Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  frequency inverter
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule została przedstawiona analiza możliwości zastosowania pasywnych, aktywnych i hybrydowych filtrów EMI do tłumienia zaburzeń przewodzonych wspólnych generowanych przez falownik. Główny nacisk w prowadzonych badaniach kładzie się na aspekty techniczne i ekonomiczne, takie jak: cena filtru, masa, gabaryty oraz skuteczność tłumienia. W artykule porównano różne techniki tłumienia zaburzeń przewodzonych (za pomocą filtrów pasywnych, aktywnych i hybrydowych) wskazując ich zalety i wady.
EN
This article presents an analysis of the possibilities of using passive, active and hybrid EMI filters to reduce common mode noise generated by the frequency inverter. The main goal in the research is put on technical and economic aspects, such as: filter price, weight, dimensions and insertion losses. The article compares various techniques of reduction conducted noise (using passive, active and hybrid filters) indicating their advantages and disadvantages.
PL
Silniki indukcyjne klatkowe są powszechnie stosowane w przemyśle do napędów wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń. W dobie rozwoju automatycznych układów sterowania i wizualizacji napędów, wymagają one do zasilania odpowiednich układów energoelektronicznych znacząco zwiększających ich możliwości regulacyjne. W artykule przedstawiono wymagania stawiane silnikom zintegrowanym z układami energoelektronicznymi w oparciu o wyniki badań silnika zasilanego z soft-startu w porównaniu z zasilaniem falownikowym. Zaprezentowano także możliwości pracy silników w trybie automatycznym z wizualizacją pracy napędów.
EN
Induction cage motors are widely used in industry for drives of all types of equipment and machines. In the era of the development of automatic drive control and visualization systems, they require appropriate power electronic systems to significantly increase their control capabilities. The article presents the requirements for motors integrated with power electronics systems based on the results of tests carried out on a soft-start motor in comparison with inverter power supply. Presented is the possibility of working in automatic mode with the visualization of the drive.
EN
Induction motors are very commonly used in industry. From that reason more and more often different methods of induction motor diagnosis are applied. In this article motor current signature analysis (MCSA) method is presented with special Extended Park’s Vectors Approach. This method extends the possibility of current signals analysis in frequency domain giving better recognition of some faults. In the presented experiment few malfunctions were applied to the laboratory stand which consists of two different induction motors. In both cases they were supplied from frequency inverter, therefore additionally influence of this type of control on current spectrum is presented. The results of presented research and gathered experience in this domain are the basis for the elaboration of advanced on-line diagnostic system for industrial object.
PL
Silniki indukcyjne są powszechnie używane w przemyśle. Z tego powodu coraz częściej stosowane są różne metody ich diagnozowania. W niniejszym artykule zostały zeprezentowane metody MCSA z wykorzystaniem zastosowania podejścia EPVA (Extended Park’s Vector Approach). Metoda ta daje bardzo dobre możliwości diagnostyczne przy wzroście czułości systemu oraz jego niezawodności. W opisanym poniżej doświadczeniu zaimplementowano do układu kilka uszkodzeń. System składał się z dwóch typów silników, które były zasilone i sterowane za pomocą przemiennika częstotliwości. W doświadczeniu wyeksponowano również wpływ przemiennika częstotliwości na widmo prądowe silnika. Przedstawione wyniki badań i zdobyte w trakcie ich wykonywania doświadczenie stanowią podstawę do opracowania systemu diagnostycznego działającego w czasie rzeczywistym dla obiektu przemysłowego.
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki badań eksperymentalnych aktywnych filtrów do tłumienia zaburzeń przewodzonych EMI (Electromagnetic Interference), gdzie źródłem tych zaburzeń jest falownik. Na wstępie omówiono ideę działania filtrów oraz parametr określający skuteczność ich działania czyli tłumienność wtrąceniową IL (insertion losses). Następnie przedstawiono struktury filtrów ze sprzężeniem zwrotnym (feedback-type), z których zostały wybrane dwie do eksperymentu. W dalszej części zostały pokazane układy pomiarowe oraz schematy ideowe wraz z widmami częstotliwościowymi uzyskanych tłumienności. Na koniec wskazano wady i zalety badanych filtrów.
