w pracy statycznej konstrukcji. Redystrybucja sił wewnętrznych nie jest jednak znacząca z powodu zastosowanej względnie sztywnej płyty stropowej, która przejmuje na siebie obciążenia z belek.
PL
W przypadku konstrukcji murowych niewłaściwy dobór sposobu naprawy lub materiałów naprawczych prowadzić mogą do znacznych uszkodzeń. W artykule przedstawiono analizę przyczyn uszkodzeń murów kościoła Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Na skutek wadliwie przeprowadzonego w połowie ubiegłego wieku remontu znacznym zarysowaniom uległy mury kościoła. Przeprowadzony w roku 2005 remont prawie całej bryły kościoła powielił błędy poprzednich napraw. W pracy opisano oraz przeanalizowano typowe błędy wykonawcze oraz zaproponowano nowy sposób naprawy.
EN
The wrong choice of the repairing ways of the old masonry or the wrong way of choosing the repairing materials can cause many damages. That's what happened with the Basilica of St. Mary of Angels. The walls made of the ceramic brick in lime mortar with the front layer of the elevation brick are the supporting structure of the basilica. For over one hundred years of its existence the object was repaired twice: in the 50s of 20th century and in 2005. Because of wrong conducted repairs there have occurred a lot of scratches on the walls of the church. In the paper there was displayed the analysis of the causes of damages of the church's walls, there were described some typical executive mistakes and there was proposed a new way of repairing. The repairing was made on the not repaired part of the object.
PL
Konstrukcje stalowe posiadają wiele zalet, które często przesądzają o ich zastosowaniu w realizowanych obiektach. Jednocześnie wymagają one dużej dokładności zarówno w zakresie projektowania jak i wykonania. Niezbędna precyzja jest często przyczyną błędów projektowych i wykonawczych. W niniejszym artykule opisano błędy wykonawcze, które najczęściej występują podczas realizacji konstrukcji stalowych. Artykuł wzbogacony jest o fotografie z realizacji obiektów, w których materiałem konstrukcyjnym jest stal. Przedstawione są najczęściej popełniane błędy.
EN
Steel structures have plenty of advantages, which decide on their usage in many buildings. At the same time require they great precision in the design stage as well as during the building phase. Indispensable precision is oft a reason for design and assembly mistakes. In the paper there are presented the assembly mistakes, which occur the most often during the realisation stage.
16
Content available remote Uszkodzenie ramy nośnej budynku spowodowane błędnym wykonaniem jej węzłów
PL
W artykule przedstawiono uszkodzenia konstrukcji budynku mieszkalno-dydaktycznego i pokazano, na podstawie szczegółowej analizy statyczno-wytrzymałościowej, jak błędy projektowe i niestaranne wykonawstwo mogą doprowadzić nową żelbetową konstrukcję szkieletową do stanu awaryjnego.
EN
In the paper the damage of the building structure is presented. The article shows, that the design and construction errors may lead a new reinforced concrete frame structure to the failure state.
PL
W ostatnich latach bardzo popularne stało się stosowanie grubowarstwowych bitumicznych powłok przeciwwilgociowych w zabezpieczaniu budowli przed wilgocią lub wodą gruntową Są one reklamowane przez producentów i dostawców jako nowoczesne, mało skomplikowane w zastosowaniu oraz trwałe środki dla zabezpieczenia przeciwwilgociowego budowli. Wysoki koszt zakupu materiałów jest, według zapewnień przedstawicieli handlowych, całkowicie zrekompensowany przez prostotę ich zastosowania. Wymienione zalety są szczególnie istotne przy pracach remontowych. W referacie przedstawiono, na przykładzie błędów wykonawczych, liczne ograniczenia występujące przy swobodnym zastosowaniu omawianych materiałów wynikające z warunków pogodowych, terminowych, sposobu realizacji budowli oraz konieczności zabezpieczenia powłok przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie powyższe ograniczenia mogą doprowadzić do znacznego podniesienia łącznych kosztów wykonania izolacji, nie przewidywanych przy podejmowaniu decyzji o wyborze sposobu zabezpieczenia przeciwwilgociowego budowli.
EN
Thick-layer bituminous antimoisture coatings are advertised by manufacturers as simple to use and durable protection of buildings against moisture. High cost of buying such imported materials in Poland would be compensated in full, as commercial representatives assure, by simplicity of use of those materials. The specified advantages are especially important when undertaking repair works. By showing examples of workmanship errors, numerous limitations in free use of materials under discussion have been presented in the lecture, such as resulting from weather conditions, limited time, construction method and necessity to protect the coatings against mechanical impairment. All the above mentioned limitations may have significant impact on total cost of insulation works, to the extent not anticipated at the time of selecting the method of antimoisture protection of a building.
PL
Przedstawiono problemy z własnych doświadczeń w skali technicznej. Podsunięto metody poprawniejszego postępowania w oparciu o dostrzeżone podstawowe błędy. Podano przykłady zagadnień wymagających rozwiązania.
EN
Problems from own experience on technical scale are presented. The methods of correct procedure are given based on observation of basic mistakes. They refer to bad assumptions made on type of concrete to be used and wrong selection of concrete mix proportions. The example of technical problems requiring particular solutions to obtain the structures with higher degree of durability are given.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.