EN
The article presents the results of experimental studies of active EMI filters where the noise source is a frequency inverter. Firstly, the idea of active EMI filters is presented. Then, feedback–type filter structures are introduced, with two of them selected for further experiments. Measurement system and schematic diagram of inspected structures are presented, along with the characteristics of noise spectrum in the function of frequency. The article concludes with the summary of positive and negative properties of the subject filters.
PL
Współczesne układy napędowe z silnikami indukcyjnymi często wykorzystują algorytmy sterowania pracą przekształtników częstotliwości metodami, w których nie jest znana wartość częstotliwości napięcia zasilającego. Wartość chwilowa prądu i napięcia wymuszona jest przez zadaną wartość prędkości kątowej, momentu obciążenia oraz stan silnika. Algorytmy te mogą powodować, że uszkodzenie klatki nie musi mieć wpływu na kształt prądu silnika. W takich przypadkach do oceny stanu można wykorzystać przebieg napięcia zasilającego silnik. Konieczne jest, w takim przypadku, wyznaczenie wartości częstotliwości jego podstawowej harmonicznej. W niniejszym artykule przedstawiono propozycje algorytmów umożliwiających wyznaczenie współczynników prędkośćoceny stanu oraz częstotliwości napięcia zasilającego na podstawie analizy przebiegu ruchomych wartości skutecznych prądu lub napięcia silnika.
EN
Modern motor drives with induction motors use voltage inverters with such control algorithms, in which supplying voltage frequency is various and unidentified. Transient current’s and voltage’s value is forced by rotary speed, load torque and state of motor. Those control algorithms may cause that rotor cage damage doesn’t affect on motor current waveform. In those cases, supplying voltage waveform can be used for motor drive state estimation. Determination of the first harmonic of the supplying voltage frequency is also necessary. Proposition of algorithms providing state estimation factors determination and supplying voltage frequency estimation basing on motor’s currents and voltages moving RMS values waveforms is presented in the paper.
6
Content available Napędy przemiennikowe suwnicy chwytakowej
PL
W artykule opisano struktury i właściwości napędów mechanizmów suwnicy chwytakowej. Umożliwiają one przemieszczenie transportowanego elementu w trzech osiach: x (jazda mostem), y (jazda wózkiem) oraz z (podnoszenie - opuszczanie). Układy napędowe wyposażone są w silniki asynchroniczne klatkowe zasilane z przemienników częstotliwości. Sterowanie pracą suwnicy wspomagane jest sterownikiem PLC. Zamieszczono przebiegi czasowe podstawowych wielkości elektromechanicznych dla napędów suwnicy przy podnoszeniu i opuszczaniu ciężaru oraz podczas jego transportu poziomego wzdłuż osi x i y. Do rejestracji przebiegów wykorzystano oprogramowanie narzędziowe DriveWindow dedykowane do parametryzacji oraz monitorowania pracy przekształtnikowych układów napędowych firmy ABB.
EN
The paper describes the structure and properties of the overhead crane drives. They allow the movement of the transported item in three axes: x (driving the bridge), y (driving the trolley) and z (lifting - lowering). Drive systems are equipped with squirrel cage induction motors powered by frequency converters. Control of the crane is supported with PLC. The temporal waveforms of the basic quantities of electro-mechanical drives for lifting and lowering the weight and during its horizontal transport along the x and y axis are presented. DriveWindow software tool was used to record the signals. This software is dedicated to the parameterization and monitoring of the ABB drive systems.
7
Content available remote Temperatura otoczenia pracy ma znaczenie!
PL
Producenci przemienników częstotliwości wciąż rozwijają swoje produkty, chcąc, aby ich układy wyróżniały się spośród konkurencji. W związku z tym mamy coraz bardziej wyszukane rozwiązania techniczne. Ich propozycje są często odpowiedzią na zapotrzebowanie poszczególnych branż, aktualnie panujące trendy lub wymagania określone obowiązującymi przepisami prawnymi i normami. Przy tym, każdy z producentów stara się, aby jego produkt był atrakcyjny cenowo. Tutaj trwa wciąż bój o ograniczenie ceny wytworzenia produktu przy zachowaniu określonych parametrów technicznych. Często są to zabiegi, których klient nie widzi lub z których w pierwszym momencie nie zdaje sobie sprawy. Na cenę ma wpływ wiele czynników. Jednym z nich jest jakość i parametry zastosowanych elementów.
8
Content available remote System sterowania pompownią wodociągową
PL
System sterowania pompownią wodociągową powinien spełniać szereg funkcji. W niniejszym artykule autorzy przedstawiają system sterowania pompownią, która ma spełniać zadanie minimalizacji zużycia energii elektrycznej na przetłaczanie określonej ilości wody. Do rozważań została przyjęta przepompownia wody w dużym zakładzie chemicznym. Ilość wody potrzebnej w procesie chemicznym zmienia się w przedziale od ok. 35% do 100% maksymalnej wartości. Unowocześnienie procesu technologicznego dało efekt w postaci zmniejszenia zużycia surowców wejściowych. Równocześnie spowodowało zmniejszenie zapotrzebowania na wodę.
EN
The selection of an appropriate control strategy of water-works pumps unit can provide improved energy efficiency. The article presents the considerations about control of pumping station in chemical plants. It is necessary to allow a large range of pumps’ efficiency changes with minimizing energy consumption.
9
Content available remote Sterowanie falownikami napięcia ograniczające prądy łożyskowe
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie zmniejszenia prądów łożyskowych w układach napędowych z falownikami napięcia przez wprowadzenie zmian w algorytmie modulacji szerokości impulsów.
EN
The paper presents the problem of reducing bearing currents in the electric drives with voltage inverters, through changes in pulse width modulation algorithm.
PL
Standardowe asynchroniczne silniki AC sprawdziły się w przypadku większości przemysłowych napędów pod względem niskich kosztów i wysokiej niezawodności. Teraz firma Lenze dodała do tego jeszcze nową jakość w postaci inteligencji. Silniki AC Lenze Smart Motor wynoszą technologię silników na nowy poziom, wzbogacając ją o moment obrotowy, nowe wymiary, większy zakres prędkości. Przeznaczone do aplikacji o ustalonej prędkości, szczególnie w przypadku urządzeń do mechanicznego przemieszczania materiałów, silniki Smart Motor zapewniają możliwość ustawiania prędkości powyżej zakresu 5:1. Jeden silnik Lenze Smart Motor, pracując przy różnych wymaganych prędkościach, może zastąpić kilka motoreduktorów. Prędkości można zaprogramować i regulować przy pomocy aplikacji na smartfon. W ten sam sposób można również zaprogramować indywidualne rampy łagodnego rozruchu i zatrzymania.
PL
Postępujący ciągły proces rozwoju górnictwa pociąga za sobą coraz to nowsze rozwiązania techniczne zarówno elektryczne, jak i mechaniczne. W dziedzinie wentylacji odrębnej – przewietrzanie wyrobisk przodkowych – stosowane są wentylatory o coraz większej mocy, pobierające jednocześnie coraz więcej energii elektrycznej z sieci. Jednak nie zawsze jest potrzeba ich pracy przy pełnej wydajności. W przypadku często zdarzającego się przewymiarowania wentylatorów bądź podczas przerw w pracy możliwe jest zmniejszenie wydajności wentylatora. Najlepszym zaś sposobem zmniejszenia wydajności jest obniżenie prędkości obrotowej, które równocześnie może być źródłem znacznych oszczędności ekonomicznych.
EN
The progressive development of a continuous process of mining involves newer technology both electrical and mechanical. In the field of a separate ventilation – ventilation workings of face, fans are used more and more powerful, while collecting more and more electricity from the grid. However, there is always a need for their work at full capacity. For frequently occurs the oversize fans, or during breaks at work, it is possible to decrease in fan efficiency. The best way to reduce the efficiency is to reduce rotational speed, which at the same time can be a source of significant economic savings.
12
Content available remote HF Inverter Polska – technika napędowa
PL
Siedziba firmy HF Inverter Polska zlokalizowana jest w Toruniu i działa bez przerwy od 2006 roku. HF Inverter to polska firma z polskim kapitałem. Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą bazującą na dużym doświadczeniu naszych pracowników z branży techniki napędowej. Wiemy, że ta branża dynamicznie się zmienia, tak jak zmieniają się dynamicznie potrzeby naszych Kontrahentów. Każdą potrzebę Kontrahenta traktujemy jako niepowtarzalne wyzwanie, któremu sprostamy dzięki naszej kreatywności i sprawności w działaniu. Nasze pomysły śmiało wdrażamy w życie. Wiemy, że zaawansowanie dzisiejszych i jutrzejszych rozwiązań technologicznych oraz nasze zaangażowanie pozwalają zamienić idee w rzeczywistość.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące sprawności układu złożonego z przemiennika częstotliwości i indukcyjnego silnika klatkowego. Badaniom poddano układ składający się z przemiennika częstotliwości typu F-3B oraz silnika klatkowego małej mocy Sg 90 S-4 pracującego ze zmiennym obciążeniem. Polegały one na wyznaczeniu wartości napięcia optymalnego dla przyjętych wartości mocy pobieranej, dla których sprawność układu była sprawnością maksymalną czyli optymalną. Analiza wyników badań wykazała, że przy optymalnej pracy całego układu, silnik klatkowy praktycznie pracuje również z optymalną sprawnością. Wynika stąd bardzo ważny wniosek, że optymalną pracę układu można uzyskać przez minimalizację strat w silniku.
EN
The article presents a study on the efficiency of the system consisting of the frequency inverter and induction cage motor. The system consisting of drive F-3B and induction cage motor of low power Sg 90 S-4 operating with variable load was tested. They involved the determination of the optimum voltage for the assumed value of input power for which the efficiency of the system was the maximum or optimum efficiency. Analysis of the results showed that the optimal operation of the entire system, induction cage motor is also working virtually with optimum efficiency. It follows a very important conclusion that the optimal control of the system can be achieved by losses minimizing in the motor.
14
Content available remote Kable elektroenergetyczne w układach napędowych z przekształtnikami
PL
Współczesne układy napędowe wykorzystujące przekształtniki częstotliwości zapewniają łatwą regulację prędkości obrotowej oraz łagodny rozruch zasilanego silnika indukcyjnego. Zalety takiego rozwiązania są oczywiste, ale jednocześnie występują liczne problemy techniczne wynikające z zastosowania przekształtników częstotliwości. Główne problemy to występowanie wyższych harmonicznych w prądzie zasilającym oraz przepięć w układzie, wzmożona degradacja izolacji kabla i silnika, wzrost poboru mocy biernej z sieci oraz dodatkowe straty. Niektóre problemy są jednoznacznie związane z parametrami technicznymi kabla energetycznego zastosowanego w układzie. Wymagany jest bardzo staranny dobór rodzaju kabla do zasilania silnika.
EN
Modern drive systems using frequency converters provide easy speed control and soft start-fed induction of the motor. The advantages of that system are obvious, but also there are numerous technical problems resulting from the use of frequency converters. The main problems are the presence of the higher harmonics in the supply current and the surges in the system, increased degradation of the cable and motor insulations, an increase of reactive power consumption from the network, and occurrence of the additional losses. Some problems are clearly related to the technical parameters of power cable used in the system. Therefore a very careful selection of the type of cable to power the motor is required.
15
Content available remote Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi wewnątrz i na zewnątrz wirnika
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych silnika synchronicznego z magnesami trwałymi z trzema typami wirników: wirnik z wydatnymi biegunami i magnesami trwałymi umieszczonymi wewnątrz wirnika, wirnik z materiału litego i łukowymi magnesami trwałymi umieszczonymi na zewnętrznej średnicy oraz wirnik klatkowy z magnesami trwałymi umieszczonymi wewnątrz wirnika. Silniki zasilano napięciem przekształtnika częstotliwości, który sterowany był metodą skalarną o U/f=var. W trakcie badań rejestrowano wielkości elektryczne i mechaniczne.
EN
The paper deals with experimental results of the permanent magnet synchronous motor three various models investigation. The first motor model is a salient-pole motor with permanent magnets on the rotor periphery, the second one is a cylindrical motor with permanent magnets inside the rotor and the last one is a line start synchronous motor with squirrel-cage and permanent magnet inside the rotor. The motors were supplied by a frequency inverter with scalar method control. During measurements electrical and mechanical quantities were recorded.
16
Content available remote Industrial Grids with Frequency Inverters and Localization of the Earth Fault
EN
This article focuses on industrial grids with frequency inverters and evaluation of the earth fault and its localization. In the first part the system of localization of the earth fault, industrial grids with frequency inverters and typical application in industry are described. The feedback effect of frequency inverters on the supply network is specified too. The second part of the article aims at the description of practical measuring of the earth fault on the testing panel. The third part deals with the summary of measuring and that of the experience with industrial grids and localization of the earth fault. The summary is included in the last part as well.
PL
Artykuł ten przedstawia sieci przemysłowe z falownikami i lokalizację doziemienia w sieci z izolowanym punktem neutralnym. W pierwszej części opisany jest system lokalizacyjny doziemienia, sieci przemysłowe z falownikami i typowa aplikacja w przemyśle. Przedstawiono również wpływ falowników na sieć zasilającą. Druga część artykułu dotyczy opisu zrealizowanych pomiarów doziemień z wykorzystaniem panelu testowego. W trzeciej części streszczono pomiary, przedstawiono doświadczenia wynikające z pracy z sieciami przemysłowymi i z systemem lokalizacji doziemienia.
17
Content available remote Przemyślana miniaturyzacja. Przemienniki częstotliwości ASTRAADA DRIVE GD10
PL
Rodzina przemienników częstotliwości Astraada Drive została rozbudowana o nową serię najmniejszych falowników, nazwaną GD10. W ramach serii GD10 dostępne są rozwiązania 1-fazowe o mocach 0,2~2,2 kW oraz 3-fazowe 0,75~2,2 kW.
PL
Średnionapięciowe przemienniki częstotliwości znajdują coraz szersze zastosowanie w przemyśle. Jest to spowodowane rozwojem techniki, spadkiem cen przemienników, wzrostem cen energii elektrycznej oraz ograniczaniem zużycia energii elektrycznej.
19
Content available remote Modułowa koncepcja obudowy IP55 w przemiennikach częstotliwości EURA Drives
PL
EURA Drives dynamicznie reaguje na potrzeby rynku w zakresie nowych funkcji oraz funkcjonalności, jakie powinny posiadać nowoczesne przemienniki częstotliwości. Jest to zgodne z realizowanym planem rozwoju produktów. Urządzenia EURA Drives bez przerwy podlegają ewolucji technologicznej, dzięki czemu nasi klienci, użytkownicy napędów EURA Drives, otrzymują nowe użyteczne rozwiązania, wpływające bezpośrednio na zwiększenie wydajności i funkcjonalności przetwornic bez podnoszenia ich ceny, a mające tą samą prostotę obsługi i montażu. Utrzymana zostaje także zgodność z wcześniejszymi wersjami przetwornic, nowe funkcje są dodawane do istniejących i dlatego w napędach EURA Drives nie ma potrzeby uczenia się programowania przetwornic na nowo za każdym razem, gdy pojawia się ich nowsza wersja.
20
Content available remote III generacja napędów Vacon. Przemienniki częstotliwości Vacon 100
PL
Firma Vacon PLC, fiński producent przemienników częstotliwości Vacon, wprowadza na rynek nowy kompaktowy napęd Vacon 100.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.